refik.in.ua 1

Д О Г О В I Р

Міни житла

Місто Київ, двадцяте липня дві тисячі п’ятнадцятого року.

 

Ми, нижчепідписані:

з однієї сторони - _________________________________________________________, що мешкає  за адресою: місто ________, вулиця ________________, буд. ____, кв. ____ , далі іменований “Сторона один”

а з другої сторони - _______________________________________________________, що мешкає за адресою: місто ________________, вулиця ________________, буд. ___, кв. ___, далі іменований “ Сторона два”,

діючи добровільно і перебуваючи при здоровому розумі та ясній пам'яті, розуміючи значення своїх дій, попередньо ознайомлені нотаріусом з приписами цивільного законодавства, що регулюють укладений нами договір (зокрема, з вимогами щодо недійсності правочину), у к л а л и   ц е й   д о г о в i р   п р о   т а к е: 
Стаття 1.


ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ


1.1 За цим Договором Сторона один зобов'язується передати Стороні два у власність належну їй квартиру, а Сторона два взамін також зобов'язується передати Стороні один у власність будинок. Міна проводиться без грошової доплати.

1.2 У власність Стороні один поступає квартира 
номер ______ (________________)  по вулиці ________________________ в будинку номер ____ (________________) в місті _____________, а у власність Стороні два поступає будинок ___ (__________) по вулиці _____________________, в місті ___________.

1.3 Квартира, що відчужується за даним Договором Стороною один у власність Стороні два, розташована в місті ___________ по вул. ____________, ____ (______________), кв. ___ (__________) та має наступні характеристики: Загальна корисна площа: ______ кв. .м. Житлова площа: _____ кв. м. Кількість кімнат: __ (________).

1.4 Будинок, що відчужується за даним Договором Стороною два у власність Стороні один, розташований в місті ________ по вул. ________________, ___ (_________), та має наступні характеристики: Загальна корисна площа: _____ кв. .м. Житлова площа: _____ кв. м. Кількість кімнат: __ (_______). 


Квартира , яка є предметом цього Договору, належить:

1.5.1 Стороні один - на підставі Свідоцтва про право  приватної власності на квартиру, виданого Управлінням житлового господарства _______________ міської державної адміністрації “___” ______________ _____р. № ______ на підставі наказу Управління житлового господарства від “___” ____________ _____р. За № _____. Зареєстровано в Реєстрі права власності на нерухоме майно. Витяг про реєстрацію права власності від __.__._____р. № _______.  

Будинок, який є предметом цього Договору, належить:

1.5.2  Стороні два - на підставі Договору купівлі - продажу, посвідченого приватним нотаріусом _________________ міського нотаріального округу _________________ _________________ “___” _________________ _____р. за реєстр. № _____. Зареєстровано в Реєстрі права власності на нерухоме майно. Витяг про реєстрацію права власності від __.__._____р. № _______. 

1.6  Сторони стверджує, що на момент укладання цього Договору належне їм житло, що відчужуються за цим Договором,  не перебуває під арештом чи забороною, щодо нього не ведуться судові спори, воно не заставлене, у податковій заставі не перебуває, відносно ниього не укладено будь-яких договорів з відчуження чи щодо користування з іншими особами, як юридична адреса воно не використовується. Треті особи не мають прав на відчужуване за цим Договором житло.

 Під забороною відчуження (арештом) згідно з довідкою, виданою з Єдиного реєстру заборон відчуження нерухомого майна приватним нотаріусом __________ міського  нотаріального округу _________________________ від “___” ___________ _____ року за № _______, квартира, що належить Стороні один, не перебуває. Під забороною відчуження (арештом) згідно з довідкою, виданою з Єдиного реєстру заборон відчуження нерухомого майна приватним нотаріусом ____________ міського  нотаріального округу _______________ від “___” ________ _____ року за № ,________ будинок, що належить Стороні два, не перебуває.


Згідно з відомостями, викладеними:  


  • У витягу з Реєстру прав власності на нерухоме майно ___________ міського бюро технічної інвентаризації та реєстрації права власності на об'єкти нерухомого майна від __.__._____р. № _______, вартість квартири, яка передається Стороною один Стороні два, становить ________ (____________________________) гривні;  

  • У витягу з Реєстру прав власності на нерухоме майно _____________ міського бюро технічної інвентаризації та реєстрації права власності на об'єкти нерухомого майна від __.__._____р. № _______, вартість будинку, який передається Стороною один Стороні два, становить ________ (___________________________) гривні;  

1.7  Умовна вартісна оцінка житла, що належить кожній із сторін, зроблена й узгоджена ними до підписання цього договору. Сторони оцінюють житло, що належить кожній з них, у _________ (___________________________) гривень. Отже, грошова доплата жодною із сторін другій стороні за цим Договором не здійснюється. 

1.8  Квартира та будинок, що міняються, знаходяться у стані, який є повністю придатним для використання їх за цільовим призначенням. Прихованих недоліків чи інших дефектів вони не мають. 

 

Стаття 2.

ПЕРЕДАЧА КВАРТИРи та будинку

2.1. Сторони домовились, що передача квартири та будинку здійснюється кожною з них протягом семи днів від дня нотаріального посвідчення цього Договору.

2.2. У вказаний в п. 2.1. строк кожна із сторін вселяється в набуте нею за цим Договором житло. З цього моменту житло вважається переданим іншій стороні Договору.

 

Стаття 3.

ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

3.1. Кожна зі сторін зобов'язана передати житло іншій стороні у стані, що відповідає вимогам закону щодо призначення використання майна й цього Договору.

3.2.  Кожна зі сторін зобов'язана попередити іншу сторону про всі відомі їй недоліки майна й права третіх осіб на майно.


3.3 Кожна зі сторін має право вимагати виконання договірних зобов'язань іншою стороною. 

 

Стаття 4.


ІНШІ УМОВИ


 4.1. Цей Договір підлягає державній реєстрації. Також необхідно здійснити державну реєстрацію права власності.

4.2. Договір укладено у трьох примірниках, два з яких передано сторонам, третій - у справах нотаріальної контори. 

4.3. У випадках, не передбачених даним Договором, сторони керуються чинним законодавством. Таке ж правило діє у разі протиріччя цього Договору імперативним нормам чинних законодавчих актів. 

4.4. Відповідальність сторін встановлюється згідно з чинним законодавством 

4.5 У разі виникнення спорів за цим Договором сторони врегульовують їх шляхом переговорів. Якщо протиріччя не вдається владнати, спори вирішуються в судовому порядку


4.6. 
Всі зміни та доповнення цього Договору, що зроблено за узгодженням сторін, повинні бути нотаріально посвідчені.

4.7 Вимоги законодавства щодо змісту й правових наслідків договору, що укладається сторонами, їм роз'яснено нотаріусом. Сторони підтверджують, що цей Договір не носить характеру уявного та удаваного правочину.

4.8. Право власності на житло, що набувається за цим Договором кожною зі сторін, виникає з моменту  проведення державної реєстрації Договору.

 

ПIДПИСИ:

Посвідчувальний напис нотаріуса