refik.in.ua 1

ПОЛОЖЕННЯ

ПРО УПРАВЛІННЯ ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ

КІРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
1.ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1.УПРАВЛІННЯ ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ КІРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (скорочена назва - УПСЗН) є структурним підрозділом Кіровської міської ради, що утворюється міською радою, підзвітним і підконтрольним міській раді та відповідно Головному управлінню праці та соціального захисту населення Донецької обласної державної адміністрації.

1.2.УПСЗН є юридичною особою, має самостійний баланс, реєстраційні рахунки в органах Державного казначейства, печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням.

1.3.УПСЗН утримується за рахунок коштів місцевого бюджету. Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників та видатки на утримання УПСЗН в межах виділених асигнувань визначає міська рада після попередньої експертизи у міському фінансовому управлінні.

1.4.УПСЗН у своїй діяльності керується Конституцією України та законами України, указами Президента України і постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції України та законів України, актами Кабінету Міністрів України, наказами Мінпраці, розпорядженнями голови обласної держадміністрації, актами відповідного органу місцевого самоврядування, а також положенням про управління.

1.5.Очолює УПСЗН начальник управління праці та соціального захисту населення Кіровської міської ради.

1.6.УПСЗН розташоване за адресою: 86300, Україна, Донецька обл., м.Кіровське, вул.Шахтарська, 39.
2.ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ УПСЗН
2.1.Основними завданнями УПСЗН є:

- забезпечення у межах своїх повноважень реалізації державної політики у сфері соціально-трудових відносин, оплати і належних умов праці, зайнятості, трудової міграції, пенсійного забезпечення, соціального захисту та соціального обслуговування населення, в тому числі громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, а також ведення обліку осіб, що мають право на пільги за соціальною ознакою;


- удосконалення форм і засад соціального партнерства, організація співробітництва місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з профспілками та організаціями роботодавців;

- здійснення нагляду за додержанням вимог законодавства під час призначення (перерахунку) та виплати пенсій органами Пенсійного фонду України; проведення інформаційно-роз'яснювальної роботи;

- призначення та виплата соціальної допомоги, компенсацій та інших соціальних виплат, встановлених законодавством, надання субсидій та пільг для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива;

- розробка та організація виконання комплексних програм поліпшення соціального обслуговування інвалідів, пенсіонерів, одиноких непрацездатних громадян похилого віку та всебічне сприяння в отриманні ними соціального обслуговування та соціальних послуг за місцем проживання;

- сприяння створенню умов для безперешкодного доступу інвалідів до об'єктів соціальної інфраструктури, направлення інвалідів та дітей-інвалідів до реабілітаційних установ та навчальних закладів системи соціального захисту населення (районного значення);

- забезпечення реалізації державної політики зайнятості на відповідній території;

- забезпечення виплати передбачених законодавством компенсацій та допомог громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;

- виконання функцій головного розпорядника коштів місцевого бюджету на здійснення заходів з виконання державних програм соціального захисту населення за рахунок субвенції з державного бюджету;

- сприяння органам місцевого самоврядування у вирішенні питань соціально-економічного розвитку відповідної території.
3.ФУНКЦІЇ УПСЗН
3.1.УПСЗН відповідно до покладених на нього завдань:

1) забезпечує здійснення заходів, спрямованих на посилення мотивації до праці, удосконалення її організації, оплати та нормування;


2) аналізує ситуацію в соціально-трудовій сфері на відповідній території, стан укладення колективних договорів на підприємствах, в установах та організаціях; сприяє організації переговорного процесу між сторонами соціального партнерства, надає їм організаційно-методичну допомогу; забезпечує, у межах своїх повноважень, додержання законодавства з питань колективно-договірного регулювання соціально-трудових відносин, розв'язання колективних трудових спорів (конфліктів);

3) вивчає стан використання робочої сили, аналізує розвиток процесів, які відбуваються на ринку праці та у сфері професійної освіти; сприяє підприємствам, установам та організаціям незалежно від форми власності та підпорядкування в організації професійного навчання кадрів на виробництві;

4) забезпечує діяльність комісії у справах альтернативної (невійськової) служби та комісії з розгляду питань, пов'язаних з наданням статусу учасника війни;

5) здійснює державний контроль за додержанням законодавства про соціальний захист та соціальне обслуговування населення, своєчасною виплатою заробітної плати, запровадженням підприємствами всіх форм власності мінімальних державних гарантій з оплати праці, а також за наданням працівникам пільг і компенсацій, передбачених законодавством;

6) забезпечує соціальний захист працівників, зайнятих на роботах із шкідливими та важкими умовами праці, вживає заходів до якісного проведення атестації робочих місць;

7) організовує в межах своєї компетенції роботу з надання пільг пенсіонерам, інвалідам, ветеранам війни та праці, одиноким непрацездатним громадянам, забезпечує надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива;

8) аналізує стан виконання комплексних програм, здійснення заходів соціальної підтримки малозабезпечених верств населення, надання встановлених законодавством пільг соціально незахищеним громадянам та подає голові міської ради пропозиції з цих питань;


9) забезпечує надання відповідно до законодавства державної допомоги сім'ям з дітьми, державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам, особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам, а також інших видів державної допомоги;

10) здійснює відповідно до законодавства грошові компенсації інвалідам на бензин, ремонт і технічне обслуговування автомобілів та на транспортне обслуговування, а також компенсацію вартості санаторно-курортного лікування деяким категоріям громадян;

11) здійснює нагляд за додержанням вимог законодавства під час призначення (перерахунку) та виплати пенсій управлінням Пенсійного фонду України в м.Кіровське;

12) забезпечує цільове використання бюджетних асигнувань, передбачених на соціальний захист населення та соціальне обслуговування;

13) організовує роботу головного державного соціального інспектора та державного соціального інспектора;

14) видає відповідні посвідчення ветеранам війни, праці та іншим категоріям громадян;

15) сприяє громадянам в одержанні документів, необхідних для призначення окремих видів допомоги;

16) сприяє веденню персоніфікованого обліку у системі загальнообов'язкового державного пенсійного страхування;

17) проводить інвентаризацію особових справ і особових рахунків осіб, які одержують допомогу, у встановленому законодавством порядку;

18) формує банк даних інвалідів, подає пропозиції органам місцевого самоврядування щодо потреби у комунальних реабілітаційних установах для інвалідів та дітей-інвалідів;

19) організовує матеріально-побутове обслуговування інвалідів, ветеранів війни та праці, їх санаторно-курортне лікування, забезпечує інвалідів у встановленому порядку транспортними засобами, засобами пересування та реабілітації;

20) формує базу даних одиноких громадян, які потребують соціального обслуговування та соціальних послуг; забезпечує доступність громадян до соціальних послуг, контролює їх якість та своєчасність надання;


21) подає в установленому порядку пропозиції щодо встановлення піклування над повнолітніми дієздатними особами, які за станом здоров'я потребують догляду;

22) забезпечує у разі потреби влаштування до будинків-інтернатів (пансіонатів) громадян похилого віку, інвалідів та дітей-інвалідів, надає допомогу в організації роботи зазначених установ та закладів;

23) бере участь у роботі державних комісій з прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів;

24) сприяє благодійним, релігійним організаціям, громадським об'єднанням, установам та організаціям недержавної форми власності, окремим громадянам у наданні соціальної допомоги та соціальних послуг інвалідам, ветеранам війни та праці, громадянам похилого віку, а також іншим особам, які перебувають у складних життєвих обставинах;

25) сприяє підготовці, перепідготовці та підвищенню кваліфікації працівників соціальної сфери;

26) підтримує функціонування апаратно-програмних засобів управління у складі єдиної інформаційної мережі Мінпраці, а також єдине комп'ютерне інформаційне і телекомунікаційне середовище;

27) організовує і проводить консультації, розглядає звернення громадян, підприємств, установ та організацій з питань, що належать до його компетенції, вживає відповідних заходів для усунення причин, які викликають скарги;

28) роз'яснює громадянам положення нормативно-правових актів з питань, що належать до його компетенції;

29) інформує населення з питань, що належать до його компетенції, через засоби масової інформації;

30) в установленому порядку формує базу даних Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги, та веде їх персоніфікований облік;

31) формує та підтримує в актуальному стані базу даних одержувачів усіх видів соціальної допомоги;

32) забезпечує на відповідному рівні реалізацію міжнародних проектів із соціальних питань;

33) організовує роботу з визначення статусу осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, та забезпечує відповідно до законодавства їх соціальний захист;


34) подає пропозиції до проектів регіональних програм із соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;

35) бере участь у розгляді проектів контрактів, які укладаються з керівниками суб'єктів господарювання, що належать до сфери управління міської ради;

36) вживає заходів до соціального захисту бездомних громадян та осіб, звільнених з місць позбавлення волі, утворення та розвитку мережі закладів та установ, що надають послуги цим громадянам, контролює якість надання ними соціальних послуг, подає міській раді пропозиції з цього питання;

37) сприяє волонтерським організаціям та окремим волонтерам у наданні допомоги соціально незахищеним громадянам;

38) організовує в межах своєї компетенції надання громадянам соціальних послуг, в тому числі платних, суб'єктами, що надають соціальні послуги, забезпечує призначення та виплату компенсацій фізичним особам, які надають соціальні послуги, координує та контролює діяльність зазначених суб'єктів;

39) подає пропозиції міській раді під час формування проекту відповідного місцевого бюджету щодо передбачення коштів у складі видатків на фінансування місцевих програм соціального захисту та соціального забезпечення на компенсацію фізичним особам, які надають соціальні послуги;

40) у межах компетенції організовує роботу з визначення потреби громадян у соціальних послугах, забезпечує їх планування та визначає обсяг видатків з відповідного місцевого бюджету на надання таких послуг;

41) здійснює внутрішній фінансовий контроль за роботою підприємств, установ та організацій, що належать до сфери його управління;

42) подає пропозиції Міністерству соціальної політики України щодо призначення на посади головного державного соціального інспектора та державного соціального інспектора;

43) виконує інші функції, передбачені законодавством.
4.ПРАВА І ОБОВ’ЯЗКИ УПСЗН
4.1.УПСЗН має право:

1) здійснювати контроль за наданням інвалідам, ветеранам війни та праці, сім'ям загиблих військовослужбовців, сім'ям з дітьми, іншим громадянам пільг, установлених законодавством;


2) здійснювати контроль за додержанням підприємствами, установами та організаціями всіх форм власності встановленого порядку оформлення документів (у тому числі їх достовірності) для призначення допомоги;

3) одержувати в установленому порядку від інших структурних підрозділів органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій усіх форм власності інформацію, документи та інші матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

4) подавати Головному управлінню праці та соціального захисту населення Донецької облдержадміністрації, пропозиції з питань, що належать до компетенції управління;

5) здійснювати контроль за своєчасним проведенням атестації робочих місць працівників, зайнятих на підземних роботах, на роботах з шкідливими і небезпечними умовами праці;

6) залучати спеціалістів інших структурних підрозділів підприємств, установ, організацій та об'єднань громадян (за погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, що належать до компетенції УПСЗН.
5.НАЧАЛЬНИК УПСЗН
5.1.Начальник УПСЗН призначається на посаду та звільняється з посади міським головою за погодженням з начальником Головного управління праці та соціального захисту населення Донецької обласної державної адміністрації.

5.2.Начальник УПСЗН має заступників, які призначаються на посаду і звільняються з посади начальником УПСЗН за погодженням з міським головою та начальником Головного управління праці та соціального захисту населення обласної адміністрації.

5.3.Начальник УПСЗН:

- здійснює керівництво діяльністю УПСЗН, несе персональну відповідальність за виконання покладених на УПСЗН завдань, визначає ступінь відповідальності своїх заступників, керівників структурних підрозділів УПСЗН;

- подає на затвердження міському голові кошторис та штатний розпис УПСЗН;

- затверджує структуру УПСЗН, положення про його структурні підрозділи і посадові інструкції працівників УПСЗН;


- розпоряджається коштами у межах затвердженого кошторису УПСЗН;

- призначає на посади та звільняє з посад працівників УПСЗН;

- бере участь у формуванні резерву кадрів та вирішенні кадрових питань;

- видає у межах своєї компетенції накази, організовує і контролює їх виконання.
6.ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ УПСЗН

6.1.Працівники УПСЗН несуть установлену законодавством відповідальність за невиконання або неналежне виконання обов’язків, встановлених положеннями про управління, про відділи, сектори та посадовими інструкціями, за ненадання або надання неправдивої чи неповної інформації згідно із законодавством України про боротьбу з корупцією.
7.ВЗАЄМОДІЯ

7.1.УПСЗН під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з іншими структурними підрозділами міської ради, органами місцевого самоврядування, а також з підприємствами, установами, організаціями, громадянами та об'єднаннями громадян.