refik.in.ua 1

Положення щодо здійснення пруденційного нагляду за діяльністю торговців цінними паперами


Розділу І. Загальні положення


1. Це Положення встановлює порядок розрахунку обов’язкових до виконання пруденційних нормативів та порядок звітування щодо їх виконання до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі – Комісія) юридичними особами, що здійснюють професійну діяльність на ринку цінних паперів (далі – торговці цінними паперами), а саме торговців цінними паперами, які здійснюють брокерську, дилерську діяльність, андеррайтинг, а також управління цінними паперами.


2. Терміни, які використані в цьому Положенні, вживаються у такому значенні:


Пруденційний норматив – кількісні та якісні показники, встановлені Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку з метою здійснення пруденційного нагляду, обов’язкові для дотримання професійними учасниками фондового ринку.


Регулятивний капітал торговця цінними паперами – пруденційний норматив, який встановлений Комісією, та є показником діяльності професійного учасника фондового ринку, основним призначенням якого є покриття негативних наслідків різних ризиків, на які наражається торговець цінними паперами в процесі здійснення професійної діяльності на фондовому ринку.


Адекватність регулятивного капіталу - пруденційний норматив, який встановлений Комісією, та характеризує здатність торговця цінними паперами своєчасно і в повному обсязі розрахуватися за своїми зобов'язаннями, що випливають з умов професійної діяльності на фондовому ринку та покрити збитки, спричинені взятими ризиками за рахунок регулятивного капіталу.

Адекватність основного капіталу - пруденційний норматив, який встановлений Комісією з метою визначення спроможності торговця цінними паперами своєчасно і в повному обсязі розрахуватися за своїми зобов’язаннями не залежно від непередбачуваних збитків, яких може він може зазнати у процесі своєї діяльності залежно від розміру різноманітних ризиків.Норматив LR – пруденційний норматив, який встановлений Комісією з метою визначення співвідношення регулятивного капіталу до скоригованих активів торговця цінними паперами встановлюється з метою визначення розміру регулятивного капіталу, що необхідний для здійснення торговцем цінними паперами професійної діяльності на фондовому ринку.


Показник інвестування в цінні папери окремо за кожною юридичною особою – пруденційний норматив, який встановлений Комісією з метою визначення співвідношення розміру активів (грошових коштів та/або цінних паперів), які інвестуються на придбання цінних паперів окремо за кожною юридичною особою, до власних коштів торговця цінними паперами.


Показник загальної суми інвестування особою – пруденційний норматив, який встановлений Комісією з метою визначення співвідношення суми активів (грошових коштів та/або цінних паперів), що інвестуються на придбання цінних паперів юридичних осіб, до власних коштів торговця цінними паперами.


3. Поняття «пруденційний нагляд» та інші терміни у цьому Положенні вживаються в значеннях, визначених законодавством України.


4. Дія цього Положення поширюється на торговців цінними паперами незалежно від організаційно – правової форми (крім банків).


5. Торговці цінними паперами, яким вперше видано Комісією ліцензію на право провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі цінними паперами (брокерської діяльності, дилерської діяльності, андеррайтингу, діяльності з управління цінними паперами), розраховують показники ліквідності, що обмежують ризики професійної діяльності на фондовому ринку, які визначені розділом II Положення, з дати укладання першого договору.


Розділ ІІ. Пруденційні нормативи для торговців цінними паперами


Глава 1. Види пруденційних нормативів

1.Відповідно до цього Положення обов’язковими до дотримання торговцями цінними паперами є такі показники пруденційних нормативів щодо:1.1. регулятивного капіталу;

1.2. адекватності регулятивного капіталу;

1.3. адекватності основного капіталу;

1.4. ліквідності;

1.5. співвідношення регулятивного капіталу до скоригованих активів;

1.6 показник інвестування в цінні папери окремо за кожною юридичною особою;

1.7 показник загальної суми інвестування особою.


2. Інформацію щодо чисельних значень що є складовими розрахунків пруденційних нормативів діяльності торговців цінними паперами готується та направляється до центрального апарату Комісії на підставі даних бухгалтерського обліку, який ведеться згідно з вимогами Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», обліковою політикою та відповідною системою регістрів рахунків та аналітичного обліку.


Глава 2. Порядок розрахунку пруденційного нормативу щодо регулятивного капіталу торговця цінними паперами.


1. Регулятивний капітал торговця цінними паперами складається з капіталу з основного (1-го рівня) капіталу та додаткового (2-го рівня) капіталу.

2. Основний капітал складається з таких елементів:

а) фактично сплачений зареєстрований статутний капітал;

б) резервний фонд, створений відповідно до вимог законодавства України;

в) емісійні різниці в результаті випуску інструментів, включених до основного капіталу; Емісійні різниці - сума перевищення доходів, отриманих підприємством від первинної емісії (випуску) власних акцій та інших корпоративних прав над номіналом таких акцій (інших корпоративних прав)

г) нерозподілений прибуток.

2.1. Фактично сплачений зареєстрований статутний капітал дорівнює зареєстрованому статутному капіталу, що зменшений на суму вилученого та неоплаченого капіталу.

3. Загальний розмір основного капіталу зменшується на суму:

а) прострочених понад 30 днів та сумнівних до отримання нарахованих доходів за операціями, здійсненими торговцем цінними паперами;


б) нематеріальних активів за залишковою вартістю;

в) капітальних вкладень у нематеріальні активи;

г) непокритих збитків;

д) інвестицій в асоційовані та дочірні компанії;

е) вкладень у капітал установ у розмірі 25 і більше відсотків їх статутного капіталу; балансову вартість цінних паперів, що не перебувають в обігу на фондових біржах (у тому числі, торгівля яких на фондових біржах заборонена законодавством України) крім цінних паперів, емітованих центральними органами виконавчої влади, Національним банком та Державною іпотечною установою та цінних паперів інших фінансових установ;

є) відстрочених податкових активів.

4. Додатковий капітал складається з таких елементів:

а) інший вкладений капітал;

б) дооцінка активів.

5. Для визначення розміру регулятивного капіталу загальний розмір капіталу 1-го і 2-го рівнів додатково зменшується на балансову вартість цінних паперів недиверсифікованих інвестиційних фондів.

6. Мінімальний розмір регулятивного капіталу торговців цінними паперами має становити не менше, ніж мінімальний розмір статутного капіталу торговців цінними паперами, встановленого Законом України "Про цінні папери та фондовий ринок", для певних видів професійної діяльності на фондовому ринку;


7. Під час розрахунку регулятивного капіталу торговця цінними паперами не допускається неодноразове врахування елементів капіталу.


8. Розмір регулятивного капіталу торговця цінними паперами є розрахунковою величиною, яка визначається на основі оцінки ризиків, збільшення ризиків у діяльності торговця цінними паперами має бути пов’язане з збільшенням розміру регулятивного капіталу.


9. Розрахунок регулятивного капіталу торговця цінними паперами є основою для розрахунків показників пруденційних нормативів щодо адекватності регулятивного капіталу та нормативу LR.

Глава 3. Порядок розрахунку пруденційного нормативу щодо адекватності регулятивного капіталу торговця цінними паперами.1. Розрахунок показника пруденційного нормативу щодо адекватності основного або регулятивного капіталу торговця цінними паперами здійснюється за формулою:,


де capital – регулятивний або основний капітал відповідно;

RWA – активи, зважені на ризик.


2. Розрахунок пруденційного нормативу щодо адекватності регулятивного та основного капіталу торговця цінними паперами здійснюється щоденно з урахуванням Додатку 1, яким передбачено розподіл активів на групи за ступенем ризику та урахування відповідних коефіцієнтів зваження.

3. Нормативне значення показника пруденційного нормативу адекватності регулятивного капіталу торговців цінними паперами має бути не меншим ніж 8 відсотків.

4. Нормативне значення показника пруденційного нормативу адекватності основного капіталу торговців цінними паперами має бути не меншим, ніж 4,5 відсотки.


Глава 4. Порядок розрахунку пруденційного нормативу щодо ліквідності торговця цінними паперами.


1. Пруденційним нормативом щодо ліквідності торговця цінними паперами є коефіцієнт абсолютної ліквідності, що розраховується як відношення грошових коштів, їхніх еквівалентів і поточних фінансових інвестицій до поточних зобов'язань.


2. Коефіцієнт абсолютної ліквідності показує, яка частина боргів підприємства може бути сплачена негайно.


3. Коефіцієнт абсолютної ліквідності розраховується щоденно за наступною формулою:


 • Коефіцієнт абсолютної ліквідності = (Поточні фінансові інвестиції, які враховані у розрахунку регулятивного капіталу + Грошові кошти та їх еквіваленти в національній валюті+ Грошові кошти та їх еквіваленти в іноземній валюті) / Поточні зобов'язання

4. Нормативне значення коефіцієнта абсолютної ліквідності – не менше 0,2.Глава 5. Порядок розрахунку пруденційного нормативу щодо співвідношення регулятивного капіталу до скоригованих активів торговця цінними паперами.


1. Норматив LR розраховується торговцем цінними паперами, щомісячно та значення коефіцієнту є середньоарифметичне за квартал, за такою формулою:

,


Де LR - норматив LR

Rcapital – Регулятивний капітал

CA – Скориговані активи.


2. Регулятивний капітал вираховується відповідно до Глави 2 Розділу ІІ цього Положення.


3 . До скоригованих активів під час розрахунку нормативу LR включаються:


 • готівкові кошти;

 • кошти на поточних рахунках у банках;

 • банківські метали;

 • державні цінні папери;

 • нараховані доходи за державними цінними паперами;

 • боргові цінні папери Національного банку України;

 • нараховані доходи за цінними паперами Національного банку України;

 • облігації Державної іпотечної установи, розміщення яких здійснюється під гарантію Кабінету Міністрів України, надану відповідно до Закону про Державний бюджет України на відповідний рік;

 • нараховані доходи за облігаціями Державної іпотечної установи, розміщення яких здійснюється під гарантію Кабінету Міністрів України, надану відповідно до Закону про Державний бюджет України на відповідний рік;

 • лістингові недержавні цінні папери;

 • дебіторська заборгованість за операціями РЕПО;

 • дебіторська заборгованість за угодами купівлі – продажу цінних паперів зі зворотнім викупом;

 • деривативи, в тому числі що перебувають в обігу на фондовій біржі та опціонні сертифікати.

4. Нормативне значення Нормативу LR має бути не менше ніж 3 відсотків.Глава 6. Показник інвестування в цінні папери окремо за кожною юридичною особою


1. Показник інвестування в цінні папери окремо за кожною юридичною особою розраховується за такою формулою:


Показник

інвестування в цінні папери Кін

окремо за =  ___________________ х 100 %,  

кожною юридичною Rcapital

особою 

 

 де Кін - активи торговців цінними паперами, що інвестуються на придбання цінних паперів окремо за кожною юридичною особою;


Rcapital – Регулятивний капітал.


3. Нормативне значення показника інвестування в цінні папери окремо за кожною юридичною особою не має перевищувати 15 відсотків.


Глава 7. Показник загальної суми інвестування


1. Показник загальної суми інвестування розраховується за такою формулою:


Показник Кін

загальної суми інвестування  =  _____________ х 100 %,  

Rcapital

 де Кін - активи торговців цінними паперами, що інвестуються на придбання цінних паперів юридичних осіб;


Rcapital – Регулятивний капітал.


3. Нормативне значення показника загальної суми інвестування не має перевищувати 90 відсотків.


Розділ ІІІ. Контроль за складанням та поданням інформації


1. Торговці цінними паперами забезпечують дотримання показників пруденційних нормативів, що обмежують ризики професійної діяльності на фондовому ринку, в своїй діяльності.


2. Контроль за дотриманням торговцями цінними паперами показників пруденційних нормативів, що обмежують ризики професійної діяльності на фондовому ринку, здійснюється Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку відповідно до законодавства.

3. Інформація, подача якої передбачена цим Положенням, подається до центрального апарату Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, у відповідності до нормативно – правових актів Комісії, що регулюють подання адміністративних даних професійним учасникам фондового ринку.4. У разі порушення вимог цього Положення торговцем цінними паперами Комісія застосовує заходи реагування в межах наданих повноважень, згідно із статтею 8 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні».


Розділ ІV. Перехідні положення


Положення набирає чинності з 01.01.2013 крім пункту 4 Розділу ІV Положення, який набирає чинності з 01.07.2013 року.


Директор департаменту

Регулювання діяльності торговців

цінним паперами та фондових бірж


Додаток 1


Активи торговця цінними паперами, зважені на ризик.


Для розрахунку адекватності основного та регулятивного капіталу торговця цінними паперами його активи поділяються на п'ять груп за ступенем ризику та підсумовуються з урахуванням відповідних коефіцієнтів зваження:


а) I група активів із ступенем ризику 0 відсотків (К=1):


 • готівкові кошти;

 • кошти на поточних рахунках у банках;

 • банківські метали;

 • державні цінні папери;

 • нараховані доходи за державними цінними паперами;

 • боргові цінні папери Національного банку України;

 • нараховані доходи за цінними паперами Національного банку України;

 • облігації Державної іпотечної установи, розміщення яких здійснюється під гарантію Кабінету Міністрів України, надану відповідно до Закону про Державний бюджет України на відповідний рік;

 • нараховані доходи за облігаціями Державної іпотечної установи, розміщення яких здійснюється під гарантію Кабінету Міністрів України, надану відповідно до Закону про Державний бюджет України на відповідний рік;

б) II група активів зі ступенем ризику 20 відсотків (К=1,2):
 • короткострокові депозити, що розміщені в банку, який має офіційний кредитний рейтинг не нижчий, ніж інвестиційний клас;


 • нараховані доходи за короткостроковими депозитами, що розміщені в банку, який має офіційний кредитний рейтинг не нижчий, ніж інвестиційний клас;

 • облігації місцевих позик;

 • нараховані доходи за облігаціями місцевих позик;

в) IV група активів зі ступенем ризику 50 відсотків (К=1,5):

 • кошти до запитання в банках, що не належать до інвестиційного класу;

 • нараховані доходи за коштами до запитання в банках, що не належать до інвестиційного класу;

 • депозити, які розміщені в банках, що не належать до інвестиційного класу;

 • гарантійні депозити в банках (покриті);

 • активи до одержання за деривативами (строковими контрактами);

 • хеджовані витрати майбутніх періодів;

 • іпотечні облігації, емітовані Державною іпотечною установою;

г) ІV група активів із ступенем ризику 100 відсотків (К=2):

активи, які не ввійшли до I, II, III та V груп активів, окрім коштів кліентів, що заблоковано для проведення торгів на фондовій біржі.

ґ) V група активів із ступенем ризику 150 відсотків (К=2,5):

прострочена дебіторська заборгованість.