refik.in.ua 1

Захист Вітчизни


У 2012/2013 навчальному році у навчальних закладах системи загальної середньої освіти учні 10-11 класів вивчатимуть предмет «Захист Вітчизни» за навчальною програмою авт. Мелецький В.М. та ін., затвердженою наказом Міністерства освіти і науки від 28.10.2010 № 1021.

Відповідно до Типових навчальних планів для загальноосвітніх навчальних закладів, затверджених наказом Міністерства освіти і науки від 27.08.2010 № 834, вивчення предмета у 2012/2013 навчальному році здійснюється:

- 2 години на тиждень - у класах з профільним та військово-спортивним профільним навчанням;

- 1 година на тиждень – у класах всіх інших напрямів.

Кількість годин на вивчення предмета може бути збільшена за рахунок варіатив­ної частини навчального плану, що в свою чергу надає можливість поширення і по­глиблення змісту тем, що вивчаються.

Вивчення предмета «Захист Вітчизни» проводиться окремо для юнаків та дівчат (відповідно до листа-роз’яснення Міністерства освіти і науки України від 09.10.2002 № 1/9-444). Поділ класу на групи здійснюється згідно наказу Міністерства освіти і науки України «Про затвердження Нормативів наповнюваності груп дошкільних навчальних закладів (ясел-садків) компенсуючого типу, класів спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів), груп продовженого дня і виховних груп загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів та Порядку поділу класів на групи при вивченні окремих предметів у загальноосвітніх навчальних закладах» від 20.02.2002 № 128 (додаток 2). Навчальний предмет при цьому в обох випадках носить назву «Захист Вітчизни».

Юнаки, які за станом здоров’я або релігійними поглядами звільнені від засвоєння основ військової справи, вивчають предмет за програмою для дівчат. Дівчата за їх власним бажанням (у разі згоди батьків, опікунів або піклувальників) можуть навчатися за програмою та підручниками для юнаків.

Предмет викладається протягом трьох періодів – у 10 і 11 класах під час навчального року та під час навчально-польових зборів (занять у лікувально-оздоровчому закладі). Триденні навчально-польові заняття (збори) проводяться з метою практичного закріплення рівня знань, умінь та навичок учнів наприкінці навчального року. Їх організація і проведення планується керівником навчального закладу відповідно до діючих вимог. Програма для проведення навчально-польових зборів не залежить від потижневого навантаження і розрахована на 18 навчальних годин.


Практичне закріплення теоретичного матеріалу з розділу «Основи цивільного захисту» передбачається під час проведення Дня цивільної оборони (цивільного захисту) в загальноосвітніх навчальних закладах.

Оцінювання рівня засвоєння учнями програмового матеріалу здійснюється відповідно до «Критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти» затверджених наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту від 13.04.2011 № 329 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11.05.2011 за № 556/19304.

При оцінюванні навчальних досягнень з предмета «Захист Вітчизни» вчителем оцінюється: якість знань, умінь та навичок учнів; нормативні показники, контрольні вправи (нормативні показники та вправи подано у навчальній програмі). Якість виконання нормативів визначає рівень індивідуальної підготовки учнів. Протягом навчального року відпрацьовуються всі індивідуальні нормативи.

Під час складання контрольних вправ з прикладної фізичної підготовки необхідно врахувати деякі особливості, спрямовані на убезпечення учнів від нещасних випадків:

1. Контрольні вправи складають тільки учні основної медичної групи, які на момент прийняття нормативу не скаржаться на погане самопочуття та стан здоров’я.


  1. Перевірка безпечності місць занять та справності інвентарю.

  2. Проведення розминки.

При здачі заліків та нормативів також мають ураховуватися фізіологічні особливості та релігійні погляди учнів.

Алгоритм оцінювання передбачає, що оцінка за навчально-польові збори (практичні заняття в лікувально-оздоровчому закладі) має вирішальне значення при виставленні індивідуальної оцінки за другий рік навчання з предмета.

Проведення навчально-польових зборів записуються на окремій сторінці журналу, підсумкова оцінка виставляється перед виставленням річної оцінки з предмета «Захист Вітчизни» за другий рік навчання та є домінуючою в системі оцінювання.


Особливістю проведення уроків є їх спрямованість на підготовку учнів до військової служби і виконання військових обов’язків у запасі, дій у надзвичайних ситуаціях.

Організаційною формою навчання предмета є урок, військова тематика якого передбачає такі етапи проведення:

Вступна частина - шикування взводу (відділення), доповідь командира взводу (відділення), огляд зовнішнього вигляду учнів, стройове (тематичне) тренування протягом ( 3-5 хвилин).

Актуалізація опорних знань учнів - перевірка засвоєння раніше вивченого матеріалу, підготовка учнів до засвоєння нових знаний ( 8-10 хвилин).

Основна частина - мотивація навчальної діяльності учнів (оголошення теми заняття, зв'язок з раніше вивченим матеріалом, постановка учням конкретних навчальних завдань: вивчити, навчитися, набути навичок, показ (розкриття) теоретичної і практичної значущості матеріалу, що вивчається).

Організація активної пізнавальної діяльності учнів з вивчення нового матеріалу, залучення і сприйняття всіх можливих засобів, робота з осмислення і запам'ятовування, самостійна робота, вправи і практичні дії, застосування умінь і знань з практики, їх закріплення (30 -35 хвилин).

Завершальна частина

- підбиття підсумків проведеного уроку, оцінка навчальної діяльності;

- завдання на самостійну підготовку;

- оголошення теми чергового заняття, постановка завдання на самопідготовку до нього - 2-3 хвилини.

До проведення уроку «Захист Вітчизни» (тактична, вогнева підготовка) для посилення ефективності навчального процесу завчасно підготовлюються робочі місця. Для кожного робочого місця для учнів повинні бути розроблені інструкції вимог безпеки під час проведення практичних занять.

На заняттях стосунки між учнями та вчителем, а також учнів між собою підтримуються на зразок взаємовідносин між військовослужбовцями Збройних Сил України. Важливими умовами успішності занять з предмета є висока дисципліна, організованість, відповідальність учнів.


Для активізації військово-патріотичного виховання у загальноосвітніх навчальних закладах проводиться гурткова робота відповідного напряму. При проведенні гурткової роботи необхідно керуватися Концепцією допризовної підготовки і військово-патріотичного виховання молоді, навчальною програмою «Захист Вітчизни», угодою про співробітництво між обласним управлінням освіти і науки та обласним військовим комісаріатом про спільну діяльність з питань військово-патріотичного виховання учнівської молоді.

Для гурткової роботи в загальноосвітніх навчальних закладах рекомендуємо користуватися програмою, яка має відповідний гриф Міністерства «Програма гуртка військово-патріотичного напряму «Школа безпеки» (авт. Олексюк В.Л., Горчинська Л.В., Єпіфанцев І.В.).

Відповідно до Указу Президента України «Про Концепцію допризовної підготовки і військово-патріотичного виховання молоді» підготовлено спільний наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України та Міністерства оборони України від 16.12.2011 № 1443/779 «Про затвердження Положення про Всеукраїнську військово-патріотичну гру «Зірниця» (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 29 грудня 2011 р. за № 1567/20305). З метою підготовки учнів (вихованців) до участі у Всеукраїнській військово-патріотичній грі «Зірниця» розроблено навчальну програму гуртка «Зірниця» (авт. Коломоєць Г.А.).

Програма розміщена на веб-сайті Інституту інноваційних технологій і змісту освіти (www.iitzo.gov.ua).

У навчальних закладах середньої освіти повинні бути такі документи:

- розділ річного плану навчального закладу «Військово-патріотичне виховання молоді»;

- календарно-тематичний план на навчальний рік;

- плани-конспекти кожного заняття.

Планування заходів військово-патріотичного виховання в розділі освітньої Програми навчального закладу на новий навчальний рік здійснюється на основі Концепції допризовної підготовки та військово-патріотичного виховання молоді.


Військово-патріотична робота та громадське виховання здійснюються у формі лекцій, бесід, розповідей, екскурсій до музеїв військових частин, зустрічей із ветеранами війни, праці та військової служби, походів місцями бойової слави, пошукової роботи, участі в роботі клубів та гуртків військово-патріотичного спрямування.

Для оформлення кабінетів рекомендується використовувати серію плакатів: «Захист Вітчизни», «Основи медичних знань», «Інформаційно-довідниковий куток цивільного захисту» (авт. Міненко М.І.), «Міжнародне гуманітарне право» (авт. Міненко М.І., Кривонос Ю.Д.).

Варто наголосити, що відповідно до наказу Міністерства освіти і науки від 01.09.2009 № 806 «Про використання навчально-методичної літератури у загальноосвітніх навчальних закладах» в загальноосвітніх навчальних закладах дозволено використовувати навчальні програми, підручники та навчально-методичні посібники, які мають гриф Міністерства або схвалені відповідною комісією Науково-методичної ради з питань освіти.


ЛІТЕРАТУРА :


  1. Мелецький В.М., Добровольський В.В., Корж Є.П., Кравцов А.К. Захист Вітчизи. Тактична підготовка:навчально-методичний посібник.-Черкаси: ЧОІПОПП,2009.

  2. Кравцов А.К. Формування готовності учнівської молоді до захисту Вітчизни.(http://oipopp.ed-sp.net/).

3. Лист Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України

«Щодо інструктивно-методичних рекомендацій із базових дисциплін»

від 01.06.2012 № 1/9-426

Підготував Коломієць Р. С., методист Смілянського РМК