refik.in.ua 1

Примітка 3. Перехід на нові та переглянуті стандарти та тлумачення, що забезпечують контекст, у якому слід читати стандарти.


Банк у 2011 р. здійснював бухгалтерський облік відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в Україні, адаптованих до міжнародних стандартів (МСБО та МСФЗ). Фінансова звітність банку станом на кінець дня 31 грудня 2011 р. складена на основі облікових даних з урахуванням вимог нормативно-правових документів Національного банку України, які розроблені з застосуванням Міжнародних Стандартів бухгалтерського обліку (МСБО) та міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ).

Програмою реформування системи бухгалтерського обліку із застосуванням міжнародних стандартів передбачено запровадження міжнародних стандартів шляхом їх адаптації до економіко-правового середовища і ринкових відносин в Україні.

На момент підготовки даної фінансової звітності були випущені наступні актуальні для банку нові стандарти і тлумачення та зміни до чинних стандартів:

МСФЗ 9 – 12.11.2009 р. РМСБО видала МСФЗ 9 "Фінансові інструменти" як перший кроку проекті заміни МСБО 39 "Фінансові інструменти: визнання та оцінка". МСФЗ 9 впроваджує нові вимоги класифікації та оцінки фінансових активів. Набуває чинності з 1 січня 2013 року.

Зміни до МСБО 24 "Розкриття інформації щодо пов"язаних сторін", які надають часткове звільнення щодо відображення операцій з пов"язаними сторонами, а також роз"яснення визначення пов"язаних сторін. Зміни у МСБО 24 стали чинними для річних звітних періодів, які починаються 01 січня 2011 року.

Зміни до МСБО 32 "Фінансові інструменти: подання" щодо класифікації випусків прав на акції для розподілу серед наявних акціонерів. Набува чинності для річних періодів, що починаються 01 лютого 2010 року або після цієї дати.

Щорічний проект по вдосконаленню МСФЗ (оприлюднений в травні 2010 року; зміни застосовуються для річних звітних періодів, які починаються 01.07.2010 р. або 01.01.2011 р.), у тому числі:


Зміни до МСФЗ 7 "Фінансові інструменти: розкриття", в яких надаються уточнення вимог до розкриття інформації. Підкреслюється взаємозв"язок між розкриттям кількісної та якісної інформації; надається роз"яснення щодо розкриття максимального кредитного ризику; змінюються вимоги щодо розкриття інформації стосовно забезпечень.

Зміни до МСБО 1 "Подання фінансових звітів" надають роз"яснення щодо надання аналізу іншого сукупного доходу за кожним компонентом капіталу або у звіті про зміни у власному капіталі або в примітках до фінансової звітності.

В даний час керівництво Банку оцінює можливий ефект від використання в майбутньому нових стандартів, тлумачень та змін до чинних стандартів. Банк вважає що прийняті, але ще не чинні інші нові стандарти, тлумачення та зміни до стандартів не будуть мати суттєвого впливу на фінансову звітність Банку.

Управлінський персонал банку не здійснював розрахунок впливу нових стандартів на фінансовий стан банку на кінець дня 31 грудня 2011 року і 31 грудня 2010 року та на результат його діяльності за 2011 фінансовий рік і 2010 фінансовий рік.