refik.in.ua 1


Текст аудиторського висновку

Звiт незалежного аудитора


Акцiонерам та керiвництву Публiчного Акцiонерного Товариства "МАКIЇВСЬКИЙ КОКСОХIМIЧНИЙ ЗАВОД"


Звiт щодо фiнансової звiтностi

Ми провели аудит поданої нижче фiнансової звiтностi Публiчного Акцiонерного Товариства "МАКIЇВСЬКИЙ КОКСОХIМIЧНИЙ ЗАВОД" (надалi "Компанiя") (код ЄДРПОУ: 00191106; дата державної реєстрацiї: 31.01.1995 р.; мiсцезнаходження: вул. Горького, буд.1, м. Макiївка, Донецька область, Україна), яка включає звiт про фiнансовий стан на 31 грудня 2012 року та вiдповiднi звiти про сукупний дохiд, про рух грошових коштiв та про змiни у власному капiталi за 2012 рiк, а також опис основних положень облiкової полiтики та iншi примiтки.

Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу за фiнансову звiтнiсть

Управлiнський персонал Компанiї несе вiдповiдальнiсть за складання i достовiрне подання цiєї фiнансової звiтностi вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi, а також за такий внутрiшнiй контроль, який управлiнський персонал визначає потрiбним для того, щоб забезпечити складання фiнансової звiтностi, що не мiстить суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства або помилки.

Вiдповiдальнiсть аудитора

Нашою вiдповiдальнiстю є висловлення думки щодо цiєї фiнансової звiтностi на основi результатiв проведеного нами аудиту. Ми провели аудит вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту. Цi стандарти вимагають вiд нас дотримання вiдповiдних етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненостi, що фiнансова звiтнiсть не мiстить суттєвих викривлень.

Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказiв щодо сум i розкриттiв у фiнансовiй звiтностi. Вибiр процедур залежить вiд судження аудитора, включаючи оцiнку ризикiв суттєвих викривлень фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства або помилки. Виконуючи оцiнку цих ризикiв, аудитор розглядає заходи внутрiшнього контролю, що стосуються складання та достовiрного подання суб'єктом господарювання фiнансової звiтностi, з метою розробки аудиторських процедур, якi вiдповiдають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективностi внутрiшнього контролю суб'єкта господарювання. Аудит включає також оцiнку вiдповiдностi використаних облiкових полiтик, прийнятнiсть облiкових оцiнок, виконаних управлiнським персоналом, та оцiнку загального подання фiнансової звiтностi.


Ми вважаємо, що отримали достатнi та прийнятнi аудиторськi докази для висловлення нашої думки.

Пiдстава для висловлення умовно-позитивної думки

У 2012 та 2011 роках Компанiя облiкувала виручку у сумi 76 864 тисячi гривень та 12 436 тисяч гривень, вiдповiдно, i собiвартiсть реалiзованої продукцiї у сумi 68 162 тисячi гривень та 10 242 тисячi гривень, вiдповiдно, у результатi перепродажу товарiв. На нашу думку, вiдображення цих операцiй розгорнуто не вiдповiдає вимогам МСБО 18 "Доходи".

Умовно-позитивна думка

На нашу думку, за винятком впливу питання щодо способу вiдображення операцiй з перепродажу, про яке йдеться у роздiлi "Пiдстава для висловлення умовно-позитивної думки" вище, фiнансова звiтнiсть вiдображає достовiрно, в усiх суттєвих аспектах, фiнансовий стан Компанiї станом на 31 грудня 2012 року, її фiнансовi результати та рух грошових коштiв за 2012 рiк, вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi.

Пояснювальний параграф

Ми звертаємо вашу увагу на Примiтки 1 та 25 до фiнансової звiтностi, що додається, в яких зазначено, що Компанiя входить до складу групи ПрАТ "Донецьксталь"-металургiйний завод" та проводить значнi операцiї з iншими компанiями цiєї групи. Ми не вносимо застережень до нашого висновку щодо цього аспекту.

Звiт щодо вимог iнших законодавчих i нормативних актiв


Додаткова iнформацiя, що розкривається вiдповiдно до "Вимог до аудиторського висновку при розкриттi iнформацiї емiтентами цiнних паперiв (крiм емiтентiв облiгацiй мiсцевої позики)" затвердженого рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку (надалi "Комiсiя") вiд 29 вересня 2011 року N 1360:

1) Вiдповiдно до вимог частини 3 статтi 155 Цивiльного кодексу України вартiсть чистих активiв акцiонерного товариства пiсля закiнчення другого фiнансового року з моменту заснування та кожного наступного фiнансового року повинна бути бiльшою за його статутний капiтал. Станом на 31 грудня 2012 року вартiсть чистих активiв Компанiї була бiльшою за її статутний капiтал.2) Вiдповiдно до "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв", затвердженого рiшенням Комiсiї вiд 19 грудня 2006 року N 1591, з подальшими змiнами, Компанiя зобов'язана подавати до Комiсiї iншу iнформацiю (надалi "Iнша iнформацiя"). Ми ознайомилися з Iншою iнформацiєю, пiдготованою Компанiєю, та не помiтили суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю та такою Iншою iнформацiєю.


3) Закон України "Про акцiонернi товариства" (надалi "Закон") вимагає обов'язкового узгодження вчинення значних правочинiв, ринкова вартiсть яких становить 10% i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв Компанiї за даними її останньої рiчної фiнансової звiтностi. Обсяг проведеного нами аудиту фiнансової звiтностi передбачав виконання процедур для отримання аудиторських доказiв, на вибiрковiй основi, щодо сум та розкриття iнформацiї у фiнансовiй звiтностi. Нашої уваги не привернув жодний факт, який дав би нам пiдстави вважати, що процедури Компанiї з прийняття рiшень щодо вчинення значних правочинiв Компанiєю протягом 2012 року, не були належним чином описанi в Iншiй iнформацiї.


4) Закон вимагає наявностi у акцiонерних товариств кодексу (принципiв) корпоративного управлiння, який має ухвалюватися акцiонерами, але не встановлює нiяких iнших вимог щодо корпоративного управлiння. Ми не змогли оцiнити стан вiдповiдностi корпоративного управлiння Компанiї вимогам Закону, оскiльки в Законi не визначенi чiткi критерiї стандартiв корпоративного управлiння.

5) У ходi аудиту фiнансової звiтностi ми оцiнили ризики суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства або помилки. Виконуючи оцiнку цих ризикiв ми розглянули заходи внутрiшнього контролю, що стосуються складання та достовiрного подання Компанiєю фiнансової звiтностi, з метою розробки аудиторських процедур, якi вiдповiдають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективностi внутрiшнього контролю Компанiї, включаючи заходи внутрiшнього контролю для запобiгання та виявлення шахрайства. Вiдповiдно, ми не висловлюємо такої думки.Форми звiтностi за Нацiональними положеннями (стандартами) бухгалтерського облiку в Українi ("НП(С)БОУ)


Вiдповiдно до наказу Мiнiстерства фiнансiв України №1591 вiд 9 грудня 2011 року ("Наказ") та вiдповiдних змiн, внесених наказом до НП(С)БОУ керiвництво Компанiї пiдготувало форми, наведенi в Iншiй iнформацiї до цiєї фiнансової звiтностi, що називаються баланс (форма №1) станом на 31 грудня 2012 року та звiти про фiнансовi результати (форма №2), рух грошових коштiв (форма №3) i власний капiтал (форма №4) за 2012 рiк. Керiвництво Компанiї несе вiдповiдальнiсть за складання цих форм якi не є невiд'ємною частиною цiєї фiнансової звiтностi, але мiстять iнформацiю, що вимагається українським законодавством. Фiнансова iнформацiя в формах базується на фiнансовiй звiтностi Компанiї, складенiй вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi i скоригованiй вiдповiдно до вимог українського законодавства.


Донецьк, Україна

23 квiтня 2013


Браян Дiшер

Представник за довiренiстю

Дмитро Гринчишин

Директор

Сертифiкат аудитора

Серiї А № 006743

Виданий 23 грудня 2010 р.

Подовжений до 23 грудня 2015 р.

ТОВ Аудиторська Фiрма

"ПрайсвотерхаусКуперс (Аудит)"

Свiдоцтво про внесення в Реєстр суб'єктiв аудиторської дiяльностi № 0152

Видане 26 сiчня 2001 р.

Подовжене до 4 листопада 2015 року

Договiр на надання аудиторських

послуг вiд 1 серпня 2012 року

Строки надання послуг:

12 березня - 22 квiтня 2013 року