refik.in.ua 1

ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ


РІШЕННЯ


31.01.2008 N 69


Про затвердження інструктивного листа щодо обсягу

розкриття емітентами інформації про аудиторський

висновок, який оприлюднюється в офіційному

друкованому виданні та розміщується в

загальнодоступній інформаційній базі даних

Державної комісії з цінних паперів та фондового

ринку про ринок цінних паперів в складі регулярної

річної інформації відповідно до вимог розділів

V та VI Положення про розкриття інформації

емітентами цінних паперів, затвердженого

рішенням Державної комісії з цінних паперів

та фондового ринку від 19 грудня 2006 року N 1591

та зареєстрованого в Міністерстві юстиції

України 5 лютого 2007 р. за N 97/13364


З метою впровадження єдиного підходу щодо обсягу

аудиторського висновку, який оприлюднюється емітентами в

офіційному друкованому виданні та в загальнодоступній

інформаційній базі даних Державної комісії з цінних паперів та

фондового ринку про ринок цінних паперів у складі регулярної

річної інформації емітентів цінних паперів Державна комісія з

цінних паперів та фондового ринку В И Р І Ш И Л А:


1. Затвердити Інструктивний лист щодо обсягу розкриття

емітентами інформації про аудиторський висновок, який

оприлюднюється в офіційному друкованому виданні та розміщується в

загальнодоступній інформаційній базі даних Державної комісії з

цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів в

складі регулярної річної інформації відповідно до вимог розділів V

та VI Положення про розкриття інформації емітентами цінних

паперів, затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів


та фондового ринку від 19 грудня 2006 року N 1591 ( z0097-07 ) та

зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 5 лютого 2007 р. за

N 97/13364.


2. Керівнику апарату Комісії Назаренку Ю.М. забезпечити

оприлюднення цього рішення відповідно до законодавства України.


3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на Керівника

апарату Комісії Назаренка Ю.М.


Голова Комісії А.Балюк


ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням Державної комісії з

цінних паперів та фондового

ринку

31.01.2008 N 69


ІНСТРУКТИВНИЙ ЛИСТ

щодо обсягу розкриття емітентами інформації про

аудиторський висновок, який оприлюднюється в

офіційному друкованому виданні та розміщується

в загальнодоступній інформаційній базі даних

Державної комісії з цінних паперів та фондового

ринку про ринок цінних паперів в складі

регулярної річної інформації відповідно

до вимог розділів V та VI Положення про

розкриття інформації емітентами цінних

паперів, затвердженого рішенням Державної

комісії з цінних паперів та фондового ринку

від 19 грудня 2006 року N 1591 ( z0097-07 )

та зареєстрованого в Міністерстві юстиції

України 5 лютого 2007 р. за N 97/13364


Статтею 40 Закону України "Про цінні папери та фондовий

ринок" та Положення про розкриття інформації емітентами ціннім

паперів, затвердженого рішенням Комісії від 19 грудня 2006 року

N 1591 ( z0097-07 ) та зареєстрованого в Міністерстві юстиції

України 5 лютого 2007 р. за N 97/13364 (далі - Положення 1591),

передбачені обов'язок емітентів цінних паперів оприлюднювати річну

інформацію про емітента шляхом опублікування її в одному з

офіційних друкованих видань Верховної Ради України, Кабінету


Міністрів України або Державної комісії з цінних паперів та

фондового ринку і розміщення у загальнодоступній інформаційній

базі даних Держави комісії з цінних паперів та фондового ринку про

ринок цінних паперів.


Положенням щодо підготовки аудиторських висновків, які

подаються до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку

при розкритті інформації емітентами та професійними учасникам

фондового ринку, затверджене рішенням Державної комісії з цінних

паперів та фондового ринку від 19 грудня 2006 року N 1528

( z0053-07 ) зареєстроване в Міністерстві юстиції України

23 січня 2007 р. N 53/13320 (далі - Положення 1528), встановлено

вимоги щодо аудиторських висновків, які подаються до Державної

комісії з цінних паперів та фондового ринку при розкритті

інформації емітентами та професійними учасниками фондового ринку.


Згідно з пунктом 3 статті 40 Закону України "Про цінні папери

та фондовий ринок" ( 3480-15 ) річна інформація про емітента

повинна містити, зокрема, аудиторський висновок.


Пунктом 3 глави 7 розділу V Положення 1591 ( z0097-07 )

передбачено, що опублікування річної інформації у офіційному

друкованому виданні (крім річної інформації емітентів облігацій

місцевих позик) здійснюється за формою, наведеною у додатку 43 до

цього Положення.


Відповідно до пункту 10 "Інформація щодо аудиторського

висновку" додатку 43 Положення 1591 ( z0097-07 ), розкривається

інформація про аудитора (аудиторську фірму), який здійснив

аудиторську перевірку емітента, та зазначається загальний висновок

аудитора (аудиторської фірми).


В інформації про аудитора (аудиторську фірму) зазначаються:

- для юридичних осіб: повне найменування юридичної особи


відповідно до установчих документів та ідентифікаційний код за

ЄДРПОУ;

- для фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності:

прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи та ідентифікаційний

код за ЄДРПОУ.


Сутність загального аудиторського висновку полягає в

письмовому підтвердженні думки аудитора (безумовно-позитивна,

умовно-позитивна, відмова від висловлення думки, негативна думка)

про відповідність (невідповідність) дійсного фінансового стану та

результатів діяльності емітента річній фінансовій звітності та

консолідованій фінансовій звітності, складеній емітентом.


Зазначається думка аудитора стосовно концептуальної основи

фінансової звітності, використаної для підготовки фінансових

звітів (із зазначенням країни походження концептуальної основи

фінансової звітності, якщо концептуальна основа не є Міжнародними

стандартами бухгалтерського обліку), а також розкривається думка

аудитора з приводу справедливості та достовірності відображення

(або достовірного відображення в усіх суттєвих аспектах)

інформації в фінансових звітах згідно з визначеною концептуальною

основою фінансової звітності та їх відповідності вимогам

законодавства.


Згідно з пунктом 1.14 глави 2 розділу V Положення 1591

( z0097-07 ) опис бізнесу емітента розкривається відповідно до

абзацу 6 пункту 12 додатку 37, в якому наводиться текст

аудиторського висновку.


Враховуючи вимоги пункту 14.4. розділу і Положення 1591

( z0097-07 ), текст аудиторського висновку, який розміщується

емітентом у загальнодоступній інформаційній базі даних Державної

комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних

паперів в складі регулярної річної інформації, повинен відповідати


тексту аудиторського висновку, який подається до Комісії та

підписаний аудитором (керівником аудиторської фірми) і завірений

печаткою аудитора (аудиторської фірми).


У загальнодоступній інформаційній базі даних Державної

комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних

паперів може бути розміщено скорочений аудиторський висновок, якщо

такий додатково підготовлено аудитором для емітента. В цьому

випадку текст аудиторського висновку повинен містити такий

мінімальний обсяг інформації:


1. Інформація про аудитора (аудиторську фірму):

- повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по

батькові фізичної особи;

- ідентифікаційний код за ЄДРПОУ;

- місцезнаходження;

- реєстраційні дані;

- номер та дата видачі Свідоцтва про внесення в Реєстр

аудиторських фірм та аудиторів, які надають аудиторські послуги;

- номер та дата видачі Свідоцтва про внесення до Реєстру

аудиторів, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових

установ, що надають послуги на ринку цінних паперів (лише для

фінансових установ, що здійснюють діяльність на ринку цінних

паперів);

- номер, серія, дата видачі сертифіката аудитора.


2. Вступний або початковий параграф аудиторського висновку:

- перелік перевірених фінансових звітів;

- відомості про відповідальність управлінського персоналу

суб'єкта господарювання та про відповідальність аудитора;


3. Посилання на МСА або відповідні національні стандарти і

практику, згідно з якими проведено аудиторську перевірку.


4. Опис роботи, виконаної аудитором.


5. Параграф, у якому висловлено думку аудитора щодо

фінансових звітів:

- посилання на концептуальну основу фінансової звітності,


використану при складанні фінансових звітів (із зазначенням країни

походження концептуальної основи фінансової звітності, якщо

концептуальна основа не є МСБО);

- висловлення думки щодо фінансових звітів

(безумовно-позитивна, умовно-позитивна, відмова від висловлення

думки, негативна думка).


6. Думка аудитора стосовно питань викладених в пункті 2

розділу II Положення 1528 ( z0053-07 ), а саме:

- розкриття інформації за видами активів;

- розкриття інформації про зобов'язання;

- розкриття інформації про власний капітал;

- відповідності вартості чистих активів вимогам

законодавства;

- сплати акціонерним товариством та товариством з обмеженою

відповідальністю статутного фонду (капіталу) у встановлені

законодавством терміни (сплачено повністю чи частково, якими

активами сплачено (сформовано);

- дотримання вимог ліквідності професійних учасників

фондового ринку, для яких ці показники визначені Комісією;

- забезпечення випуску цінних паперів відповідно до

законодавства України;

- відповідності іпотечного покриття іпотечних облігацій даним

реєстру іпотечного покриття відповідно до Закону України "Про

іпотечні облігації" ( 3273-15 );

- розкриття інформації щодо обсягу чистого прибутку;

- стану виконання зобов'язань за борговими та іпотечними

цінними паперами;

- відповідності вимогам законодавства України розміру

власного капіталу компанії з управління активами, яка має в

управлінні активи недержавних пенсійних фондів;

- розкриття інформації про дії, які відбулися протягом

звітного року та можуть вплинути на фінансово-господарський стан

емітента та призвести до значної зміни вартості його цінних


паперів, визначених частиною першою статті 41 Закону України "Про

цінні папери та фондовий ринок" ( 3480-15 ).


Відповідно до пункту 4 розділу VI Положення 1591 ( z0097-07 )

річна інформація емітентів - закритих акціонерних товариств, які

не здійснювали відкрите розміщення цінних паперів, що розміщується

в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії та

опубліковується в офіційних друкованих виданнях, повинна містити у

довільній формі відомості відповідно до пункту 1 цього розділу,

які включають, зокрема, аудиторський висновок.


Текст аудиторського висновку має містити інформацію про

аудитора (аудиторську фірму), який здійснив аудиторську перевірку

емітента, та загальний висновок аудитора (аудиторської фірми).

Голова Комісії А.Балюк