refik.in.ua 1

Додаток
Приклад 1 визначення величини резерву сумнівних
боргів на основі класифікації дебіторської заборгованості

Для визначення коефіцієнта сумнівності на 31 грудня 2000 року
підприємство для спостереження обрало період за останні півроку
(липень-грудень 2000 року).

------------------------------------------------------

| Місяць |Фактично списано |Сальдо дебіторської |

| |безнадійної |заборгованості за |

| |дебіторської |продукцію, товари, |

| |заборгованості* |роботи, послуги |

| |(грн.) |відповідної групи |

| | |на кінець |

| | |попереднього |

| | |місяця* (грн.) |

| |--------------------+--------------------|

| | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |

| |група |група |група |група |група |група |

|----------+------+------+------+------+------+------|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

|----------+------+------+------+------+------+------|

|Липень | 600 | 800 | 950 |20000 |18000 |17000 |

|----------+------+------+------+------+------+------|

|Серпень | --- | 400 | 700 |22000 |12000 |14000 |

|----------+------+------+------+------+------+------|

|Вересень | 750 | 500 | --- |15000 |13000 |14500 |

|----------+------+------+------+------+------+------|

|Жовтень | 300 | --- | 770 |16000 |12000 |11000 |

|----------+------+------+------+------+------+------|

|Листопад | --- | 650 | --- |18000 |11500 |13000 |

|----------+------+------+------+------+------+------|

|Грудень | 550 | 850 | 1400 |17000 |14000 |16000 |

|----------+------+------+------+------+------+------|

|РАЗОМ | 2200 | 3200 | 3820 | Х | Х | Х |

------------------------------------------------------

______________

* Підприємство самостійно визначає групи за строками

непогашення поточної дебіторської заборгованості.

Коефіцієнт сумнівності (Кс) відповідної групи дебіторської
заборгованості може визначатися за такою формулою:

Кс = (S Бзн:Дзн) : і,

______________

де S - це сумма.

де Бзн - фактично списана безнадійна дебіторська
заборгованість відповідної групи за н-ний місяць обраного для
спостереження періоду;

Дзн - дебіторська заборгованість відповідної групи на кінець
н-ного місяця обраного для спостереження періоду;

і - кількість місяців в обраному для спостереження періоді.

Коефіцієнт сумнівності відповідної групи дебіторської
заборгованості становить:

першої -

(600:20000 + 750:15000 + 300:16000 + 550:17000):6 = 0,022 (2,2%);
другої -


(800:18000 + 400:12000 + 500:13000 + 650:11500 + 850:14000):6 =
= 0,039 (3,9%);


третьої -

(950:17000 + 700:14000 + 770:11000 + 1400:16000):6 = 0,044 (4,4%).Величина резерву сумнівних боргів на кінець звітного періоду
поточного року має становити:

17000 x 0,022 + 14000 x 0,039 + 16000 x 0,044 = 1624.


Приклад 2

Підприємство визначає величину сумнівних боргів на основі
класифікації дебіторської заборгованості.

Дебіторська заборгованість на 31 грудня 2003 року становить
966 000 грн., з наступним розподілом за строками її непогашення:

1-ша група - 700000;

2-га група - 240000;

3-тя група - 26000.

Залишок резерву сумнівних боргів до складання балансу на 31
грудня 2003 року становить 3020 грн.

Для визначення коефіцієнта сумнівності на основі класифікації
дебіторської заборгованості на 31 грудня 2003 року підприємство
для спостереження обрало період за попередні три роки.

----------------------------------------------------------------


| Дата | Сальдо дебіторської | Заборгованість, що |

|балансу | заборгованості | визнана безнадійною |

| | відповідної групи* | в наступному році, у |

| | (грн.) | складі сальдо |

| | | дебіторської |

| | | заборгованості |

| | | відповідної групи на |

| | |кінець попереднього року |

| |-------------------------+-------------------------|

| |Група 1 | Група 2|Група 3|Група 1|Група 2|Група 3 |

|----------+--------+--------+-------+-------+-------+---------|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

|----------+--------+--------+-------+-------+-------+---------|

|31.12.2000|2000000 | 50000 | 5000 | 1000 | 800 | 1000 |

|----------+--------+--------+-------+-------+-------+---------|

|31.12.2001|4000000 | 70000 | 3000 | 2000 | 200 | 590 |

|----------+--------+--------+-------+-------+-------+---------|

|31.12.2002|6000000 | 100000 | 7000 | 3000 | 1000 | 1410 |

|----------+--------+--------+-------+-------+-------+---------|

|Разом |12000000| 220000 | 15000 | 6000 | 2000 | 3000 |

----------------------------------------------------------------

---------------

* Підприємство самостійно визначає групи за строками
непогашення поточної дебіторської заборгованості та періоди
спостереження.

Коефіцієнт сумнівності (Кс) відповідної групи дебіторської
заборгованості визначається за такою формулою:

Кс = (SБзн : SДзн),

де S -знак суми;

Бзн - безнадійна дебіторська заборгованість відповідної групи
в складі дебіторської заборгованості цієї групи на дату балансу в
обраному для спостереження періоді;

Дзн - дебіторська заборгованість відповідної групи на дату
балансу в обраному для спостереження періоді.

Коефіцієнт сумнівності відповідної групи дебіторської

заборгованості становить:

групи 1 - 6000 : 1200000 = 0,005;

групи 2 - 2000 : 220000 = 0,009;

групи 3 - 3000 : 15000 = 0,2.

Величина резерву сумнівних боргів на 31 грудня 2003 року має
становити:

700 000 х 0,005 + 240 000 х 0,009 + 26000 х 0,2 = 10860.

З урахуванням залишку резерву сумнівних боргів слід
донарахувати ще 7840 грн. ( 10860 - 3020 ) з уключенням до витрат
грудня 2003 року.

Приклад 3

Підприємство визначає величину сумнівних боргів, виходячи з
питомої ваги безнадійних боргів у чистому доході від реалізації
продукції, товарів, робіт, послуг на умовах наступної оплати.

За 2003 рік чистий дохід від реалізації продукції, товарів,
робіт, послуг на умовах наступної оплати становить 18 000 000 грн.

Залишок резерву сумнівних боргів до складання балансу на 31
грудня 2003 року становить 1000 грн.

Для визначення коефіцієнта сумнівності підприємство для
спостереження обрало період за попередні три роки.
------------------------------------------------------------------

| Рік | Чистий дохід від | Сума дебіторської |

| |реалізації продукції,| заборгованості за |

| | товарів, робіт, | продукцію, товари, |

| | послуг на умовах | роботи, послуги, що |

| | наступної оплати | визнана безнадійною |

|--------------+---------------------+---------------------------|

| 1 | 2 | 3 |

|--------------+---------------------+---------------------------|

| 2000 | 8 000 000 | 5000 |

|--------------+---------------------+---------------------------|

| 2001 | 10 000 000 | 7000 |

|--------------+---------------------+---------------------------|

| 2002 | 15 000 000 | 9000 |

|--------------+---------------------+---------------------------|


| Разом | 33 000 000 | 21000 |

------------------------------------------------------------------

Коефіцієнт сумнівності дебіторської заборгованості становить
0,0006 (21000 : 33000000).

Відрахування на створення резерву сумнівних боргів за 2003
рік становить 10800 (18 000 000 х 0,0006).

Разом із залишком резерв сумнівних боргів на 31 грудня 2003
року становить 11800 (10800 + 1000).


Приклад 4

Підприємство визначає величину сумнівних боргів на основі
платоспроможності окремих дебіторів.

На 31 грудня 2003 року в складі статті "Векселі одержані"
відображено вексель, виданий векселедавцем 5 березня 2003 року, на
суму 10 000 грн. за реалізовані основні засоби. Підприємству стала
відома інформація про порушення судом справи про банкрутство
векселедавця. На підставі цієї інформації погашення векселя є
сумнівним. Величина сумнівних боргів на 31 грудня 2003 року за
статтею "Векселі одержані" має бути визнана в сумі 10 000 грн., на
таку саму суму створюється резерв з уключенням до витрат грудня

2003 року.