refik.in.ua 1

«Посібника для користувача книжки МДП»

 

Загальними Зборами членів АсМАП

України від 21 травня 2001 року

Зі змінами і доповненнями, внесеними

Рішеннями Конференції делегатів Асоціації

від 10 жовтня 2002 року,

від 30 жовтня 2003 року,

від 23 жовтня 2004 року,

від 8 червня 2006 року;

від 3 квітня 2008 року.

 

1. Загальні положення

 

1.1. Цей розділ розроблений на підставі Конвенції МДП 1975 року, Посібників Міжнародного союзу автомобільного транспорту (МСАТ) для Асоціації та користувача книжки МДП, Статуту і нормативних документів Асоціації міжнародних автомобільних перевізників України (далі – Асоціація).

1.2. Положення розділу конкретизують умови і механізм прийняття автомобільних перевізників до категорії Учасників Асоціації з правом дорадчого голосу (асоційованих), доступу до системи МДП, переходу їх до категорії Учасників Асоціації з правом вирішального голосу (дійсних), видачі й повернення  книжок МДП, умови призупинення користуванням системою МДП, перереєстрації Учасників Асоціації, повернення суми гарантії допуску до системи МДП, а також відповідальність за порушення роботи з книжками МДП. 

1.3. Терміни, що вживаються у цьому розділі:

1.3.1. Учасники Асоціації – суб’єкти господарської діяльності всіх форм власності, які мають зареєстровані на них транспортні засоби, ліцензію на право надавати послуги з перевезення пасажирів і вантажів автомобільним транспортом, визнають Статут Асоціації, сплачують членські внески й інші платежі;

1.3.2. користувач книжки МДП –  суб’єкт господарської діяльності,  допущений до виконання перевезення вантажів на умовах Конвенції МДП у порядку, передбаченому національним законодавством, та зареєстрований Учасником Асоціації;

1.3.3. дійсний Учасник Асоціації – з правом вирішального голосу допущений до системи МДП;


1.3.4. асоційований Учасник Асоціації – з правом дорадчого голосу допущений до системи МДП;

1.3.5. асоційований Учасник Асоціації – з правом дорадчого голосу без права роботи в системі МДП; 

1.3.6. квота – кількість книжок МДП, які завжди можуть бути в користуванні у користувача книжки МДП (тобто видані, але не повернуті).

 

 

 

2. Прийняття перевізників в учасники Асоціації до категорії асоційованих  Учасників Асоціації (без права роботи в системі МДП)

2.1. Прийняття перевізника в асоційовані Учасники без права роботи в системі МДП здійснюється Президентом Асоціації, на підставі письмової заяви (додаток 1), шляхом укладання договору (додаток 4). До заяви додаються скріплені печаткою суб’єкта господарської діяльності:

- копія свідоцтва про державну реєстрацію суб’єкта господарської  діяльності;

- анкета  учасника (додаток 2.1.);

- копія довідки управління статистики про включення до Єдиного Державного реєстру підприємств та організацій України;

- копія свідоцтва платника податку;

- копія ліцензії на право надання послуг з міжнародного перевезення  вантажів автомобільним транспортом;

- список власних транспортних засобів, допущених до виконання  міжнародних перевезень за встановленою Асоціацією формою  (додаток 3), з копіями свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів в органах державної автомобільної інспекції.

 

2.2. До  категорії асоційованих Учасників допущених до системи МДП

 

2.2.1. Прийняття перевізника до асоційованих Учасників Асоціації допущених до системи МДП здійснює Президент Асоціації на підставі письмової заяви (додаток 5) і письмової рекомендації Ради відповідного регіону (додаток 7) та укладання договору  (додаток 8).

До заяви додаються:

нотаріально засвідчені:


- копія свідоцтва про державну реєстрацію суб’єкта господарської діяльності;

- копії установчих документів (установчого договору, статуту тощо);

скріплені печаткою суб’єкта господарської діяльності:

- анкета перевізника (додаток 2);

- фінансовий звіт та баланс підприємства за останні 2 роки або документ про наявність основних  фондів, які не перебувають у заставі, вартістю не менше 50 тисяч доларів США;

- копія довідки управління статистики про включення до Єдиного Державного реєстру підприємств та організацій України;

- копія облікової картки суб’єкта підприємницької діяльності, взятого на облік  митницею;

- копія свідоцтва платника податку;

- копії «Свідоцтв Професійної компетентності з курсу: менеджер автомобільних перевезень вантажів і пасажирів у національному  та міжнародному сполученні згідно положень Конвенції МДП, 1975» керівників чи спеціалістів, виданих навчальним закладом, акредитованим Академією Міжнародного союзу автомобільного транспорту (МСАТ);

- копії свідоцтв та дипломів про проходження  курсів міжнародних автомобільних перевезень водіями;

- копія ліцензії на право надання послуг з міжнародного перевезення вантажів автомобільним транспортом;

- список власних транспортних засобів, допущених до виконання міжнародних перевезень за встановленою Асоціацією формою (додаток 3), до якого додаються:

- копії свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів в органах державної автомобільної інспекції;

- копії свідоцтв про допущення транспортних засобів до перевезення вантажів  під митними печатками і пломбами;

- копії не менше 3 міжнародних товарно-транспортних накладних (CMR), які засвідчують наявність досвіду  виконання міжнародних  перевезень вантажів цим перевізником не менше 6 місяців;

- копії  платіжних доручень з відміткою банку про сплату вступного членського внеску та гарантії допуску; 


- декларацію-зобов’язання перевізника по допуску його до митної системи МДП і дозволу на користування звичайними книжками  МДП;

- список відповідальних осіб, уповноважених на отримання в Асоціації книжок МДП, із зазначенням їх П.І.Б. та ідентифікаційного коду. Цей список має бути підписаний керівником та головним бухгалтером суб’єкта підприємницької діяльності і скріплений печаткою (додаток 6);

2.2.2. Рекомендацію про вступ перевізника до Асоціації Рада регіону має надіслати Президентові Асоціації впродовж 30 діб з моменту одержання нею матеріалів.

2.2.3. У разі ненадходження такої відповіді у зазначений термін, рішення про прийняття до асоційованих Учасників Асоціації приймається Президентом Асоціації без рекомендації Ради регіону.

2.3. Автоперевізники, які звернулися з заявою для  отримання допуску до системи МДП,  мають відповідати  вимогам:

2.3.1. наявність досвіду здійснення міжнародних автомобільних перевезень вантажів не менше шести місяців;

2.3.2. стабільне фінансове становище;

2.3.3. відсутність грубих чи неодноразових порушень митних правил та податкового законодавства.

2.4. Надані документи перевіряються Секретаріатом Асоціації на відповідність мінімальним умовам і вимогам, передбаченим  частиною ІІ додатку 9  Конвенції  МДП 1975 року. Після чого, матеріали надсилаються голові Ради відповідного регіону для розгляду і підготовки пропозицій Президентові Асоціації.

2.5. На підставі рекомендацій Ради регіону і матеріалів перевірки Секретаріату, Президент Асоціації приймає рішення щодо участі перевізника в Асоціації.

2.6. За прийняття і розгляд документів про вступ до Асоціації, передбачених п.п. 2.1, 2.2., вноситься плата в розмірі  20-ти  неоподаткованих мінімумів доходів громадян.

2.7. У разі потреби додаткова перевірка транспортних засобів та їх належності авто перевізнику, який бажає отримати допуск до процедури МДП, здійснюється через відповідний Департамент УДАІ  МВС України.


2.8. Транспортні засоби, що використовувалися для перевезення товарів з грубим порушенням митних правил (контрабанда), на облік в Асоціації не беруться.

2.9. Перевізникам, прийнятим в Учасники Асоціації, видається свідоцтво Учасника Асоціації.

2.10. Новоприйняті  Учасники Асоціації отримують статус Учасника Асоціації з правом дорадчого голосу (асоційованого) після сплати вступного членського внеску у розмірі 500 доларів США в гривнях за курсом Національного банку України на день перерахування.

2.11. Автоперевізник, який протягом 10-ти місяців з дня подання заяви не приступив до роботи в системі МДП, втрачає таке право і повторно подає документи на загальних підставах. Кошти, сплачені ним за розгляд документів на вступ до Асоціації, не повертаються і не враховуються при повторній подачі документів.

2.12. При виключенні перевізника за власним бажанням або за несплату членських внесків його поновлення можливе протягом 6 місяців в тому ж порядку, в якому він був виключений, за умови погашення заборгованості по членських внесках.

У разі,  коли  з дня виключення минуло більше шести місяців, поновлення не допускається, а перевізник вступає до Асоціації на загальних підставах.

2.13. Учасники Асоціації, виключені з Асоціації згідно п.3.5. Статуту (крім несплати членських внесків),  не поновлюються  в Асоціації.

Прийняття таких перевізників можливе Загальними Зборами (Конференцією) Учасників Асоціації.

 

3. Допуск автоперевізників до процедури МДП

 

3.1. На підставі наданих перевізником документів Президент Асоціації відмовляє або вносить подання до Держмитслужби щодо отримання допуску до роботи в системі МДП.

3.2. Допуск перевізника до системи МДП здійснюється відповідно до ч.ІІ додатку 9 Конвенції МДП 1975 року та Порядку реалізації положень Митної конвенції про міжнародне перевезення вантажів із застосуванням книжки МДП, затвердженого наказом Державної митної служби України №755 від 21.11.2001 року і викладеного в новій редакції (Наказ ДМС України №172 від 5.03.2004 року) із змінами та доповненнями на підставі рішення спільної комісії Держмитслужби України та Асоціації.


3.3. Склад комісії визначається спільним наказом Держмитслужби України та Асоціації.

 3.4. Після розгляду документів комісією приймається іспит та виноситься рішення щодо допуску перевізника до перевезень на умовах Конвенції МДП або недопущення до таких перевезень.

3.5. Після складання іспиту Держмитслужба України протягом двох тижнів направляє Асоціації своє рішення про допуск перевізника чи про відмову йому в  допуску.

3.6. У разі відмови, перевізник має право повторно звернутися за отриманням  допуску до системи МДП після усунення причин, через які йому було відмовлено.

3.7. У разі  перереєстрації,  передбаченої п.7 цього розділу, автоперевізники, які стали Учасниками Асоціації, проходять процедуру допуску до системи МДП відповідно до цього порядку, окрім зміни назви суб’єкта господарювання.

3.8. Дозвіл на допуск до системи МДП сам по собі не надає права на отримання книжки МДП від гарантійного об’єднання. Остаточне рішення про видачу Учаснику Асоціації книжки МДП приймає Президент Асоціації.

 

4. Гарантії  допуску до системи МДП

 

4.1. Перед отриманням першої книжки МДП Асоціації надається фінансова гарантія (гарантія допуску). Гарантія допуску з 01.02.2003р. вноситься у гривнях на рахунок Асоціації в безготівковій формі за курсом НБУ на день перерахування в розмірі не менш 8 000 доларів США.

4.2. Гарантія допуску має бути доступною для Асоціації впродовж не менше 27 місяців з дня отримання Учасником Асоціації останньої книжки МДП.

4.3. Гарантія допуску може бути заблокована у разі порушень митних правил і використана на відшкодування витрат міжнародної Гарантійної ланки.

4.4. У разі використання гарантії допуску, передбаченого п.4.3, перевізник довносить або вносить нову фінансову гарантію, щоб сума була еквівалентною не менше 8000 доларів США.

4.5. За умови використання транспортних засобів (крім автомобілів, що знаходяться у фінансовому лізингу), які не є власністю перевізника, останній вносить на рахунок Асоціації додаткову суму гарантії в гривнях, еквівалентну 1000 доларів США по курсу Національного банку України на день перерахування, за кожний автомобіль, що знаходиться в тимчасовому користуванні, але не більше 50 000 доларів США. Сума гарантії повинна бути доступна для Асоціації впродовж не менше 27 місяців з дня видачі останньої книжки МДП, використаної для перевезення таким автомобілем.


 

5. Перехід до категорії дійсного Учасника Асоціації

 

5.1. Перехід Учасника Асоціації з правом дорадчого голосу (асоційованого), який працює в системі МДП, до категорії з правом вирішального голосу (дійсного) відбувається один раз на рік за умови:

5.1.1. перебування асоційованим Учасником Асоціації допущеним до системи МДП щонайменше  12 місяців згідно з п.3.4. Статуту Асоціації;

5.1.2. наявності у власності не менше 5-ти автотранспортних засобів, які здійснюють міжнародні перевезення вантажів за системою МДП, при цьому не менше 60%  транспортних засобів мають відповідати  вимогам Євро 2 - 5;

5.1.3. постійного перевезення  вантажів за системою МДП;

5.1.4.  відсутності  порушень митних правил;

5.1.5. виконання фінансових зобов’язань перед Асоціацією.

5.2. Перевізник, який має намір перейти до категорії дійсних Учасників Асоціації, подає до Секретаріату письмову заяву встановленого зразка (додаток9) разом з листком погодження (додаток 10).

5.3. Заяву розглядає Секретаріат Асоціації. У разі відсутності зауважень, заяву перевізника разом з листком погодження (додаток 10) направляють голові Ради регіону для отримання письмових рекомендацій.

5.4. Заяву з урахуванням письмових рекомендацій Ради регіону виносять на розгляд Ради Асоціації, з наступним затвердженням її рішення Загальними Зборами (Конференцією) Учасників Асоціації.

5.5. З перевізником, прийнятим до категорії дійсних Учасників Асоціації, після затвердження цього рішення Загальними Зборами (Конференцією) Учасників Асоціації, укладається договір (додаток 11) і видається нове свідоцтво дійсного Учасника Асоціації за умови сплати вступного членського внеску у розмірі 2000 доларів США в гривнях за курсом Національного банку України на день перерахування.

5.6. При переведені Учасника Асоціації з дійсного в асоційовані відповідно до п.3.6 Статуту, поновлення  його як дійсного Учасника Асоціації здійснюється на  загальних підставах.


 

6. Порядок видачі і повернення книжок МДП до Асоціації

 

6.1. Книжки МДП видаються тільки Учасникам Асоціації,  які мають допуск до системи МДП.

6.2. Асоціація встановлює квоту для кожного Учасника у кількості 4-х книжок МДП на автотранспортний засіб, що виконує перевезення вантажів в системі МДП  і  знаходиться на обліку в Асоціації.

6.3. Рішенням Президента Асоціації квота може бути зменшена на одну книжку МДП або збільшена до 6-ти книжок МДП на один автотранспортний засіб. Учасників Асоціації інформують про зміну встановленої квоти.

6.4. Видача книжок МДП проводиться за встановленою квотою та за відсутності зауважень з боку Асоціації до перевізника.

6.4.1. Квота може бути зменшена (тимчасово, на термін до 6 місяців) також у разі систематичного (більше 2 разів) порушення терміну повернення використаних книжок МДП.

6.5. Для отримання книжок МДП Учасник Асоціації попередньо сплачує вартість послуг по користуванню книжкою МДП за тарифами, затвердженими  Загальними Зборами (Конференцією) Учасників Асоціації.

6.6. Книжки МДП видають за оригіналом доручення (форми М-2)   уповноваженому представнику  суб’єкта підприємницької діяльності відповідно до списку, передбаченого п.2.2. цього розділу.

6.7. У разі порушення Учасником Асоціації цього порядку, а також  за наявності обґрунтованих претензій митних органів або заборгованості перед Асоціацією по сплаті членських внесків чи інших платежів, подальша видача книжок МДП тимчасово призупиняється до усунення причин, які призвели до призупинення їх видачі.

6.8. У разі, якщо претензія митних органів до користувача книжки МДП може призвести до фінансової відповідальності Гарантійної ланки, видача книжок МДП Учаснику Асоціації не призупиняється якщо:

6.8.1. перевізник надав Асоціації оригінал документа, виданий митним органом, що підтверджує врегулювання претензії;


6.8.2. надійшло письмове підтвердження страхової організації про її готовність сплатити суму претензії;

6.8.3. на рахунок Асоціації перераховано спеціальну гарантію на суму претензії або надано банківську гарантію на цю суму, а в тому разі, якщо сума претензії перевищує максимальний розмір гарантії (50 000 доларів США), до Асоціації перераховується спеціальна гарантія еквівалентна 50 000 доларів США або надається банківська гарантія на цю суму;

6.8.4. про обставини, що перешкоджають вчасному поверненню книжок МДП до Асоціації, перевізник повинен повідомити письмово, з наданням переконливих доказів, до закінчення або в день терміну повернення книжки МДП. 

 

7. Перереєстрація Учасників Асоціації

 

7.1. Перереєстрація Учасників Асоціації можлива за умови:

7.1.1. зміни організаційно-правової форми, назви підприємства;

7.1.2. правонаступництва (злиття, приєднання, поділу і перетворення юридичної особи), якщо усі майнові права та обов'язки кожного з них переходять до новоствореної особи;

7.1.3. з інших підстав передбачених законодавством України.

 

8. Порядок повернення  автоперевізникам гарантійної суми

 

8.1 Гарантія допуску, яка була внесена у формі грошової застави  відповідно до п.4 цього розділу, повертається перевізнику через 27 місяців з дня отримання ним останньої книжки МДП, використаної для перевезення, у сумі, еквівалентній внесеним коштам у гривнях, або передається під час перереєстрації при умові взяття новим Учасником відповідальності за використані книжки МДП.

8.2. Для повернення вказаної у ст.8.1 гарантії перевізник подає до Асоціації письмову заяву за підписами керівника і головного бухгалтера суб’єкта господарської діяльності, фізичної особи-підприємця скріплених печаткою. У заяві вказуються  банківські  реквізити, на які потрібно перерахувати кошти.


8.3. Заява і лист погодження (додаток 12) розглядає Секретаріат Асоціації, у разі відсутності неврегульованих повідомлень митних органів чи несплачених претензій, членських внесків і штрафів, передбачених п.п. 10.2., 10.3. цього Розділу, Президенту Асоціації подається обґрунтування для прийняття   остаточного рішення.

8.4. За наявності повідомлень чи претензій з боку митних органів, а також порушень, передбачених п.4.3 цього розділу, гарантія допуску повертається після їх фінансового врегулювання.

8.5. При поверненні гарантії допуску перевізнику, Асоціацією утримується заборгованість по членських внесках та штрафах, передбаченими п.п. 10.2., 10.3. цього Розділу.

8.6. Невитребувана гарантія допуску після закінчення терміну позовної давності переходить у власність Асоціації згідно з вимогами чинного законодавства України.

 

9. Позбавлення права доступу до системи МДП

 

9.1. За порушення правил та умов роботи в системі МДП Асоціація має право без попереднього повідомлення тимчасово чи остаточно позбавити користувача  книжки МДП права доступу до системи МДП.

9.2. Тимчасове позбавлення права доступу до системи МДП означає тимчасову відмову Асоціації забезпечувати користувача книжками МДП у таких випадках:

9.2.1. передачі книжки МДП третій особі;

9.2.2. перевезення заборонених Конвенцією МДП тютюнових та алкогольних виробів з використанням звичайної книжки МДП;

9.2.3. несплати у встановлені строки рахунків, виданих Асоціацією за користування книжками МДП;

9.2.4. ненадання  Асоціації  на її вимогу  матеріалів щодо виконаних перевезень з порушенням процедури МДП;

9.2.5. систематичне (більше 2-х разів) порушення термінів повернення книжок МДП;

9.2.6. порушення перевізником правил та умов роботи в системі МДП, оцінку якому дає сама Асоціація;

9.2.7. виправлення  користувачем  строку дії книжки МДП;


9.2.8. невиконання вимог “Декларації-зобов’язання перевізника по допуску його до системи МДП  та отримання дозволу  на користування звичайними книжками МДП”;

9.2.9. позбавлення ліцензії на надання послуг з міжнародних перевезень вантажів;

9.2.10. неповідомлення протягом 15 днів про зміни організаційно-правової форми, юридичної або фактичної адреси, керівника підприємства, номерів телефонів тощо.

9.3. Як правило, тимчасове позбавлення доступу до системи МДП застосовується на термін не більше одного місяця. В цей період користувачу надається можливість виконати свої зобов’язання, за умови позитивного результату йому повертається право отримати книжки МДП.

9.4. Остаточне позбавлення доступу до системи МДП означає остаточне позбавлення користувача права на отримання книжок МДП. Це рішення приймає Президент Асоціації у разі:

9.4.1. надходження інформації від МСАТ чи митних органів  держави - учасниці Конвенції МДП про вжиття щодо користувача книжки МДП заходів, передбачених  ст. 38 Конвенції МДП;

9.4.2. невиконання “Декларації-зобов’язання перевізника по допуску до системи МДП та отримання дозволу  на користування звичайними книжками МДП”;

9.4.3. неодноразового порушення користувачем книжки МДП митних правил;

9.4.4. виключення з Учасників Асоціації відповідно до п. 3.5. Статуту Асоціації.

9.5. Перевізник, остаточно позбавлений права доступу до системи МДП, зобов’язаний впродовж місяця повернути Асоціації використані і не використані книжки МДП.

 

10. Відповідальність Учасників Асоціації

 

10.1. У разі втрати книжки МДП відповідальність перед Асоціацією завжди несе її  користувач (Учасник Асоціації). 

10.2. У випадку передачі книжки МДП третім особам Учасник Асоціації, який припустився такого порушення, зобов’язаний сплатити митному органу будь-які необмежені розміром суми за цією книжкою МДП, попри те, що порушення допустила третя особа. Крім того, за кожну передану книжку МДП порушник сплачує Асоціації штраф розміром 100 неоподатковуваних мінімумів і надає письмові пояснення цього факту.


10.3. За використання звичайної книжки МДП для перевезення алкогольних і тютюнових виробів перевізник, що припустився такого порушення, зобов’язаний сплатити Асоціації штраф розміром 150 неоподатковуваних мінімумів за кожну книжку МДП,  використану для таких перевезень.

10.4. За виправлення терміну дії книжки МДП перевізник, який допустив це порушення, зобов’язаний сплатити Асоціації штраф розміром 30 неоподатковуваних мінімумів за кожну книжку МДП, в якій зроблено виправлення терміну її дії.

10.5. Якщо перевізник втратив книжку МДП, враховуючи причини і вину перевізника, Асоціація застосовує до нього п.7 розділу 9 “Посібника для користувача книжки МДП”.

10.6. Порушення строків повернення книжки МДП в Асоціацію, встановлених п.4, п.5 та п.6. Розділу 9 «Посібника для користувача книжки МДП», тягне за собою накладення штрафу в розмірі 20 неоподаткованих мінімумів доходів громадян.

 

11. Страхування процедури МДП

 

11.1. Страхування ризиків в системі МДП обов’язкові для Учасників Асоціації. Страхування поширюється на кожну книжку МДП, видану Асоціацією користувачу.

11.2. До страхування відповідальності перед міжнародною Гарантійною ланкою (МСАТ, його Страховики та Асоціації) допускається страхова компанія (Страховик), яка виконала умови МСАТ – керівного органу міжнародної Гарантійної ланки й уповноваженого Міжнародного страховика.

11.3. Страхування поширюється на всі книжки МДП, видані користувачу протягом дії договору страхування. Максимальний ліміт відшкодування страхового випадку по кожній книжці МДП становить 50000 дол. США в Україні, країнах Східної Європи та Азії, в країнах ЄС – 60000 Євро, в Швейцарії – 100000 швейцарських франків. Страховик також покриває витрати, пов’язані з наданням юридичної допомоги при розгляді справ у суді.

11.4. Учасник Асоціації, допущений до системи МДП, який хоче отримувати книжки  МДП,  звертається з письмовою заявою до національного Страховика, визнаного МСАТ та Асоціацією для оформлення правових відносин.


11.5. Користувач книжок МДП зобов’язаний негайно повідомити Асоціацію і національного Страховика про страховий випадок, надати їм всю потрібну інформацію та відповідні документи, які стосуються страхового випадку.

11.6. Користувач книжок МДП з метою захисту своїх інтересів та інтересів міжнародної Гарантійної ланки має безпосередньо працювати з митними органами і докладати всіх зусиль для зменшення ризику настання зобов’язань щодо сплати митних платежів і податків, які можуть виникнути у разі  страхового випадку.

11.7. Національний Страховик зобов’язаний ознайомити користувача книжки МДП як застраховану сторону з Генеральним договором страхування, що передбачає умови страхування гарантій, пов’язаних з використанням книжок МДП.

11.8. Користувач книжки МДП, який при настанні страхового випадку вніс платіж безпосередньо до митних органів, має право вимагати відшкодування цієї суми від Страховика через Асоціацію на умовах, передбачених Генеральним договором страхування.