refik.in.ua 1


Приложение №7

____________________________
(назва установи)
Типова форма N ОЗ-6 (бюджет)

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Головного управління Державного казначейства України та Державного комітету статистики України
від 2 грудня 1997 р. N 125/70
Ідентифікаційний
Код за ДКУДкод ЄДРПОУ
Затверджую

_____________________________________

(посада;

_____________________________________

прізвище, ім'я та по батькові; підпис)

"___" ____________ 19__ р.


ІНВЕНТАРНА КАРТКА N _____
обліку основних засобів в бюджетних установах


_____________________________________________________________________________________

(повна назва об'єкта і його призначення)

_____________________________________________________________________________________


(найменування заводу-виробника)

_____________________________________________________________________________________

(місцезнаходження об'єкта)

_____________________________________________________________________________________

(матеріально відповідальна особа)


Паспорт креслення, модель, тип, марка

Завод-
ський N

Дата випуску (виготов-
лення)

Дата і N акта про введення в експлу-
атацію

Інвен-
тарний N

Синте-
тичний рахунок, субраху-
нок

Первин-на вартість

Знос

Остан-ній рік нараху-
вання зносу
Дорогоцінні метали

Відмітка про оприбуткування

Відмітка про вибуття

най-
мену-
вання

вид

ма-
са

бухгалтерський запис

бухгалтерський запис

Причина вибуття

Дата

N м/о

дата

N
Реконструкція, модернізація

Капітальний ремонт

бухгалтерський запис

бухгалтерський запис

дата

N

сума

дата

N

сума

дата

N

сума

дата

N

сума


Зворотний бік типової форми N ОЗ-6 (бюджет)Внутрішнє переміщення

накладна

куди

накладна

куди

дата

N

дата

N


Коротка індивідуальна характеристика об'єкта (предмета)


Найменування ознак, що характеризують об'єкт

Основний об'єкт

Найважливіші пристосування і прилади, що належать до основного об'єкта

найменування

найменування

найменування

найменуванняКартку заповнив ______________ 199_ р.
_______________________________________________

(посада; прізвище, ім'я та по батькові; підпис)