refik.in.ua   1 2 3

Аудиторський висновок щодо фінансових звітів в цілому


Проведена аудиторська перевірка забезпечує обґрунтовану підставу для висловлення незалежної умовно-позитивної думки.
Пояснювальний параграф:

Я не спостерігав за проведенням інвентаризації в Компанії, оскільки дата проведення передувала складанню договірних відносин щодо перевірки та підтвердження звітності Компанії за 2010 рік.
На думку аудитора, за винятком впливу на фінансові звіти факторів, про які йдеться у попередньому пояснювальному параграфі:

дійсний фінансовий стан та результат діяльності НАК «Надра України» в цілому відповідає річній фінансовій звітності Компанії станом на 31.12.2010;

визначена концептуальна основа фінансової звітності, використана при складанні фінансових звітів, відповідає діючому законодавству України в сфері бухгалтерського обліку та звітності;

інформація в фінансових звітах, які відповідають діючому законодавству України в сфері бухгалтерського обліку та звітності, відображена достатньо справедливо й достовірно, згідно з визначеною концептуальною основою фінансової звітності.

Висновок щодо вимог рішення ДКЦПФР України від 19.12.06р. за №1528
Розкриття інформації щодо окремих компонентів фінансових звітів

Формування викладеної Аудитором думки щодо фінансової звітності Компанії базується на результатах перевірки окремих її статей. В ході аудиту зроблено наступні висновки про розкриття цих статей у фінансовій звітності Компанії.

Розкриття інформації за видами активів встановлених відповідно до національних (положень) стандартів бухгалтерського обліку
Нематеріальні активи та їх амортизація

Облік нематеріальних активів здійснювався відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 8 "Нематеріальні активи", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 18.10.99р. №242 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 02.11.99р. за №750/4043 (із змінами та доповненнями).


Первісна вартість нематеріальних активів станом на 31.12.10р. складала 92'397 тис. грн.

Нарахування амортизації нематеріальних активів здійснювалося із застосуванням прямолінійного методу. Станом на 31.12.10р. накопичена амортизація нематеріальних активів складала 7'851 тис. грн.

Залишкова вартість нематеріальних активів станом на 31.12.10р. складала 84'546 тис. грн.
Основні засоби, інші необоротні матеріальні активи та їх знос
Аналітичний та синтетичний облік основних засобів та інших необоротних матеріальних активів здійснювався відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 7 «Основні засоби», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 27.04.00р. №92, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 18.05.00р. за №288/4509 (із змінами та доповненнями).

Первісна вартість основних засобів та інших необоротних матеріальних активів Компанії, за якою вони відображені в балансі станом на 31.12.10р., складала 1 781 487 тис. грн.

Амортизація основних засобів нараховувалась прямолінійним методом. Метод нарахування амортизації протягом періоду, що перевірявся, Компанією не змінювався. Дані про суму зносу основних засобів, наведені в Консолідованому Балансі, відповідають даним регістрів обліку.

Станом на 31.12.10р. знос основних засобів та інших необоротних матеріальних активів складав 1 643 719 тис. грн., залишкова вартість – 137 768 тис. грн.

У 2010 році переоцінка основних засобів та інших необоротних матеріальних активів не проводилась.
Капітальні інвестиції
Облік капітальних інвестицій проводився відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 7 «Основні засоби».

Вартість капітальних інвестицій за даними бухгалтерського обліку станом на 31.12.10р. складала 555 552 тис. грн., зокрема:

Найменування показника


На 31.12.10р. тис. грн.

Капітальне будівництво

530 078

Придбання (виготовлення) основних фондів

25 471

Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів

3

Придбання (створення) нематеріальних активів

-

Інші

-

Разом

555 552


Фінансові інвестиції та інші необоротні активи
Облік фінансових інвестицій здійснювався відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 12 "Фінансові інвестиції", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 26.04.00р. №91 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17.05.00р. за №284/4505 (із змінами та доповненнями).

Фінансові інвестиції Компанії первісно оцінювались та відображались у бухгалтерському обліку за собівартістю. Фінансові інвестиції в асоційовані і дочірні підприємства на дату балансу відображались за вартістю, що визначена за методом участі в капіталі, інші фінансові інвестиції-за справедливою вартістю.

Вартість зазначених довгострокових фінансових інвестицій визначена Компанією станом на 31.12.10р. складала 71 029 тис. грн., зокрема:

- які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств – 10 439 тис. грн.;


- інші фінансові інвестиції – 60 590 тис. грн.

Документальне оформлення та відображення в обліку операцій з цінними паперами відповідало вимогам чинного законодавства. Фінансові результати від реалізації цінних паперів визначалися і відображалися в обліку достовірно.

Облік довгострокової дебіторської заборгованості здійснювався в 2010 році у відповідності до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 10 "Дебіторська заборгованість", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 08.10.99р. за №237 (із змінами та доповненнями).

Станом на 31.12.10р. довгострокова дебіторська заборгованість складала 290 тис. грн.

Вартість інших необоротних активів станом на 31.12.09р. складала 49 980 тис. грн.
Запаси
Облік товарно-матеріальних цінностей проводився згідно з вимогами Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 9 «Запаси», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 20.10.99р. №246, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 02.11.99р. за №751/4044 (із змінами та доповненнями).

Одиницею обліку запасів є кожне найменування товарно-матеріальних цінностей.

Основні і допоміжні матеріали оцінені по собівартості придбання. Витрати на придбання включали:

- ціну закупівлі (суми, сплачені постачальникам згідно з договорами);

- витрати на транспортування;

- інші витрати, безпосередньо пов'язані з придбанням запасів.

При вибутті запасів їх оцінка здійснювалась за методом собівартості перших за часом надходження запасів (ФІФО). Незавершене будівництво і готова продукція оцінювались по виробничій собівартості. Методи оцінки при вибутті запасів були незмінними протягом періоду, що перевірявся.

Переоцінка товарно-матеріальних цінностей у періоді, що перевірявся, не проводилась.

Станом на 31.12.10р. вартість запасів складала 139 034 тис. грн.

Найменування запасів


Станом на 31.12.09р. тис.

грн.

Сировина і матеріали

31 557

Паливо

534

Тара і тарні матеріали

4

Будівельні матеріали

15

Запасні частини

1 306

Поточні біологічні активи
Малоцінні та швидкозношувані предмети

3 503

Незавершене виробництво

101 154

Готова продукція

649

Товари

312

Разом:

139 034Кошти і розрахунки
Безготівкові розрахунки між Компанією та контрагентами здійснювались через уповноважені банки згідно з договорами на розрахунково-касове обслуговування шляхом перерахування коштів з рахунку платника на рахунок одержувача коштів.

У періоді, що перевірявся, облік касових операцій здійснювався Компанією у відповідності до вимог Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 15.02.04р. №637, зареєстрованого у Міністерстві юстиції 13.01.05р. за №40/10320 (із змінами та доповненнями). Прибуткові і видаткові касові ордери оформлювалися своєчасно і у відповідності до зазначеного Положення.

Залишок грошових коштів в національній валюті станом на 31.12.10р. складав 5 986 тис. грн., в іноземній валюті - 51 тис. грн.
Дебіторська заборгованість
Облік дебіторської заборгованості здійснювався в 2010 році у відповідності до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 10 "Дебіторська заборгованість", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 08.10.99р. за №237 (із змінами та доповненнями).

Поточна дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги включалась до підсумку балансу за первісною вартістю і станом на 31.12.10р. (в порівнянні з даними станом на 31.12.09р.) складала:


Дебіторська заборгованість за товари, роботи послуги

Станом на 31.12.09р. тис. грн.

Станом на 31.12.10р. тис. грн.

чиста реалізаційна вартість

31786

33711


первісна вартість

33'611

35536

резерв сумнівних боргів

1825

1825


Дебіторська заборгованість за розрахунками станом на 31.12.10р. (в порівнянні з даними станом на 31.12.09р.) складала:

Вид дебіторської заборгованості

Станом на 31.12.09р. тис. грн.

Станом на 31.12.10р. тис. грн.

з бюджетом

1002

993

за виданими авансами

2'808

5964

з нарахованих доходів

113

113

Разом:

3923

7070

Інша поточна дебіторська заборгованість станом на 31.12.10р. складала 12 956 тис. грн. і збільшилась у порівнянні з початком року (станом на 31.12.09р. – 9 430 тис. грн.).


Вартість векселів отриманих в оплату готової продукції, станом на 31.12.10р. складала 11'219тис. грн. (у порівнянні з даними станом на 31.12.09р. не змінилась).

Поточні фінансові інвестиції станом на 31.12.10р. та на 31.12.09р. на балансі Компанії не обліковувались.
Інші оборотні активи
Вартість інших оборотних активів станом на 31.12.10р. становила 4 277 тис. грн. (станом на 31.12.09р. – 3 179 тис. грн.).
Витрати майбутніх періодів
У складі витрат майбутніх періодів відображались витрати, що мали місце протягом поточного або попередніх звітних періодів, але належать до наступних звітних періодів.

Витрати майбутніх періодів станом на 31.12.10р. складали 52 621 тис. грн. (станом на 31.12.09р. - 166 тис. грн.).
На думку аудитора:

а) фінансові звіти в цілому справедливо й достовірно відображають інформацію про наявні необоротні та оборотні активи Компанії, загальною сумою 1 166 255 тис. грн., станом на 31.12.2010 року, відповідно до Національних стандартів (положень) бухгалтерського обліку;
б) компанія в усіх суттєвих аспектах виконала необхідні вимоги щодо дотримання принципів бухгалтерського обліку активів та їх відображення в фінансовій звітності станом на 31.12.2010 року.

Розкриття інформації за зобов'язаннями
Забезпечення наступних витрат і платежів
За даними бухгалтерського обліку цільове фінансування Компанії станом на 31.12.10р. складало 441 649 тис. грн. (станом на 31.12.09р. – 328 948 тис. грн.).
Довгострокові зобов'язання
Визнання, облік та оцінка довгострокових зобов'язань здійснювались відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 11 «Зобов'язання» затвердженого наказом Міністерства фінансів від 31.01.00р. №20.

Сума довгострокових зобов'язань станом на 31.12.10р. (в порівнянні з даними станом на 31.12.09р.) складала:

Види довгострокових зобов'язань


Станом на 31.12.09р. тис. грн.

Станом на 31.12.10р. тис. грн.

Довгострокові кредити банків

1744

1434

Інші довгострокові зобов'язання

-

-

Відстрочені податкові зобов'язання

210

210

Інші довгострокові зобов'язання

516

400

Разом

2470

2044

Станом на 31.12.10р. у складі довгострокових кредитів банків обліковувалася заборгованість по одержаному у ВАТ «Мегабанк» (МФО 385413) на суму 2'000 тис. грн. (залишок непогашеної заборгованості станом на 31.12.10р. – 1434 тис. грн.) з відсотковою ставкою 24% кредиту на сплату податків, виплату заробітної плати, оплату послуг та матеріалів. Відповідно до додаткової угоди №4 від 31.01.11р. термін погашення було подовжено до 30.04.11р.
Кредиторська заборгованість

Визнання, облік та оцінка зобов'язань здійснювались відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 11 "Зобов'язання", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31.01.00р. №20 (із змінами та доповненнями).


Поточна заборгованість з короткострокових кредитів банків станом на 31.12.10р. складала 2'944 тис. грн.

У складі короткострокових кредитів банків обліковувалася заборгованість по: короткостроковому кредиту, одержаному в КФ АКБ «Мрія» м. Сімферополь, на суму 444 тис. грн. з відсотковою ставкою 20%;

- короткостроковому кредиту, одержаному в Банку «Демарк», на суму 2'500 тис. грн. з відсотковою ставкою 26% відповідно до додаткової угоди №4 від 27.01.10р. термін погашення було подовжено до 30.07.11р.

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями станом на 31.12.10р. складала 98 тис. грн. (станом на 31.12.09р. - 77 тис. грн.).

Заборгованість за векселями виданими станом на 31.12.10р. складала 18 893 тис. грн. (станом на 31.12.09р. - 23'553 тис. грн.).

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги станом на 31.12.10р. складала 18 776 тис. грн. (станом на 31.12.09р. – 13 072 тис. грн.).

Кредиторська заборгованість за розрахунками станом на 31.12.10р. (в порівнянні з даними станом на 31.12.09р.) складала:

Вид кредиторської заборгованості

На 31. 12.09р., тис. грн.

На 31.12.10р., тис. грн.

з одержаних авансів

4'239

8342

з бюджетом

34'810

41228

з позабюджетних платежів

89


46

зі страхування

14214

15098

з оплати праці

14770

14505

з учасниками

-

-

із внутрішніх розрахунків

-

-

Разом:

68122

79219

Інші поточні зобов'язання станом на 31.12.10р. становили 8 071 тис. грн. (станом на 31.12.09р.-8 902 тис. грн.).

Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу, станом на 31.12.10р. на балансі Компанії не обліковувались.

Розрахунки по заробітній платі та з підзвітними особами проводились у 2010 році відповідно до чинного законодавства.
В процесі аудиторської перевірки, на погляд аудитора, було отримано достатньо свідоцтв, які дозволяють зробити висновок про достатню в цілому належність правильності відображення та розкриття інформації щодо зобов’язань, згідно з П(С)БО №1 “Загальні вимоги до фінансової звітності”, П(С)БО №2 “Баланс” та П(С)БО №11 “Зобов’язання”.
На думку аудитора:

а) фінансові звіти в цілому справедливо й достовірно відображають інформацію про зобов’язання та забезпечення Компанії, загальною сумою 571 694 тис. грн., станом на 31.12.2010 року, відповідно до Національних стандартів (положень) бухгалтерського обліку;

б) компанія в усіх суттєвих аспектах виконала необхідні вимоги щодо дотримання принципів бухгалтерського обліку зобов’язань і забезпечень, та їх відображення в фінансовій звітності станом на 31.12.2010 року.
Виправлення помилок і інші зміни
Відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 6 "Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 28.05.99р. №137, виправлення помилок, допущених при складанні фінансових звітів у попередніх роках, здійснювалось Компанією шляхом коригування сальдо нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного року.

У 2010 році виправлення помилок, допущених при складанні фінансових звітів у попередніх роках Компанією проводились наступні коригування:

Стаття активу

Сума коригувань, тис. грн.

Стаття пасиву

Сума коригувань, тис. грн.

Основні засоби, залишкова вартість (ряд. 030)

+10

Резервний капітал (ряд. 340)

+16

Основні засоби, первісна вартість (ряд. 032)

+10

Непокритий збиток (ряд. 350)

-442

Запаси (ряд. 100)

-12

Поточні зобовязання за розрахунками з бюджетом (ряд. 550)

+214

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги: первісна вартість (ряд. 161)

-8

Поточні зобовязання за розрахунками зі страхування (ряд. 570)


+2

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги: чиста реалізаційна вартість (ряд. 160)

-8

Доходи майбутніх періодів (ряд. 630)

-426

Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів (ряд. 190)

-626Зміна валюти Балансу

-636

Зміна валюти Балансу

-636Розкриття інформації про власний капітал
Останні зміни до Статуту Компанії затверджені Постановою Кабінету Міністрів України від 26.08.09р. №905.

Статутний фонд Компанії станом на 31.12.10р. складав 739'295'625,25 (сімсот тридцять дев'ять мільйонів двісті дев'яносто п'ять тисяч шістсот двадцять п'ять) гривень 25 коп.
На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 17.08.00р. № 1273 "Питання Національної акціонерної компанії "Надра України" до статутного фонду НАК "Надра України" було передано майно та акції підприємств згідно з наведеним переліком:

№ п/п

Назва підприємства

Вартість майна та акцій, яка передана до статутного фонду НАК "Надра України", грн.

Документ, згідно якого здійснена передача

1


Державне підприємство "Горліврозвідка"

3'01 9400,00

Спільний наказ Мінекоресурсів України та НАК "Надра України" від 25.05.01р. № 197/32, акт приймання-передачі від 23.05.01р. №2

2

Полтавське нафтогазове державне регіональне геологічне підприємство

2'949'700,00

Спільний наказ Мінекоресурсів України та НАК "Надра України" від 28.05.01р. № 199/34, акт приймання-передачі від 28.05.01р. №2

3

Український державний проектний інститут "Укрдіпрогеолбуд"

5'075'700,00

Спільний наказ Мінекоресурсів України та НАК "Надра України" від 27.04.01р. № 160/16, акт приймання-передачі від 27.04.01р. №2

4

Державне геологічне підприємство "Центрукргеологія"

49'081 '300,00

Спільний наказ Мінекоресурсів України та НАК "Надра України" від 15.05.01р. № 178/19, акт приймання-передачі від 15.05.01р. № 2

5

Чернігівське нафтогазове державне регіональне геологічне підприємство

14'940'300,00

Спільний наказ Мінекоресурсів України та НАК "Надра України" від 28.05.01р. № 200/33, акт приймання-передачі від 28.04.01р. №2


6

Державне підприємство "Агрогеофізика"

2'302'500,00

Спільний наказ Мінекоресурсів України та НАК "Надра України" від 21.05.01р. № 188/30, акт приймання-передачі від 16.05.01р. №2

7

Державне геологічне підприємство "Чернігівнафтогазгеологія"

140'450'000,00

Спільний наказ Мінекоресурсів України та НАК "Надра України" від 15.05.01р. № 176/21, акт приймання-передачі від 15.05.01р. №2

8

Державне геологічне підприємство "Полтавнафтогазгеологія"

244'212'500,00

Спільний наказ Мінекоресурсів України та НАК "Надра України" від 15.05.01р. № 177/18, акт приймання-передачі від 15.05.01р. №2

9

Державне геологічне підприємство "Кримгеологія"

28'402'1 00,00

Спільний наказ Мінекоресурсів України та НАК "Надра України" від 25.05.01р. № 198/31, акт приймання-передачі від 23.05.01р. №2

1 0

Державне геофізичне підприємство "Балакліяпромгеофізика"

19'246'000,00

Спільний наказ Мінекоресурсів України та НАК "Надра України" від 27.04.01р. № 159/15, акт приймання-передачі від 27.04.01р. №2


11

Державне геологічне підприємство "Західукргеологія"

99'001 '200,00

Спільний наказ Мінекоресурсів України та НАК "Надра України" від 15.05.01р. № 179/20, акт приймання-передачі від 15.05.01р. №2

12

Державне бурове підприємство "Житомирбуррозвідка"

1'496'800,00

Спільний наказ Мінекоресурсів України та НАК "Надра України" від 27.04.01р. № 161/17, акт приймання-передачі від 27.04.01р. №2

13

ДАХК «Укргеолреммаш»

2'225'643,25

акт приймання-передачі від 16.05.01р. № 236
Всього

612'403'143,25

Згідно з розпорядженням Кабінету Міністрів України від 25.04.03р. №221-р. та від 11.07.07р. № 521-р. до статутного фонду НАК "Надра України" передано 99,9% акцій ВАТ «Північукргеологія», а також будівлі, споруди та інше майно, яке наведене в таблиці:

№ п/п

Об'єкт передачі

Вартість пакету акцій та майна, яке передано до статутного фонду НАК "Надра України", грн.


Документ, згідно якого здійснена передача

1

ВАТ «Північукргеологія»

7'983'102,00

акт приймання-передачі від 08.01.04р. № 4 на виконання розпорядження КМУ від 25.04.03 № 221-р

2

Будівлі по вул. Володимирській, 34, вул. Золотоворітська,9 у м. Києві

27'137'760,00

згідно зі звітом незалежної оцінки майна та на виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 11.07.07 № 521 -р.

3

Будівлі, споруди та інше майно комплексу відпочинку «Пуща-Водиця»

9177620.00

акт приймання-передачі, згідно зі звітом незалежної оцінки майна та на виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 11.07.07 № 521 -р.
Всього

126'892'482,00
Статутний фонд Компанії поділяється на 2'957'182'501 простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25 гривні кожна, згідно Постанови КМУ №1109 (додатковий випуск акцій номінальною вартістю 0,25 гривні та в кількості 507'569 928 штук станом на 31.12.09р. не зареєстровано).

Власником акцій є Держава в особі Міністерства охорони навколишнього природного середовища України.


Інший додатковий капітал станом на 31.12.10р. склав 15'750 тис. грн. (станом на 31.12.09р. -19 804тис. грн.).

Відповідно до п.43 Статуту Компанії резервний (страховий) фонд створюється у розмірі 25 відсотків статутного фонду для покриття непередбачених витрат Компанії та відшкодування можливих збитків від її господарської діяльності.

Резервний (страховий) фонд формується шляхом щорічного відрахування у розмірі 5 відсотків суми чистого прибутку, що проводиться до досягнення фондом зазначеного розміру. У разі повного або часткового використання резервного (страхового) фонду його поповнення здійснюється в порядку, передбаченому п.43.

За період, що перевірявся відрахувань до резервного фонду не відбувалось.

Станом на 31.12.10р. резервний капітал складав 143 тис. грн. (станом на 31.12.09р. - 143 тис. грн.).

Статутний капітал Компанії станом на 31.12.10р. сформовано повністю.

Викуп акцій власної емісії в 2010 році не проводився.

Аналітичний облік по рахунку 40 «Статутний капітал» здійснювався згідно з Інструкцією «Про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських підприємств і організацій», затвердженою наказом Міністерства фінансів України від 30.11.99р. №291 та зареєстрованою у Міністерстві юстиції України 21.12.99р. за №893/4186 (із змінами і доповненнями).

Постановою Кабінету Міністрів України від 26 серпня 2009 року № 905 «Про внесення змін до Статуту Національної акціонерної компанії «Надра України» Кабінет Міністрів України постановив до деяких пунктів Статуту Національної акціонерної компанії «Надра України» внести відповідні зміни.

Зазначимо, що Компанія не заперечує проти всіх змін, якими, зокрема, передбачено посилити контроль за господарською діяльністю Компанії, шляхом прийняття КМУ рішень щодо відчуження майна Компанії, що увійшло до її статутного капіталу, а також щодо участі Компанії в інших господарських товариствах, однак відповідно до п.16 Положення про Міністерство юстиції України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14.11.06р. №1577, Компанія звернулась до міністру юстиції України Оніщуку М.В. (від 03.09.09р. №01-1472/2-12/1) з проханням надати роз'яснення щодо правомірності зміни Статуту майна НАК «Надра України» переданого засновником до статутного капіталу Компанії як плата за її акції, з приватного на державне та щодо можливих заходів по врегулюванню зазначеного питання, а також внести до порядку денного засідання КМУ (на підставі пп. З абз.4 п.9 Положення про Мінюст) питання щодо визнання тикам, що втратили чинність, змін до п.24 Статуту НАК «Надра України» з метою його приведення у відповідність до чинного законодавства.


Відповідно до п.24. статуту Компанія є власником:

майна, переданого засновником до статутного фонду Компанії як плату за її акції, у тому числі коштів, контрольних та інших пакетів акцій, цілісних майнових комплексів підприємств;

• доходів, отриманих від власної господарської діяльності;

- доходів (дивідендів) від володіння корпоративними правами, які належать
Компанії;

- майна, переданого дочірнім підприємствам на праві повного господарського відання;

іншого майна, набутого на законних підставах.

Ризик випадкової втрати або пошкодження майна, що є власністю Компанії, несе Компанія. Ризик випадкової втрати або пошкодження майна, що передано Компанії у користування, розподіляється між власником майна і Компанією згідно із законодавством.

Постановою КМУ від 26.08.09р.№ 905 «Про внесення змін до Статуту Національної акціонерної компанії «Надра України» КМУ п. 24. Викладено в наступній редакції:

«24. Майно перебуває у державній власності і належить Компанії на праві господарського відання».

Надалі Компанія звернулась до першого заступника міністра охорони навколишнього природного середовища України, Голови Наглядової ради НАК «Надра України» Чорнокуру І.Г.:

-16.09.09р. №01-1543/2-12/1/2) з проханням внести до порядку денного засідання КМУ питання щодо визнання абз.2 п.2 постанови КМУ від 26.08.09р. №905 таким, що втратив чинність, з метою приведення положень Статуту Компанії у відповідність до чинного законодавства;

-23.09.09р. №01-1585/2-12/1 з проханням в установленому порядку погодити проект постанови КМУ «Про внесення змін до статуту НАК «Надра України», який передбачає викладення у новій редакції п. 24 статуту НАК «Надра України», враховуючи те, що відповідно до абз.8 п.27 постанови КМУ від 06.09.05р. №870 «Про затвердження правил підготовки проектів актів КМУ» перевага має надаватись саме викладенню пунктів в новій редакції та подати на розгляд КМУ;


-26.01.10р. №01-97/2-11/2 з проханням в установленому порядку погодити проект КМУ «Про внесення змін до статуту НАК «Надра України» та подати його на розгляд КМУ, відповідно до ч.5 розділу XVII «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про акціонерні товариства», де вказано, що статути акціонерних товариств, створених до набрання чинності цим Законом підлягають приведенню у відповідність з нормами цього Закону;

-04.03.10р. №01-318/2-11/2 з проханням в установленому порядку погодити проект КМУ «Про внесення змін до статуту НАК «Надра України» та подати його на розгляд КМУ, відповідно до ч.5 розділу XVII «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про акціонерні товариства», де вказано, що статути акціонерних товариств, створених до набрання чинності цим Законом підлягають приведенню у відповідність з нормами цього Закону.

На думку аудитора:

а) фінансові звіти справедливо й достовірно відображають інформацію про структуру власного капіталу Компанії та його призначення станом на 31.12.2010 року, загальною сумою 582 608 тис. грн., відповідно до Національних стандартів (положень) бухгалтерського обліку;
б) Компанія в усіх суттєвих аспектах виконала необхідні вимоги щодо дотримання принципів бухгалтерського обліку власного капіталу та його відображення в фінансовій звітності станом на 31.12.2010 року.
Розкриття інформації щодо вартості чистих активів

Вартість чистих активів акціонерного товариства визначається як різниця між вартістю активів та вартістю зобов'язань.

Розрахунок вартості чистих активів Компанії здійснюється для порівняння вартості чистих активів із розміром статутного капіталу з метою реалізації положень статті 155 "Статутний капітал акціонерного товариства" Цивільного кодексу України.

Розрахунок вартості чистих активів Компанії проведений у відповідності до Методичних рекомендацій щодо визначення вартості чистих активів акціонерних товариств, затверджених рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 17.11.04р. №485.


Вартість чистих активів Компанії станом на 31.12.10р. складала 582608 тис. грн., що на 156'688 тис. грн. менше, ніж розмір статутного капіталу у зв'язку з наявністю непокритих збитків минулих років.

Таким чином, згідно абз.З ст.155 Цивільного Кодексу України, якщо після закінчення другого та кожного наступного фінансового року вартість чистих активів акціонерного товариства виявиться меншою від статутного капіталу, компанія зобов'язана оголосити про зменшення свого статутного капіталу та зареєструвати відповідні зміни до статуту у встановленому порядку.
Дотримання вимог ліквідності професійних учасників фондового ринку
У звітному періоді Компанія не здійснювала господарської діяльності як професійний учасник фондового ринку.
Забезпечення випуску цінних паперів відповідно до законодавства України
Протягом 2010 року і станом на 31.12.10р. Компанія не мала зобов'язань за випусками цінних паперів, що потребують додаткового забезпечення.
Відповідність іпотечного покриття іпотечних облігацій
Протягом 2010 року Компанія не виступала емітентом іпотечних облігацій.
Інформація щодо обсягу чистого прибутку

Облік доходів
Визнання та оцінка доходів Компанії за 2010 рік проводилися у відповідності до вимог Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 15 "Дохід", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 29.11.99р. №290 (із змінами та доповненнями).

Дохід визнавався під час збільшення активу або зменшення зобов'язання, що зумовлювало зростання власного капіталу.

Визнані доходи класифікувались в бухгалтерському обліку за такими групами:

- дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг);

- інші операційні доходи;

- фінансові доходи;

- інші доходи.
Облік витрат

Облік витрат виробництва та обігу, порядок розподілу загальновиробничих витрат Компанії за 2010 рік проводився у відповідності до вимог Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 16 "Витрати", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31.12.99р. №318 (із змінами та доповненнями).


Витрати відображалися в бухгалтерському обліку одночасно зі зменшенням активів або збільшенням зобов'язань.

Витрати визнавались витратами звітного періоду одночасно з визнанням доходу, для отримання якого вони здійснені. Витрати, які неможливо було прямо пов'язати з доходом певного періоду, відображалися у складі витрат того звітного періоду, в якому вони були здійснені.
Облік податку на прибуток
Облік податку на прибуток здійснювався відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 17 "Податок на прибуток", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 28.12.00р. №353 (із змінами та доповненнями).

Станом на 31.12.10р. відстрочені податкові активи Компанії склали 165тис.грн., а відстрочені податкові зобов'язання - 210 тис. грн. Витрати з податку на прибуток від звичайної діяльності за 2010 рік склали 1090 тис. грн.

Визначення фінансового результату відбувалося згідно з чинним законодавством. Чистий прибуток за 2010 рік склав 5012тис. грн.
На думку аудитора :

а) фінансові звіти достатньо справедливо й достовірно відображають інформацію про наявні доходи та витрати, а також про розмір чистого прибутку, отриманого Компанією протягом 2010 року, загальною сумою 5012 тис. грн., відповідно до Національних стандартів (положень) бухгалтерського обліку;
б) Компанія в усіх суттєвих аспектах виконала необхідні вимоги щодо дотримання принципів бухгалтерського обліку доходів, витрат та чистого прибутку та його відображення в фінансовій звітності станом на 31.12.2010 року.
Стан виконання зобов'язань за борговими цінними паперами
За період з 01.01.10р. по 31.12.10р. Компанія не здійснювала операцій з борговими цінними паперами.
Відповідність розміру власного капіталу компанії з управління
активами, яка має в управлінні активи недержавних пенсійних фондів

Компанія не виконувала функцій з управління активами недержавних пенсійних фондів.

Розкриття інформації про дії, які відбулися протягом звітного року та
можуть вплинути на фінансово-господарський стан Компанії та
призвести до значної зміни вартості його цінних паперів


На підставі наданих до аудиторської перевірки документів, аудитор може зробити висновок щодо наявності у Товариства в перевіряємому періоді дій, підпадаючих під перелік, визначений частиною першою статті 41 Закону України „Про цінні папери та фондовий ринок”, а саме: відомості про зміну складу посадових осіб.
Розкриття інформації про дії, які відбулися протягом звітного року та можуть вплинути на фінансово-господарський стан Компанії та призвести до значної зміни вартості його цінних паперів

Дата прийняття рішення


Стислий опис


26.03.2010

Голова правління Пономаренко Олександр Володимирович звільнений відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України

26.03.2010

Призначено Голову правління Ставицького Едуарда Анатолійовича відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України

07.04.2010

Призначено Головного бухгалтера Радковську Галину Олександрівну згідно з наказом НАК «Надра України»

27.04.2010

Член правління Бойко Василь Васильович звільнений згідно з наказом Міністерства охорони навколишнього природного середовища України

27.04.2010

Член правління Лук’янова Оксана Михайлівна звільнена згідно з наказом Міністерства охорони навколишнього природного середовища України


27.04.2010

Член правління Зюзькевич Микола Петрович звільнений згідно з наказом Міністерства охорони навколишнього природного середовища України

27.04.2010

Призначено члена правління Щукіна Олександра Миколайовича згідно з наказом Міністерства охорони навколишнього природного середовища України

27.04.2010

Призначено члена правління Пономаренка Віктора Олександровича згідно з наказом Міністерства охорони навколишнього природного середовища України

27.04.2010

Призначено члена правління Соломяного Ігора Григоровича згідно з наказом Міністерства охорони навколишнього природного середовища України

27.04.2010

Призначено члена правління Дем’яненка Івана Івановича згідно з наказом Міністерства охорони навколишнього природного середовища України

05.05.2010

Заступник Голови правління Ровінський Олександр Дем’янович звільнений згідно з розпорядженням Кабінету Міністрів України

26.05.2010

Звільнено Головного бухгалтера Соловйову Надію Олександрівну згідно з наказом НАК «Надра України»

29.07.2010

Заступник Голови правління Рябенко Сергій Леонідович звільнений згідно з розпорядженням Кабінету Міністрів України

04.08.2010

Голова наглядової ради Чорнокур Іван Григорович звільнений згідно з розпорядженням Кабінету Міністрів України


04.08.2010

Заступник Голови наглядової ради Гурський Дмитро Сергійович звільнений згідно з розпорядженням Кабінету Міністрів України

04.08.2010

Член наглядової ради Бугайов Олег Анатолійович звільнений згідно з розпорядженням Кабінету Міністрів України

04.08.2010

Член наглядової ради Галюк Сергій Анатолійович звільнений згідно з розпорядженням Кабінету Міністрів України

04.08.2010

Член наглядової ради Єфіменко Леонід Васильович звільнений згідно з розпорядженням Кабінету Міністрів України

04.08.2010

Член наглядової ради Капінус Євген Валерійович звільнений згідно з розпорядженням Кабінету Міністрів України

04.08.2010

Член наглядової ради Крючкова Ірина Володимирівна звільнена згідно з розпорядженням Кабінету Міністрів України

04.08.2010

Член наглядової ради Мормуль Дмитро Дмитрович звільнений згідно з розпорядженням Кабінету Міністрів України

04.08.2010

Член наглядової ради Парфененко Дмитрій Миколайович звільнений згідно з розпорядженням Кабінету Міністрів України

04.08.2010

Член наглядової ради Петрук Віталій Вікторович звільнений згідно з розпорядженням Кабінету Міністрів України

04.08.2010

Член наглядової ради Севернюк Володимир Васильович звільнений згідно з розпорядженням Кабінету Міністрів України


04.08.2010

Призначено Голову наглядової ради Мормуля Дмитра Дмитровича відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України

04.08.2010

Призначено заступника Голови наглядової ради Володіна Артема Вікторовича відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України

04.08.2010

Призначено члена наглядової ради Кирюшина Ігора Володимировича відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України

04.08.2010

Призначено члена наглядової ради Крючкову Ірину Воломирівну відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України

04.08.2010

Призначено члена наглядової ради Радованова Сергія Віталійовича відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України

04.08.2010

Призначено члена наглядової ради Безуха Анатолія Вікторовича відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України

04.08.2010

Призначено члена наглядової ради Біленького Сергія Леонідовича відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України

04.08.2010

Призначено члена наглядової ради Бородіна Костянтина Васильовича відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України

04.08.2010

Призначено члена наглядової ради Іванова Євгена Ремовича відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України

30.12.2010

Голова правління Ставицький Едуард Анатолійович звільнений відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України


11.01.2011

Призначено Голову правління Проскурякова Олега Альбертовича відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України

18.01.2011

Звільнено Головного бухгалтера Радковську Галину Олександрівну згідно з наказом НАК «Надра України»

19.01.2011

Призначено Головного бухгалтера Шишлова Максима Михайловича згідно з наказом НАК «Надра України»<< предыдущая страница   следующая страница >>