refik.in.ua 1

С. М. СОБОЛЬ, С. Ф. ПОКРОПИВНИЙ, Г. О. ШВИДАНЕНКО, О. Г. ДЕРЕВ’ЯНКО

Бізнес-план: технологія розробки та обґрунтування

Навч. посібник. — Вид. 2-ге, доп. / С. Ф. Покропивний, С. М. Соболь, Г. О. Швиданенко, О. Г. Дерев’янко. — К.: КНЕУ, 2002. — 379 с.Тв.обкл.

Гриф надано Міністерством освіти і науки України
Лист № 14/18.2-2265 від 03.12.02

Ціна: 25,00 грн.


ISBN 966–574–387–2


У другому, значно доповненому, виданні навчального посібника викладено теоретичні, методологічні й практичні питання бізнес-планування як сучасного важливого напрямку становлення та розвитку підприємництва в Україні. Подано детальну характеристику бізнес-плану, його структури, логіки розробки та оформлення змісту окремих розділів. Наведено практичні приклади бізнес-планів.

для слухачів магістерських програм усіх фахових спрямувань вищих навчальних закладів IV рівня акредитації, а також для підприємців, які започатковують чи розвивають сучасний бізнес в Україні.


ЗМІСТ


Вступ 3


Частина 1. МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ БІЗНЕС-ПЛАНУВАННЯ 5

Розділ 1. Бізнес-план у ринковій системі господарювання 5

1.1. Сутнісна характеристика бізнес-плану 6

1.2. Цілі розробки бізнес-плану 12

1.3. Формування інформаційного поля бізнес-плану 14

1.4. Загальна методологія розробки бізнес-плану 17

1.5. Комп’ютеризація процесу бізнес-планування 23

Резюме 25

Розділ 2. Підготовча стадія розробки бізнес-плану 28

2.1. Логіка процесу стратегічного планування на підготов-
чій стадії 29


2.2. Оцінка сприятливих зовнішніх можливостей та загроз
для бізнесу 31


2.3. Виявлення сильних і слабких сторін фірми 36

2.4. Визначення місії фірми 40


2.5. Формулювання цілей діяльності фірми 41

2.6. Аналіз стратегічних альтернатив і вибір стратегії 42

Резюме 45

Розділ 3. Структура, логіка розробки та оформлення бізнес-
плану 48


3.1. Структура бізнес-плану 49

3.2. Логіка розробки бізнес-плану 53

3.3. Вимоги до стилю написання та оформлення бізнес-
плану 59


Резюме 63

Частина 2. ЗМІСТ БІЗНЕС-ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА 65

Розділ 1. Продукт (послуги) і ринок 65

1.1. Галузь, фірма та її продукція 66

1.2. Дослідження ринку 70

Резюме 78

Розділ 2. Маркетинг-план 81

2.1. Мета і логіка розробки маркетинг-плану 82

2.2. Стратегія маркетингу 84

2.3. Стратегія збуту та реалізації продукції (послуг) фірми 86

2.4. Прогнозовані обсяги продажу 93

Резюме 95

Розділ 3. Виробничий план 98

3.1. Головне завдання та складові виробничого плану 99

3.2. Зміст виробничого плану 100

Резюме 104

Розділ 4. Організаційний план 106

4.1. Цілі та структура організаційного плану 107

4.2. Зміст основних розділів організаційного плану 108

Резюме 114

Розділ 5. Фінансовий план 116

5.1. Значення, зміст і технологія розробки фінансового
плану 117


5.2. Стратегія фінансування 119

5.3. План доходів і видатків 125

5.4. Аналіз критичних точок бізнес-проекту 136

5.5. План грошових надходжень і виплат 150

5.6. Плановий баланс 158

5.7. Очікувані фінансові коефіцієнти 166


5.8. Оцінка ефективності інвестицій 171

Резюме 183

Розділ 6. Оцінка ризиків 188

6.1. Види можливих ризиків 189

6.2. Концепція управління ризиками 193

6.3. Заходи для нейтралізації або мінімізації негативних
наслідків можливих ризиків 196


Резюме 200

Частина 3. СИТУАЦІЙНІ ОСОБЛИВОСТІ ОБҐРУНТУВАННЯ
БІЗНЕС-ПЛАНУ 203


Розділ 1. Технологія розробки різних видів бізнес-планів 203

1.1. Бізнес-план фінансового оздоровлення підприємства 204

1.2. Бізнес-план реорганізації підприємства 206

1.3. Бізнес-план інноваційного проекту 209

1.4. Бізнес-план диверсифікації діяльності підприємства 212

Резюме 215

Розділ 2. Вимоги кредиторів та інвесторів до змісту бізнес-
планів 216


2.1. Умови фінансування бізнес-проектів міжнародними
фінансовими організаціями 217


2.2. Документальне оформлення кредитної заявки 235

2.3. Забезпечення дотримання прав кредитів та інвесторів
за реалізації бізнес проекту 241


Резюме 243

Розділ 3. Презентація бізнес-плану 245

3.1. Цілі та завдання презентації бізнес-плану 246

3.2. Організація проведення презентації бізнес-плану 249

3.3. Способи підвищення ефективності презентації
бізнес-плану 251


Резюме 252

Розділ 4. Експертиза бізнес-плану 254

4.1. Методологічні основи експертизи бізнес-планів 255

4.2. Критерії оцінки якості обґрунтування бізнес-плану та
його розділів. 257


Резюме 268

Частина 4. ПРАКТИКУМ З БІЗНЕС-ПЛАНУВАННЯ 269

Розділ 1. Практичні приклади бізнес-планів 269


1.1. Бізнес-план оновлення техніко-технологічної бази
ВАТ «Аверс» (для внутрішніх користувачів) 269


1.2. Сублімований бізнес-план інноваційного проекту
(з обґрунтуванням вибору продукції) 304


1.3. Бізнес-план організації експериментально-промисло-
вого виробництва гофрованих картону й тари в АТ
«Дніпроважпапірмаш» 319


Розділ 2. Навчальні ситуації 334

2.1. Обґрунтування маркетингових аспектів бізнес-про-
екту створення та просування на ринок нової торгової
марки соків 334


2.2. Розробка організаційного плану підприємства як скла-
дової бізнес-плану розвитку 338


2.3. Розробка фінансового плану проекту організації ви-
робництва пектину 340


Література 347

Додатки 350