refik.in.ua 1

Додаток А
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

УКРАЇНСЬКА ІНЖЕНЕРНО – ПЕДАГОГІЧНА АКАДЕМІЯ
Електротехнологічний факультет

Кафедра Електромеханічних системПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКАдо дипломного проекту на тему:
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Студент ______________________ (___________________)

(підпис) (П.І.Б)

Керівник проекту ___________________ (___________________)

(підпис) (П.І.Б)
КОНСУЛЬТАНТИ:


_____________________ (____________________)

(підпис) (П.І.Б)

_____________________ (____________________)

(підпис) (П.І.Б)

_____________________ (____________________)

(підпис) (П.І.Б)

_____________________ (____________________)

(підпис) (П.І.Б)

Завідуючий кафедрою ______________ (____________________)

(підпис) (П.І.Б)


Артемівськ 200_
Додаток Б.1
______________
Українська інженерно – педагогічна академія_________

(назва ВНЗу)

Факультет Електротехнологічний Кафедра Електромеханічних систем

Спеціальність _______________________


(Шифр, назва)

Затверджую:

Зав. кафедрою __________

_______________________

“____”___________200__р.

ЗАВДАННЯ

на дипломний проект студентові

(за освітньо-кваліфікаційним рівнем СПЕЦІАЛІСТ)

________________________________________________________________________________


(прізвище, ім’я, по батькові)

1. Тема проекту____________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

затверджена наказом по академії від “_____”__________________200__р. № ________________
2. Термін здачі студентом закінченого проекту __________________________________________
3. Вихідні дані до проекту ____________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
4. Зміст розрахунково–пояснювальної записки (перелік питань, що їх належить розробити)

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

5. Перелік графічного матеріалу (з точним зазначенням обов’язкових креслень) ______________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Додаток Б.2
6. Консультанти по проекту, із зазначенням розділів проекту, що стосуються їх

Розділ


Консультант

Підпис, дата

прізвище та ініціали

Завдання видав


Завдання прийняв

МетодичнийЕкономічний


Охорона праці


7. Дата видачі завдання ___________________________________________________________

Керівник _______________________________

(підпис)
Завдання прийняв до виконання ____________________

(підпис)


Календарний план
Пор. №

Назва етапів дипломного проекту

Термін виконання етапів проекту

Примітка


Студент – дипломник ______________________


(підпис)

Керівник проекту ______________________


(підпис)
Скачано с сайта http://forca.com.ua/
Додаток В

РЕФЕРАТ
Далі йде текст РЕФЕРАТУ.

У тексті приводиться коротка характеристика отриманих у кожному розділі пояснювальної записки результатів.


Весь текст розташовується в цих границях і закінчується в нижній частині аркуша

Аналогічно, на такому ж окремому аркуші

виконується РЕФЕРАТ на російській мові

Додаток Г.1
ЗМІСТ

ВСТУП………………………………………………………………………….........
1. ХАРАКТЕРИСТИКА ОБ'ЄКТА ПРОЕКТУВАННЯ Й

ВИХІДНИХ ДАНИХ……………………………………………………………….

1.1. Найменування підрозділу……………………………………………………..

1.2. Найменування підрозділу…………………………………………………….
2. ЕЛЕКТРИЧНІ РОЗРАХУНКИ………………………………………………….

2.1. Найменування кожного підрозділу по суті матеріалу……………………….

2.2. Найменування кожного підрозділу по суті матеріалу………………………

2.Х. Виводи…………………………………………………………………………
3. СПЕЦПИТАННЯ. НАЗВА РОЗДІЛА ПО СУТІ СПЕЦПИТАННЯ..………..

3.1. Найменування кожного підрозділу по суті матеріалу………………………

3.2. Найменування кожного підрозділу по суті матеріалу………………………

3.Х.Виводи………………………………………………………………………….

Додаток Г.2
4. МЕТОДИЧНА ЧАСТИНА.

НАЗВА ПО СУТІ МАТЕРІАЛУ, ЩО ВИКЛАДАЄТЬСЯ……………………...


(Цей розділ є тільки у дипломників спеціальності 7.010100.01)
5. РОЗРАХУНОК ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРОЕКТУ….

5.1. Найменування кожного підрозділу по суті матеріалу…...............................

5.2. Найменування кожного підрозділу по суті матеріалу……………………..

5.Х.Виводи…………………………………………………………………………
6. ОХОРОНА ПРАЦІ ТА НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА…………….

6.1. Найменування кожного підрозділу по суті матеріалу……………………...

6.2. Найменування кожного підрозділу по суті матеріалу……………………..

6.Х. Виводи………………………………………………………………………..
ВИВОДИ…………………………………………………………………………...
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ…………………………………………
ДОДАТКИ…………………………………………………………………………


Додаток Д

Границі текстової частини, рисунків, таблиць