refik.in.ua 1


Електронна поштаНаціональний банк України

Департамент бухгалтерського обліку


12-111/1016-6125

19.06.2012

Департаментам і самостійним

управлінням центрального апарату,

територіальним управлінням Національного банку України,

Центральній розрахунковій палаті,

банкам України,

Асоціації українських банків,

Асоціації “Український Кредитно-Банківський Союз”,

Незалежній асоціації банків УкраїниПро підготовку заходів для складання

річної фінансової звітності та консолідованої

фінансової звітності банків за 2012 рік у

відповідності до Міжнародних стандартів

фінансової звітності


На виконання статті 121 Закону України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” банки починаючи з 2012 року зобов’язані складати фінансову звітність відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності (далі – МСФЗ).

Перехід на МСФЗ банківська система України розпочала з 1 січня 1998 року, підґрунтям якого була Державна програма переходу України на міжнародну систему обліку та статистики (Указ Президента України № 303 від 23.05.1992 року) та Програма реформування системи бухгалтерського обліку із застосуванням міжнародних стандартів (Постанова Кабінету Міністрів України № 1706 від 28 жовтня 1998 року).

Реформування бухгалтерського обліку та фінансової звітності в банківській системі відбувалося шляхом розроблення Національним банком України (далі – Національний банк) нормативно-правових актів, що регламентують порядок відображення в бухгалтерського обліку типових операцій та встановлення вимог до складання фінансової звітності у відповідності до МСФЗ.


На сьогодні практично побудовано систему бухгалтерського обліку та фінансової звітності, яка ґрунтується на вимогах міжнародних стандартів. Фінансова звітність, що складена за вимогами Національного банку, практично в усіх аспектах відповідає МСФЗ, крім порядку формування та використання резервів під знецінення фінансових активів.

З метою застосування МСФЗ банки мають переглянути облікові політики та забезпечити відображення в бухгалтерському обліку операцій згідно з вимогами МСФЗ, що будуть чинними на 31.12.2012, визначити стандарти, які необхідно застосувати до 31.12.2012, враховуючи виключення щодо ретроспективного застосування згідно з МСБО 1 “Подання фінансових звітів” та застосовувати облікову політику до всіх звітних періодів, що подаються.

Порядок відображення тих операцій, які не визначені нормативно-правовими актами Національного банку, банки визначають в обліковій політиці, використовуючи конкретні вимоги або тлумачення відповідних МСФЗ. У разі відсутності конкретних вимог або тлумачень відповідних МСФЗ банки мають застосовувати судження управлінського персоналу на основі загальних принципів, зокрема переваги економічної сутності над юридичною формою, критеріїв визнання, припинення визнання активів, зобов’язань, доходів і витрат згідно з концептуальною основою МСФЗ.

Банки мають здійснювати зміни облікової політики, що пов’язані з приведенням у відповідність до вимог МСФЗ, згідно з МСБО 8 “Облікові політики, зміни в облікових оцінках та помилки”. Коригування в бухгалтерському обліку операцій і подій за попередні періоди, що виникають у зв’язку зі зміною облікової політики внаслідок застосування МСФЗ, відображаються у складі нерозподіленого прибутку (збитку) за балансовими рахунками 5030 “Нерозподілені прибутки минулих років” або 5031 “Непокриті збитки минулих років”, або інших складових власного капіталу.

Банк має розкрити інформацію про коригування, пов’язані із застосуванням МСФЗ, у примітках до звіту разом із поясненнями як перехід з попередніх національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку на МСФЗ вплинув на його фінансовий стан, фінансові результати і грошові потоки, що відображені у фінансовій звітності.


З метою забезпечення формування та використання банками резервів під знецінення фінансових активів у відповідності до МСФЗ Національним банком запроваджується нове Положення про порядок формування та використання банками України резервів для відшкодування можливих втрат за активними банківськими операціями2 (далі – Положення № 23), вимоги якого ґрунтуються на МСФЗ. Згідно з пунктом 1.7 глави 1 розділу І Положення № 23 банки зобов’язані розробити та затвердити рішенням уповноваженого органу відповідні внутрішньобанківські положення щодо оцінки ризиків, формування та використання резервів за кожним видом фінансових активів, групою фінансових активів, дебіторською заборгованістю за господарською діяльністю банку та наданими фінансовими зобов’язаннями.

Критерії знецінення фінансових активів, що встановлені вимогами Положення № 23, в значній мірі відповідають МСФЗ. Крім того, пункт 2.2 глави 2 розділу І Положення № 23 передбачає право застосовувати судження управлінського персоналу банку з урахуванням наявного досвіду шляхом визначення оцінки знецінення активів в межах встановлених діапазонів.

З огляду на зазначене, розроблені банками внутрішньобанківські положення щодо оцінки активів з метою розрахунку резервів для відшкодування можливих втрат за ними, мають ґрунтуватися на вимогах Положення № 23 і максимально враховувати вимоги МСФЗ.

Враховуючи те, що застосування МСФЗ вимагатиме від банків здійснювати відповідні коригування в бухгалтерському обліку, це може суттєво вплинути на показники фінансової діяльності. У зв’язку з цим, банки зобов’язані здійснити аналіз наслідків, а також визначити їх вплив на розрахунок економічних нормативів, податків тощо, та розробити необхідні заходи щодо упередження негативних наслідків.


Заступник Голови В. І. Ричаківська


Заступник Голови І. В. Соркін


12BUCH@U0H0

Виконавці:

Департамент бухгалтерського


обліку Коломієць Н.О.

256-01-14

Департамент нормативно-методологічного

забезпечення банківського регулювання та нагляду

Григоренко І.В.

253-05-13


1 Набула чинності з 1 січня 2012 року.

2 Затверджене постановою Правління Національного банку України 25.01.12 № 23, зареєстроване в Міністерстві юстиції України 15.02.12 за № 231/20544.