refik.in.ua 1

Другий етап кваліфікаційного іспиту для отримання

сертифіката аудитора банків

(іспит 21 грудня 2012 року)


Завдання 1

(40 балів)


Аудиторська фірма, у якій Ви працюєте, здійснює аудит фінансової звітності ПАТ «УкрБанк» станом на 31 грудня 2012 року. Ви є відповідальною особою за перевірку кредитів та заборгованості клієнтів, а також відповідності сформованого Банком резерву для відшкодування можливих втрат за кредитами вимогам постанови Правління Національного банку України від 25.01.2012 р. № 23 «Про затвердження Положення про порядок формування та використання банками України резерву на відшкодування можливих втрат за активними банківськими операціями» (далі – Постанова № 23).


 1. У ході проведення аудиту було проаналізовано методику Банку щодо розрахунку резерву за кредитними операціями, згідно з якою встановлено таке:

 • розмір резерву за кредитом на індивідуальній основі визначається як сума перевищення балансової вартості кредиту (без урахування суми раніше сформованого резерву) над нинішньою вартістю попередньо оцінених майбутніх грошових потоків за цим кредитом;

 • для розрахунку теперішньої вартості грошові потоки за кредитами та відсотками дисконтуються на ринкову процентну ставку;

 • при розрахунку резерву грошовий потік від реалізації застави зважується на показник ризику кредиту.

 1. Для проведення детального тестування Вами було відібрано такі кредити юридичних осіб:

Назва позичальника

№ рахунку

Валюта кредиту


Залишок заборгованості на звітну дату

Нараховані відсотки

Клас пози

чаль

ника

Стан обслуговування боргу

Кате

горія якості

Забезпечення, що приймається до розрахунку резерву

Сума сформованого резерву

Вид

Вартість

ТОВ «Інтер-буд»

2073

980

40 000 000

3 144 109

6

високий

І

нежитло

ва нерухо

мість

28 000 000

82 034

ТОВ «Хім-пром»

2600

980

1 200 000

25 644

4

добрий

ІІ0

121 973

ПАТ «Зоря»

2063

980

35 000 000

575 342

5

слабкий


IV

акції прості іменні

41 300 000

18 705 342


У результаті виконання аудиторських процедур Вами було встановлено:

 1. за кредитною операцією з позичальником ТОВ «Інтербуд»:

- відповідно до кредитної угоди від 02.08.2012 р. Банк надав кредит у розмірі 40 млн грн на два роки на реалізацію інвестиційного проекту. При видачі кредиту Банк оцінив інвестиційний проект щодо його фінансової самоокупності та практичної реалізації. Протягом звітного року оцінка виконання бізнес-плану із реалізації інвестиційного проекту Банком не проводилася у зв'язку з відсутністю будь-яких затримок платежів по кредиту;

- згідно з умовами договору погашення основного боргу відбувається в кінці терміну, сплата процентів – щопівроку;

- забезпеченням по кредиту є нежитлова будівля в м. Вінниця. Її вартість згідно зі звітом незалежного оцінювача від 03.05.2012 р. становить 28 млн грн. У Банку відсутні документи, що свідчили б про внесення предмету застави до Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна, а також до Державного реєстру іпотек;

- Банк визначає клас фінансового стану позичальника на основі розрахованого значення інтегрального показника і встановлює його на рівні класу 6;

- прострочена заборгованість за кредитом та відсотками станом на 31.12.2012 р. відсутня, відповідно, стан обслуговування боргу Банк визначає на рівні "високого".

 • категорія якості кредиту визначається Банком на основі класу фінансового стану та стану обслуговування на рівні ІІ. За рахунок того, що кредит наданий на реалізацію інвестиційного проекту, Банк підвищує категорію якості кредиту на один рівень і відносить кредит до першої категорії якості; 1. за кредитною операцією з позичальником ТОВ «Хімпром»:


- станом на 31.12.2012 позичальник має заборгованість за кредитом овердрафт у сумі 1 219 726 грн. Відповідно до умов договору строк повного погашення боргу за кредитом складає 120 днів. Цей кредит є незабезпеченим;

- клас боржника визначений Банком на основі інтегрального показника на рівні класу 4;

- станом на звітну дату позичальник затримав платіж по процентах на 8 днів. Стан обслуговування боргу Банк визначив на рівні "доброго". Категорія якості кредиту − ІІ;


 1. за кредитною операцією з позичальником ПАТ «Зоря»:

- станом на 31.12.2012 р. заборгованість позичальника за основним боргом та процентами складає 37 301 369,86 грн. Відповідно до графіка погашення кредиту, що є додатком до кредитного договору, позичальник мав погасити 25 млн грн основного боргу до 25.09.2012 р., проте не зробив цього, у зв'язку з чим заборгованість у сумі 25 млн грн було перенесено на рахунок простроченої заборгованості (рах. 2067), проценти по кредиту позичальник сплачує в повній мірі щомісячно без затримки;

- клас позичальника визначений Банком на основі інтегрального показника на рівні класу 5;

- стан обслуговування боргу визначено як "слабкий", категорія якості – IV;

- кредит забезпечений заставою у вигляді облігацій ПАТ «Бета», що не внесені до біржового реєстру і не мають активного ринку. Дані цінні папери мають кредитний рейтинг, визначений агентством Standard & Poor's на рівні "спекулятивного". Вартість цінних паперів була визначена на основі звіту незалежного оцінювача від 14.05.2012 р.

 1. у результаті проведення перевірки було встановлено, що Банк об'єднує кредити фізичних осіб, надані на поточні потреби, у групи фінансових активів та оцінює ризик за ними на портфельній основі, ґрунтуючись на кількості днів прострочення боргу.

Для проведення детального тестування Вами було відібрано кредити, які було об’єднано Банком за спільними характеристиками:


 

Заборгованість по основному боргу

Проценти

Дисконт/ премія

Балансова вартість

Кількість днів прострочки

позичальник 1

53 836

1 106

-5 654

49 288

35

позичальник 2

15 065

619

0

15 684

31

позичальник 3

8 459

174

0

8 633

43

позичальник 4

32 991

994

-450

33 535

42

позичальник 5

75 983

1401

0

77 384

67

Всього по групі

186 334


4 294

-6 104

184 524

 


Вам необхідно:

Питання 1 (8 балів)

а) Вказати мету аудиту та загальні цілі аудитора під час проведення аудиту фінансової звітності згідно з Міжнародними стандартами аудиту із посиланням на відповідний МСА;

(4 бали)

б) Що повинен містити план аудиту відповідно до Положення з Міжнародної Практики Аудиту 1006 «Аудит фінансової звітності банків»?

(4 бали)

Питання 2 (18 балів)

а) Визначити, чи відповідають визначені в методиці Банку положення щодо розрахунку резерву за кредитними операціями вимогам НБУ щодо формування резервів за кредитами, встановленими Постановою № 23?

(3 бали)

б) Перевірити правильність визначення Банком стану обслуговування боргу та категорій якості відібраних кредитів, які оцінюються на індивідуальній основі відповідно до Постанови № 23, та заповнити таблицю. Надати коментарі. (Для цілей поставленого завдання вважати клас фінансового стану позичальників, визначений на основі інтегрального показника, таким, що відповідає вимогам Постанови № 23).

Назва позичальника

Стан обслуговування боргу

Категорія якості

ТОВ «Інтербуд»ТОВ «Хімпром»


ВАТ «Зоря»
(9 балів)

Крім того, необхідно оцінити можливість врахування вартості застави за кредитами при розрахунку резерву відповідно до Постанови № 23 за вищевказаними кредитами.

(3 бали)

в) Проаналізувати можливість об'єднання вказаних кредитів у групу та оцінки ризику за ними на портфельній основі. Розрахувати резерв за відібраною групою активів на портфельній основі (враховуючи можливість включення вказаних кредитів у групу).

(3 бали)

Питання 3 (14 балів)

a) Визначити мету застосування МСФЗ 7 для банків;

(3 бали)

б) Назвати категорії фінансових активів та фінансових зобов’язань, які, відповідно до вимог МСФЗ 7, повинні відображатися або у звіті про фінансовий стан, або в примітках до фінансової звітності;

(5 балів)

в) Відповідно до МСА 705 «Модифікації думки у звіті незалежного аудитора», у яких випадках аудитор модифікує думку в аудиторському звіті?

(2 бали)

г) За результатами аудиту було встановлено, що сума резерву за кредитами та заборгованістю клієнтів внаслідок зменшення корисності, відображена Банком у фінансовій звітності станом на 31.12.2012 р., є суттєво меншою, ніж сума резерву, що мала би бути сформована відповідно до МСБО 39 «Фінансові інструменти». Проте це викривлення не є всеохопним для фінансової звітності Банку в цілому, складеної відповідно до вимог МСФЗ. Сформулюйте зміст параграфів, у яких має бути зазначена підстава для модифікації аудиторського звіту, а також думка аудитора щодо фінансової звітності Банку, складеної відповідно до МСФЗ.

(4 бали)


Додаткова інформація:

Визначення стану обслуговування боргу боржником − юридичною особою

Кількість календарних днів прострочення


Стан обслуговування боргу

від 0 до 7

"високий"

від 8 до 30

"добрий"

від 31 до 90

"задовільний"

від 91 до 180

"слабкий"

понад 180

"незадовільний"


Класифікація кредиту, наданого боржнику − юридичній особі за категоріями якості

Клас боржника − юридичної особи

Стан обслуговування боргу

"високий"

"добрий"

"задовільний"

"слабкий"

"незадовільний"

1

I

I

III

IV

V

2

I

I

III

IV

V

3

I

II

III


IV

V

4

I

II

III

IV

V

5

II

II

III

IV

V

6

II

III

IV

IV

V

7

II

III

IV

IV

V

8

II

III

IV

IV

V

9

II

III

IV

V

V


Визначення показника ризику групи фінансових активів

Кількість календарних днів прострочення боргу (включно)

Категорія якості активу

Значення показника ризику групи фінансових активів, ПРгр

до 7

I − найвища


0,02

до 30

II

0,10

до 90

III

0,40

до 180

IV

0,80

понад 180

V − найнижча

1,0Завдання 2

(30 балів)


Питання 1 (8 балів)

У минулих періодах банки обліковували необоротні активи, набуті у власність шляхом реалізації прав заставодержателя, на рахунку 3409 «Майно, що перейшло у власність банку як заставодержателя» та відображали залишки за цим рахунком у фінансовій звітності як інші нефінансові активи. У 2012 році зазначений рахунок був вилучений із Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України.


Питання 2 (12 балів)

Ваша фірма є аудитором банку «А» і здійснює аудит фінансової звітності банку за 2012 рік, підготовленої за МСФЗ.

Фрагмент з оборотної відомості основних засобів банку «А» станом на 01 січня 2012 року:

(тис. грн)

Необоротний актив

Первісна вартість/

переоцінена вартість

Накопичений знос

Балансова вартість

Будівлі

5 376

936

4 440


Машини та обладнання

3 752

1 624

2 128

Транспортні засоби

672

344

328

Земля

10 320

720

9 600

Всього

20 120

3 624

16 496


Протягом 2012 року відбулись такі господарські операції, які відносяться до основних засобів:

 1. Банк «А» щорічно переоцінює землю, яка є власністю банку. Справедлива вартість землі станом на 31 грудня 2012 року становила 8,376 тис. грн. Вартість придбання становила 5,400 тис. грн, земля була придбана банком 7 років тому.

 2. У січні 2012 року банк набув будівлю із корисним строком використання 50 років за 4,000 тис. грн. Ця вартість включає в себе вартість ліфтів 800 тис. грн, які підлягають заміні кожні 10 років.

 3. У січні 2012 року банк придбав ІТ-обладнання. Придбання складалось з таких елементів (тис. грн):
Вартість придбання обладнання

160

Вартість монтажу

12

Вартість договору на обслуговування строком на 5 років

80

Вартість доставки обладнання


4

Навчання операторів ІТ-обладнання

10
 1. 1 січня 2012 року Банк уклав договір на отримання у фінансову оренду автомобілів. За договором оренди Банк має сплачувати щорічні платежі в розмірі 120 тис. грн, починаючи з 01 січня 2012 року. Дисконтована вартість лізингових платежів становить 509 тис. грн за ставкою, вказаною в договорі в розмірі 9%. Справедлива вартість транспортних засобів станом на 01 січня 2012 року становить 520 тис. грн.
 1. В обліковій політиці Банку встановлені такі норми амортизації:
Будівлі

2%

Машини та обладнання

20%

Транспортні засоби (метод зменшувального залишку)

25%

Земля

1%
 1. Банком була складена примітка «Основні засоби» до Звіту про фінансовий стан.

(тис. грн)
Земля

Будівлі

Машини та обладнання

Транспортні засоби

Всього

Первісна/переоцінена вартість на 01 січня 2012 року


10 320

5 376

3 752

672

20 120

Накоплений знос на 01 січня 2012 року

(720)

(936)

(1 624)

(344)

(3 624)

Балансова вартість на 01 січня 2012 року

9 600

4 440

2 128

328

16 496

Переоцінка протягом року

(1 216)


(1 216)

Придбання протягом року
4 000

176

509

4 685

Амортизація за рік

(8)

(252)

(786)

(209)

(1 255)

Первісна/переоцінена вартість на 01 січня 2012 року

9 104

9 376

3 928

1 181

23 589

Накопичений знос на 31 грудня 2012 року

(728)


(1 188)

(2 410)

(553)

(4 879)

Балансова вартість на 31 грудня 2012 року

8 376

8 188

1 518

628

18 710


Питання 3 (10 балів)

Згідно із законодавством України фінансова звітність банків за 2012 рік має бути складена за МСФЗ, у тому числі, у відповідних випадках – з урахуванням вимог МСФЗ 1 «Перше застосування Міжнародних стандартів фінансової звітності».


Вам необхідно:

Питання 1 (8 балів)

а) Надати пояснення, за яких умов та в якому порядку зазначені активи можуть обліковуватися у фінансовій звітності за МСФЗ як активи, призначені для продажу згідно з МСФЗ 5 «Непоточні активи, утримувані для продажу, та припинена діяльність».

(5 балів)

б) Зазначити, як які ще активи можуть обліковуватися необоротні активи, що перейшли у власність Банку як заставодержателя. (3 бали)


Питання 2 (12 балів)

а) Перевірити достовірність представлення інформації відповідно до МСФЗ за кожним класом основних засобів (розрахунок проводити в тис. грн цілими числами, для спрощення розрахунку амортизацію розраховувати в розмірі річної суми).

(9 балів)

б) У разі необхідності підготовити перелік виправлень у примітці «Основні засоби» за 2012 рік із зазначенням їх впливу на форми фінансової звітності з урахуванням вимог МСБО 8 «Облікова політика, зміни в облікових оцінках та помилки».

(3 бали)


Питання 3 (10 балів)

а) Надати опис сфери застосування/ не застосування МСФЗ 1.

(2 бали)


б) Надати розкриття основних вимог МСФЗ 1 до облікової політики.

(6 балів)

в) Зазначити вимоги МСФЗ 1 до подання та розкриття.

(2 бали)


Завдання 3

(30 балів)

В аудиторській діяльності одним з ключових елементів виступає оцінка ризиків. Так, аудитор оцінює бізнес ризики суб’єкта перевірки при плануванні завдання з аудиту, зокрема фінансової звітності банку.

Відповідно до МСА 315 «Ідентифікація та оцінка ризиків суттєвих викривлень через розуміння суб’єкт господарювання і його середовища» метою аудитора є ідентифікація та оцінка ризиків суттєвого викривлення внаслідок шахрайства чи помилки на рівні фінансового звіту і тверджень через розуміння суб’єкта господарювання і його середовища, включаючи його внутрішній контроль, у такий спосіб забезпечивши основу для розроблення і впровадження дій у відповідь на оцінені ризики суттєвого викривлення.


Вам необхідно:


Питання 1 (10 балів)


Дати визначення таких термінів:

А. Аудиторський ризик та його елементи (2 бали)

Б. Бізнес - ризик (2 бали)

В. Внутрішній контроль (3 бали)

Г. Призначення внутрішнього контролю (3 бали)


Питання 2 (10 балів)


Наведіть твердження, що стосуються класів операцій та подій протягом періоду аудиту, які аудитор використовує для розгляду потенційних викривлень, що можуть бути, і коротко їх опишіть.


Питання 3 (10 балів)


А. Дайте визначення «загальної стратегії проведення аудиту» та «плану аудиту». Поясність, чи може змінюватися загальна стратегія і план аудиту і чим може бути обумовлена така зміна.

(6 балів)

Б. Наведіть питання, які розглядаються у процесі визначення загальної стратегії аудиту.

(4 бали)