refik.in.ua 1

Відмітка про одержання

(штамп органу державної податкової служби, дата, вхідний N)Додаток 1


до податкової декларації з податку на додану вартість (спеціальної)
01 Розрахунок коригування сум податку на додану вартість до податкової декларації з податку на додану вартість (спеціальної) (ДСп1) 011
Звітний
012
Звітний новий
013

Уточнюючий
015 Сільськогосподарське підприємство, яке не обрало спеціальний режим оподаткування (пункт 209.18 статті 209 розділу V Кодексу)

ПВ Питома вага вартості сільськогосподарських товарів/послуг, поставлених протягом дванадцяти послідовних звітних (податкових) періодів сукупно (%)
ПВН Питома вага вартості сільськогосподарських товарів/послуг, поставлених новоствореним сільськогосподарським підприємством (%)
Подається платником при заповненні рядків 6 та/або 12.1 податкової декларації з податку на додану вартість (спеціальної).
02 Звітний (податковий) період
(рік)


(квартал)


(місяць)03 Звітний (податковий) період, за
який виправляються помилки

(рік)


(квартал)


(місяць)
04 Платник
(найменування)05 Індивідуальний податковий номер платника податку на додану вартість


(номер свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість)
Розділ I. Коригування податкових зобов'язань
(грн.)
N з/п Отримувач (покупець) Податкова накладна, за якою проводиться коригування Розрахунок коригування кількісних і вартісних показників до податкової накладної Підстава для коригування податкових зобов'язань з податку на додану вартість

Обсяг постачання

(без податку на додану вартість)
(+ чи -)

Сума податку на додану вартість
(+ чи -)
найменування
(прізвище, ім'я, по батькові - для фізичних осіб)
індиві-
дуальний податковий номер
дата номер номер дата отримання отримува-
чем (покупцем) розрахунку
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1


2
3
4


5

Усього: рядок 6 (+ чи -) 0 0

Розділ II. Коригування податкового кредиту
(грн.)
N з/п Постачальник (продавець) Податкова накладна, за якою проводиться коригування Розрахунок коригування кількісних і вартісних показників до податкової накладної Підстава для коригування податкового кредиту з податку на додану вартість

Обсяг постачання
(без податку на додану вартість)
(+ чи -)
Сума податку на додану вартість
(+ чи -)
найменування
(прізвище, ім'я, по батькові - для фізичних осіб)
індиві-
дуальний податковий номер
дата номер номер дата отримання отримува-
чем (покупцем) розрахунку
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1

2
3
4


5

Усього: рядок 12.1 (+ чи -) 0 0Дата подання

.

.
Наведена інформація є повною і достовірною.Керівник(підпис)


(ініціали та прізвище)


М. П.
Головний бухгалтер(підпис)


(ініціали та прізвище)