refik.in.ua 1

Міністерство освіти і науки України

Херсонський НАЦІОНАЛЬНИЙ технічний університет

“ЗАТВЕРДЖУЮ”


Ректор Ю.М. Бардачов
05” березня 2014 р.


вступного випробування для абітурієнтів з

напряму підготовки 6.030510 «Товарознавство і торговельне підприємство»


(ОКР «Бакалавр», скорочена программа підготовки)

Херсон – 2014
Питання до співбесіди з дисципліни "Основи товарознавства виробів"


 1. Асортимент та номенклатура товарів.

 2. Охарактеризуйте різницю між одиничними, комплексними та інтегральними показниками якості тканин.

 3. Характеристика естетичних властивостей тканин.

 4. Стратегії маркетингу підприємства.

 5. Організаційна структура відділів маркетингу.

 6. Вивчення потреб і поведінки споживачів.

 7. Класифікація та характеристика підприємств торгівлі.

 8. Роль транспорту в торгівлі і характеристика основних транспортних засобів.

 9. Особливі форми продажу товарів.

 10. Основні види торгівлі на ринках.

 11. Існуючі види реклами та її функції.

 12. Основні функції торгівлі і товарного обігу.

 13. Умови створення торгового підприємства.

 14. Механізм формування прибутку в торгівлі.

 15. Конкурентоспроможність продукції.

 16. Товари і послуги як об’єкти комерційної діяльності.

 17. Фактори, що впливають на формування товарного асортименту торговельних підприємств.

 18. Функції комерційних служб торговельного підприємства.

 19. Форми і методи досягнення комерційного успіху.

 20. Стадії формування якості продукції.

КРІТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ
191-200 балів абітурієнт отримує, виявивши такі знання та вміння:
 • повністю та послідовно розкрити зміст матеріалу, поставленого завдання;


 • вільне володіння спеціальною термінологією;

 • досконало застосовувати одержані знання, уміння та навички з різних дисциплін для правильного вирішення всіх поставлених завдань.


161-190 балів абітурієнт отримує, виявивши такі знання та вміння:

 • послідовно розкрити зміст матеріалу, поставленого завдання;

 • вільне володіння спеціальною термінологією, можливі деякі неточності;

 • як правило, правильно застосовувати одержані знання, уміння та навички з різних дисциплін для вирішення більшості поставлених завдань.


124-160 балів абітурієнт отримує, виявивши такі знання та вміння:

 • зміст питання викладено частково, не завжди послідовно;

 • у відповідях є помилки у використанні окремих понять;

 • при вирішенні поставленого завдання абітурієнт не розуміє шляхів практичного використання одержаних знань.


100-123 бали абітурієнт отримує, виявивши такі знання та вміння:

 • основний зміст завдання не розкрито;

 • допущено грубі помилки у відповідях;

 • відсутність володіння спеціальною термінологією.