refik.in.ua 1 2 ... 17 18Стройовий статут Збройних Сил УкраїниСТРОЙОВИЙ СТАТУТ
ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ
Затверджений Законом України
від 24 березня 1999 року № 549-ХІУ


Із змінами та доповненнями,
внесеними Законами України
№2171-ІІІ- від 21. 12. 2000 року
№662- IV- від 03. 04. 2003року
№744- IV- від 15. 05. 2003 року
№1420- IV- від 3. 02. 2004року


Цей Статут визначає стройові прийоми і рухи без зброї
та із зброєю; строї підрозділів та військових частин у пішому по-
рядку і на машинах; порядок виконання військового вітання, про-
ведення стройового огляду; місце Бойового Прапора військової ча-
стини у строю, порядок його внесення і винесення; обов'язки війсь-
ковослужбовців перед шикуванням і в строю та вимоги до їх
стройового навчання.


Статут обов'язковий для всіх військових частин, управ-
лінь, штабів, організацій, установ і військових навчальних закла-
дів.


Екіпажі кораблів та інші підрозділи Військово-Морських
Сил керуються цим Статутом, якщо інше не визначено корабель-
ним Статутом Військово-Морських Сил України.


Дія Стройового статуту Збройних Сил України поширю-
ється на Державну прикордонну службу України, Службу безпеки
України, внутрішні війська Міністерства внутрішніх справ Украї-
ни, війська Цивільної оборони України та на інші військові форму-
вання, створені відповідно до закону.

Розділ І

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Строї та управління ними


1. Стрій - визначене Стройовим статутом Збройних Сил Украї-
ни (далі - Статут) розміщення військовослужбовців, підрозділів і частин
для їх спільних дій у пішому порядку та/або на машинах.

2. Шеренга - стрій, у якому військовослужбовці розміщені один

біля одного на одній лінії.

Лінія машин - стрій, у якому машини розміщені на одній лінії
одна біля одної.

3. Фланг - правий (лівий) край строю. Під час поворотів строю
назви флангів не змінюються.

4. Фронт - бік строю, до якого військовослужбовці повернені
обличчям, а машини - лобовою частиною.

5. Тильний бік строю - бік, протилежний фронту.

6. Інтервал - відстань по фронту між військовослужбовцями
(машинами), підрозділами та частинами.

7. Дистанція - відстань у глибину між військовослужбовцями
(машинами), підрозділами та частинами.

8. Ширина строю - відстань між флангами.

9. Глибина строю - відстань від першої шеренги (військовослу-
жбовця, що стоїть попереду) до останньої шеренги (військовослужбовця,
що стоїть позаду), а під час дій на машинах - відстань від першої лінії
машин (машини, що стоять попереду) до останньої лінії машин (машини,
що стоять позаду).

10. Двошеренговий стрій - стрій, у якому військовослужбовці
однієї шеренги розміщені за військовослужбовцями іншої шеренги на
відстані одного кроку (витягнутої руки, покладеної долонею на плече
військовослужбовця, що стоїть попереду). Шеренги поділяються на пер-
шу та другу. Після повороту строю назви шеренг не змінюються.

Ряд - два військовослужбовці, що стоять у двошеренговому
строю один за одним. Якщо за військовослужбовцем першої шеренги не

стоїть військовослужбовець другої шеренги, такий ряд називається непо-
вним; останній ряд завжди має бути повним.

Після повороту двошеренгового строю кругом військовослуж-
бовець неповного ряду самостійно стає у першу шеренгу.

11. Одношеренговий (шеренга) і двошеренговий строї можуть
бути зімкнутими або розімкнутими.

У зімкнутому строю військовослужбовці в шеренгах розміщені

по фронту один від одного з інтервалами на ширину долоні між ліктями.


У розімкнутому строю військовослужбовці в шеренгах розмі-
щені по фронту один від одного з інтервалами на один крок або з інтер-
валами, які визначає командир.

12. Колона - стрій, у якому військовослужбовці або підрозділи
(машини) розміщені один (одна) за одним (одною) на дистанціях, уста-
новлених цим Статутом або командиром.

Колони можуть бути вишикувані по одному, по два, по три, по
чотири та більше військовослужбовців.

Колони застосовуються для шикування військовослужбовців,
підрозділів і частин у розгорнутий або похідний стрій.

13. Розгорнутий стрій - стрій, у якому військовослужбовці, під-
розділи (машини) вишикувані на одній лінії по фронту в одношеренго-
вому чи двошеренговому строю (в лінію машин) або в лінію колон з ін-
тервалами, встановленими цим Статутом або командиром.

Розгорнутий стрій застосовується для проведення перевірок,
розподілу, оглядів, парадів, а також в інших необхідних випадках.

14. Похідний стрій - стрій, у якому підрозділ вишикуваний у
колону або підрозділи в колонах вишикувані один за одним на дистанці-
ях, установлених цим Статутом або командиром. Похідний стрій засто-
совується для пересування підрозділів, проходження урочистим маршем
або з піснею та в інших необхідних випадках.

15. Напрямний - військовослужбовець (підрозділ, машина), що
рухається на чолі строю у визначеному напрямку. За напрямним має пе-
реміщуватися решта військовослужбовців (підрозділів, машин).

Замикаючий - військовослужбовець (підрозділ, машина), який
рухається останнім у колоні.

Лінійний - військовослужбовець, призначений для позначення
лінії шикування підрозділів і частин, а також лінії проходження урочис-
тим маршем.

16. Управління строєм здійснюється командами та розпоря-

дженнями, які подає командир голосом, сигналами та особистим прикла-

дом і які передаються за допомогою технічних і рухових засобів.

Команди та розпорядження можуть передаватися колоною че-
рез командирів підрозділів (старших машин) і спостерігачів.

У строю старший командир перебуває там, звідки йому зручні-
ше командувати. Інші командири здійснюють управління, залишаючись
на місцях, установлених цим Статутом або старшим командиром.

Командирам підрозділів від роти* і вище в похідному строю
батальйону та полку дозволяється виходити із строю лише для подання
команд і перевірки їх виконання.

Управління в машині здійснюється командами та розпоряджен-
нями, які подаються голосом і з допомогою засобів внутрішнього зв'язку.

17. Команди поділяються на підготовчу та виконавчу, проте
можуть бути лише виконавчі.

Підготовча команда подається чітко (виразно), гучно і протяж-
но, щоб військовослужбовці зрозуміли, яких дій вимагає від них коман-
дир.

За підготовчою командою військовослужбовці, які перебувають
в строю, приймають стройове положення, під час руху переходять на
стройовий крок, а поза строєм повертаються в бік начальника й прийма-
ють стройове положення.

Виконавча команда (далі друкується великими літерами) пода-
ється після паузи гучно, уривчасто і чітко. Така команда здійснюється
негайно і точно.

З метою привернути увагу підрозділу або окремого військовос-
лужбовця в підготовчій команді, у разі потреби, називається підрозділ
або військове звання військовослужбовця. Наприклад: "Взвод (3-й взвод)
- СТІЙ"; "Рядовий Левченко, кру-ГОМ".

Під час виконання прийомів із зброєю у підготовчій команді
може зазначатися назва зброї, наприклад: "Автомати на - ГРУДИ"; "Ку-
лемети на ре-МІНЬ" тощо.

Гучність голосу під час подання команди змінюється залежно від шири-

ни і глибини строю, рапорт віддається чітко, без різкого підвищення го-

лосу.

* Тут І далі підрозділи за штатом дорівнюють роті, батальйону, полку (батарея, дивізіон, бригада тощо)

18. Сигнали для управління строєм та управління машиною за-
значені в додатках 1 і 2 до цього Статуту.

У разі потреби командир підрозділу (частини) призначає додат-
кові сигнали для управління строєм.

19. Команди (сигнали), які стосуються усіх підрозділів, при-
ймаються негайно і виконуються всіма командирами підрозділів, коман-
дирами і старшими машин.

Під час подання команди сигналом попередньо подається сиг-
нал "УВАГА", а якщо команда стосується тільки одного з підрозділів, то
подається сигнал, який стосується цього підрозділу. Відповідні сигнали,
що позначають підрозділи, встановлюються командиром частини (під-
розділу).

Готовність до прийняття команди сигналом також позначається
сигналом "УВАГА".

Прийняття сигналу підтверджується його повторенням або по-
данням відповідного сигналу своєму підрозділові.

20. Щоб припинити виконання прийому, подається команда
"ВІДСТАВИТИ". За цією командою приймається положення, яке було до
виконання прийому.

21. Під час навчання допускається виконання зазначених у цьо-
му Статуті стройових прийомів і рухів за розподілом, а також з допомо-
гою підготовчих вправ, наприклад: "Автомат на груди, за розподілом:
роби - РАЗ, роби - ДВА, роби - ТРИ"; "Праворуч, за розподілом: роби -
РАЗ, роби-ДВА".

22. У разі формування збірних команд військовослужбовців
проводиться їх стройовий розподіл на підрозділи. Для розподілу військо-
вослужбовці шикуються у двошеренговий стрій та розподіляються за за-
гальною нумерацією, як викладено у статті 103 цього Статуту. Після
цього, залежно від чисельності команди, проводиться розподіл послідов-
но на роти, взводи та відділення й призначаються командири цих підроз-

ділів.


Для участі в парадах, а також в інших випадках підрозділ за на-
казом командира може шикуватися в загальну колону по три, по чотири
та більше. При цьому шикування проводиться, як правило, за зростом
(ранжиром).

23. Шикування військовослужбовців, підрозділів здійснюється
за командою "СТАВАЙ". За цією командою треба швидко стати в стрій
на визначені цим Статутом інтервал і дистанцію, підбори поставити ра-
зом, а носки розвести по лінії фронту на ширину стопи; дивитися прямо
перед собою.

24. Під час подання команд для підрозділів родів військ і спеці-
альних військ замість назв "відділення", "взвод", "рота", "батальйон" і
"полк" називають назви підрозділів і частин, прийняті у родах військ і
спеціальних військах Збройних Сил України.следующая страница >>