refik.in.ua 1

ДО АУДИТОРСЬКОЇ ПАЛАТИ УКРАЇНИ


ЗГОДА НА ОБРОБКУ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ


Для виконання Аудиторською палатою України повноважень, визначених у Законі України «Про аудиторську діяльність» від 22.04.1993 р. № 3125-XII, а також відповідно до вимог Закону України «Про захист персональних даних» № 2297-VI від 01.06.2010 р. я, громадянин України __________________________________________________________________________________________, ________________________________ року народження, паспорт серії _______ № _________ виданий _______________________________________________________ «____» __________р., адреса реєстрації: _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________індекс:________, сертифікат аудитора № ________________ надаю згоду на обробку моїх персональних даних Аудиторській палаті України у картотеках та/або в електронній формі з метою включення та обробки персональних даних у Базі персональних даних «Сертифіковані аудитори та особи, які подають документи для отримання сертифіката, засновників аудиторських фірм» та/або у Базі персональних даних «Контрагенти - фізичні особи, з якими укладені договори» для:

здійснення сертифікації осіб, які мають намір займатися аудиторською діяльністю і ведення Реєстру аудиторських фірм та аудиторів;

здійснення контролю за дотриманням аудиторськими фірмами та аудиторами вимог Закону України «Про аудиторську діяльність», стандартів аудиту, норм професійної етики аудиторів;

збору та аналізу звітів про надані аудиторськими фірмами та аудиторами послуги;


реєстрації, накопичення, зберігання і поновлення відомостей про сертифікованих аудиторів, осіб, які подають документи для отримання сертифіката та засновників аудиторських фірм та здійснення інших повноважень;

забезпечення реалізації адміністративно-правових, податкових відносин та відносин у сфері бухгалтерського обліку відповідно до вимог Податкового кодексу України, Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України та Статуту АПУ.

Під обробкою персональних даних я розумію збір, реєстрацію, накопичення, зберігання, адаптування, уточнення (оновлення, зміну), використання, поширення (в тому числі опублікування, знеособлення, знищення і будь-які інші дії (операції) з персональними даними.

Під персональними даними (обсяг персональних даних) я розумію будь-яку інформацію, що відноситься до мене як до суб'єкта персональних даних, у тому числі:

прізвище, ім'я, по батькові, адреса, відомості про освіту, контактна інформація (номери телефонів, адреса електронної пошти та ін.);

відомості, що містяться в документах, що засвідчують особу (паспортні дані) та будь-які інші персональні дані та відомості, які добровільно подаються при заповненні анкет, заяв, а також дані, які мають безпосереднє відношення до адміністрування баз даних та можуть знадобитися Аудиторській палаті України у зв'язку із реалізацією мети обробки персональних даних.

Зобов’язуюсь при зміні моїх персональних даних надавати у найкоротший термін уточнену інформацію та подавати відповідні документи для внесення моїх нових персональних даних до баз персональних даних Аудиторської палати України.


Місцезнаходження Бази персональних даних «Сертифіковані аудитори та особи, які подають документи для отримання сертифіката, засновники аудиторських фірм» та Бази персональних даних «Контрагенти - фізичні особи, з якими укладені договори» - вул. Підгірна, 1, м. Київ, 04107.

Про мої права, визначені Законом України «Про захист персональних даних», мету збору даних та осіб, яким передаються мої персональні дані мене було повідомлено в письмовій формі.

Ця згода видана на невизначений термін.

________________________ ____________________________ ______________________

(підпис) (П. І.Б.) (дата)

ПОВІДОМЛЕННЯ СУБ’ЄКТА ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

Надані Вами відомості включені до Бази персональних даних Аудиторської палати України «Сертифіковані аудитори та особи, які подають документи для отримання сертифікату, засновники аудиторських фірм» та/або до Бази персональних даних «Контрагенти - фізичні особи, з якими укладені договори» з метою, яка зазначена Вами у Згоді на обробку персональних даних. Ваші права як суб’єкта персональних даних визначені у статті 8 Закону України «Про захист персональних даних».