refik.in.ua 1
ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 24 лютого 2010 р. № 177


ЗМІНИ,

що вносяться до Порядку здійснення митного

контролю залізничних транспортних засобів

перевізників і товарів, що переміщуються ними,

у пунктах пропуску через державний кордон


1. У пункті 2:


після абзацу сьомого доповнити пункт новим абзацом такого змісту:


«натурний лист - документ, що використовується для номерного обліку вагонів на залізничних станціях у разі передачі вагонів однією залізницею іншій і який містить дані про склад поїзда (номера вагонів), його масу, умовну довжину, станцію відправлення та призначення, відомості про засоби ідентифікації;».


У зв’язку з цим абзаци восьмий - десятий вважати відповідно абзацами дев’ятим - одинадцятим;


абзац дев’ятий після слів «остання перед кордоном із суміжною державою» доповнити словами «під час вивезення товарів (вантажів), перша - під час їх ввезення».


2. Пункт 6 викласти у такій редакції:


«6. Порядок взаємодії посадових осіб митних органів, які здійснюють митні процедури з товарами (вантажами), що переміщуються залізничними транспортними засобами, і працівників залізниць України установлюється Держмитслужбою разом з Мінтрансзв’язку у разі:


переадресування, аварії, відчеплення вагонів або дії непереборної сили та повернення помилково направлених товарів (вантажів);


здійснення митного контролю залізничного рухомого складу (у тому числі порожнього);


переміщення товарів (вантажів) у контейнерах з морських торговельних портів у зони митного контролю вантажних митних комплексів.

Декларування залізничного рухомого складу (у тому числі порожнього), що використовується для перевезення у міжнародному сполученні товарів (вантажів), пасажирів і для технічного обслуговування ділянок залізниць України, що проходять територією інших держав, здійснюється шляхом подання митному органові в пункті пропуску (пункті контролю) або на прикордонній передавальній станції, або в митному органі за місцем розташування власника транспортного засобу інформації про такі залізничні транспортні засоби та мету їх переміщення (під навантаження, повернення, технічне обслуговування ділянок залізниць України тощо), зазначені у передатній відомості, перевізних документах чи натурному листі.Митний контроль за переміщенням через митний кордон України залізничного рухомого складу (у тому числі порожнього) здійснюється посадовими особами митних органів шляхом перевірки відомостей, зазначених у документах, що подаються для здійснення митних процедур. Для цілей митного контролю використовується інформація, що міститься в автоматизованому банку даних Укрзалізниці. Порядок подання такої інформації встановлюється наказами Держмитслужби та Мінтрансзв’язку.

Декларування залізничного рухомого складу, що переміщується через митний кордон України як товар на підставі зовнішньоекономічного договору (контракту) купівлі-продажу, міни, оренди (у тому числі приписаних до залізниць інших держав), лізингу тощо, здійснюється у відповідному митному режимі з поданням вантажної митної декларації, заповненої в установленому порядку».