refik.in.ua 1

Витяг з ПРАВИЛА

СТРАХУВАННЯ ВАНТАЖІВ ТА БАГАЖУ

(ВАНТАЖОБАГАЖУ)


На підставі Закону України "Про страхування" і даних Правил ЗАТ “Страхова компанія “Київ-Енерго-Поліс” (далі Страховик) укладає Договір страхування вантажів та багажу, що перевозиться залізничним, автомобільним, повітряним, водним транспортом або знаходиться на складі, з юридичною особою або дієздатним громадянином.


Страхувальник - юридична особа або дієздатний громадянин, які уклали з Страховиком Договір страхування.


Договір страхування може бути укладеним як на користь Страхувальника, так і на користь іншої особи - (Вигодонабувача).


Вигодонабувач - фізична або юридична особа, призначена Страхувальником при укладенні Договору страхування для отримання страхового відшкодування.


В період дії Договору страхування до настання страхового випадку Страхувальник має право змінити Вигодонабувача, повідомивши про це Страховика письмово.


Договір страхування - це письмова угода між Страхувальником і Страховиком, згідно з якою Страховик бере на себе зобов'язання у разі настання страхового випадку виплатити страхове відшкодування або відшкодувати завданий збиток у межах страхової суми Страхувальнику чи іншій особі, визначеній Страхувальником, чи на користь якої укладено Договір страхування, а Страхувальник зобов'язується сплачувати страхові платежі у визначені строки та виконувати інші умови Договору страхування.


Дані Правила регулюють загальні умови та порядок укладення Договору страхування. За згодою сторін в Договір страхування можуть бути включені додаткові умови, що не суперечать законодавству України та цим Правилам.


ОБ’ЄКТ СТРАХУВАННЯ

Об'єктом страхування є майновий інтерес Страхувальника, що не суперечить законодавству України, пов'язаний з володінням, користуванням і розпорядженням вантажами та багажем.СТРАХОВий РИЗИК І СТРАХОВий ВИПАДоК


Страховий ризик - певна подія, на випадок якої проводиться страхування і яка має ознаки ймовірності та випадковості настання.


Страховий випадок - подія, передбачувана Договором страхування, яка відбулась і з настанням якої виникає обов'язок Страховика здійснити виплату страхового відшкодування Страхувальнику (Вигодонабувачу).


Договір страхування може бути укладений по одному з нижченаведених варіантів:


1. "З відповідальністю за всі ризики".

За Договором страхування, що укладений на цій умові, відшкодовуються:


а) збитки від пошкодження або загибелі всього або частини вантажу (багажу), що сталися з будь-якої причини, крім випадків, передбачених розділом 4 цих Правил;


б) всі необхідні та доцільно здійснені витрати по рятуванню і збереженню вантажу, а також по попередженню подальшого його пошкодження.


2. "З відповідальністю за часткову аварію”.

За Договором страхування, що укладений на цій умові, відшкодовуються (крім випадків, передбачених розділом 4 цих Правил):


а) збитки від пошкодження або загибелі всього або частини вантажу (багажу), завдані пожежею, блискавкою, бурею, вихором та іншими стихійними лихами, загибеллю або зіткненням поїздів, судів, літаків та інших засобів перевезення між собою або ударом їх о нерухомі або плавучі предмети, посадкою судна на мілину, провалом або обвалом мостів, намокання водою з-за борту, аварією при навантаженні, укладанні, вивантаженні і прийманні судном палива, а також внаслідок заходів, прийнятих для рятування або гасіння пожежі;


б) збитки внаслідок зникнення без вісті вантажу разом з транспортним засобом;


в) всі необхідні та доцільно здійснені витрати Страхувальника по рятуванню і збереженню вантажу, а також по попередженню подальшого його пошкодження.

3. "Без відповідальності за пошкодження, крім випадків катастроф".


За Договором страхування, що укладений на цій умові, відшкодовуються (крім випадків, передбачених розділом 4 цих Правил):


а) збитки від повної загибелі всього або частини вантажу (багажу), завдані пожежею, блискавкою, бурею, вихором та іншими стихійними лихами, загибеллю або зіткненням поїздів, судів, літаків та інших засобів перевезення між собою або ударом їх о нерухомі або плавучі предмети, посадкою судна на мілину, провалом або обвалом мостів, намокання водою з-за борту, аварією при навантаженні, укладанні, вивантаженні і прийманні судном палива, а також внаслідок заходів, прийнятих для рятування або гасіння пожежі;


б) збитки внаслідок зникнення безвісті вантажу разом з транспортним засобом;


в) всі необхідні та доцільно здійснені витрати Страхувальника по рятуванню і збереженню вантажу, а також по попередженню подальшого його пошкодження.


ВИКЛЮЧЕННЯ ІЗ СТРАХОВИХ ВИПАДКІВ І ОБМЕЖЕННЯ СТРАХУВАННЯ


Не відшкодовуються збитки, що сталися внаслідок:


а) будь-якого роду військових дій або військових заходів і їх наслідків, громадських заворушень, революції, заколоту, повстання, суспільних безладів, страйків, путчу, локауту або терористичного акту, конфіскацій, арешту, знищення або пошкодження вантажу за розпорядженням військової або цивільної влади, а також за рішенням суду, інших обставин непереборної сили;


б) прямого або непрямого впливу ядерного вибуху, радіоактивного забруднення, пов`язаного з будь-яким застосуванням атомної енергії;


в) грубої необачливості Страхувальника або його представника, а також внаслідок порушення будь-ким з них встановлених правил по перевезенню, зберіганню і поводженню з вантажами;


г) впливу температури, трюмного повітря, особливих або природних властивостей вантажу, включаючи усушку, утруску і т. ін.;

д) упаковки або укупорки вантажів з порушенням державних стандартів і відправлення вантажів у пошкодженому стані;ж) нестачі вантажу при цілості зовнішньої упаковки;


з) пошкодження вантажу черв’яками, гризунами, комахами.


Не відшкодовуються також будь-якого роду непрямі збитки, якщо інше не передбачено в Договорі страхування.


За Договором страхування, що укладений на умовах, передбачених в п. 2., 3. даних Правил, крім того, не відшкодовуються збитки, що сталися внаслідок:


а) знецінення вантажу внаслідок забруднення при цілості зовнішньої упаковки;


б) викидання за борт і змиття хвилею палубного вантажу або вантажу, що перевозиться на безпалубних судах;


в) крадіжки або не доставки вантажу.


Договором страхування можуть бути передбачені інші виключення із страхових випадків і обмеження страхування, що не суперечать законодавству України.


ПОРЯДОК ВИЗНАЧЕННЯ СТРАХОВИХ СУМ. франшиза


Страхова сума - грошова сума, в межах якої Страховик відповідно до умов договору страхування зобов'язаний провести виплату при настанні страхового випадку. Розмір страхової суми встановлюється за згодою Сторін при укладенні Договору страхування.


Страхове відшкодування – грошова сума, яка виплачується Страховиком за умовами Договору страхування вантажів та багажу при настанні страхового випадку.


Страхова сума встановлюється за погодженням між Страхувальником і Страховиком виходячи з оціночної (документованої) вартості вантажу. Точний розмір страхової суми може бути узгоджений сторонами на підставі експертизи. В страхову суму можуть бути включені витрати Страхувальника, що пов'язані з перевезенням і зберіганням вантажу на складах, якщо це передбачено умовами Договору страхування.

У тих випадках, коли вантаж (багаж) був застрахований на частку (відсоток) від дійсної вартості вантажу (багажу), всі об'єкти (предмети) страхування вважаються застрахованими у такий же частці (відсотку) від їх вартості. В такий же частці (відсотку) Страховик виплачує страхове відшкодування по відношенню до розміру фактичного збитку.В Договорі страхування за домовленістю Сторін може бути передбачена франшиза (умовна та/ або безумовна) – частина збитків, що не відшкодовується Страховиком згідно з Договором страхування.


При встановленні умовної франшизи Страховик звільняється від відповідальності за збиток, якщо його розмір не перевищує франшизу.

При встановленні безумовної франшизи відповідальність Страховика визначається розміром збитку за відрахуванням франшизи.


Загальна сума виплат страхового відшкодування по страховим випадкам не може перевищувати страхової суми за Договором страхування.

Якщо Страхувальник не повністю сплатив страховий платіж, відповідальність Страховика пропорційна сплаченій частці страхового платежу, якщо інше не передбачено Договором страхування.


В період дії Договору страхування Страхувальник за згодою із Страховиком може збільшити розмір страхової суми.

При зміні страхової суми укладається додаткова угода до діючого Договору страхування.


ДІЇ СТРАХУВАЛЬНИКА у разі НАСТАННя СТРАХОВОГО ВИПАДКУ


Страхувальник повинен письмово повідомити Страховика про настання страхового випадку протягом трьох робочих днів, якщо інше не передбачено Договором страхування.


При настанні страхового випадку негайно повідомити про це компетентні органи.


Надати Страховику можливість провести огляд пошкодженого вантажу (багажу).


Надати Страховику необхідні документи згідно розділу 11 цих Правил.


ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, ЩО ПІДТВЕРДЖУЮТЬ НАСТАННЯ СТРАХОВОГО ВИПАДКУ та розмір збитків


Для отримання страхового відшкодування Страхувальник (Вигодонабувач) надає такі документи:


а) письмова заява на виплату страхового відшкодування;


б) оригінал Договору страхування (страхового свідоцтва);

в) документ, що посвідчує особу, одержувача страхового відшкодування;г) нотаріально оформлену довіреність від Страхувальника на одержання страхового відшкодування.


При вимозі виплати страхового відшкодування:


Страхувальник зобов'язаний документально довести:


а) свій майновий інтерес у застрахованому вантажі;


б) наявність страхового випадку;


в) розмір своєї претензії по збитку.


Основними документами в цих випадках вважаються:


а) для доказу інтересу при страхуванні вантажу - коносаменти, залізничні накладні, рахунки-фактури та інші документи на перевезення, якщо за змістом цих документів Страхувальник має право розпорядження вантажем;


б) для доказу наявності страхового випадку - довідка з ДАІ, Морський Протест, виписка з судового журналу, довідка про порушення кримінальної справи або інші офіційні акти з вказівкою причин настання страхового випадку, а також при зникненні засобу перевезення без вісті - достовірні свідоцтва про час виходу засобу перевезення з пункту (місця) відправлення і неприбутті його до пункту (місця) призначення у строк, встановлений для визнання засобу перевезення зниклим без вісті;


в) для доказу розміру претензії по збитку - акти огляду, акти експертизи, оцінки, аварійний сертифікат, складений аварійним комісаром інші документи, складені згідно законів того місця, де визначається збиток, виправдувальні документи на здійснення витрат, рахунки по збитку.

Якщо при прийомі вантажу одержувач не заявив письмово перевізнику про нестачу або пошкодження вантажу, вважається, що він одержав вантаж згідно з умовами договору перевезення (коносамента, товарно-транспортної або залізничної накладної і т.ін.). Якщо нестача або пошкодження вантажу не могли бути виявлені при звичайному засобі приймання вантажу, заява перевізнику має бути зроблена на протязі трьох робочих днів з дня одержання вантажу (цей термін може бути змінений умовами Договору страхування). Якщо вантажоотримувач не зробить такої заяви перевізнику у встановлений строк, це є підставою для відмови у виплаті страхового відшкодування.


Страхувальник повинен надати інші документи, обумовлені Договором страхування.


Вищезазначені документи Страхувальник подає Страховику в строк не більше п’ятнадцяти робочих днів з дня настання страхового випадку, якщо інше не передбачено умовами Договору страхування.