refik.in.ua 1

Додаток № 2


Типовий договір

про пайову участь у розвитку інженерно-транспортної

та соціальної інфраструктури міста Бар


село_________ “__”_______20__р.


Антонівська сільська рада, в особі сільського голови ______________________, який діє на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», надалі «Сторона 1», з однієї сторони та замовник -________________________, в особі __________________________________, що діє на підставі __________________________, надалі «Сторона 2», з іншої сторони, які надалі іменуються «Сторонами», уклали цей Договір про наступне:


1. Предмет Договору

1.1. Відповідно до даного Договору Сторона 2 здійснює пайову участь у розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населених пунктів сільської ради шляхом перерахування коштів до сільського цільового фонду створення і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населених пунктів сільської ради (далі – Фонд), а Сторона 1 приймає дані кошти на окремий рахунок.


2. Зобов’язання Сторін

2.1. Сторона 1 зобов’язується:

2.1.1.Виконати розрахунок розміру пайової участі, належної до оплати замовником

2.1.2. Забезпечити видачу довідки про повну сплату коштів пайової участі, перерахованої Стороною 2 до Фонду.

2.1.3.Забезпечити можливість реалізувати проект будівництва Сторони 2 відповідно до погодженої проектно-кошторисної документації з дотриманням державних будівельних норм і правил.

2.2. Сторона 2 зобов’язується:

2.2.1.Здійснити будівництво об’єкта відповідно до погодженої проектно-кошторисної документації з дотриманням державних будівельних норм і правил.

2.2.2.Сплатити кошти пайової участі згідно з розрахунком величини пайової участі у розвитку інфраструктури населених пунктів сільської ради до Фонду не пізніше “___”___________20__р. до прийняття об’єкта в експлуатацію в сумі _______________________________________________________________грн.


(сума прописом)

на розрахунковий рахунок № _________ у ______________________________

(назва банку)

2.2.3.Забезпечити виконання відповідних технічних умов та зовнішнього благоустрою до введення об’єкта в експлуатацію.

2.2.4.Дотримуватися під час будівництва вимог проекту організації будівництва та Правил благоустрою і утримання території населених пунктів селищної ради.

3. Права Сторін

3.1. Сторона 1 має право:

- вимагати від Сторони 2 додержання вимог чинного законодавства з питань пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту;

- здійснювати перевірки додержання Стороною 2 умов цього Договору;

- вимагати від Сторони 2 своєчасної та у повному обсязі сплати пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту.

3.2. Сторона 2 має право:

- реалізувати свій проект будівництва відповідно до погодженої проектно-кошторисної документації з дотриманням державних будівельних норм і правил на території населених пунктів сільської ради, відведеній для будівництва;

- вимагати від Сторони 1 виконання зобов’язань за цим Договором, а також чинного законодавства з питань пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту.

3.4. Сторони також мають інші права, визначені законодавством України.


4. Відповідальність Сторін

4.1. За невиконання або неналежне виконання Договору Сторони несуть відповідальність відповідно до закону, цього Договору та Порядку, затвердженого рішенням сільської ради від ___ № ___.

4.2. За несвоєчасну або неповну сплату коштів пайової участі Сторона 2 сплачує пеню у розмірі 0,5 % облікової ставки Національного банку України від суми простроченого платежу за кожний день прострочки.


5.Інші умови

5.1. Внесення змін та/або доповнень стосовно сплати коштів пайової участі частинами або відстрочення сплати пайової участі до даного Договору здійснюється у письмовій формі за взаємною згодою Сторін, шляхом внесення змін у вигляді додаткової угоди (договору про зміни), що буде невід’ємною частиною цього Договору. Згодою або запереченням Сторони 1 на внесення змін та/або доповнень до цього Договору на пропозицію Сторони 2 є відповідне рішення сільської ради, прийняте в установленому законом порядку.


5.2. Всі суперечки між Сторонами, з яких не було досягнуто згоди, вирішуються у судовому порядку згідно з чинним законодавством.

5.3. Даний Договір не може бути розірвано в односторонньому порядку.

5.4. Договір набирає чинності з моменту підписання його Сторонами та діє до виконання зобов’язань у повному обсязі. Договір припиняється також в інших випадках, передбачених діючим законодавством.

5.5. Даний Договір складено в 2-х примірниках, які мають однакову юридичну силу, по одному для кожної Сторони.

5.6. Невід’ємною частиною договору є розрахунок величини пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту.


6. Юридичні адреси та банківські реквізити Сторін

Сторона 1 Сторона 2

_____________________ _____________________ _____________________ _____________________

_____________________ _____________________

7. Підписи Сторін


Сторона 1 Сторона 2

_____________________ _____________________ _____________________ _____________________

_____________________ _____________________

М.П. М.П.