refik.in.ua   1 ... 2 3 4 5

Пояснення (розкриття) окремих результатів фінансово-господарської
на

арк.
діяльностіˆ
Додаток(и) щодо уточнення податкового зобов'язання за минулий(лі) період(и)‰ на
арк.
XІI Доповнення до податкової декларації (заповнюється і додається відповідно до пункту 46.4 статті 46 розділу ІІ Податкового кодексу України) на
арк.
___________

* Платником зазначається номер (послідовно наростаючим числом від кількості поданих відповідних декларацій).
** Заповнюється у разі подання уточнюючої декларації.
*** Зазначається фізичними особами - підприємцями, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті.
**** При обрахунку "Усього нараховано збору" необхідно враховувати одиниці виміру відповідної ставки збору.
***** У разі потреби кількість рядків може бути збільшено.
 Повне найменування платника збору згідно з реєстраційними документами.
‚ Заповнюється за бажанням платника збору.
ƒ Проставляється платниками, які мають право та обов'язок щодо застосування коефіцієнтів.
„ Проставляється у гривнях з копійками (з округленням до двох десяткових знаків).
… Для теплоелектростанцій з прямоточною системою водопостачання.
† Сума збору обраховується та сплачується у двократному розмірі відповідно до пункту 326.10 статті 326 розділу XVI Податкового кодексу України.
‡ Заповнюється у разі подання уточнюючої податкової декларації, що містить виправлені показники.
ˆ Заповнюється у разі подання уточнюючої податкової декларації, що містить виправлені показники, та у разі зазначення уточнених показників у складі звітної або звітної нової податкової декларації за будь-який наступний податковий період, протягом якого платником самостійно виявлено помилки.
‰ Заповнюється у разі зазначення уточнених показників у складі звітної або звітної нової податкової декларації за будь-який наступний звітний (податковий) період, протягом якого платником самостійно виявлено помилки.
Інформація, наведена у декларації, додатках, поясненнях (розкриттях), є достовірною.
Дата заповнення декларації (дд.мм.рррр)
.

.


Керівник або фізична особа - підприємець
М. П.


(підпис)

(ініціали та прізвище)


реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта****


Головний бухгалтер

(підпис)

(ініціали та прізвище)
реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта****


Ця частина декларації заповнюється посадовими особами органу державної податкової служби
Відмітка про внесення даних до електронної бази податкової
звітності "___" __________ 20__ року


(посадова особа органу державної податкової служби /підпис, прізвище, ініціали/)За результатами камеральної перевірки податкової декларації (потрібне позначити)

порушень (помилок) не виявлено. Складено акт від "____" _________________ 20__ року № ___
"_____" _____________________ 20__ року


(посадова особа органу державної податкової служби /підпис, прізвище, ініціали/)


<< предыдущая страница