refik.in.ua 1 2 3


Про затвердження Інструкції щодо застосування економічної класифікації видатків бюджету та Інструкції щодо застосування класифікації кредитування бюджету


Наказ Державного казначейства України
Міністерства фінансів України 
від 25 листопада 2008 року N 495

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
27 січня 2009 р. за N 79/16095

Відповідно до Бюджетного кодексу України, Положення про Державне казначейство України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21.12.2005 N 1232, наказу Міністерства фінансів України від 27.12.2001 N 604 "Про бюджетну класифікацію та її запровадження" (зі змінами) НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Інструкцію щодо застосування економічної класифікації видатків бюджету та Інструкцію щодо застосування класифікації кредитування бюджету, що додаються.

2. Директору Департаменту методології з обслуговування бюджетів, бухгалтерського обліку та звітності Сушко Н. І. та директору Юридичного департаменту Зіневичу О. Л. забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з 01.01.2010.

4. Директору Департаменту методології з обслуговування бюджетів, бухгалтерського обліку та звітності Сушко Н. І. довести вимоги цього наказу до відома та керівництва в роботі Комітету Верховної Ради України з питань бюджету, Міністерству фінансів України, Рахунковій палаті, місцевим фінансовим органам, органам Державного казначейства, головним розпорядникам коштів державного бюджету.

5. Головним розпорядникам бюджетних коштів довести цей наказ до відома підпорядкованих установ, а органам Державного казначейства - до установ, що ними обслуговуються.

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступників голови Державного казначейства України відповідно до розподілу обов'язків.


 

Голова 

Т. Я. Слюз 

ПОГОДЖЕНО: 

  

Заступник Міністра
фінансів України 

 
А. І. Мярковський 

Директор Департаменту
державного бюджету 

 
В. П. Лозицький  


ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Державного казначейства України
від 25 листопада 2008 р. N 495

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
27 січня 2009 р. за N 79/16095 


ІНСТРУКЦІЯ
щодо застосування економічної класифікації видатків бюджету


Ця Інструкція розроблена на виконання Бюджетного кодексу України, Положення про Державне казначейство України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21.12.2005 N 1232, наказу Міністерства фінансів України від 27.12.2001 N 604 "Про бюджетну класифікацію та її запровадження" (зі змінами), а також з метою однозначного застосування економічної класифікації видатків бюджету.

I. Загальні положення


1. Економічна класифікація видатків бюджету призначена для чіткого розмежування видатків бюджетних установ та одержувачів бюджетних коштів за економічними ознаками з детальним розподілом коштів за їх предметними ознаками (заробітна плата, нарахування, усі види господарської діяльності, виплати населенню, що іменуються як трансферти населенню, та інші категорії).

Економічна класифікація видатків бюджету забезпечує єдиний підхід до всіх учасників бюджетного процесу з точки зору виконання бюджету.


2. Видатки на проведення тендерів із закупівлі товарів, робіт та послуг (а саме: видатки на розробку і розсилання тендерної документації, запрошення до участі в процедурах закупівель та підготовці засідань тендерного комітету із закупівлі товарів, робіт і послуг тощо) здійснюються за відповідними кодами економічної класифікації видатків бюджету залежно від економічної суті платежу.

3. Оплата податку на додану вартість, який включений до ціни товарів, робіт і послуг, здійснюється за тим кодом економічної класифікації видатків бюджету, за яким здійснюється основний платіж.

4. Оплата донарахованих платежів (крім штрафів і пені), визначених контрольними органами відповідно до законодавства, та відсотків річних від простроченої суми договору проводиться за тим кодом, за яким має бути проведений основний платіж.

5. Видатки одержувачів бюджетних коштів здійснюються за такими кодами економічної класифікації видатків бюджету:

Поточні видатки:

1171 "Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм";

1172 "Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку";

1310 "Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)".

Капітальні видатки:

2410 "Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)".

6. У цій Інструкції терміни та поняття вживаються у такому значенні:

видатки - це державні платежі, які не підлягають поверненню. Вони бувають відплатними, тобто здійсненими в обмін на товар чи послугу, або невідплатними (односторонніми). Категорія видатків не включає платежі в рахунок погашення державного боргу, які класифікуються як фінансування. Видатки бюджету за економічною класифікацією групуються в єдині блоки і поділяються на поточні і капітальні.

капітальні видатки - платежі з метою придбання необоротних активів (у тому числі землі, нематеріальних активів тощо), стратегічних і надзвичайних запасів товарів, невідплатні платежі, що передаються одержувачам бюджетних коштів з метою придбання, модернізації, будівництва, розширення, реконструкції, реставрації тощо подібних активів, компенсації втрат, пов'язаних з руйнуванням чи пошкодженням необоротних активів;


капітальні трансферти - це невідплатні односторонні платежі органів управління, які не ведуть до виникнення або погашення фінансових вимог. Вони передбачені на придбання капітальних активів, компенсацію втрат, пов'язаних з пошкодженням основного капіталу, або збільшення капіталу одержувачів бюджетних коштів. До цієї категорії включаються також трансфертні платежі підприємствам для покриття збитків, акумульованих ними протягом ряду років або такі, які виникли в результаті надзвичайних обставин. Капітальними трансфертами вважаються невідплатні, безповоротні платежі, які мають одноразовий і нерегулярний характер як для надавача (донора), так і для їх отримувача (бенефіціара). Кошти, що виділяються з бюджету як капітальні трансферти, мають цільове призначення;

поточні видатки - видатки бюджетів, що спрямовуються на виконання бюджетних програм та які забезпечують поточне функціонування бюджетних установ, проведення досліджень, розробок, заходів та надання поточних трансфертів населенню і підприємствам (установам, організаціям);

субсидії - усі невідплатні поточні виплати підприємствам, які не передбачають компенсації у вигляді спеціально обумовлених виплат або товарів і послуг в обмін на проведені платежі, а також видатки, пов'язані з відшкодуванням збитків державних підприємств;

трансферти населенню - це поточні платежі фізичним особам або надання їм матеріальної допомоги у натуральному вигляді, які передбачені для збільшення їх доходу. Подібні платежі можуть бути окремою добавкою до бюджету певної сім'ї чи особи або компенсуванням певних видів витрат, наприклад, на харчування, комунальні послуги, оплату за проїзд тощо;

трансфертні платежі - це невідплатні і безповоротні платежі, які не є придбанням товарів чи послуг, наданням кредиту або виплатою непогашеного боргу. Трансферти населенню можуть надаватись як у готівковій формі, так і шляхом оплати рахунків.следующая страница >>