refik.in.ua 1

04070 Україна, м. Київ, вул. Ігорівська, 1/8

E-mail: office@imgpartners.com.ua

Тел./факс: +380 (44) 201-10-66Коментар щодо прийняття ВР України Закону про ратифікацію Договору про зону вільної торгівлі (в рамках СНД)

30 липня 2012 року Верховна Рада України ратифікувала внесений Президентом України Договір про зону вільної торгівлі (далі – Договір), підписаний низкою держав членів / учасників Співдружності незалежних держав (СНД) (далі - Сторони). За це рішення проголосувало 260 народних депутатів.

Які ж переваги, насамперед економічного характеру, отримає від укладення цього міжнародно-правового акта та його подальшої імплементації Україна та інші держави члени / учасники СНД?

Оскільки СНД є традиційним ринком збуту для вітчизняної продукції (його частка в зовнішньоторговельному обороті України становить близько 40%, для порівняння частка ЄС – близько 30%), то подальше спрощення умов торгівлі матиме позитивний ефект на зростання економічної активності українських підприємств як наслідок зменшення тарифів та митних зборів, а також спрощення умов доступу на ринки для їхніх товарів.

Незважаючи на те, що у Договорі залишилися положення щодо вилучень з режиму вільної торгівлі певних чутливих для його Сторін груп товарів, у майбутньому можуть стати перспективними такі статті цього документу, які були відсутні у попередніх торговельно-економічних угодах України з Російською Федерацією та в рамках СНД:

- посилання на те, що положення Договору базуються на загальноприйнятих нормах міжнародного права та враховують норми і стандарти СОТ. Це створює цивілізоване нормативно-правове поле для проведення ефективної торговельно-економічної діяльності його Сторонами, у тому числі і щодо врегулювання торговельних спорів;


- положення, які дають підстави для проведення майбутніх переговорів зі «зниження і поетапного скасування експортних митних платежів», а також досягнення домовленостей щодо поступового розповсюдження дії Договору на вилучені з нього групи товарів;

- положення щодо розробки протягом 6 місяців, після набуття чинності Договором, окремої угоди про транзит енергоносіїв трубопровідним транспортом, що може дати змогу отримати Україні доступ до енергоносіїв у країнах Центральної Азії та транспортувати їх територією Російської Федерації.

Таким чином, укладення та належна імплементація Договору про зону вільної торгівлі може:

- стати потужним стимулом для посилення конкурентоспроможності економіки України та інших пострадянських держав;

- позитивно вплинути на економічне зростання в регіоні;

- спонукати його учасників до формування єдиного економічного простору з Європейським Союзом, адже Молдова, Росія та Україна вже перебувають на завершальній стадії цього процесу.

Водночас, слід наголосити, що укладення Договору не суперечить євроінтеграційному курсу України і жодним чином не перешкоджає укладенню Угоди про асоціацію з ЄС, яка включатиме положення щодо створення поглибленої та всеохоплюючої зони вільної торгівлі.


Довідково: Договір був підписаний 18 жовтня 2011 року у Санкт-Петербурзі Прем’єр-міністром України М.Азаровим та керівниками урядів Білорусі, Вірменії, Казахстану, Киргизстану, Молдови, Таджикистану та Росії.

Згідно з п.1 статті 22 Договір набуває чинності «через 30 днів після отримання депозитарієм третього повідомлення про виконання Сторонами, які його підписали, внутрішньодержавних процедур, необхідних для набуття ним чинності». Оскільки Україна стане третьою, після Росії та Білорусі, державою, яка ратифікувала цей Договір, він має набути чинності вже найближчим часом.

З повним текстом Договору можна ознайомитися за цим посиланням:


http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb_n/webproc4_1?id=&pf3511=44081


Підготували партнер IMG Partners В.Трюхан і радник із зовнішньоекономічних питань В.Левченко


Commentary on adopting by Verkhovna Rada of Ukraine the Law on ratification of the FTA Agreement (within the framework of CIS)

On 30 July 2012, Verkhovna Rada of Ukraine adopted the free trade area Agreement (hereinafter – the Agreement) initiated by the President of Ukraine, that was signed by a range of CIS member/participant states (hereinafter – the Parties). 260 people’s deputies have voted for the decision.

Which advantages, economic first of all, will gain Ukraine and other CIS member/participant states from conclusion of this international legal act and its further implementation?

As CIS is a traditional market for domestic product (its part in foreign trade turnover of Ukraine forms about 40%; in comparison with near 30% part with the EU), so further simplification of trade conditions will have the positive effect and increase of economic activity of Ukrainian enterprises as the result of reduction the tariffs and customs dues as well as easement of access to the markets for their products.

Despite the provisions on exclusions of some perceptible for its Parties product groups from free trade area regime are left in the Agreement, in the future such articles of the document which were absent in previous trade and economic treaties between Ukraine and Russian Federation and within the CIS, may become very prospective:

- reference that provisions of the Agreement are based on recognized international law norms and take into account the norms and standards of WTO. That creates civilized regulatory and legal area for conducting effective trade and economic activity by its Parties, including trade disputes resolution;


- provisions which give grounds for holding future negotiations on “reduction and step-by-step abolition of export customs fees”, as well as reaching arrangements as for gradual circulation of the Agreement action on product groups excluded from it;

- provisions on development, over a period of 6 months after entering the Agreement into force, of a separate treaty on transit of energy resources through the pipeline transportation that could give Ukraine the means to obtain access to energy carriers in the Central Asia countries and transport them through the territory of Russian Federation.

Thus, conclusion and proper implementation of the free trade area Agreement could:

- become a powerful impetus for strengthening the competitive capacity of the economy of Ukraine and other post-soviet countries;

- positively influence the economic growth in the region;

- invigorate its participants to form common economic area with the EU, as Moldova, Russia and Ukraine are already at the final stage of this process.

At the same time, it’s worth noting that conclusion of the Agreement doesn’t contradict the euro integration course of Ukraine and no way prevent the conclusion the Association agreement with the EU, which includes the provisions on creating deep and overwhelming free trade area.


Reference: The Agreement was signed on 18 October, 2011, in Saint-Petersburg by Prime-minister of Ukraine M. Azarov and heads of governments of Belarus, Armenia, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Moldova, Tajikistan and Russia.

According to p.1 of article 22 the Agreement enters into force “in 30 days after receiving by depositary the third notification on fulfillment by the Parties, which signed it, of domestic procedures necessary for entering it into force”. Since Ukraine will become the third state, after Russia and Belarus, which ratifies the Agreement, it should come into force very soon.The read the whole text of the Agreement please follow the link:

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb_n/webproc4_1?id=&pf3511=44081


Prepared by partner with IMG Partners V. Triukhan and foreign economic advisor V.Levchenko

YOUR GUIDE IN LAW