refik.in.ua 1 2 3


ПРАВИЛА

ДОБРОВІЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ МАЙНА

(іншого, ніж передбачено пунктами 5-9 статті 6

Закону України „Про страхування”)
1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. На підставі цих Правил Закрите акціонерне товариство „Страхова компанія “Надійна” (надалі за текстом - Страховик), укладає договори добровільного страхування майна (іншого, ніж передбачено пунктами 5-9 статті 6 Закону України „Про страхування”) (надалі Договори), з юридичними особами або дієздатними фізичними особами, надалі Страхувальниками.

1.2. Згідно з чинним цивільним законодавством України, Законом України "Про страхування", ці Правила регулюють відносини між Страховиком та Страхувальником з приводу виплати страхового відшкодування Страховиком Страхувальнику або іншій особі, визначеній Страхувальником в Договорі страхування, яка може зазнати збитків в результаті настання страхового випадку за матеріальні збитки, що виникли внаслідок пошкодження, знищення або втрати визначеного Договором майна при настанні певних подій (страхових випадків), які обумовлені цими Правилами та Договором страхування.

1.3. По Договору страхування Страховик бере на себе зобов'язання у разі настання страхового випадку здійснити страхову виплату Страхувальнику або іншій особі, визначеній у Договорі страхування Страхувальником, на користь якої укладено Договір страхування (далі - Вигодонабувач), а Страхувальник зобов’язується сплачувати страхові платежі у визначені строки та виконувати інші умови Договору.

1.4. Страхувальники - юридичні та дієздатні фізичні особи, які є власниками майна, або розпоряджаються, використовують майно по договорах найму, оренди, лізингу, переробки, ремонту, комісії, зберігання тощо, якщо це майно попередньо не застраховане його власником.

1.5. Страхувальник має право при укладанні Договору страхування призначити громадян або юридичних осіб - Вигодонабувачів, які можуть зазнати збитків в результаті настання страхового випадку а також замінювати їх до настання страхового випадку.


1.6 . Не дозволяється страхування протиправних інтересів.

1.7. Страховик не має права розголошувати одержані ним внаслідок своєї професійної діяльності відомості про Страхувальника і його майновий стан, за винятком випадків передбачених законодавством.
2. ОБ'ЄКТИ СТРАХУВАННЯ

2.1. Об'єктом страхування є майнові інтереси Страхувальника, що не суперечать чинному законодавству України, які пов'язані з володінням, розпорядженням, користуванням визначеним майном (надалі - застрахованим майном).

2.2. Страхуванню може підлягати як все майно, так і його частки.

2.3. Об'єктом страхування можуть бути також майнові інтереси Страхувальника, що не суперечать законодавству України відносно його таких матеріальних витрат, що виникають при настанні передбачених Договором страхування страхових випадків:


 1. витрати на заходи по розбиранню та/або переміщенню будівель, споруд, обладнання на нове місце, які виконані для рятування застрахованого майна та/або з метою зменшення завданих цьому майну збитків;

 2. витрати по прибиранню обумовленої в Договорі страхування території від уламків (залишків) майна, яке постраждало внаслідок страхового випадку.

Необхідність та умови відшкодування Страховиком перерахованих витрат визначаються Договором страхування.

2.4. Згідно з цими Правилами, страхуванню не підлягають:

 1. будівлі і споруди, конструктивні елементи і системи, які знаходяться в аварійному стані, а також майно, що розташоване в них;

 2. будівельно-монтажні роботи на будь-якій стадії;
 3. майно, яке розташоване на території дії Договору страхування, але не знаходиться у власності Страхувальника, та (або) законність розпорядження (користування) цим майном Страхувальником не підтверджена згідно з чинним законодавством, незалежно від того, становить це майно окремий фізичний об'єкт або фізично (конструктивно, технологічно, експлуатаційно тощо) зв'язане з іншим майном, що підлягає страхуванню згідно з цими Правилами.3. СТРАХОВІ РИЗИКИ. ВИКЛЮЧЕННЯ ІЗ СТРАХОВИХ ВИПАДКІВ ТА ОБМЕЖЕННЯ СТРАХУВАННЯ.

3.1. Страховий ризик – певна подія, на випадок якої проводиться страхування і яка має ознаки ймовірності та випадковості настання.

Страховим випадком є подія, передбачувана Договором страхування, яка відбулася і з настанням якої виникає обов'язок Страховика виплатити страхове відшкодування Страхувальнику за матеріальний збиток, завданий визначеному Договором об'єкту страхування, і заподіяний внаслідок страхових випадків, з наступних страхових ризиків:

3.1.1. "Наслідки впливу води з водопровідних, каналізаційних, опалювальних та протипожежних систем".

1) Причиною настання збитків є дія на застраховане майно води (або інших рідин) внаслідок пошкоджень водопровідних, каналізаційних, опалювальних та протипожежних систем якщо перераховані системи розташовані на території, обумовленій Договором страхування.

2) При страхуванні будівель та споруд при цьому також відшкодовуються:

 • витрати на усунення пошкоджень трубопроводів визначених вище систем, що знаходяться безпосередньо в застрахованих будівлях (спорудах), але тільки при необхідності заміни пошкоджених труб по кожному страховому випадку, в межах вартості двох погонних метрів цих труб;

 • витрати на усунення збитків від пошкоджень безпосередньо з'єднаних з визначеними вище системами кранів, вентилів, баків, ванн, радіаторів, опалювальних котлів, бойлерів тощо внаслідок раптового замерзання цих систем;

 • витрати на розморожування трубопроводів цих систем;

 • витрати на розчищенню приміщень застрахованих будівель (споруд) від наслідків страхового випадку.

 1. На окремих умовах, визначених Договором страхування, відшкодовуються:
 • збитки від пошкоджень, які завдано машинам, обладнанню, котлам, електроустаткуванню, що використовуються для промислових та комерційних цілей;


 • збитки від пошкодження застрахованого майна гарячим або конденсованим паром;

 1. Не відшкодовуються збитки від раптового включення протипожежних систем, яке сталося внаслідок:

 • дії високої температури, що виникла при пожежі;

 • ремонту (реконструкції) застрахованих будівель (споруд);

 • монтажу (ремонту, демонтажу, заміні) конструкції цих систем;

 • будівельних дефектів або дефектів цих систем, про які було відомо або повинно бути відомо Страхувальнику до настання страхового випадку.

5) Не відшкодовуються також наступні збитки:

 • від пошкодження застрахованого майна рідиною (водою) внаслідок дії причин інших, ніж вказані в п. 3.1.1 цих Правил, наприклад проникнення в приміщення з застрахованим майном рідин, в тому числі дощу, снігу, граду і бруду через незачинені вікна, двері, а також через отвори, зроблені спеціально, або які виникли внаслідок ветхості або будівельних дефектів;

 • від підвищеної вологості всередині приміщення внаслідок прибирання і чищення приміщень або застрахованого майна, підтоплення внаслідок підвищення рівня ґрунтових вод;

 • спричинені заходами пожежегасіння, які виконувалися з метою запобігання подальшому поширенню вогню;

 • від заливання рідиною застрахованого майна, яке зберігалося в підвальних, цокольних приміщеннях на відстані менш 20 см від поверхні полу;

 • внаслідок дії інших, ніж визначено в п.3.1.1 цих Правил причин, наприклад механічної дії підвищеного тиску, гідрошвидкісного напору, гідравлічного удару рідини тощо;

 • спричинені природним зносом, корозією визначених в п.3.1.1 цих Правил систем або протиправними діями відносно них з боку третіх осіб;

 • непрямі збитки (втрата прибутку);
 • збитки (витрати), завдані застрахованому майну внаслідок причин по п.3.1.1 цих Правил, якщо визначені в ньому системи розташовані не на території, обумовленій Договором страхування.


3.1.2. "Пошкодження (биття) віконного скла, дзеркал та вітрин".

1) Причиною завдання збитків є раптова (випадкова) механічна дія на застраховане віконне скло, дзеркала, вітрини і аналогічні вироби з скла фізичних сил, що приводить до їх биття (пошкодження, руйнування, знищення).

2) Страхуванню підлягають віконне і дверне скло, скляні стіни, двері, перегородки, дзеркала, вітрини або інші аналогічні вироби із скла, які вже вставлені у віконні, вітринні або дверні рами, або змонтовані у місцях їх постійного розташування. Збитки перерахованим видам майна повинні бути завдані внаслідок їх випадкового, непередбаченого розбиття (биття), тобто порушення цілісності структури скла під дією на нього або раму, в якій воно розташоване, фізичних сил.

3) На окремих умовах, визначених Договором страхування, можуть бути застраховані:

3.1) рекламні світлові установки, які мають скляні деталі та неонові або аналогічні наповнені газом трубчасті скляні лампи;

3.2) витрати на тимчасову заміну знищених, пошкоджених (розбитих) скляних предметів при неможливості їх термінової заміни склом, яке повністю аналогічне розбитому склу по розміру, товщині, технічним характеристикам тощо;

3.3) витрати на монтаж (демонтаж) предметів та обладнання, що перешкоджають заміні розбитого скла (жалюзі, плівки, сітки, грати тощо);

3.4) витрати на оренду, монтаж, демонтаж підйомників або риштувань, необхідних для заміни скла на високих поверхах споруд, будівель;

3.5) витрати на заміну деталей, монтаж і запуск світлових рекламних установок з конструктивними елементами на основі скла, які були пошкоджені після настання страхового випадку;

3.6) скляні предмети, розташовані в приміщеннях (будовах, спорудах), в яких будівельно - ремонтні роботи ще не завершено, або в приміщеннях (будовах, спорудах), які звільнені Страхувальником для проведення таких робіт або з інших причин на тривалий термін.


4) При цьому страховому відшкодуванню не підлягають збитки:

4.1) пошкодження поверхні визначених скляних предметів (подряпини тощо);

4.2) завдані внаслідок випадкового або навмисного фарбування визначених скляних предметів, в тому числі при безповоротній втраті склом прозорості;

4.3) завдані внаслідок демонтажу або вилучення скляних предметів з віконних (вітринних, дверних) рам або інших місць їх постійного розташування;

4.4) внаслідок дії на застраховані скляні предмети підвищеної температури (наприклад, дія на скло паяльних або кварцових ламп, різаків, гарячої води тощо з метою його руйнування або відтаювання, розморожування). Опалювальні прилади, плити, світлове рекламне устаткування повинні розташовуватись на відстані не менше 30 см від застрахованого скла;

4.5) внаслідок дії стихійних явищ в навколишньому середовищі;

5) Якщо це передбачено Договором страхування, після відновлення розбитого скла рівноцінним, Договір страхування залишається чинним відносно нового скла, рівноцінного знищеному, при умові, що сторони Договору на умовах цих Правил уклали додаткову угоду до Договору, що є невід'ємною його частиною (адендум), і згідно якої Страхувальник зробив доплату страхового платежу за нове скло за термін від дати його встановлення до дати закінчення Договору. Якщо заміна зроблена склом з більш високими експлуатаційними характеристиками, Договір страхування припиняється в день такої заміни, і укладається новий Договір.

3.1.3. "Протиправні дії третіх осіб".

1) Причиною завдання збитків є пошкодження, руйнування, знищення або втрата застрахованого майна внаслідок хуліганських дій, крадіжки, грабежу або розбою на території, визначеній в Договорі страхування.

Хуліганські дії - навмисні дії осіб, що грубо порушують громадський порядок, встановлений загальноприйнятими суспільними нормами, наслідком яких стали пошкодження або знищення застрахованого майна на території дії Договору страхування внаслідок.


Крадіжка - таємне викрадення чужого застрахованого майна з території дії Договору страхування внаслідок проникнення до місця розташування майна:

- з використанням відмичок, підроблених ключів, інших технічних засобів;

- або звичайним шляхом з таємним знаходженням в такому місці до його зачинення і подальшим використанням відмичок, підроблених ключів, інших засобів при виході з нього;

- або шляхом злому конструктивних елементів будівель і приміщень (вікон, дверей, стін тощо), де знаходиться застраховане майно;

- або шляхом злому конструктивних елементів обладнання, яке використовується для зберігання застрахованого майна (замків, стінок, дверцят шаф, сейфів тощо).

Підробленими визнаються ключі, виготовлені особою (або за її дорученням, з її відома), яка не мала законного права на розпорядження ними.

Грабіж - відкрите викрадення застрахованого майна з території дії Договору страхування без насильства або з насильством, яке не є небезпечним для життя і здоров'я Страхувальника, його посадових осіб, в тому числі для осіб, на законних умовах виконуючих охорону застрахованого майна; а також якщо Страхувальник (його працівники або члени його сім'ї, якщо їм тимчасово доручено застраховане майно) під загрозою їх життю, здоров'ю передають (роблять можливою передання) застрахованого майна третім особам в межах місця дії Договору страхування. Також вважається грабежем вилучення майна у Страхувальника (його працівників або членів його сім'ї, якщо їм тимчасово доручено застраховане майно) в період знаходження цих осіб у безпорадному стані, що не дозволяє їм надати опір такому вилученню, і якщо цей стан не є наслідком їх навмисних або грубих необережних дій.

Розбій - напад з метою заволодіння чужим майном, поєднаний з застосуванням насильства, небезпечного для життя і здоров'я, або з погрозою застосування такого насильства.

2) На окремих умовах, визначених Договором страхування, можуть бути застраховані:


2.1) витрати по прибиранню, розчистці приміщень після страхового випадку;

2.2) витрати по усуненню пошкоджень, завданих внаслідок страхового випадку:

- даху, стелі, підлозі, замкам, вікнам (включаючи скло) і захисним ґратам споруд, які визначено як місце дії договору страхування;

- окремим рекламним стендам, вітринам (включаючи скло), якщо вони розташовані безпосередньо біля місця страхування;

2.3) витрати по заміні замків, ключів до приміщень, ключі від яких були втрачені внаслідок страхового випадку, окрім ключів від касових сейфів та броньованих кімнат, сховищ;

2.4) збитки внаслідок крадіжки, грабежу застрахованого майна, яке при здійсненні цих навмисних протиправних дій знаходилось у спеціальних сховищах або спеціальних місцях зберігання, тип, умови використання і ступінь безпеки яких були обумовлені Договором страхування;

2.5) збитки внаслідок страхових випадків, які сталися в службових приміщеннях, що використовуються не тільки Страхувальником та його посадовими особами і особами, що працюють у нього, але і іншими третіми особами;

2.6) збитки, які обумовлені настанням страхового випадку внаслідок дії факторів підвищення ступеня страхового ризику для застрахованого майна.

3) При цьому факторами підвищення ступеня страхового ризику вважаються такі дії, що здійснені без відома Страховика:

3.1) усунення або заміна місце сховища на менш надійне сховище, ніж було визначено раніше, або зниження ступеню надійності місць зберігання майна;

3.2) ремонт, переобладнання визначених Договором страхування будівель, приміщень (в тому числі, що примикають до визначених місць), або встановлення на них будівельного риштування або підіймачів;

3.3) звільнення на строк більше 60 діб визначених приміщень безпосередньо та приміщень, що примикають до них з будь-якого боку, або припинення на цей строк господарської діяльності в цих приміщеннях;

3.4) невиконання Страхувальником негайної заміни замків (протягом двох діб) у визначених приміщеннях і сховищах на рівноцінні, якщо ключі до цих замків були втрачені.


4) При цьому страховому відшкодуванню не підлягають збитки:

4.1) завдані внаслідок навмисних протиправних дій осіб, які проживають разом з Страхувальником і ведуть спільне з ним господарство;

4.2) що виникли внаслідок навмисних протиправних дій та мають явні ознаки крадіжки або грабежу, з боку осіб, які працюють у Страхувальника, крім випадків проведення підготовки та здійснення цих протиправних дій в час, коли доступ таких осіб до місце розташування визначеного майна був закритий;

4.3) завдані навмисними протиправними діями третіх осіб при знаходженні (в тому числі транспортуванні) визначеного майна за межами території, обумовленої в Договорі страхування;

4.4) які виникли внаслідок дії вогню від пожежі, викликаної підпалом, або внаслідок вибуху (якщо вибух не був викликаний навмисним підриванням вибухових пристроїв, набоїв тощо), або внаслідок дії води і/або інших рідин, які розповсюджуються з резервуарів, гідравлічних систем і сантехнічної арматури, і які сталися внаслідок навмисного здійснення особами будь-якої визначеної вище протиправної дії або спроби її здійснення.

4.5) завдані внаслідок військових дій або впливу будь-яких проявів ядерної енергії на території, обумовленій Договором страхування.

5) За цими Правилами не відшкодовуються збитки, що завдані внаслідок крадіжки, грабежу або розбою такому майну:

5.1) касовим і аналогічним їм апаратам до моменту законного вилучення з них накопичених готівкових грошових сум;

5.2) торговим або розмінним автоматам з пристроями для прийому монет і купюр, включаючи самі монети і купюри.

6) Перераховані в цьому пункті касові і торгові апарати (автомати) не вважаються спеціальними сховищами або місцями зберігання майна.

3.1.4. "Наїзд техніки, що рухається".

Причиною завдання збитків є зіткнення з застрахованим майном або наїзду на це майно технічних засобів, що рухаються під керуванням або без керування людини та використовують для пересування будь-які види енергії, незалежно від того, контролюються вони людиною в момент зіткнення або наїзду, або не контролюються.


3.1.5. "Аварія технічних систем, в тому числі систем енергопостачання". Причиною завдання збитків є раптовий вихід з ладу (пошкодження, які заважають нормальній експлуатації або роблять її неможливою) технічних систем (машин, апаратів, приладів тощо), в тому числі раптове відключення електроенергії, водопостачання, опалення, інших видів енергопостачання, що привело до знищення або пошкодження застрахованого майна. При цьому страхуванням не покриваються збитки, викликані будь-яким ризиком з інших перерахованих в розділі 3.1 цих Правил ризиків.

3.1.6. "Проникнення рідин з інших приміщень".

1) Причиною завдання збитків є випадкова дія на це майно води (або інших рідин), що проникла в місця розташування цього майна (виключно у підвальних або напівпідвальних приміщеннях) з сусідніх (чужих) приміщень, в тому числі підтоплення внаслідок підвищення рівня ґрунтових вод.

2) При страхуванні будівель та споруд при цьому також відшкодовуються витрати на розчищення тільки підвальних або напівпідвальних приміщень застрахованих будівель (споруд) від наслідків страхового випадку.

3) На окремих умовах, визначених Договором страхування, відшкодовуються:

3.1) збитки від пошкоджень по п. 3.1.6. цих Правил, які завдано машинам, обладнанню, котлам, електроустаткуванню, що використовуються для промислових та комерційних цілей;

3.2) збитки від пошкодження застрахованого майна гарячим або конденсованим паром, що проник в підвальні або напівпідвальні приміщення з сусідніх (інших) приміщень;

3.3) збитки від втрати орендної (квартирної плати) та збитки від перерви у виробництві внаслідок визначених вище пошкоджень.

4) Не відшкодовуються збитки:

4.1) які сталися внаслідок раптового включення з будь-яких причин в сусідніх (чужих) приміщеннях протипожежних систем;

4.2) від пошкодження застрахованого майна рідиною (водою) внаслідок проникнення в приміщення з цим майном рідин (в тому числі дощу), снігу, граду і бруду з інших приміщень через незачинені двері, а також через отвори, зроблені спеціально, або які виникли внаслідок ветхості або будівельних дефектів;


4.3) від підвищеної вологості всередині підвальних або напівпідвальних приміщень внаслідок прибирання і чищення цих приміщень або застрахованого майна;

4.4) причинені заходами пожежегасіння, які виконувалися з метою запобігання подальшому поширенню вогню;

4.5) від заливання рідиною застрахованого майна, яке зберігалося в підвальних, напівпідвальних приміщеннях на відстані менш 20 см від поверхні полу.

3.2. По бажанню Страхувальника, майно може бути застраховане як від всіх, так і від окремих з перерахованих в пп.3.1.1 - 3.1.6 цих Правил страхових ризиків. При цьому визначені для страхування ризики повинні бути конкретизовані Договором страхування в залежності від причин їх виникнення.

3.3. Страхування розповсюджується на страхові випадки, які відбулися в період дії Договору. Якщо страховий випадок, який відбувся в період дії Договору страхування з причин, що мали місце або почали діяти до початку страхування, відшкодування буде виплачено тільки в тому випадку, якщо Страхувальнику нічого не було відомо і не повинно було бути відомо про причини, які привели до настання цього страхового випадку.

3.4. Якщо в Договорі страхування не передбачено іншого, Страховик звільняється від виплати страхового відшкодування по збитках, завданих застрахованому майну, внаслідок:

а) ядерного вибуху, впливу радіації або радіоактивного забруднення;

б) військових дій, маневрів, інших військових заходів і їх наслідків, а також дії бомб, мін, інших знарядь війни;

в) громадянської війни, народних заворушень різного роду та страйків;

г) конфіскації, націоналізації, знищення, пошкодження застрахованого майна та інших подібних заходів, які здійснюються згідно розпоряджень військової, цивільної влади або політичних організацій на території дії Договору;

д) стихійних явищ, - при оголошенні території дії Договору страхування зоною стихійного лиха до моменту укладання Договору страхування;


е) грубої необережності Страхувальника або його посадових осіб, в тому числі при здійсненні ними експериментальних або дослідних робіт з використанням застрахованого майна;

є) знищення або пошкодження іншого застрахованого майна, яке виникло прямо та безпосередньо внаслідок корозії, гниття, природного зносу, самозапалення або інших природних властивостей будь-якого майна, яке застраховано по Договору страхування.

3.5. Страхування за цими Правилами не поширюється на:

а) готівку в будь-якому вигляді;

б) акції, облігації та інші цінні папери;

в) дорогоцінні метали у зливках та дорогоцінне каміння в оправах або без них;

г) технічні носії інформації для комп'ютерних та аналогічних систем, зокрема магнітні плівки, касети, диски, блоки пам'яті тощо;

д) марки, монети, грошові знаки, малюнки, картини, скульптури, інші колекційні матеріали або твори мистецтва;

е) вибухові та легкозаймисті предмети, матеріали та речовини;

є) майно, прийняте для перевезення або транспортування;

ж) засоби наземного (в тому числі залізничного), повітряного та водного транспорту.


следующая страница >>