refik.in.ua 1 2 3Аудиторський висновокпро фінансову звітність

НАЦІОНАЛЬНОЇ АКЦІОНЕРНОЇ КОМПАНІЇ

Надра України”

за 2010 рік


Адресат: Керівництво НАК «Надра України»

Державна комісія з цінних паперів

та фондового ринку

Дата видачі висновку:
Аудиторський висновок видано “08” квітня 2011 року
Основні відомості про аудитора:
П.І.Б. : Незалежний аудитор Козлов Андрій Миколайович.

І П Н : 2653200519

Номер, серія і дата видачі сертифіката аудитора: Сертифікат аудитора серії А № 003628, виданий за рішенням Аудиторської палати України № 74 від 29.01.1999 р.

Термін дії сертифіката: рішенням Аудиторської палати України № 185/3 від 13.12.2007р. продовжено до 29 січня 2013 року.

Номер і дата свідоцтва: Свідоцтво про внесення в Реєстр суб’єктів аудиторської діяльності № 4109, видане рішенням АПУ від 31.01.2008 р. № 186/2.

Термін дії свідоцтва: до 31 січня 2013 року.

Місце перебування: 83055, м. Донецьк, вул. Постишева, 122/56.

Телефон: (062) 349-59-86

Факс: (062) 385-98-10.
Основні відомості про Компанію:
Повне найменування: Національна акціонерна компанія “Надра України” (далі — Компанія)

Код за ЄДРПОУ: 31169745

Місцезнаходження: : 01601 м. Київ, Шевченківський р-н, вул. Володимирська, 34.

Дата державної реєстрації: 03.10.00р., Шевченківською районною у м. Києві державною адміністрацією, рішення про державну реєстрацію за № 10741200000001400.

Компанію засновано відповідно до Указу Президента України від 14.06.00р. №802 «Про заходи щодо підвищення ефективності управління підприємствами в галузі геології і розвідки і розвідки надр». Статут Компанії затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 27.09.00р. та зареєстровано Старокиївською районною державною адміністрацією від 03.10.00р. за №05657.


Основні види діяльності :

Код виду діяльності (КВЕД)

Назва виду діяльності

74.14.0

Консультування з питань комерційної діяльності та управління

74.20.2

Діяльність у сфері геології та геологорозвідування

45.12.0

Розвідувальне буріння

51.51.0

Оптова торгівля паливом

73.10.2

Дослідження і розробки в галузі технічних наук

63.40.0

Організація перевезення вантажів


Протягом періоду, що перевірявся, Компанія здійснювала види діяльності, що передбачені статутними документами.

Номер, серія дата видачі, термін дії ліцензій та/або дозволу на здійснення діяльності:

- Ліцензія Серія АВ, №378917 від 17.10.07р., видана Державною геологічною службою на право здійснення діяльності по пошуку (розвідці) корисних копалин, термін дії дозволу з 08.10.07р. по 08.10.12р.;

- Спецдозвіл №3420 від 05.12.08р., виданий Міністерством охорони навколишнього природного середовища України на право користування надрами, а саме: геологічне вивчення ділянки надр, що надається у користування - Бовтиське родовище (кар'єрне поле №1), термін дії дозволу 5 (п'ять) років.

Основні відомості про умови договору про проведення аудиту:

Дата та номер договору на проведення аудиту: Договір № 83/11 від 16 березня 2011 р.

Дата початку та дата закінчення проведення аудиту: аудит проводився з “21” березня 2011 р по “08” квітня 2011 р.
Стан бухгалтерського обліку та звітності
Перевірку Компанії проведено на предмет дотримання вимог Закону України від 16.07.99р. №996-ХІ\/ "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", Закону України від 19.09.91р. №1576-ХІІ "Про господарські товариства", «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні», «Про цінні папери та фондовий ринок», «Про аудиторську діяльність», Положень (стандартів) бухгалтерського обліку, інших нормативних актів України.

До перевірки були надані наступні документи:


  • Баланс товариства (Форма №1) станом на 31.12.2010 року.

  • Звіт про фінансові результати (Форма №2) за 2010 рік.

  • Звіт про рух грошових коштів (Форма №3) за 2010 рік.

  • Звіт про власний капітал (Форма №4) за 2010 рік.

  • Примітки до фінансової звітності за 2010 рік.

  • Головну книгу за 2010 рік.

  • Журнали –ордера за 2010 рік.

  • Відомості аналітичного обліку за 2010 рік.

  • Первинні документи за 2010 рік (вибірково).


Компанія у 2010 році вела бухгалтерський облік за допомогою бухгалтерської комп'ютерної програми 1С:Підприємство з використанням плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій, затвердженого Наказом Міністерства фінансів України від 30.11.99р. №291 (із змінами та доповненнями).

Концептуальна основа, використана при складанні фінансової звітності НАК „Надра України”, визначається Національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку в Україні, Законом України „Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні” від 16.07.1999р. № 996-XIV, із змінами та доповненнями, іншими нормативно-правовими актами щодо ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності в Україні та внутрішніми положеннями Товариства.

Відповідно до Закону України від 16.07.99р. №996-ХІУ "Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні" основні принципи, методи і процедури, що використовувалися Компанією для ведення бухгалтерського обліку та формування фінансової звітності, визначені наказом про облікову політику, затвердженого Правлінням Компанії, протокол №1 від 27.01.06р., пролонгованому на 2010 рік.

Принципи облікової політики Компанії застосовувались при веденні бухгалтерського обліку та не змінювались протягом 2010 року. Протягом 2010 року Компанія згідно з вимогами чинного законодавства дотримувалось наступних принципів обліку:

- автономності підприємства, за яким підприємство розглядається як юридична особа, що відокремлена від власників. Тому особисте майно і зобов'язання власників не повинні відображатись у фінансовій звітності підприємства;

- безперервності діяльності, що передбачає оцінку активів і зобов'язань підприємства, виходячи з припущення, що його діяльність триватиме далі;

- періодичності, що припускає розподіл діяльності підприємства на певні періоди часу з метою складання фінансової звітності;

- історичної (фактичної) собівартості, що визначає пріоритет оцінки активів, виходячи з витрат на їх виробництво та придбання;

- нарахування та відповідності доходів і витрат, за яким для визначення фінансового результату звітного періоду слід зіставити доходи звітного періоду з витратами, які були здійснені для отримання цих доходів. При цьому доходи і витрати відображалися в обліку і звітності у момент їх виникнення, незалежно від часу надходження і сплати грошей;

- повного висвітлення, згідно з яким фінансова звітність повинна містити всю інформацію про фактичні та потенційні наслідки операцій та подій, яка може вплинути на рішення, що приймаються на її основі;

- послідовності, який передбачає постійне (рік у рік) застосування підприємством обраної облікової політики;

- обачності, згідно з яким методи оцінки, що застосовуються в бухгалтерському обліку, повинні запобігати заниженню оцінки зобов'язань та витрат і завищенню оцінки активів і доходів підприємства;


- єдиного грошового вимірника, який передбачає вимірювання та узагальнення всіх операцій підприємства у його фінансовій звітності в єдиній грошовій одиниці.

Загальний стан бухгалтерського обліку Компанії можна оцінити як задовільний.

Для забезпечення достовірності даних бухгалтерського обліку та фінансової звітності Компанії згідно з наказом «Про проведення інвентаризації» №166 від 10.11.10р. була проведена інвентаризація активів та зобов'язань Компанії та її дочірніх підприємств станом на 01.11.10р., а саме: здійснено перевірку:

основних засобів та нематеріальних активів;

об'єктів незавершеного капітального будівництва;

товарно-матеріальних цінностей;

каси та інших грошових коштів;

Розрахунків з дебіторами та кредиторами.

Інвентаризація була проведена згідно з Інструкцією "Про інвентаризацію основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів і документів та розрахунків", затвердженою наказом Міністерства фінансів України від 11.08.94р. №69 (із змінами і доповненнями).

Складання і подання фінансової звітності користувачам здійснювалося своєчасно.
Опис відповідальності управл