refik.in.ua 1


Зразок


ТИПОВИЙ ДОГОВІР

обов'язкового страхування членів екіпажу повітряного судна та іншого авіаційного персоналу, працівників замовника авіаційних робіт, осіб, пов'язаних із забезпеченням технологічного процесу під час виконання авіаційних робіт


_________________________________________

(місце укладення договору)

"___" ____________ 20_ р.


Страховик ______________________________________________________________________

(повне найменування, прізвище, ім'я, по батькові керівника, його

повноваження, серія, номер і термін дії ліцензії)

______________________________________________________________________________,


з одного боку, та страхувальник __________________________________________________

_______________________________________________________________________________

(повне найменування, прізвище, ім'я, по батькові керівника, його повноваження) ___________________________________________________________________________________,

з другого боку, уклали цей договір про нижченаведене:


1. Предмет договору


Страховик, відповідно до Порядку і правил проведення обов'язкового авіаційного страхування цивільної авіації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2002 р. N 1535 (далі - Порядок і правила), проводить страхування членів екіпажу повітряного судна та іншого авіаційного персоналу, працівників замовника авіаційних робіт, осіб, пов'язаних із забезпеченням технологічного процесу під час виконання авіаційних робіт, в межах, у терміни і на умовах цього договору.

Об'єктами страхування згідно з Порядком і правилами є:

майнові інтереси, що не суперечать законодавству, пов'язані з життям і здоров'ям членів екіпажу повітряного судна та іншого авіаційного персоналу;


майнові інтереси, що не суперечать законодавству, пов'язані з життям і здоров'ям працівників замовника авіаційних робіт, осіб, пов'язаних із забезпеченням технологічного процесу під час виконання авіаційних робіт.


2. Страхова сума, страховий тариф і умови страхування


2.1. Страхова сума і страховий тариф при страхуванні членів екіпажу повітряного судна та іншого авіаційного персоналу:


Кількість застрахованих осіб

Розмір страхової суми за кожну застраховану особу

Розмір загальної страхової суми

Страховий тариф (відсотків)


2.2. Страхова сума і страховий тариф при страхуванні працівників замовника авіаційних робіт, осіб, пов'язаних із забезпеченням технологічного процесу під час виконання авіаційних робіт:


Кількість застрахованих осіб

Розмір страхової суми за кожну застраховану особу

Розмір загальної страхової суми

Страховий тариф (відсотків)


2.3. Прізвища та імена застрахованих осіб вносяться до страхового поліса (сертифіката) або в додаток до поліса (сертифіката), який є його невід'ємною частиною і засвідчується підписами та печатками страховика і страхувальника.


2.4. Додаткові винятки/застереження _______________________________________________


2.5. Географічні межі дії цього договору ____________________________________________

2.6. Перестраховик та умови перестрахування (за вимогою страхувальника)_____________________________________________________________________2.7. Збитки, що можуть виникнути внаслідок одного страхового випадку, розглядаються як один страховий ризик стосовно одного повітряного судна.


2.8. Страхова виплата не може перевищувати страхову суму, яка встановлена цим договором.


2.9. Працівники замовника авіаційних робіт вважаються застрахованими з моменту заходження на борт повітряного судна, з метою виконання ними своїх обов'язків, до моменту сходження з нього.


2.10. Члени екіпажу повітряного судна та іншого авіаційного персоналу вважаються застрахованими під час виконання ними службових обов'язків (з початку передпольотної підготовки до закінчення післяпольотних робіт).


3. Розміри страхових платежів і терміни їх сплати


3.1. Загальна сума страхового платежу становить ____________________________________


3.2. Страхові платежі вносяться страхувальником у національній валюті України (за офіційним обмінним курсом Національного банку на день внесення) у такі терміни:


Номер платежу

Сума платежу

Термін внесення


3.3. Платіж вважається внесеним з дати його списання з розрахункового рахунка страхувальника.

3.4. У разі коли будь-який із страхових платежів не вноситься страхувальником у визначений термін, страховик має право в односторонньому порядку припинити дію цього договору шляхом повідомлення страхувальника про припинення дії договору страхування та одночасно уповноваженого органу виконавчої влади в галузі цивільної авіації. При цьому дія договору не може бути припинена раніше ніж за _________ робочих днів (але не раніше ніж за десять робочих днів) після такого повідомлення. Після погашення заборгованості дія договору може бути поновлена з відповідним повідомленням страхувальника та уповноваженого органу виконавчої влади в галузі цивільної авіації.4. Страхові випадки


Страховим випадком у цьому договорі вважається:


4.1. Подія, внаслідок якої заподіяна шкода життю і здоров'ю членів екіпажу повітряного судна та іншого авіаційного персоналу (смерть, інвалідність, тимчасова втрата працездатності) під час виконання ними службових обов'язків (з початку передпольотної підготовки до закінчення післяпольотних робіт).


4.2. Подія, внаслідок якої заподіяна шкода життю і здоров'ю працівників замовника авіаційних робіт (смерть, інвалідність, тимчасова втрата працездатності) під час виконання ними службових обов'язків щодо забезпечення технологічного процесу при виконанні авіаційних робіт.


5. Умови здійснення страхової виплати


5.1. Розрахунок та страхова виплата здійснюється страховиком на підставі заяви страхувальника та страхового акта, що складається страховиком.


5.2. Для отримання страхової виплати за шкоду, заподіяну працівникам замовника авіаційних робіт, страхувальник зобов'язаний надати страховику оригінали або нотаріально засвідчені копії таких документів:

страховий поліс (сертифікат);

розрахунковий документ, що підтверджує внесення страхових платежів;

листок непрацездатності або довідку спеціалізованої медичної установи про встановлення інвалідності;

свідоцтво про смерть та документи про правонаступництво для спадкоємців (у разі загибелі чи смерті застрахованої особи).


5.3. Для отримання страхової виплати за шкоду, заподіяну членам екіпажу повітряного судна та іншому авіаційному персоналу, страхувальник зобов'язаний надати страховику оригінали або нотаріально засвідчені копії таких документів:

страховий поліс (сертифікат);

розрахунковий документ, що підтверджує внесення страхових платежів;

сертифікат льотної придатності;

листок непрацездатності або довідку спеціалізованої медичної установи про встановлення інвалідності;


свідоцтво про смерть та документи про правонаступництво для спадкоємців (у разі загибелі чи смерті застрахованої особи).


5.4. Після отримання заяви страхувальника про страхову виплату страховик проводить в установленому порядку розслідування страхового випадку. Термін такого розслідування не повинен перевищувати 30 діб з моменту отримання заяви страхувальника про страхову виплату. Якщо обставини розслідування потребують надання додаткової інформації державними органами та іншими підприємствами, установами, організаціями, страховик може продовжити термін розслідування ще на 60 діб. Під час проведення розслідування страховик самостійно робить необхідні запити до компетентних та експертних організацій, за свій рахунок залучає експертів, перевіряє надані страхувальником документи та відомості.


5.5. Страхова виплата здійснюється страховиком не пізніше ніж через 10 днів після отримання необхідних документів за умови встановлення факту настання страхового випадку:

у разі загибелі або смерті застрахованої особи внаслідок страхового випадку спадкоємцю загиблого (померлого) згідно із законодавством - у розмірі страхової суми, зазначеної у пункті 2.1 (2.2) цього договору;

у разі встановлення застрахованій особі інвалідності I групи - у розмірі 100 відсотків, II групи - 80 відсотків, III групи - 60 відсотків страхової суми;

у разі тимчасової втрати працездатності застрахованою особою за кожну добу - в розмірі 0,2 відсотка, але не більш як 50 відсотків страхової суми.


6. Причини відмови у страховій виплаті


Страховик має право відмовити у страховій виплаті у разі:

вчинення страхувальником навмисних дій, спрямованих на настання страхового випадку;

подання страхувальником свідомо неправдивих відомостей про об'єкт страхування або про факт настання страхового випадку;

отримання страхувальником повного відшкодування збитків від особи, винної у їх заподіянні;


несвоєчасного повідомлення страхувальником про настання страхового випадку без поважних на це причин або створення страховикові перешкод у визначенні обставин, характеру та розміру збитків;

використання для зльоту чи посадки аеродрому, що не відповідає вимогам Керівництва з льотної експлуатації повітряного судна, за винятком форс-мажорних обставин;

проведення військових дій, виникнення громадських заворушень, викрадення, арешту та вчинення актів незаконного втручання в діяльність цивільної авіації, якщо ці ризики не передбачені договором страхування;

коли повітряне судно:

виконує політ з порушеннями вимог Керівництва з льотної експлуатації повітряного судна;

використовується з метою, що заборонена законодавством або відрізняється від зазначеної у цьому договорі;

перебуває поза географічними межами дії цього договору, зазначеними у пункті 2.5 цього договору, якщо це не пов'язано з форс-мажорними обставинами;

експлуатується особою, що не має відповідного свідоцтва авіаційного фахівця.


7. Права та обов'язки сторін


7.1. Страховик зобов'язується:

ознайомити страхувальника з Порядком і правилами;

дотримуватись умов цього договору;

видати страхувальнику цей договір та страховий поліс (сертифікат);

провести в установленому порядку розслідування страхового випадку;

у разі визнання факту настання страхового випадку здійснити страхову виплату не пізніше ніж через 10 днів після підписання страхового акта;

у разі прийняття ним (страховиком) рішення про відмову у страховій виплаті повідомити про це страхувальника у письмовій формі не пізніше ніж протягом 15 діб після закінчення розслідування страхового випадку;

тримати в таємниці відомості про страхувальника та його майновий стан, крім випадків, передбачених законодавством.

7.2. Страхувальник зобов'язується:


своєчасно вносити страхові платежі в розмірі та у терміни, визначені цим договором;

при укладенні договору страхування надавати повну інформацію страховику про всі відомі йому обставини, які мають істотне значення для оцінки страхового ризику;

повідомити страховика про інші договори страхування щодо об'єктів страхування, зазначених у цьому договорі;

протягом двох робочих днів після повідомлення страхувальника про настання страхового випадку письмово (листом, факсом, телеграфом або електронною поштою) повідомити про це страховика.


7.3. Страховик має право:

перевіряти надану страхувальником інформацію, а також дотримання страхувальником умов цього договору;

достроково припинити дію цього договору відповідно до вимог законодавства та умов цього договору;

брати участь у рятувальних роботах, здійснювати необхідні для цього заходи;

відмовити у виплаті страхової суми у випадках, передбачених цим договором.


7.4. Страхувальник має право:

достроково припинити дію цього договору відповідно до вимог законодавства та умов цього договору;

змінити умови цього договору та/або відновити його дію після узгодження із страховиком умов страхування, якщо дію договору було припинено після зміни оцінки ризику або невнесення страхового платежу;

отримати страхову суму у разі настання страхового випадку згідно з умовами цього договору;

отримати від страховика дублікат страхового поліса (сертифіката) у разі його втрати;

оскаржити відмову страховика у виплаті страхової суми в судовому порядку.


8. Відповідальність сторін та порядок розв'язання спорів


8.1. У разі невиконання або неналежного виконання зобов'язань за цим договором сторони несуть відповідальність згідно із законодавством.

8.2. За несвоєчасне здійснення виплати страхового відшкодування в терміни, передбачені пунктами 5.4 і 5.5 цього договору, страховик сплачує пеню в розмірі ________ за кожний день прострочення, але не більше ніж подвійна облікова ставка Національного банку, що діяла в період, за який нараховується пеня.8.3. Спори, що виникають між сторонами, розв'язуються шляхом переговорів, у разі недосягнення згоди - в порядку, передбаченому законодавством.


9. Порядок зміни і припинення дії договору


9.1. Зміна умов цього договору здійснюється за згодою сторін шляхом оформлення додатка, скріпленого підписами та печатками сторін, який є невід'ємною частиною цього договору.


9.2. Дія цього договору припиняється за згодою сторін, а також у разі:

закінчення терміну, зазначеного у пунктах 10.1 і 10.2 цього договору;

виконання страховиком зобов'язань перед страхувальником у повному обсязі;

невнесення страхувальником страхових платежів у встановлені цим договором терміни. При цьому договір вважається достроково припиненим у разі, коли перший (або черговий) страховий платіж не був внесений на письмову вимогу страховика протягом ______ робочих днів з дня пред'явлення такої вимоги страхувальнику згідно з пунктом 3.4 цього договору;

ліквідації страховика у порядку, встановленому законодавством;

прийняття судового рішення про визнання цього договору недійсним.


9.3. Дію цього договору може бути достроково припинено на вимогу страхувальника або страховика. Про намір достроково припинити дію договору страхування будь-яка сторона зобов'язана повідомити іншу не пізніше ніж за 30 днів до припустимої дати припинення дії договору, а також повідомити про це уповноважений орган виконавчої влади в галузі цивільної авіації.

9.4. У разі дострокового припинення дії цього договору на вимогу страхувальника страховик повертає йому страхові платежі за період, що залишається до закінчення дії договору, з відрахуванням нормативних витрат на ведення справи, під час здійснення розрахунків страхового тарифу, фактичних виплат страхових сум за цим договором. У разі коли вимога страхувальника обумовлена порушенням страховиком умов договору, страховик повертає страхувальнику внесені ним страхові платежі повністю.9.5. У разі дострокового припинення дії цього договору на вимогу страховика страхувальнику повертаються повністю внесені ним страхові платежі. У разі коли вимога страховика обумовлена невиконанням страхувальником умов договору, страховик повертає йому страхові платежі за період, що залишається до закінчення дії договору, з відрахуванням нормативних витрат на ведення справи, під час здійснення розрахунків страхового тарифу, фактичних виплат страхових сум за цим договором.


10. Термін дії договору


10.1. Договір страхування набирає чинності з 00 години 00 хвилин за київським часом ______________ 200_ р. та діє до 24 години 00 хвилин за київським часом _____________ 200_ р.


10.2. У разі коли застраховані особи перебувають на борту повітряного судна, яке о 24 годині 00 хвилин на дату закінчення дії договору, зазначеної в пункті 10.1, опиниться у повітрі, дія цього договору продовжується до закінчення польоту і посадки повітряного судна на аеродромі пункту призначення.


10.3. Договір укладається у двох примірниках, кожен з яких має однакову юридичну силу, і зберігається у сторін.


11. Адреси та реквізити сторін


Страховик

Страхувальник

_________________________________________________________________________________ (підпис керівника)

_________________________________________________________________________________ (підпис керівника)

М. П.

М. П.

-----------------

Примітка. Договором можуть передбачатися інші умови, що не суперечать законодавству.