refik.in.ua 1


Мета дисципліни: формування у студентів професійних мовних компетенцій, що сприятиме їхньому ефективному функціонуванню у культурному розмаїтті навчального та професійного середовищ.

Завдання дисципліни:


 • формувати у студентів загальні та професійно орієнтовані комунікативні мовленнєві компетенції для забезпечення їхнього ефективного спілкування в навчальному та професійному середовищі;

 • фонетичний мінімум має забезпечувати правильне артикулювання звуків та відповідне інтонаційне оформлення речень;

 • граматичний мінімум охоплює ключові положення морфології та синтаксису й дозволяє правильно розуміти зміст оригінальних текстів з фаху;

 • лексичний мінімум на кінець курсу повинен складатися із 1400-1500 одиниць. Характер лексики – стилістично нейтральний. Шар спеціальної термінології – загальнонауковий або загально-спортивний;

 • усна мова. Навички спілкування із використанням 800-900 загальновживаних формул висловлювання.

 • писемна мова: вміння передати у письмовій формі необхідну інформацію, вміння правильно, з урахуванням соціокультурних відмінностей оформити і написати особистого листа, вітальну листівку, оголошення, повідомлення, нотатки, тощо.


Студенти повинні мати:

широкий діапазон словникового запасу (у тому числі термінології), що є необхідним в навчальній та професійних сферах за темами:

 • Наш інститут.

 • Мовний етикет. Біографія спортсмена.

 • Мій робочий день. Ми займаємося спортом.

 • Митниця. Подорож.

 • Країни. мови яких вивчається. Моя Батьківщина – Україна.

 • Розмова по телефону, В магазині, біля каси.
 • Тренування. Змагання. Урок фізичної культури.


 • Олімпійський спорт. Олімпійський рух. Олімпійські ігри.

 • Діловий візит. Знайомство із зарубіжним колегою.

 • Моя спеціальність. Обраний вид спорту. Моя майбутня професія.

 • Фізична культура та спорт в житті людини.


Студенти повинні знати:

граматичні структури, що є необхідними для гнучкого вираження відповідних функцій та понять, а також для розуміння і продукування широкого кола текстів в навчальній та професійних сферах.


Англійська мова

 1. Основні форми дієслова. Зворот there + be. Дієслова to be, to have.

 2. Артиклі. Диференціація вживання означеного та неозначеного артикля. Іменник. Відмінки іменника. Множина іменника. Прийменник.

 3. Числівник. Кількісні та порядкові числівники. Прикметник. Ступені порівняння прикметника. Прислівник. Ступені порівняння прислівника.

 4. Модальні дієслова та їх еквіваленти.

 5. Часи групи Indefinite. Present Indefinite Tense. Past Indefinite Tense. Future indefinite Tense. Future Indefinite in the Past.

 6. Часи групи Continuous. Present Continuous Tense. Future Continuous Tense. Past Continuous Tense. Диференціація часів групи Indefinite та Continuous.

 7. Часи групи Perfect. Present Perfect Tense. Future Perfect Tense. Диференціація часів групи Indefinite, Continuous, Perfect.

 8. Інфінітив. Форми інфінітива. Особливості вживання та перекладу інфінітивних комплексів.

 9. Способи дієслова. Умовний спосіб. Умовні речення І,ІІ,ІІІ типу умови.

 10. Герундій. Дієслівні та іменникові властивості герундія. Вживання та переклад герундію. Герундіальні конструкції. Віддієслівний іменник.

 11. Дієприкметник. Форми дієприкметника. Особливості вживання та перекладу дієприкметника. Дієприкметникові звороти.


Голова атестаційної комісії Н.Л. Коваленко