refik.in.ua 1Az elektronikus publikбlбstуl
az elektronikus kцnyvtбrakig


Drуtos Lбszlу

(OSZK MEK Osztбly)

El?adбsvбzlat йs illusztrбciуk:
http://mek.oszk.hu/~mekdl/szolnok/Mindenekel?tt szeretnйm elmondani, hogy mennyire цrьlцk, hogy egy hбrom napos rendezvйny kizбrуlag a kцnyvtбrak йs a digitбlis dokumentumok tйmбjбval foglalkozik. Az a gyanъm ugyanis, hogy az бltalбnos йrtelemben vett magyar „kцnyvtбrossбg” nem a fontossб­gбnak megfelel?en kezelte ezt a tйmбt az elmъlt 10-15 йvben, mбs orszбgok el?rйbb jбrnak a szervezeti, szakmai, technikai, jogi йs gazdasбgi feltйtelek megteremtйsйben; kevйsnek talб­lom nбlunk az йrdemi szakmai informбciуcserйt is. Egy hosszъ йs jelent?s folyamat kezdetйn vagyunk, mбr lбtszik, hogy alapvet?en megvбltozik a tudomбnyos ismeretek publikбlбsбnak mуdja, az oktatбsi cйlъ anyagok el?бllнtбsa йs felhasznбlбsa, йs бtalakulnak az emberek - f?leg a jelenlegi fiatal generбciуk - tбjйkozуdбsi, m?vel?dйsi йs szуrakozбsi formбi is. A digitбlis korszak els? nйhбny йvtizedйben lйtrejцv? (vagy йppen lйtre nem jцv?) technolуgiбk йs intйzmйnyek hosszъ tбvon is meghatбrozhatjбk a jцv?t: az informбciуhoz, a tudбshoz йs a kultъrбhoz valу hozzбfйrйs szabadsбgбt vagy korlбtait, egyszer?sйgйt vagy nehйzsйgйt, йs „mellesleg” a kцnyvtбrossбg jцv?jйt is. Ezekben az йvekben nбlunk a f? hangsъly - helyesen - a digitalizбlбson йs az elektronikus publikбlбson van: a pбlyбzatok, projektek els?sorban azt cйlozzбk, hogy nцveljьk minйl gyorsabban a digitбlis tartalmat, „mentsьnk бt” kulturбlis vagy tudomбnyos йrtйkeket szбmнtуgйpes hordozуkra, illetve tegyьnk kцnnyen elйrhet?vй amъgy nehezen hozzбfйrhet?, kutathatу anyagokat a vilбghбlу segнtsй­gйvel. A legtцbb dцntйshozу йs szakember szбmбra ez a vйgcйl, йs mйg a jobbik eset, ha a digitбlis dokumentum felkerьl valamely intйzmйny (pl. egy kцnyvtбr) honlapjбra, a rosszabbik esetben csak CD-re vagy DVD-re нrjбk йs elsьllyed egy fiуkban. Az online publikбlt doku­men­tumok megtalбlhatуsбgбt pedig a legtцbben rбbнzzбk a Google-re йs tбrsaikra, mбr ha egyбltalбn kйpesek ezek a keres?gйpek rбjuk bukkanni, mert nem dugtбk el ?ket valamilyen adatbбziskezel? sбncai mцgй. Az internetez?k persze egyel?re цrьlnek, ha talбlnak valami hasznбlhatу, йrtйkes, magyar nyelv? tartalmat az Interneten, de ez az id?szak nem tart цrцkkй, a hazai online elektronikus publikбlбs els? йvtizedes korszaka utбn ideje elgondolkodni, hogy merrefelй lenne jу tovбbbfejl?dni.


Szerintem a fejl?dйsnek abba az irбnyba kellene haladnia, hogy az Internet virtuбlis vilбgбban is lйtrejцjjцn az elektronikus kцnyvtбraknak az a munkamegosztбson, szervezettsйgen йs min?­sйgen alapulу hбlуzata, ami a „valу vilбgban” йvszбzadok alatt kikristбlyosodott, йs el­ismerten jу, megbнzhatу szolgбltatбsokat tud nyъjtani. Ezeknek az e-kцnyvtбraknak a digitбlis dokumentumok puszta hozzбfйrhet?sйgйn tъl biztosнtania kellene mindazt a hozzбadott йrtйket, amit a kцnyvtбrtudomбny йs a kцnyvtбr, mint intйzmйny adni tud, kiegйszнtve olyan plusz szolgбltatбsokkal, amelyeket a szбmнtуgйpes technolуgia йs a globбlis internetes kцrnye­zet tesz lehet?vй. Egy ilyen, egyьttm?kцdйsen, szervezettsйgen, kцzцs szabvбnyokon йs elveken alapulу intйzmйnyrendszer kiйpьlйse egyarбnt йrdeke az exponenciбlisan nцvekv? Web-en egyre tanбcstalanabbul keresgйl? felhasznбlуknak йs a digitбlis vilбgban helyьket keres? kцnyvtбraknak is.

Ha megnйzzьk a vizsla.origo.hu vagy a konyvtar.lap.hu oldalak „magyar elektronikus kцnyvtб­rak” rovatбt, akkor azt lбtjuk, hogy az ott talбlhatу 10-15 cнm kцzцtt alig van olyan, amely megйrdemli ezt az elnevezйst, tъlnyomу tцbbsйgьk csak kisebb-nagyobb (rйszben magбn vagy kalуz) digitбlis dokumentum­gy?jtemйnynek tekinthet?. Az alбbbiakban felsoro­lok nйhбny olyan kritйriumot, amelyek vйlemйnyem szerint szьksйgesek vagy ajбnlottak ahhoz, hogy egy digitбlis archнvum „valуdi” elektronikus kцnyvtбrrб vбljon:

Gy?jt?kцr йs gy?jtemйnyismertet?

Kell egy jуl meghatбrozott йs a felhasznбlуk szбmбra is vilбgos gy?jt?kцr, amely alapjбn nagyjбbуl sejteni lehet, hogy mit merre йrdemes keresni, illetve hogy egy adott gy?jtemйnyben mit lehet йs mit nem lehet megtalбlni. Az mбr nyilvбnvalу, hogy az elektronikus publikбciуk szбma nagyobb ьtemben n?, mint a nyomtatottakй, нgy egyetlen kцnyvtбr цnmagбban nem kйpes цsszegy?jteni ezeket. (Illetve id?szakonkйnt el lehetne menteni a teljes magyar Web-et, valamint a CD-n megjelent offline kiadvбnyokat egy sok-terrabyte-os tбrolуra, de feldolgozni valamint szolgбltathatу formбra hozni remйnytelen.) Munkamegosztбs kell tehбt, ki kell alakulnia az elektronikus szakkцnyvtбrak, kцzkцnyvtбrak, helyismereti kцnyvtбrak, egyhбzi, iskolai stb. kцnyvtбrak, levйltбrak egyьttm?kцd?, egymбsra йpьl? rendszerйnek, melyek kцzцtt doku­men­tumcsere folyik, hogy minden m? a tйmбjбnak, jellegйnek megfelel? gy?jte­mйnyben (is) megtalбlhatу legyen. Jelenleg a legvбratlanabb helyeken talбlunk oda nem ill? dokumentumokat, amelyek sokszor igen hasznosak lennйnek egy mбsik, erre specializбlt gy?jtemйnyben, ahol viszont hiбba keresik az olvasуk.

Gyarapнtбsi politika йs gyarapodбs


Kell egy olyan gyarapнtбsi politika, amely biztosнtja a gy?jtemйny hosszъ tбvъ, folyamatos b?vьlйsйt, mert az egyszeri nekibuzdulбsbуl (йs pйnzforrбsbуl) lйtrehozott digitбlis doku­mentumok az Internet rohanу vilбgбban igen gyorsan „halott archнvumokkб” vбlnak, amelyek nem vonzzбk vissza a lбtogatуkat. Бltalбban nem szerencsйs csak a sajбt digitalizбlбsra ala­pozni egy elektronikus kцnyvtбrat, ez tъl lassъ йs drбga ahhoz, hogy egy nagyobb gy?jtemйnyt belбthatу id? alatt fel lehessen йpнteni. Tцrekedni kell a sokfйle forrбsbуl valу gyarapodбsra, a mбr eleve szбmнtуgйpen lйtrehozott m?vek цsszegy?jtйsйre, a mбs archнvumokkal valу dokumentumcserйre, йs a nagy mйret?, szervezett, kцzцs digitalizбlбsi programokban valу rйszvйtelre (pl. mek.oszk.hu/hungalap). Jelenleg a hazai e-kцnyvtбrak csak egy-kйt elektro­nikus folyуiratot, йs nйhбny tucat, legjobb esetben nйhбny szбz kцnyvet kнnбlnak letцltйsre, vagyis mйg egy kis magбnkцnyvtбr mйretйt sem kцzelнtik meg, s a gyarapodбsuk is havi nйhбny tйtel csak.

Metaadatok йs adatcsere

A hagyomбnyos kцnyvtбrakban nagy tudбsъ szakemberek foglalkoznak a kцnyvek йs folyу­iratok kiadvбnyszint? йs analitikus leнrбsбval, feltбrбsбval, йs a visszakeresйst biztosнtу besoro­lбsбval. A digitбlisan kцzzйtett dokumentumoknбl ezekr?l a „metaadatokrуl” viszont tцbbnyire elfelejtkeznek, mйg a kцnyvtбrak honlapjain publikбlt m?veknйl is, pedig a vissza­kereshet?sйg az Internet sok milliбrd dokumentuma kцzцtt mйg fontosabb szempont, mint egy nйhбny tнz vagy szбzezres hagyomбnyos kцnyvtбrban, йs mбr egy ideje lйteznek az elektro­nikus dokumentumokra kidolgozott szabvбnyok йs technolуgiбk, melyekkel tцbbek kцzцtt az egyes digitбlis archнvumok kцzцs kereshet?sйge is megoldhatу (pl. search.nda.hu). A gy?jte­mйnyeket йpнtget? intйzmйnyek tцbbsйge nem rendelkezik a metaadatok rцgzнtйsйre, vissza­keresйsйre йs cserйjйre alkalmas szoftverrel, legjobb esetben a hagyomбnyos dokumen­tumokra kifejlesztett integrбlt kцnyvtбri rendszerekben нrjбk le ezeket is, ami nem igazбn felhasz­nбlуbarбt йs Internet-kompatibilis megoldбs. Ezйrt lehet fontos az az ingyenes, modulбris felйpнtйs?, mindenfйle gy?jtemйnyhez illeszthet? nyilvбntartу rendszer elterjedйse, amelyet a MEK2 tapasztalatai alapjбn fejlesztett ki a MEK Egyesьlet az NIIF tбmogatбsбval (elemek.oszk.hu).

Felhasznбlуbarбt felьlet йs formбtumok


A hagyomбnyos kцnyvek, ъjsбgok hasznбlatбt йs a kцnyvtбrban valу eligazodбs kйpessйgйt az emberek tцbbsйge iskolбs korбban elsajбtнtja. A digitбlis dokumentumok йs az azokat hordozу eszkцzцk kezelйsйt viszont a legtцbb ma йl? generбciу nem tanulta mйg, йs mйg kevesebben vannak - a fiatalok kцzцtt is - akik hatйkonyan, „йrtelmesen” hasznбljбk ezeket az ъj techno­lуgiбkat. Ezйrt is fontos, hogy az elektronikus kцnyvtбrak kьlцnцs hangsъlyt fektessenek az ergonуmiai, navigбciуs йs hasznбlhatуsбgi szempontokra, mind a felhasznбlуi felьlet, mind pedig a dokumentumok formбtuma йs kьlalakja szempontjбbуl. Jelenleg a legtцbb hazai gy?jtemйnynйl vagy csak katalуgusban valу keresйs van vagy csak bцngйszйs (tцbbnyire szer­z? йs cнm szerint), йs a dokumentumok csak egyfйle formбtumban йrhet?k el, ami korlб­tozza a hasznбlhatуsбgukat (nehйzkes elmenteni, vagy kinyomtatni, vagy keresni, vagy felolvastatni, vagy kimбsolni), nincsenek ismertet?k, amikkel az esetenkйnt tцbb megabyte-os dokumentu­mok letцltйse nйlkьl is tбjйkozуdni lehetne a tartalmukrуl. A felhasznбlуi felьletnйl ki kellene hasznбlni a Web hipertext jellegйt: tцbbfйle bejбrhatуsбgot biztosнtva a gy?jtemй­nyen belьl, йs tovбbbi linkeket kнnбlva kьls? gy?jtemйnyek, dokumentumok felй. Nem szabad megfeled­kezni a „kьlfцldi” lбtogatуkrуl, akiknek legalбbb egy egyszer? angol nyelv? navi­gбciуs felьlet kell, йs a hбtrбnyos helyzet? (vak, gyengйnlбtу, egeret nehezen kezel? mozgбskorlбtozott vagy egyszer?en id?s) olvasуkrуl sem, nekik az elektronikus kцnyvtбrakat йs dokumentumokat is akadбlymentessй kell tenni: felolvastathatуvб, felnagyнthatуvб, egyet­len gombbal vezйrel­het?vй. Erre is lйteznek mбr nemzetkцzi ajбnlбsok йs kцvethet? hazai pйldбk (vmek.oszk.hu).

Min?sйgbiztosнtбs йs megbнzhatу szolgбltatбs

Az elektronikus publikбlбs folyamata jelent?sen kьlцnbцzik a hagyomбnyos m?vek (pl. kцnyvek) kiadбsбtуl йs terjesztйsйt?l, jуszerйvel csak a vйgtermйk az azonos: valamilyen szakmai vagy kulturбlis tartalmъ alkotбs. Az eleve szбmнtуgйpen keletkez? m?veknйl tцbb­nyire kimarad a lektorбlбs йs a szerkesztйs folyamata, йs nem kerьlnek be a kцnyvterjesztйsi folyamatba sem, a szerz?kt?l vagy a kцzreadу intйzmйnyekt?l kell ?ket цsszeszedni, gyakran „kйziratos” бllapotban. Sokszor nem sokkal jobbak ilyen szempontbуl a kiadуknбl talбlhatу elektronikus pйldбnyok sem, a nyomtatott kцnyv el?бllнtбsбra szolgбlу vйgs? szбmнtуgйpes verziу mбr olyan, betцrdelt бllapotban van, ami internetes szolgбltatбsra nem alkalmas, нgy valami korбbbi, mйg hibбs munkavбltozattal kell megelйgedni. A papнrrуl digitalizбlt m?vek­nйl pedig уhatatlan a min?sйgromlбs, a bet?hibбk keletkezйse, йs elkerьlhetetlen a digitбlis vбlto­zat бtszerkesztйse egy- vagy tцbbfйle szбmнtуgйpes dokumentumformбtumba. Ezek a szцveg­gondozбsi йs szerkeszt?i tevйkenysйgek kнvьl estek a hagyomбnyos kцnyvtбrossбg terьletйn. Hogy egy elektronikus kцnyvtбr kйszнt?i mennyit vбllalnak fel ezek kцzьl, az vбltozу lehet, de valamennyit fel kell vбllalni mindenkйppen, йs meg kell szervezni egy min?­sйgbiztosнtбsi folyamatot az egйsz gy?jtemйnyre is. Jelenleg a hazai gy?jtemйnyek hemzseg­nek a szцveghibбktуl, a rossz szerkesztйsi-technikai megoldбsoktуl, a nem m?kцd? linkekt?l stb. Ugyancsak fontos, hogy a gy?jtemйnyek йs azokon belьl az egyes dokumentumok minden pillanatban йs hosszъ tбvon is garantбltan elйrhet?k legyenek, lehet?leg ugyanott, hogy lehes­sen rбjuk hivatkozni, hiszen a „kцnyvtбr” mint fogalom a stabilitбs jelkйpe is. Erre is lйteznek a megfelel? technolуgiбk: az el?bbire a gy?jtemйny tьkrцzйse egy-kйt tovбbbi szerverre (pl. www.mek.sk), utуbbira pedig az URN hasznбlata (nbn.oszk.hu).

Olvasуi kapcsolat йs tбjйkoztatу szolgбlat


A hagyomбnyos kцnyvtбr - csъnya szуval - egy „humбn szolgбltatбs”, nem egyszer?en egy dokumentumraktбr, hanem egy olyan hely, ahol tanбcsot, segнtsйget lehet kйrni akбr tanulбs­rуl, akбr tudomбnyos kutatбsrуl, akбr kikapcsolуdбs cйljбbуl valу olvasбsrуl van szу. Az elektronikus kцnyvtбrak vilбgбba ez a funkciу ьltethet? бt a legnehezebben, hiszen itt hiбnyzik a szemйlyes kapcsolat az olvasу йs a kцnyvtбros kцzцtt. De a tцrzsolvasуknak kьldцtt hнr­levelekkel, az alkalmi lбtogatуknak szуlу vendйgkцnyvekkel йs „йl?” fуrumokkal, a segнtsйget keres?knek kнnбlt online tбjйkoztatу szolgбltatбsokkal, a kцnyvtбrosok fotуival йs elйrhet?­sй­gьk megadбsбval valamennyire csцkkenteni lehet a virtuбlis kцrnyezetb?l adуdу szemйly­telensйget. Tцbb hazai szolgбltatбs ilyen szempontbуl rendkнvьl titkolуzу, nйhol mйg az sem derнthet? ki, hogy ki vagy milyen intйzmйny бll a gy?jtemйny hбtterйben. Kьlцnцsen fontos­nak tartom a referensz szolgбlat biztosнtбsбt az elektronikus kцnyvtбrakban, mivel ezek gy?j­temйnye mйg tцbb nagysбgrenddel alatta marad a hagyomбnyos kцnyvtбrak mйretйnek, ezйrt a legtцbb lбtogatу csalуdottan tбvozik, hacsak nem biztosнtunk neki arra lehet?sйget, hogy segнtsйget kйrhessen: hogy akбr elektronikus, akбr papнr formбban hol talбlja meg azt, amit keresett. Ez nemcsak az e-kцnyvtбr йrtйkйt nцveli meg, hanem a mцgцtte бllу hagyomбnyos kцnyvtбri hбlуzatnak is tovбbbi - бltalбban hбlбs - hasznбlуkat toboroz. Az adott gy?jtemйny jellegйhez kapcsolуdу kйrdйsek feltйtelйre szolgбlу e-mail cнm vagy Web-?rlap megadбsa mellett йrdemes feltьntetni a kцzponti tбjйkoztatу szolgбlat cнmйt is (libinfo.oszk.hu), tovбbbб bekapcsolуdni annak munkбjбba, mert ezen a terьleten is sokkal tцbbet tud nyъjtani egy kцzцs, munka- йs tudбsmegosztбson alapulу szervez?dйs, mint az egyes kцnyvtбrak йs kцnyv­tб­rosok цnmagukban.

Csak nйhбny fontosabb szempontot emlнtettem meg azok kцzьl, amelyek a jцv? elektronikus kцnyvtбrait jellemezhetik, de mбr ennyib?l is lбtszik, hogy b?ven van mit tennьnk: van hovб fejl?dnьnk a digitбlis dokumentumok el?бllнtбsбn йs publikбlбsбn tъl is, hogy valуban kiala­kuljon Magyarorszбgon az elektronikus kцnyvtбraknak egy olyan szervezett hбlуzata, amely id?vel kйpes lesz kнnбlatban, s a szolgбltatбsok szнnvonalбban йs vбltozatossбgбban hasonlу, tбrsadalmilag elismert, hosszъ tбvon is megalapozott, megbнzhatу szolgбltatбst nyъjtani, mint az йvszбzadok alatt kialakult hagyomбnyos kцnyvtбri rendszer. Amit nekьnk sikerьlt eddig megtanulni йs megvalуsнtani a fentiekb?l a Magyar Elektronikus Kцnyvtбr fennбllбsбnak 10 йve alatt, azt szнvesen megosztjuk minden kollйgбval (mek.oszk.hu, info@mek.oszk.hu).