refik.in.ua 1


Схвалено

рішенням Аудиторської палати України

від 04.04.2013 р. № 266/6


ПРОЕКТ


КОНЦЕПЦІЯ


СИСТЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ АУДИТОРСЬКИХ ПОСЛУГ В УКРАЇНІ


 1. Вступ
  1. Відповідно до ст. 51 Угоди про партнерство та співробітництво між Європейськими співтовариствами (ЄС), та Україною,яка набрала чинності для України 01.03.1998 року, Україна прийняла на себе зобов’язання вжити заходи для забезпечення того, щоб її законодавство поступово було приведене у відповідність до законодавства ЄС, зокрема в такій галузі, як бухгалтерський облік. Концепцією Загальнодержавної програми адаптації законодавства України до законодавства ЄС, схваленою Законом України від 21.11.2002р., передбачена необхідність адаптації законодавства у зв’язку із перспективою членства України в ЄС. Адаптація законодавства України до законодавства ЄС - це поетапне прийняття та впровадження нормативно-правових актів України, розроблених з урахуванням законодавства Європейського Союзу, до якого відносяться, зокрема, директиви ЄС.

  2. Європейський парламент та Рада Європейського союзу ухвалили Директиву 2006/43/ЄС від 17.05.2006 р. «Про обов'язковий аудит річної звітності та консолідованої звітності» (Директива 43). Відповідно до Директиви 43 у Державах-членах ЄС до аудиторів та аудиторських фірм має застосовуватися система забезпечення якості, організована так, щоб забезпечити її незалежність від аудиторів та аудиторських фірм, що контролюються.
  3. У Кодексі професійної етики аудиторів МФБ зазначено, що характерною рисою професії незалежного аудитора є прийняття відповідальності перед суспільством. Для аудиторів суспільство охоплює насамперед клієнтів, кредиторів, уряд, інвесторів, а також інших осіб, що покладаються на об'єктивність і чесність аудиторів з метою підтримки впорядкованого ведення підприємницької діяльності. Професія незалежного аудитора протягом багатьох років надання послуг своїм клієнтам, роботодавцям і суспільству в цілому набула позитивної репутації завдяки своїй чесності, об'єктивності та компетентності. Будь-який незалежний аудитор, який не дотримується професійних стандартів і правових вимог, шкодить високій репутації своєї професії.


  4. Регулювання та нагляд над аудиторськими фірмами та аудиторами, які зареєстровані як фізичні особи – підприємці (далі в тексті – аудитори), в Україні здійснюється самовідданими спеціалістами, які складають саму професію, а також представниками суспільства, серед яких представники уряду, клієнтів, роботодавців та інших осіб, що є користувачами аудиторських послуг.

  5. Обов'язок дотримуватися професійних вимог щодо якості аудиторських послуг є справою кожного професійного аудитора.

 1. Організація системи забезпечення якості аудиторських послуг

2.1. Організація систем забезпечення якості аудиторських послуг і задоволення потреб суспільства потребує вдосконалення процесу регулювання та нагляду над аудиторськими фірмами та аудиторами. Важливою функцією регулювання та нагляду є здійснення зовнішнього контролю.

2.2. Законом України «Про аудиторську діяльність» (в редакції Закону України від 14.09.2006 р. № 140-V «Про внесення змін до Закону України «Про аудиторську діяльність») (далі – Закон) на Аудиторську палату України (далі – АПУ) покладені повноваження щодо здійснення контролю за дотриманням аудиторськими фірмами та аудиторами вимог цього Закону, професійних стандартів, норм професійної етики аудиторів; здійснення заходів із забезпечення незалежності аудиторів при проведені ними аудиторських перевірок та організації контролю за якістю аудиторських послуг; регулювання взаємовідносин між аудиторами (аудиторськими фірмами) в процесі здійснення аудиторської діяльності та у разі необхідності застосування до них стягнень.

2.3. Для виконання своїх повноважень і дотримання інших норм Закону АПУ застосовує до всіх аудиторських фірм та аудиторів систему забезпечення якості аудиторських послуг (далі система забезпечення якості).

2.4. Система забезпечення якості аудиторських послуг має наступну організаційну структуру:

Аудиторська палата України здійснює контроль над системою забезпечення якості, розглядає та приймає (за поданням уповноваженої комісії АПУ) рішення щодо результатів зовнішніх перевірок систем контролю якості аудиторських фірм та аудиторів, вживає належні заходи для досягнення відповідності системи забезпечення якості вимогам Закону України «Про аудиторську діяльність», Директиви 43, стандартів аудиту, норм професійної етики.


Комісія АПУ з контролю якості та професійної етики (далі – Комісія з контролю якості) діє у відповідності до Положення про Комісію АПУ з контролю якості та професійної етики, здійснює контроль та координацію роботи Комітету контролю якості аудиторських послуг, сприяє впровадженню та дотриманню аудиторами норм професійної етики аудиторів, здійснює моніторинг якості аудиту та супутніх послуг, вживає заходи із забезпечення незалежності аудиторів при проведенні ними аудиторських перевірок та організації контролю за якістю аудиторських послуг, розглядає скарги, звернення щодо викладених у них фактів по дотриманню суб'єктами аудиторської діяльності вимог законодавства, норм та стандартів аудиту і професійної етики, здійснює інші функції, пов’язані із забезпечення якості аудиторських послуг.

Комітет контролю якості аудиторських послуг (далі – Комітет контролю якості), створюється Аудиторською палатою України, функціонує як юридична особа на підставі затвердженого АПУ Статуту, підзвітний Комісії АПУ з контролю якості, забезпечує планування й організацію проведення зовнішніх перевірок систем контролю якості аудиторських фірм та аудиторів, проводить перевірку та моніторинг результатів зовнішніх перевірок систем контролю якості, аналіз порушень аудиторськими фірмами і аудиторами професійних вимог щодо якості аудиторських послуг та інші додаткові процедури щодо забезпечення якості.

Уповноважені контролери – незалежні фізичні особи, які уклали з Комітетом контролю якості цивільно-правові договори про здійснення зовнішніх перевірок систем контролю якості аудиторських фірм та аудиторів у відповідності з Положенням про зовнішні перевірки системи контролю якості.

Уповноважені з контролю якості організації – визнані АПУ професійні організації, які уклали з Комітетом контролю якості угоду про здійснення зовнішніх перевірок систем контролю якості аудиторських фірм та аудиторів у відповідності з Положенням про зовнішні перевірки системи контролю якості.


Дисциплінарна комісія діє у відповідності до Положення про Дисциплінарну комісію АПУ. У своїй діяльності розглядає матеріали дисциплінарного провадження за результатами зовнішніх перевірок систем контролю якості аудиторських фірм і аудиторів, та фактами ухилення від зовнішньої перевірки, розглядає результати розгляду скарг та звернень громадян до АПУ, готує для АПУ відповідні проекти рішень про застосування стягнення до аудиторів (аудиторських фірм), здійснює моніторинг допущених аудиторами (аудиторськими фірмами) порушень вимог чинного законодавства України, стандартів аудиту, норм професійної етики аудиторів та рішень АПУ, узагальнює практику застосування АПУ стягнень до аудиторів (аудиторських фірм) за неналежне виконання професійних обов’язків, інформує про вимоги до якості аудиторських послуг, а також про результати роботи Комісії професійну спільноту та громадськість.

2.5. Основні принципи та порядок функціонування системи забезпечення якості аудиторських послуг:

2.5.1. Система забезпечення якості є незалежною від аудиторських фірм і аудиторів, які контролюються.

2.5.2 Система забезпечення якості є складовою системи суспільного нагляду.

2.5.3. Для виконання завдань з обов’язкового аудиту за періоди, що починаються з 01.01.2013 року та/або пізніше, та для виконання всіх завдань з надання впевненості за періоди, що починаються з 01.01.2015 року та/або пізніше, аудиторські фірми та аудитори зобов’язані отримати підтвердження Аудиторською палатою України відповідності системи контролю якості аудиторських послуг вимогам Положення з національної практики контролю якості аудиторських послуг 1 «Організація аудиторськими фірмами та аудиторами системи контролю якості аудиторських послуг» (далі – ПНПКЯ 1).

2.5.4. Новостворені аудиторські фірми та аудитори, які розпочинають діяльність фізичної особи – підприємця, а також аудиторські фірми та аудитори, які не надавали до 01.01.2013 року послуги з обов’язкового аудиту та до 01.01.2015 року – послуги не виконували завдань з надання впевненості, і мають наміри надавати у періодах, що починаються з 01.01.2013 року, послуги з обов’язкового аудиту, а з 01.01.2015 року – з виконання завдань з надання впевненості, до початку надання таких послуг повинні отримати підтвердження Аудиторською палатою України відповідності системи контролю якості аудиторських послуг вимогам ПНПКЯ 1, за винятком елементу «Виконання завдання». Термін чинності Свідоцтв про відповідність системи контролю якості, отриманих такими аудиторськими фірмами та аудиторами складає два роки.


2.5.5. Для надання послуг після закінчення терміну чинності Свідоцтва про відповідність системи контролю якості аудиторські фірми та аудитори, наведені в попередньому пункті, повинні отримати підтвердження Аудиторською палатою України відповідності системи контролю якості аудиторських послуг вимогам ПНПКЯ 1.

2.5.6. Фінансування системи забезпечення якості, здійснюється за рахунок оплати аудиторськими фірмами і аудиторами вартості проведення зовнішніх перевірок їх систем контролю якості.

2.5.7. Розмір вартості проведення зовнішніх перевірок систем контролю якості аудиторських фірм і аудиторів встановлюється Аудиторською палатою України на підставі затвердженого бюджету Комітету контролю якості. Комітет контролю якості оплачує участь уповноважених контролерів у зовнішніх перевірках систем контролю якості аудиторських фірм і аудиторів та фінансує інші пов’язані з цим витрати.

2.5.8. Уповноважені контролери, які проводять зовнішні перевірки систем контролю якості аудиторських фірм і аудиторів, повинні мати чинний сертифікат аудитора України, досвід роботи в аудиторській діяльності не менше 5 років, свідоцтво про проходження тематичного навчання та тестуванням з питань проведення зовнішніх перевірок в Аудиторській палаті України. Не можуть бути уповноваженими контролерами особи, які одночасно є членами АПУ, займають посади в Секретаріаті АПУ та/або в Комітеті з контролю за якістю аудиторських послуг. Комітет контролю якості веде реєстр уповноважених контролерів, які мають право проводити зовнішні перевірки систем контролю якості аудиторських фірм і аудиторів.

2.5.9. Уповноважені з контролю якості організації, які проводять зовнішні перевірки систем контролю якості аудиторських фірм і аудиторів, повинні мати створену систему зовнішніх перевірок, яка включає профільну комісію (комітет), формалізовані (документально оформлені) політики та процедури зовнішніх перевірок та наявність в членах організації не менше п’яти уповноважених контролерів, які відповідають вимогам, наведеним в п. 2.5.8 цієї Концепції. Уповноважена з контролю якості організація, до укладання договору з Комітетом контролю якості, повинна отримати від АПУ висновок про відповідність створеної системи зовнішніх перевірок нормативним документам АПУ з цього питання.


2.5.10. Зовнішня перевірка системи контролю якості аудиторської фірми і аудитора здійснюється групою уповноважених контролерів, склад якої погоджується Комітетом контролю якості за поданням аудиторської фірми і аудитора в порядку, передбаченому Положенням про зовнішні перевірки системи контролю якості.

2.5.11. Підбір контролерів для виконання зовнішніх перевірок систем контролю якості аудиторських фірм та аудиторів має проводитися за об'єктивною процедурою, спрямованою на забезпечення відсутності конфлікту інтересів між контролерами й аудиторською фірмою або аудитором, що перевіряється.

2.5.12. Зовнішня перевірка систем контролю якості аудиторських фірм і аудиторів повинна забезпечити адекватну перевірку відібраних аудиторських файлів з метою оцінки дотримання професійних стандартів та вимог щодо незалежності, кількості та якості витрачених ресурсів, розміру винагороди за надання аудиторських послуг та внутрішньої системи контролю якості аудиторської фірми та аудитора.

2.5.13. За результатами зовнішньої перевірки систем контролю якості аудиторських фірм та аудиторів складається звіт, що має містити основні результати перевірки.

2.5.14. Зауваження за результатами зовнішніх перевірок систем контролю якості враховуються аудиторськими фірмами і аудиторами в розумний строк. У разі неврахування зазначених зауважень, до аудиторської фірми її керівника, і аудитора, може бути застосована система дисциплінарних заходів чи санкцій, встановлених АПУ.

2.5.15. За умови отримання аудиторською фірмою і аудитором за результатами зовнішньої перевірки системи контролю якості підтвердження відповідності його системи вимогам ПНПКЯ 1, йому видається відповідне Свідоцтво АПУ, термін чинності якого становить п’ять років.

2.5.16. Комітет контролю якості здійснює постійний моніторинг, готує і подає Комісії АПУ з контролю якості щорічний звіт щодо функціонування системи забезпечення якості. Узагальнені результати функціонування системи забезпечення якості аудиторських послуг оприлюднюються на сайті АПУ один раз на рік, що забезпечує публічність та доступність інформації.


2.6. Для виконання своїх повноважень щодо організації системи забезпечення якості і дотримання інших норм Закону АПУ здійснює контроль аудиторської діяльності в Україні за такими напрямками:

2.6.1. Дотримання аудиторськими фірмами та аудиторами вимог Закону щодо:

2.6.1.1. Обмеження переліку послуг, які можуть надавати аудиторські фірми та аудитори відповідно до професійних стандартів.

2.6.1.2. Відповідності критеріям для надання статусу аудитора (наявність сертифіката) або аудиторської фірми (наявність сертифіката, розмір частки засновників, вимоги до керівника аудиторської фірми).

2.6.1.3. Отримання права на здійснення аудиторської діяльності за напрямками тільки після включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів.

2.6.1.4 Істотних умов договору на проведення аудиту та надання інших аудиторських послуг.

2.6.1.5. Реалізації прав та обов'язків аудиторських фірм та аудиторів.

2.6.1.6. Спеціальних вимог, у тому числі щодо відповідності розміру винагороди за надання аудиторських послуг, необхідному для якісного виконання таких послуг часу, належних навичок, знань, професійної кваліфікації та ступеню відповідальності аудитора.

2.6.1.7 Відповідальності аудиторських фірм та аудиторів.

2.6.1.8. Інших норм Закону, рішень АПУ, які регулюють діяльність аудиторських фірм та аудиторів.

2.6.2. Дотримання аудиторськими фірмами та аудиторами вимог професійних стандартів аудиту, затверджених АПУ.

2.6.3. Дотримання аудиторськими фірмами та аудиторами вимог професійної етики, в тому числі незалежності.

2.6.4. Дотримання аудиторськими фірмами та аудиторами вимог Положення з національної практики контролю якості аудиторських послуг 1 «Організація аудиторськими фірмами та аудиторами системи контролю якості аудиторських послуг».

2.7. АПУ реалізує свої повноваження щодо організації системи забезпечення якості через створені з її членів комісії з залученням до їх роботи експертів, які не є членами АПУ, методичні ради, робочі групи, а також Комітет контролю якості.


2.8. Аудиторські фірми та аудитори підприємці мають право оскаржити результати зовнішньої перевірки системи контролю у порядку, затвердженому АПУ.

3. Заходи впровадження та функціонування системи забезпечення якості аудиторських послуг

3.1. Для впровадження та функціонування системи забезпечення якості аудиторських послуг в Україні АПУ:


   1. Здійснює переклад, затверджує та забезпечує видання професійних стандартів, їх актуалізацію з урахуванням щорічних змін і доповнень, а також впровадження зазначених стандартів у практику.

   2. Затверджує положення з національної практики завдань.

   3. Сприяє підготовці й виданню навчальної та науково-методичної літератури з питань аудиторської діяльності.

   4. Проводить науково-практичні конференції з питань аудиторської діяльності.

   5. Організує обмін національним і міжнародним досвідом, а також дискусії з питань практики аудиту в офіційному виданні АПУ.

   6. Організовує і проводить постійне удосконалення професійних знань практикуючих аудиторів.

   7. Розробляє й затверджує порядок подання та форму річної звітності суб'єктів аудиторської діяльності.

   8. Створює комісії АПУ, організовує та забезпечує їх роботу за всіма напрямками забезпечення якості аудиторських послуг за затвердженим щорічним планом роботи.

   9. З метою проведення зовнішніх перевірок аудиторських фірм та аудиторів за напрямками контролю створила та здійснює нагляд над функціонуванням Комітету з контролю за якістю аудиторських послуг.

   10. Розглядає й затверджує Положення про здійснення зовнішніх перевірок аудиторів та аудиторських фірм, Положення про моніторинг з питань практики аудиторської діяльності.

   11. Розглядає й затверджує національний план зовнішніх перевірок аудиторів та аудиторських фірм.
   12. Розглядає й затверджує (за поданням уповноваженої комісії АПУ) результати зовнішніх перевірок аудиторів та аудиторських фірм та у разі необхідності застосовує до них стягнення.


   13. Приймає рішення щодо забезпечення дотримання аудиторами та аудиторськими фірмами вимог Закону, професійних стандартів та етики, незалежності аудиторів при проведені ними аудиторських перевірок та організації контролю за якістю аудиторських послуг.

   14. Оприлюднює інформацію про функціонування системи забезпечення якості аудиторських послуг в Україні.

   15. З метою проведення зовнішніх перевірок аудиторських фірм та аудиторів за напрямками контролю створює Комітет з контролю та здійснює нагляд над його функціонуванням.

 1. Зовнішній контроль систем контролю якості аудиторських фірм та аудиторів

4.1. Ключовим напрямком забезпечення якості аудиторських послуг в Україні є контроль якості аудиторських послуг. Системи контролю якості аудиторських послуг формуються кожною аудиторською фірмою та аудитором в Україні.

4.2. Аудиторські фірми та аудитори зобов’язані розробити та впровадити в свою практику таку систему контролю якості, яка б забезпечувала обґрунтовану впевненість у тому, що сама аудиторська фірма і аудитор та їх персонал діють відповідно до Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості і супутніх послуг (далі – МСА), Кодексу етики професійних бухгалтерів та законодавчих і нормативних вимог, що регулюють аудиторську діяльність, а висновки (звіти), що надаються аудиторською фірмою і аудитором, відповідають умовам завдання.

4.3. Відповідно до МСА система контролю якості аудиторських послуг складається з таких елементів:

а) відповідальність керівництва за організацію контролю якості на Фірмі;

б) етичні вимоги;

в) прийняття завдання та продовження співпраці з клієнтом, і виконання специфічних завдань;

г) людські ресурси;

ґ) виконання завдання;

д) моніторинг.

Усі елементи контролю якості взаємозалежні. Щодо кожного з наведених елементів мають бути встановлені політика та процедури контролю якості.


4.4. Відповідальність за розробку, організацію, впровадження й підтримання ефективного функціонування системи контролю якості несе безпосередньо аудитор, який займається аудиторською діяльністю індивідуально як фізична особа, а на аудиторській фірмі - посадова особа, яка здійснює керівництво фірмою відповідно до законодавства та установчих документів.

4.5. АПУ організовує:

4.5.1. Проведення зовнішніх перевірок систем контролю якості.

4.5.2. Моніторинг з питань аудиторської практики. 4.5.3. Застосування додаткових процедур щодо забезпечення якості аудиторських послуг та дисциплінарних заходів за наслідками контролю. 4.5.4. Інформування суспільства про функціонування систем контролю якості аудиторських послуг в аудиторських фірмах та у аудиторів, які займаються аудиторською діяльністю індивідуально як фізичні особи - підприємці, в Україні.

Перехідні положення

5.1. Встановити термін чинності Свідоцтв про відповідність системи контролю якості, отриманих аудиторськими фірмами та аудиторами за результатами зовнішніх перевірок систем контролю якості, які закінчилися:

5.1.1 в 2009 році – до 31.12.2014 року;

5.1.2. в 2010 році – до 31.12.2015 року;

5.1.3. в 2011 році – до 31.12.2016 року;

5.1.4. в 2012 році – до 31.12.2017 року;

5.1.5 в 2013 році – до 31.12.2018 року.

5.2. Починаючи з 01.01.2014 року – термін чинності Свідоцтва вказувати в Свідоцтві під час його видачі.

5.3. Аудиторські фірми та аудитори, до закінчення терміну чинності Свідоцтва повинні вжити заходи для відповідності п.2.5.3 цієї Концепції.