refik.in.ua 1

Працівники шкільних бібліотек


Модуль 1. Правові аспекти діяльності бібліотек.

Модуль спрямовано на ознайомлення слухачів із законодавчо-нормативною базою функціонування шкільних бібліотек.

Передбачено розгляд питань технології роботи шкільної бібліотеки. Слухачі зможуть апробувати свої вміння в спеціально змодельованих практичних ситуаціях щодо використання в роботі Закону України «Про бібліотеки і бібліотечну справу», «Про внесення змін до Закону України «Про бібліотеки і бібліотечну справу», «Положення про бібліотеку середнього загальноосвітнього навчального закладу», інших нормативних документів.


Модуль 2. Професійна компетентність шкільного бібліотекаря.

Модуль знайомить зі структурою професійної компетентності шкільного бібліотекаря, психолого-педагогічними умовами її підвищення. Розглянуто кваліфікаційні вимоги до бібліотекаря-педагога, кодекс етики бібліотекаря, питання, пов’язані з морально-етичними нормами спілкування бібліотекаря з читачами, окреслено шляхи вирішення типових педагогічних ситуацій. Подано тестові завдання для виявлення професійної готовності до роботи в шкільній бібліотеці.

Висвітлено роль методичного об’єднання бібліотекарів у вдосконаленні професійної компетентності працівників шкільної бібліотеки.


Модуль 3. Ведення довідково-бібліографічного апарату в шкільній бібліотеці, систематизація документів.

Мета модуля - надання необхідних знань про упорядкування бібліотечного фонду, застосування бібліотечно-бібліографічної класифікації видань, створення довідково-бібліографічного апарату шкільної бібліотеки (різних видів каталогів і картотек), формування практичних навичок систематизації документів, а також ознайомлення з основними правилами бібліографічного опису документів різного змісту.


Модуль 4. Ведення документації шкільної бібліотеки.

Модуль ознайомлює слухачів з поняттям «бібліографічна довідка», типами бібліографічних довідок (фактографічними, тематичними, уточнювальними, адресними) для забезпечення інформаційних потреб користувачів бібліотеки. Передбачене ознайомлення з технологією ведення інвентарної, сумарної книги обліку фондів бібліотеки, щоденника роботи, що дасть змогу шкільним бібліотекарям ефективно і своєчасно подавати звітні матеріали.Модуль 5. Індивідуальна та масова робота шкільної бібліотеки, форми наочної популяризації літератури.

Модуль знайомить із психолого-педагогічними засадами масової та індивідуальної роботи з читачами, на конкретних прикладах обґрунтовує необхідність урахування вікових та індивідуальних особливостей користувачів бібліотеки. У модулі роз’яснено сутність понять «читацька конференція», «усний журнал», «книжкова виставка», «бібліотечний плакат», подано методичні рекомендації щодо підготовки та проведення читацьких конференцій, Днів інформації, тематичних вечорів і под., а також інформацію про форми та методи наочної популяризації літератури, зокрема нетрадиційні форми індивідуальної та масової роботи з читачами.


Модуль 6. Інформаційно-бібліографічне забезпечення вчителів загальноосвітніх шкіл.

У модулі висвітлюються питання співпраці шкільного бібліотекаря і вчителя, подано методики вивчення інформаційних потреб педагогічних працівників. Розглянуто сутність поняття «інформаційно-бібліографічне забезпечення». Слухачів буде поінформовано про можливості міжбібліотечного абонементу, особливості використання нетрадиційних носіїв інформації, ознайомлено з основними бібліографічними покажчиками з педагогіки та психології.

Розглядається питання спільної роботи шкільного бібліотекаря і вчителя в системі позакласної роботи, участь шкільного бібліотекаря в роботі гуртків, факультативів, підготовці олімпіад, конкурсів, наукових конференцій, навчальних семінарів, у роботі громадських організацій, дитячих та юнацьких спілок, учнівського самоврядування як складових індивідуальної та масової роботи.


Модуль 7. Робота з підручниками: комплектування, обробка і збереження фондів.

Модуль знайомить із інструктивними документами щодо обліку навчальної літератури (зокрема з інструкцією про порядок доставки та облік навчальної літератури), правилами оформлення звітної документації щодо роботи з підручниками, а також із технологією проведення акцій «Живи, книго», «Подаруй книгу бібліотеці», змістом роботи «Книжкової лікарні». Модуль передбачає ознайомлення з новими підручниками для 12-річної школи


Слухачів буде познайомлено з новітніми досягненнями у бібліотечній галузі, зокрема з автоматизованими інформаційно-бібліотечними системами ведення, обробки і збереження підручників, спрямованими на удосконалення процесу технологічної роботи шкільного бібліотекаря.


Модуль 8. Проектна діяльність шкільного бібліотекаря.

Модуль ознайомить слухачів з технологіями презентації роботи шкільної бібліотеки, створення веб-сторінки бібліотеки загальноосвітнього навчального закладу (ліцею, гімназії), ПТНЗ. Передбачається надання знань і формування навичок щодо виконання шкільними бібліотекарями проектів.

Буде розглянуто питання співпраці шкільної бібліотеки з громадськими організаціями, Міжнародною асоціацією шкільних бібліотек).