refik.in.ua 1 2 3Аудиторський висновокпро фінансову звітність

НАЦІОНАЛЬНОЇ АКЦІОНЕРНОЇ КОМПАНІЇ

Надра України”

за 2010 рік


Адресат: Керівництво НАК «Надра України»

Державна комісія з цінних паперів

та фондового ринку

Дата видачі висновку:
Аудиторський висновок видано “08” квітня 2011 року
Основні відомості про аудитора:
П.І.Б. : Незалежний аудитор Козлов Андрій Миколайович.

І П Н : 2653200519

Номер, серія і дата видачі сертифіката аудитора: Сертифікат аудитора серії А № 003628, виданий за рішенням Аудиторської палати України № 74 від 29.01.1999 р.

Термін дії сертифіката: рішенням Аудиторської палати України № 185/3 від 13.12.2007р. продовжено до 29 січня 2013 року.

Номер і дата свідоцтва: Свідоцтво про внесення в Реєстр суб’єктів аудиторської діяльності № 4109, видане рішенням АПУ від 31.01.2008 р. № 186/2.

Термін дії свідоцтва: до 31 січня 2013 року.

Місце перебування: 83055, м. Донецьк, вул. Постишева, 122/56.

Телефон: (062) 349-59-86

Факс: (062) 385-98-10.
Основні відомості про Компанію:
Повне найменування: Національна акціонерна компанія “Надра України” (далі — Компанія)

Код за ЄДРПОУ: 31169745

Місцезнаходження: : 01601 м. Київ, Шевченківський р-н, вул. Володимирська, 34.

Дата державної реєстрації: 03.10.00р., Шевченківською районною у м. Києві державною адміністрацією, рішення про державну реєстрацію за № 10741200000001400.

Компанію засновано відповідно до Указу Президента України від 14.06.00р. №802 «Про заходи щодо підвищення ефективності управління підприємствами в галузі геології і розвідки і розвідки надр». Статут Компанії затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 27.09.00р. та зареєстровано Старокиївською районною державною адміністрацією від 03.10.00р. за №05657.


Основні види діяльності :

Код виду діяльності (КВЕД)

Назва виду діяльності

74.14.0

Консультування з питань комерційної діяльності та управління

74.20.2

Діяльність у сфері геології та геологорозвідування

45.12.0

Розвідувальне буріння

51.51.0

Оптова торгівля паливом

73.10.2

Дослідження і розробки в галузі технічних наук

63.40.0

Організація перевезення вантажів


Протягом періоду, що перевірявся, Компанія здійснювала види діяльності, що передбачені статутними документами.

Номер, серія дата видачі, термін дії ліцензій та/або дозволу на здійснення діяльності:

- Ліцензія Серія АВ, №378917 від 17.10.07р., видана Державною геологічною службою на право здійснення діяльності по пошуку (розвідці) корисних копалин, термін дії дозволу з 08.10.07р. по 08.10.12р.;

- Спецдозвіл №3420 від 05.12.08р., виданий Міністерством охорони навколишнього природного середовища України на право користування надрами, а саме: геологічне вивчення ділянки надр, що надається у користування - Бовтиське родовище (кар'єрне поле №1), термін дії дозволу 5 (п'ять) років.

Основні відомості про умови договору про проведення аудиту:

Дата та номер договору на проведення аудиту: Договір № 83/11 від 16 березня 2011 р.

Дата початку та дата закінчення проведення аудиту: аудит проводився з “21” березня 2011 р по “08” квітня 2011 р.
Стан бухгалтерського обліку та звітності
Перевірку Компанії проведено на предмет дотримання вимог Закону України від 16.07.99р. №996-ХІ\/ "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", Закону України від 19.09.91р. №1576-ХІІ "Про господарські товариства", «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні», «Про цінні папери та фондовий ринок», «Про аудиторську діяльність», Положень (стандартів) бухгалтерського обліку, інших нормативних актів України.

До перевірки були надані наступні документи:


  • Баланс товариства (Форма №1) станом на 31.12.2010 року.

  • Звіт про фінансові результати (Форма №2) за 2010 рік.

  • Звіт про рух грошових коштів (Форма №3) за 2010 рік.

  • Звіт про власний капітал (Форма №4) за 2010 рік.

  • Примітки до фінансової звітності за 2010 рік.

  • Головну книгу за 2010 рік.

  • Журнали –ордера за 2010 рік.

  • Відомості аналітичного обліку за 2010 рік.

  • Первинні документи за 2010 рік (вибірково).


Компанія у 2010 році вела бухгалтерський облік за допомогою бухгалтерської комп'ютерної програми 1С:Підприємство з використанням плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій, затвердженого Наказом Міністерства фінансів України від 30.11.99р. №291 (із змінами та доповненнями).

Концептуальна основа, використана при складанні фінансової звітності НАК „Надра України”, визначається Національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку в Україні, Законом України „Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні” від 16.07.1999р. № 996-XIV, із змінами та доповненнями, іншими нормативно-правовими актами щодо ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності в Україні та внутрішніми положеннями Товариства.

Відповідно до Закону України від 16.07.99р. №996-ХІУ "Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні" основні принципи, методи і процедури, що використовувалися Компанією для ведення бухгалтерського обліку та формування фінансової звітності, визначені наказом про облікову політику, затвердженого Правлінням Компанії, протокол №1 від 27.01.06р., пролонгованому на 2010 рік.

Принципи облікової політики Компанії застосовувались при веденні бухгалтерського обліку та не змінювались протягом 2010 року. Протягом 2010 року Компанія згідно з вимогами чинного законодавства дотримувалось наступних принципів обліку:

- автономності підприємства, за яким підприємство розглядається як юридична особа, що відокремлена від власників. Тому особисте майно і зобов'язання власників не повинні відображатись у фінансовій звітності підприємства;

- безперервності діяльності, що передбачає оцінку активів і зобов'язань підприємства, виходячи з припущення, що його діяльність триватиме далі;

- періодичності, що припускає розподіл діяльності підприємства на певні періоди часу з метою складання фінансової звітності;

- історичної (фактичної) собівартості, що визначає пріоритет оцінки активів, виходячи з витрат на їх виробництво та придбання;

- нарахування та відповідності доходів і витрат, за яким для визначення фінансового результату звітного періоду слід зіставити доходи звітного періоду з витратами, які були здійснені для отримання цих доходів. При цьому доходи і витрати відображалися в обліку і звітності у момент їх виникнення, незалежно від часу надходження і сплати грошей;

- повного висвітлення, згідно з яким фінансова звітність повинна містити всю інформацію про фактичні та потенційні наслідки операцій та подій, яка може вплинути на рішення, що приймаються на її основі;

- послідовності, який передбачає постійне (рік у рік) застосування підприємством обраної облікової політики;

- обачності, згідно з яким методи оцінки, що застосовуються в бухгалтерському обліку, повинні запобігати заниженню оцінки зобов'язань та витрат і завищенню оцінки активів і доходів підприємства;


- єдиного грошового вимірника, який передбачає вимірювання та узагальнення всіх операцій підприємства у його фінансовій звітності в єдиній грошовій одиниці.

Загальний стан бухгалтерського обліку Компанії можна оцінити як задовільний.

Для забезпечення достовірності даних бухгалтерського обліку та фінансової звітності Компанії згідно з наказом «Про проведення інвентаризації» №166 від 10.11.10р. була проведена інвентаризація активів та зобов'язань Компанії та її дочірніх підприємств станом на 01.11.10р., а саме: здійснено перевірку:

основних засобів та нематеріальних активів;

об'єктів незавершеного капітального будівництва;

товарно-матеріальних цінностей;

каси та інших грошових коштів;

Розрахунків з дебіторами та кредиторами.

Інвентаризація була проведена згідно з Інструкцією "Про інвентаризацію основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів і документів та розрахунків", затвердженою наказом Міністерства фінансів України від 11.08.94р. №69 (із змінами і доповненнями).

Складання і подання фінансової звітності користувачам здійснювалося своєчасно.
Опис відповідальності управлінського персоналу щодо підготовки та
достовірного представлення фінансових звітів


Відповідальність за підготовку та достовірне представлення фінансових звітів відповідно до національних стандартів бухгалтерського обліку несе управлінський персонал Компанії. Відповідальність управлінського персоналу охоплює: розробку, впровадження та використання систем обліку і внутрішнього контролю, які забезпечують підготовку та достовірне представлення фінансових звітів, відсутність в них суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки; вибір та застосування відповідної облікової політики, а також облікових оцінок для відповідних обставин.

Опис обсягу аудиту і відповідальності Аудитора за надання висновку

щодо перевірених фінансових звітів


Аудитор відповідає за надання висновку щодо перевірених фінансових звітів на основі результатів проведеної ним аудиторської перевірки. Перевірка проведена відповідно до Стандартів аудиту та етики Міжнародної федерації бухгалтерів. Ці стандарти вимагають від Аудитора дотримання етичних вимог, а також планування й виконання аудиторської перевірки з метою отримання достатньої впевненості у тому, що фінансові звіти не містять суттєвих викривлень.

Процес аудиту передбачає виконання аудиторських процедур з метою отримання аудиторських доказів стосовно сум та статей у фінансових звітах. Відбір процедур залежить від судження аудитора. До таких процедур входить і оцінка ризиків суттєвих викривлень фінансових звітів внаслідок шахрайства або помилок. Аудитор розглядає заходи внутрішнього контролю, які стосуються підготовки та достовірного представлення фінансових звітів, з метою оцінити наведені ризики, і не ставить ціллю висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю Компанії.

Також аудит включає оцінку відповідності використаної облікової політики, прийнятність облікових оцінок, зроблених управлінським персоналом, та загального представлення фінансових звітів.

Я провів аудит відповідно до Міжнародних стандартів аудиту 700 (переглянутий) «Висновок незалежного аудитора щодо повного пакету фінансових звітів загального призначення», 701 «Модифікація висновку незалежного аудитора», 710 «Порівняльні дані», 720 «Інша інформація в документах, що містять перевірені фінансові звіти», інших міжнародних стандартів та практики аудиту в Україні, а також у відповідності до Вимог до аудиторського висновку, які подаються до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку при розкритті інформації емітентами та професійними учасниками фондового ринку, затверджені рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 19.12.06р. №1528, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 23.01.07р. №53/13320.

На мою думку, проведена аудиторська перевірка забезпечує прийнятну основу для формування аудиторського висновку.
следующая страница >>