refik.in.ua   1 2 3


Інших дій, які можуть вплинути на фінансово-господарський стан Компанії та призвести до значної зміни вартості його цінних паперів, визначених частиною першою статті 41 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок", Компанія протягом звітного року не проводила.
Аналіз фінансового стану та дотримання вимог ліквідності
Для об'єктивного розуміння фінансового становища Компанії і результатів їі діяльності за 2010 рік аудитором здійснений слідуючий аналіз в динаміці з урахуванням господарської діяльності відповідного періоду 2009 року. В процесі аналізу для характеристики різних аспектів фінансового стану використані як абсолютні показники, так і розрахункові параметри - фінансові коефіцієнти.

Дані форми № 1 (Баланс):

Рядки

на 31.12.2009

на 31.12.2010

Грошові кошти і їх еквіваленти, короткострокові фінансові вкладення

220–240

3 318

6 037

Сума розділу II активу

260

193 422

214 304

Разом актив балансу

280

1 041 962

1 166 255

Сума розділу I пасиву

380

582 295

582 608

Сума розділу III пасиву

480

2 470

2 044

Сума розділу IV пасиву

620

116 670

128 001

Дані форми № 2 (Звіт про фінансові результати)
за 2009 р.

за 2010 р.

Дохід від реалізації

10

171 592

180 519

Чистий дохід від реалізації

35

143 098

148 327

Собівартість реалізованої продукції

40

129 396

130 612

Валовий прибуток

50

13 702

17 715

Чистий прибуток

220

--

5 012

Показники платоспроможності та фінансової стабільностіПоказник

на 31.12.2009

на 31.12.2010

I.

Коефіцієнти ліквідності:

1.

Коефіцієнт абсолютної ліквідності (К1)
0,0284

0,0471

2.

Коефіцієнт загальної ліквідності (К2)1,6579

1,6742

3.

Коефіцієнт фінансової стійкості (К3)0,5588

0,4996

4.

Коефіцієнт структури капіталу (К4)0,1143

0,2232

II.

Коефіцієнти рентабельності

1.

Коефіцієнт рентабельності активів (К5)--

0,0042

2.

Коефіцієнт рентабельності акціонерного капіталу (К6)

--


0,0086

3.

Коефіцієнт валового прибутку (К7)0,0799

0,0981

4.

Коефіцієнт рентабельності реалізації (К8)0,0957

0,1194

5.

Коефіцієнт рентабельності витрат (К9)0,1059

0,1356

Коефіцієнт абсолютної ліквідності (К1) показує, яка частина короткострокових зобов’язань Компанії може бути негайно погашена високоліквідними коштами, і його нормальним значенням прийнято вважати 0,250,5, оскільки терміни платежів не доводяться на один день. Низький рівень абсолютного коефіцієнта ліквідності (практично нульове значення) свідчить про неготовність Компанії до погашення термінових платежів. У той же час має місце зростання даного показника в динаміці, що свідчить про деяке покращення фінансового стану Компанії.

Коефіцієнт загальної ліквідності (К2) визначає здатність Компанії до погашення короткострокових зобов’язань оборотними коштами, і, таким чином, чим він вище, тим вигідніше оцінювати в перспективі міру платоспроможності Компанії. Якщо поточні активи перевищують по величині поточні зобов’язання (тобто К2 більше 1), Компанію можна розглядати як успішно функціонуючу.


Коефіцієнт фінансової стійкості (К3) дає найбільш загальну оцінку фінансової стійкості Компанії — показує, яка частина активів Компанії фінансується за рахунок власного капіталу. Значення коефіцієнта – 0,4996 означає, що на кожну 1 грн. власних коштів, вкладених в активи Компанії, доводиться 0,5 грн. позикових. Незначнє падіння показника в динаміці свідчить про деякє посилення залежності Компанії від кредиторів, тобто про зниження фінансової стійкості Компанії.

Коефіцієнт маневреності власного капіталу (К4) показує яка частина власного капіталу використовується для фінансування поточної діяльності, тобто вкладена в оборотні кошти, а яка капіталізована. Значення цього показника вважаються нормальними, якщо вони менші за 1. Значення – 0,2232 свідчить про те, що позикові кошти не перевищують власний капітал.Від’ємна величина показника ефективності використання активів Компанії (К5) у 2009 році свідчить про недоліки в організації виробництва. Зростання показників у динаміці свідчить про поліпшення діяльності Компанії, що призвело до появлення прибутків. Величина показника ефективності використання власних коштів Компанії (К6) також зросла.

Коефіцієнт валового прибутку (К7) показує відношення значення валового прибутку до чистого прибутку від реалізації. Підвищення цього показника свідчить про зростання ефективності діяльності Товариства.

Проведений аналіз показників Компанії дозволяє констатувати факт деякого поліпшення фінансового становища на 31.12.2010р.
На погляд аудитора Компанія має перспективи для подальшого розвитку та існує вірогідність його безперервного функціонування як суб’єкта господарювання.

Компанія в усіх суттєвих аспектах виконало необхідні вимоги щодо дотримання принципів бухгалтерського обліку та фінансової звітності в Україні станом на 31.12.2010.


Згідно до статті 4 МСА 120 «Концептуальна основа міжнародних стандартів аудиту» аудиторський висновок щодо надійності фінансової звітності дає її користувачам високий, але не абсолютний, рівень упевненості.

Аудиторський висновок виконано у трьох оригінальних примірниках, один з яких залишено в архіві аудитора.


Незалежний аудитор А. М. Козлов


м. Донецьк

2011р.<< предыдущая страница