refik.in.ua 1


ПРАКТИКУМ ФАХІВЦЯ СЛУЖБИ ПЕРСОНАЛУ


Профілі професійної компетентності посад державної служби розробляємо на практиці


Наказом Нацдержслужби України від 20.07.2012 р. № 148
(див. «ДЕРЖСЛУЖБОВЕЦЬ», 2012, № 2, с.6) службам персоналу у державних органах, органах влади АР Крим рекомендовано надати до 01.11.2012 р. звіти про розроблення профілів професійної компетентності посад державної служби. Це означає, що запровадження інноваційних змін державної служби розпочалося і для фахівців служб персоналу на місцях знову настали «жаркі дні».

Тож, фахівці «ДЕРЖСЛУЖБОВЦЯ» вирішили також спробувати у стислий термін розробити декілька профілів, з’ясувати чим вони відрізняються від Типових професійно-кваліфікаційних характеристик посад державних службовців, а разом з тим надати практичну допомогу фахівцям, задіяним у розробленні таких профілів.


Анжела КУКУЛЯ,
завідувач сектора управління персоналом
на державній службі експертно-аналітичного відділу
Центру адаптації державної служби
до стандартів Європейського Союзу,

магістр педагогіки


Андрій МАЦОКІН,
аналітик Видавничого будинку «Фактор»,
магістр державного управління,ДОКУМЕНТИ СТАТТІ

Закон № 4050 – Закон України «Про державну службу» від 17.11.2011 р. 4050-VI.

Закон № 2984 – Закон України «Про вищу освіту» від 17.01.2002 р. № 2984-III

Постанова Кабінету Міністрів України № 787 – Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження переліку спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за освітньо-кваліфікаційними рівнями спеціаліста і магістра» № 787 від 27.08.2010 № 787

Наказ № 92 – Наказ Національного агентства України з питань державної служби «Про затвердження Порядку визначення спеціальних вимог до досвіду роботи, вимог до напряму підготовки (отриманої особою спеціальності) та інших вимог до рівня професійної компетентності осіб, які претендують на зайняття посад державної служби груп II, III, IV і V» від 16.05.2012 р. № 92.


Методичні рекомендації, наказ № 148 – Наказ Національного агентства України з питань державної служби «Про затвердження Методичних рекомендацій з розроблення профілів професійної компетентності посад державної служби у державних органах, органах влади Автономної Республіки Крим або їх апараті»
від 20.07.2012 р. № 148.

Довідник ТПКХ – Довідник типових професійно-кваліфікаційних характеристик посад державних службовців (випуск 76) із змінами, затверджений наказом Нацдержслужби України від 13.09.2011 р. № 11.

Класифікатор професій – Національний класифікатор України «Класифікатор професій» ДК 003:2010, затверджений наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 28.07.2010 р. № 327.


Слід відразу зазначити, наша робота щодо розробки профілів професійної компетентності стала можливою завдяки допомозі керівника відділу кадрів однієї з районних державних адміністрацій у Харківській області.

Однак, оскільки розробка профілів профкомпетентності в державних органах тільки розпочалась, ми не стали чекати на створення комісії та дотримання всієї процедури, визначеної наказом № 92, а відразу перейшли до діла, тобто до розробки самих профілів.

Нагадаємо етапи розроблення профілів професійної компетентності посад державної служби, які визначені Методичними рекомендаціями (див. «ДЕРЖСЛУЖБОВЕЦЬ», 2012, № 2, с. 41):


 • підготовчий – створення комісії з розроблення профілів професійної компетентності та організація її роботи. Результатом цього етапу є наказ (розпорядження) керівника державної служби, яким затверджено склад комісії, розподіл повноважень між її членами, визначено відповідальних за напрями роботи та підготовки інформації;
 • основний – здійснення функціонального аналізу діяльності (за компетентнісним підходом). Результатом цього етапу є згрупований за напрямами діяльності перелік посадових обов’язків, які характеризують дану посаду державної служби і визначають зміст виконуваної за посадою роботи та її мету;


 • заключний – узгодження проекту профілю. Результатом цього етапу є узгоджений комісією та затверджений керівником державної служби в державному органі профіль професійної компетентності посади державної служби.

Отже, дотримуючись запропонованого наказом № 148 алгоритму ми пройшли увесь путь основного етапу та за 2 тижні розробили 10 профілів професійної компетентності посад державної служби.

Під час розробки профілів були використані:

 • для визначення групи та підгрупи посади – ст. 6 Закону № 4050;

 • для визначення мети та змісту виконуваної за посадою роботи — відповідні посадова інструкція та положення про структурний підрозділ, а також Класифікатор професій (Звертаємо увагу, що мета та зміст виконуваної за посадою роботи визначалися з урахуванням вимог до конкретної посади у N-ській райдержадміністрації. Тому у кожному конкретному випадку вони можуть бути іншими.);

 • для визначення мінімальних загальних вимог до рівня професійної компетентності осіб – ст. 16 Закону № 4050, ст. 6, 7, 8 Закону № 2984;

 • для визначення вимог до напряму підготовки (отриманої особою спеціальності) – Постанова Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 № 787.

Для того, щоб нашим читачам розроблені Профілі могли стати у нагоді, ми взяли посади державної служби, які відсутні у прикладах Методичних рекомендацій і у рамках цієї статті публікуємо 4.


ЗАТВЕРДЖУЮ

(найменування посади, ініціали (ім’я), прізвище та підпис керівника державної служби у державному органі, органі влади АР Крим або їх апараті)


«___» _____________ 20 ____ р.


Профіль професійної компетентності посади

спеціаліста юридичного відділу апарату районної державної адміністрації

І


ХАРАКТЕРИСТИКА ПОСАДИНайменування державного органу

N – ська районна державна адміністрація (РДА)Найменування структурного підрозділу

Юридичний відділ апарату РДАНайменування посади

Спеціаліст відділуГрупа посади державної служби

VПідгрупа посади державної служби

V - 4Мета посади

Здійснення правової експертизи розпорядчих документів, нормативно-правових актів РДА та їх проектівЗміст виконуваної за посадою роботи

 • підготовка, аналіз та редагування розпорядчих документів, нормативно-правових актів РДА та їх державна реєстрація в органах юстиції;

 • правова оцінка проектів розпоряджень голови РДА та інших документів, підготовка висновків та пропозицій щодо приведення таких проектів у відповідність із вимогами законодавства та щодо внесення змін до чинних або відміни втративших чинність розпорядчих документів, нормативно-правових актів РДА;
 • інформування структурних підрозділів РДА про зміни в нормативних актах, надання їм правової та методичної допомоги;


 • розгляд інформаційних запитів та звернень громадян з питань, які носять правовий характер.

ІІ

ВИМОГИ ДО РІВНЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ОСОБИМінімальні загальні вимоги

1.1

Освітньо-кваліфікаційний рівень

Молодший спеціаліст

1.2

Освіта

Неповна вища

1.3

Стаж роботи (тривалість у роках, у тому числі на посадах певної групи/підгрупи)

Без вимог до стажу роботиСпеціальні вимоги

2.1

Напрям підготовки (спеціальність)

Право, правознавство (спеціалізація: конституційне, адміністративне, господарське, трудове право)

2.2

Досвід роботи

Досвід роботи в сфері юриспруденції на посадах юристів, юрисконсультів в державному або приватному секторі

2.3

Перелік знань, необхідних для виконання посадових обов’язків

 • Конституція України;
 • законодавство України у сфері державного управління, зокрема закони України «Про державну службу», “Про місцеві державні адміністрації”, “Про місцеве самоврядування в Україні» «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про засади запобігання і протидії корупції»;


 • законодавство України у сфері права, зокрема Цивільний кодекс, КЗпП, КпАП, Кримінальний кодекс, Закон України «Про виконавче провадження»;

 • інші закони, акти Президента України, Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України, накази Міністерства юстиції та головного управління юстиції, інші нормативно-правові акти;

 • порядок проведення правової експертизи нормативно-правових документів;

 • порядок систематизації, обліку і ведення правової документації з використанням комп’ютерної техніки;

 • державна мова;

 • знання комп’ютерної техніки та програмного забезпечення

2.4

Перелік умінь та навичок, необхідних для виконання посадових обов’язків

 • тлумачити законодавчі акти та застосовувати їх на практиці;

 • складати документи правового характеру здійснювати їх оцінку, правові висновки та консультації;

 • приймати правові рішення і здійснювати юридичні дії у відповідності із законодавством;

 • визначати факти правопорушень та міру відповідальності за них;

 • швидко і правильно орієнтуватися в реальних правових ситуаціях;

 • збирати, отримувати об’єктивну інформацію, аналізувати факти та події;

 • систематично підвищувати свою професійну кваліфікацію, вивчати та узагальнювати законодавство і практику його застосування;

 • використовувати комп’ютерну техніку та програмне забезпечення;

 • уміти організовувати та планувати роботу

2.5

Інші вимоги до рівня професійної компетентності
 • підтримка та вираження у своїй діяльності професійної етики, цінностей та принципів державної служби, формування її позитивного іміджу;


 • принциповість, неупередженість та об’єктивність;

 • цілеспрямованість;

 • відповідальність;

 • відкритість до спілкування;

 • стійкість до стресу


ЗАТВЕРДЖУЮ

(найменування посади, ініціали (ім’я), прізвище та підпис керівника державної служби у державному органі, органі влади АР Крим або їх апараті)


«___» _____________ 20 ____ р.


Профіль професійної компетентності посади

начальника загального відділу апарату районної державної адміністрації


І

ХАРАКТЕРИСТИКА ПОСАДИ

1

Найменування державного органу

N – ська районна державна адміністрація (РДА)

2

Найменування структурного підрозділу

Загальний відділ апарату РДА

3

Найменування посади

Начальник відділу

4

Група посади державної служби

ІІІ

5

Підгрупа посади державної служби

ІІІ - 4

6

Мета посади

Забезпечення організації діловодства та контролю за дотриманням норм діловодства в апараті, управліннях, відділах та інших структурних підрозділах РДА


7

Зміст виконуваної за посадою роботи

 • координація та контроль роботи відділу та структурних підрозділів РДА щодо отримання та обробки кореспонденції, дотримання норм діловодства;

 • організація роботи щодо редагування, друкування і множення розпорядчих документів, доведення їх до відповідних структурних підрозділів РДА, місцевих рад, підприємств, установ, організацій, службових осіб та громадян;

 • організація роботи щодо оформлення, обліку, зберігання та передачі до архіву розпоряджень голови РДА, документації щодо діяльності управлінь, відділів та інших структурних підрозділів РДА, надання методичної допомоги;

 • організація роботи щодо обробки, зберігання та передачі до архіву документації з грифом «Таємно» та «Для службового користування», зберігання печаток і правильність їх використання;

 • забезпечення контролю за дотриманням структурними підрозділами і посадовими особами РДА норм законодавства про доступ до публічної інформації та звернення громадян, надання методичної допомоги

І

ВИМОГИ ДО РІВНЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ОСОБИ

1

Мінімальні загальні вимоги

1.1

Освітньо-кваліфікаційний рівень

Спеціаліст (магістр)

1.2

Освіта

Повна вища

1.3

Стаж роботи (тривалість у роках, у тому числі на посадах певної групи/підгрупи)

Не менше 3 років або досвід роботи на посадах державної служби чи посадах в органах місцевого самоврядування не менше одного року


2

Спеціальні вимоги

2.1

Напрям підготовки (спеціальність)

Діловодство та архівна справа, документознавство та інформаційна діяльність (документознавець, референт), державне управління, державна служба

2.2

Досвід роботи

Досвід роботи на посадах спеціалістів у канцелярії, органах архіву, помічника керівника в державному або приватному секторі

2.3

Перелік знань, необхідних для виконання посадових обов’язків

 • Конституція України;

 • законодавство у сфері державного управління, зокрема закони України «Про державну службу», «Про місцеві державні адміністрації», «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про засади запобігання і протидії корупції», «Про звернення громадян», «Про доступ до публічної інформації» та інші закони, акти Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, інші нормативно-правові акти та інструкції;

 • порядок управління, організації та ведення діловодства і архіву;

 • організація референтської та офісної діяльності, електронний документообіг, архівознавство;

 • адміністративні процедури і системи: обробка текстів, управління реєстрацією та записами, стенографія;

 • порядок систематизації, обліку і зберігання звернень громадян, публічної інформації документів із грифом «Таємно» та «Для службового користування»;

 • порядок обліку, зберігання та використання печаток;

 • державна мова;
 • знання комп’ютерної техніки та загального та спеціалізованого програмного забезпечення;


 • основи психології та методи управління персоналом

2.4

Перелік умінь та навичок, необхідних для виконання посадових обов’язків

 • уміння організовувати та планувати роботу;

 • визначати і ухвалювати організаційні та управлінські рішення;

 • встановлювати пріоритети, ставити та досягати поставлені цілі (завдання);

 • аналізувати інформацію, обмінюватися нею, як по горизонталі, так і по вертикалі;

 • аналізувати та адаптувати передовий досвід удосконалень та інновацій;

 • проводити заходи комунікаційного характеру (наради, переговори, тощо);

 • використовувати комп’ютерно-копіювальну техніку, програмне забезпечення, засоби зв’язку;

 • уміння та навички управління персоналом, надання консультацій і порад іншим;

 • аналітичне мислення;

 • навички адаптації до змін та управління ними;

 • навички ефективної комунікації та уміння працювати в команді

2.5

Інші вимоги до рівня професійної компетентності

 • лідерство;

 • підтримка та вираження у своїй діяльності цінностей державної служби, сприяння та формування її позитивного іміджу;

 • здатність критично аналізувати ефективність, стиль та методи власної організаційно-управлінської діяльності;

 • справедливість, неупередженість та об’єктивність;

 • наполегливість, цілеспрямованість та відповідальність;

 • відкритість до зворотного зв’язку;

 • саморозвиток і самоосвіта;

 • стійкість до стресу


ЗАТВЕРДЖУЮ

(найменування посади, ініціали (ім’я), прізвище та підпис керівника державної служби у державному органі, органі влади АР Крим або їх апараті)«___» _____________ 20 ____ р.


Профіль професійної компетентності посади

начальника відділу житлово-комунального господарства

районної державної адміністрації


І

ХАРАКТЕРИСТИКА ПОСАДИ

1

Найменування державного органу

N — ська районна державна адміністрація (РДА)

2

Найменування структурного підрозділу

Відділ житлово-комунального господарства РДА

3

Найменування посади

Начальник відділу

4

Група посади державної служби

ІІ

5

Підгрупа посади державної служби

ІІ - 4

6

Мета посади

Організація роботи щодо координації діяльності місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій району у сфері енергетики та енергозбереження, тепло, водопостачання та водовідведення, зв'язку

7

Зміст виконуваної за посадою роботи
 • координація діяльності місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій району у сфері енергетики, енергозбереження, тепло-, водопостачання, водовідведення та зв'язку;


 • організація виконання державних, обласних та районних програм (заходів) у сфері ЖКГ та підготовка проектів програм розвитку житлово-комунального господарства, приватизації державного майна, розвитку паливно-енергетичного комплексу, удосконалення системи обліку електро-, газо-, тепло- і паливно-енергетичних ресурсів району,та пропозицій щодо їх фінансування;

 • здійснення державного контролю за додержанням правил житлово-комунального обслуговування населених пунктів району, дотриманням встановлених стандартів, нормативів, норм, порядків і правил щодо кількості та якості житлово-комунальних послуг;

 • організація діяльності щодо підготовки підприємств комунальної сфери до роботи в осінньо-зимовий період;

 • організація проведення постійного моніторингу стану розрахунків за житлово-комунальні послуги

ІІ

ВИМОГИ ДО РІВНЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ОСОБИ

1

Мінімальні загальні вимоги

1.1

Освітньо-кваліфікаційний рівень

Спеціаліст (магістр)

1.2

Освіта

Повна вища

1.3

Стаж роботи (тривалість у роках, у тому числі на посадах певної групи/підгрупи)

Не менше 5 років або досвід роботи на керівних посадах, або на посадах державної служби підгрупи ІІІ-4, ІV-2, чи V-4, або на відповідних посадах в органах місцевого самоврядування не менше 3 років

2

Спеціальні вимоги

2.1


Напрям підготовки (спеціальність)

Будівництво та житлово-комунальне господарство, водопостачання та водовідведення, теплогазопостачання та теплові мережі, електромеханічні системи автоматизації та електропривод (інженер, інженер-проектувальник,інженер технічного нагляду); державне управління, державна служба

2.2

Досвід роботи

Досвід роботи на посадах керівників, головних інженерів, спеціалістів підприємств житлово-комунального господарства або адміністративно-господарських підрозділів в державному або приватному секторі

2.3

Перелік знань, необхідних для виконання посадових обов’язків

 • Конституція України, законодавство у сфері державного управління, зокрема закони України «Про державну службу», «Про місцеві державні адміністрації», «Про місцеве самоврядування в Україні» «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про засади запобігання і протидії корупції», «Про звернення громадян», «Про доступ до публічної інформації»;

 • житлово-комунального господарства, зокрема: Житловий Кодекс Української РСР, Господарський кодекс України, закони України «Про житлово-комунальні послуги», «Про передачу об’єктів права державної та комунальної власності» та інші закони, акти Президента України, Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України, накази Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, інші нормативно-правові акти;

 • порядок забезпечення тепло-, водо-, газо-, електропостачання населення, соціальних та інших об’єктів;

 • правила та порядок експлуатації, обслуговування об’єктів ЖКГ, роботи диспетчерських служб;
 • основні принципи формування та регулювання цін/тарифів на житлово-комунальні послуги;


 • мінімальні норми житлово-комунальних послуг;

 • порядок укладання договорів у сфері ЖКГ;

 • енергозбереження та енергетичний менеджмент;

 • державна та іноземна мова;

 • знання комп’ютерної техніки та загального програмного забезпечення;

 • основи психології та методи управління персоналом

2.4

Перелік умінь та навичок, необхідних для виконання посадових обов’язків

 • уміння організовувати та планувати роботу;

 • встановлювати пріоритети, ставити та досягати поставлені цілі (завдання);

 • системно аналізувати інформацію та здійснювати стратегічне планування;

 • здійснювати ситуаційний аналіз факторів впливу, ризиків і загроз, визначати і ухвалювати організаційні та управлінські рішення;

 • контролювати ефективність діяльності;

 • розробляти комплексні програми розвитку;

 • вивчати, оцінювати та адаптувати елементи удосконалень та передового досвіду;

 • проводити заходи комунікаційного характеру (наради, переговори, тощо);

 • використовувати комп’ютерну техніку та програмне забезпечення;

 • уміння та навички управління персоналом, надання консультацій і порад іншим;

 • аналітичне мислення;

 • навички адаптації до змін та управління ними;

 • навички ефективної комунікації та уміння працювати в команді

2.5

Інші вимоги до рівня професійної компетентності

 • лідерство;

 • підтримка та вираження у своїй діяльності цінностей державної служби, сприяння та формування її позитивного іміджу;
 • цілеспрямованість, відповідальність та орієнтація на результат;


 • ефективна взаємодія з колегами, підлеглими, партнерами та споживачами послуг;

 • проведення переговорів, зустрічей;

 • здатність критично аналізувати ефективність, стиль та методи власної організаційно-управлінської діяльності;

 • справедливість, чесність, неупередженість та об’єктивність;

 • відкритість до зворотного зв’язку;

 • саморозвиток і самоосвіта;

 • стійкість до стресу


ЗАТВЕРДЖУЮ

(найменування посади, ініціали (ім’я), прізвище та підпис керівника державної служби у державному органі, органі влади АР Крим або їх апараті)


«___» _____________ 20 ____ р.


Профіль професійної компетентності посади

начальника управління економіки районної державної адміністрації


І

ХАРАКТЕРИСТИКА ПОСАДИ

1

Найменування державного органу

N — ська районна державна адміністрація (РДА)

2

Найменування структурного підрозділу

Управління економіки РДА

3

Найменування посади

Начальник управління

4

Група посади державної служби

ІІ

5

Підгрупа посади державної служби

ІІ - 4

6


Мета посади

Організація роботи щодо координації діяльності структурних підрозділів РДА органів місцевого самоврядування, підприємств, господарств, організацій, закладів та установ щодо комплексного соціально-економічного розвитку району

7

Зміст виконуваної за посадою роботи

 • координація діяльності підприємств, господарств, організацій, закладів та установ щодо комплексного соціально-економічного розвитку району та реалізація методик стосовно запровадження ними процесів системи управління якістю, забезпечення проведення на території району економічних реформ;

 • організація системного моніторингу та аналізу ефективності програм соціально-економічного розвитку регіону, економічного аналізу народногосподарського комплексу та соціальної сфери району;

 • прогнозування економічного і соціального розвитку району, підготовка відповідних проектів програм та пропозицій щодо їх фінансування;

 • організація та координація роботи щодо вдосконалення порядку регулювання цін, створення інфраструктури споживчого ринку та ринку послуг, поліпшення організації та якості обслуговування населення підприємствами торгівлі, громадського харчування, побуту,

 • координація роботи органів місцевого самоврядування, закладів та установ бюджетної сфери району щодо здійснення державних закупівель за кошти районного бюджету, надання методичних рекомендацій конкурсним комітетам

ІІ

ВИМОГИ ДО РІВНЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ОСОБИ

1

Мінімальні загальні вимоги

1.1

Освітньо-кваліфікаційний рівень


Спеціаліст (магістр)

1.2

Освіта

Повна вища

1.3

Стаж роботи (тривалість у роках, у тому числі на посадах певної групи/підгрупи)

Не менше 5 років або досвід роботи на керівних посадах, або на посадах державної служби підгрупи ІІІ-4, ІV-2, чи V-4, або на відповідних посадах в органах місцевого самоврядування не менше 3 років

2

Спеціальні вимоги

2.1

Напрям підготовки (спеціальність)

Економічна теорія, економіка підприємства, менеджмент організацій і адміністрування, управління фінансово-економічною безпекою, державне управління, державна служба

2.2

Досвід роботи

Досвід роботи на посадах керівників, експертів, начальників планово-економічних відділів головних економістів, економістів підприємств у державному або приватному секторі

2.3

Перелік знань, необхідних для виконання посадових обов’язків

 • Конституція України, законодавство України у сфері державного управління, зокрема закони України «Про державну службу», «Про місцеві державні адміністрації», «Про місцеве самоврядування в Україні» «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про засади запобігання і протидії корупції», «Про звернення громадян», «Про доступ до публічної інформації»;
 • економіки, зокрема Господарський кодекс України, закони України «Про підприємництво», «Про господарські товариства», «Про здійснення державних закупівель», «Про державну статистику», «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», «Про захист економічної конкуренції», «Про інвестиційну діяльність» та інші закони, акти Президента України, Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України, накази Міністерства економіки України, інші нормативно-правові акти;


 • основи господарської діяльності та господарські відносини та правопорядку у сфері господарювання

 • загальні принципи господарювання та участі держави, державного регулювання господарської діяльності та економіки, системи оподаткування;

 • принципи прогнозування та планування економічного і соціального розвитку територій;

 • особливості управління господарською діяльністю у державному секторі економіки;

 • відносини суб’єктів господарювання з органами влади та місцевого самоврядування;

 • правила конкуренції та норми антимонопольного регулювання, державного контролю та нагляду за господарською діяльністю;

 • знання з питань економічного менеджменту, економічної безпеки та зовнішньоекономічної діяльності, організації внутрішньої торгівлі, громадського харчування та побутових послуг, управління державним майном;

 • державна та іноземна мова;

 • знання комп’ютерної техніки, загального та спеціалізованого програмного забезпечення, офісного обладнання;

 • основи психології та методи управління персоналом

2.4

Перелік умінь та навичок, необхідних для виконання посадових обов’язків

 • уміння організовувати та планувати роботу;

 • встановлювати пріоритети, ставити та досягати поставлених цілей (завдань)

 • системно аналізувати інформацію та здійснювати стратегічне планування;

 • здійснювати системний та ситуаційний аналіз факторів впливу, ризиків і загроз, визначати і ухвалювати організаційні та управлінські рішення;

 • контролювати ефективність діяльності;

 • розробляти комплексні програми розвитку аналізувати та прогнозувати ефективність виконання їх заходів;
 • вивчати, оцінювати та адаптувати елементи удосконалень та передового досвіду та інноваційно-інвестиційні проекти;


 • проводити заходи комунікаційного характеру (наради, переговори, тощо)

 • використовувати комп’ютерну техніку та програмне забезпечення;

 • уміння та навички управління персоналом, надання методичної допомоги, консультацій і порад іншим;

 • аналітичне мислення;

 • навички адаптації до змін та управління ними;

 • навички ефективної комунікації та уміння працювати в команді

2.5

Інші вимоги до рівня професійної компетентності

 • Лідерство;

 • підтримка та вираження у своїй діяльності цінностей державної служби, сприяння та формування її позитивного іміджу;

 • цілеспрямованість, відповідальність та орієнтація на результат;

 • ефективна взаємодія з колегами, підлеглими, партнерами;

 • проведення переговорів, зустрічей;

 • здатність критично аналізувати ефективність, стиль та методи власної організаційно-управлінської діяльності;

 • справедливість, чесність, неупередженість та об’єктивність;

 • відкритість до зворотного зв’язку;

 • саморозвиток і самоосвіта;

 • стійкість до стресу


Відповідаючи на запитання в чому полягає різниця між Профілем професійної компетентності і ТПКХ зауважимо, що Профіль компетентності у порівнянні з типовими професійно-кваліфікаційними характеристиками посад державних службовців є більш придатним для застосування на державній службі нового формату. Пояснимо чому.

Нагадаємо, що посада державної служби – це базовий, первинний елемент організаційної структури кожного органу влади з установленими посадовими обов’язками та повноваженнями. Закон № 4050 визначає посаду державної служби, як визначену структурою і штатним розписом первинну структурну одиницю державного органу, органу влади АР Крим або їх апарату з установленими відповідно до законодавства посадовими обов’язками.


Державні службовці – специфічна соціально-професійна група, яка складається із представників багатьох основних професій (економістів, юристів тощо), а окремі специфічні групи посад у державному апараті – це взагалі певні спеціалізації в межах загальної соціально-професійної групи державних службовців. Тому діяльність державного службовця – це поєднання певних рис первинної професії з обов’язками, притаманними діяльності державного службовця.

Відповідно до Закону № 4050, державний службовець – громадянин України, який займає посаду державної служби в державному органі, органі влади Автономної Республіки Крим або їх апараті, одержує заробітну плату за рахунок коштів державного бюджету, крім випадків, визначених законом, та здійснює встановлені для цієї посади повноваження, безпосередньо пов'язані з реалізацією завдань та виконанням функцій державного органу або органу влади Автономної Республіки Крим щодо:


 • підготовки пропозицій стосовно формування державної політики у відповідній сфері;

 • розроблення, експертизи та/або редагування проектів нормативно-правових актів;

 • надання адміністративних послуг;

 • здійснення державного нагляду (контролю);

 • управління державним майном або майном, що належить Автономній Республіці Крим, державними корпоративними правами;

 • управління персоналом державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим або їх апарату;

 • реалізації інших повноважень відповідного органу.

Застосування профілів професійної компетентності у системі державної служби надає змогу чітко визначити посадові обов’язки, затвердити спеціальні вимоги до досвіду роботи, вимоги до напряму підготовки (отриманої особою спеціальності) та інші вимоги до рівня професійної компетентності осіб, які претендують на зайняття посад державної служби. Визначення посадових обов’язків, ефективне використання встановлених меж компетентності для оцінки кандидатів під час відбору і прийняття на роботу на конкурсній основі будуть сприяти зміцненню інституційної спроможності державної служби та покращить показники діяльності самих державних службовців.


Типові професійно-кваліфікаційні характеристики посад державних службовців на сьогодні вже є недостатньо придатними для того, щоб бути використаними для оцінювання державних службовців саме з точки зору специфіки їхньої діяльності на конкретних посадах.

ТПКХ посад зараз мають надто загальний характер. при викладі вимог до посад різного рівня відповідальності дублюються описи діяльності та одноманітно повторюється певний набір функцій без диференціації між посадами та органами, де працюють державні службовці. Крім того, для всіх рівнів посад від директора департаменту до спеціаліста II категорії встановлюється однаковий освітньо-кваліфікаційний рівень післядипломної освіти – магістр державного управління. При цьому не йдеться про специфічні знання, вміння та якості, необхідні для кожної посади. Мабуть це є наслідком традиційного пострадянського підходу до професіографії.

Сутність сучасного ефективного кадрового менеджменту державної служби полягає не в тому, щоб визначити, які знання, вміння та якості необхідні для виконання роботи державного службовця, а в тому, які знання, уміння та професійно важливі особистісні якості мусять мати успішні та результативні державні службовці.

На завершення підкреслимо, що розробка профілю компетентності не є формальністю. Від того, наскільки відповідально буде проведена ця робота, в кінцевому результаті залежить ефективність діяльності не окремої посадової особи, а конкретного державного органу влади в цілому.

Зважаючи на це, у наступному номері «ДЕРЖСЛУЖБОВЦЯ» службовця будуть опубліковані 6 профілів професійної компетентності державної служби розроблені редакцією.

Бажаємо успіхів!