refik.in.ua 1

КРИТЕРІЇ

оцінювання знань студентів з дисципліни «Державне та регіональне управління»

спеціальностей «Менеджмент організацій», «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності»

ІІ курсу денної форми навчання

на 2011-2012 н.р.


1. Кожне практичне заняття оцінюється у 6 бали:

11 занять * 6 = 66 балів.

2. Модульний контроль оцінюється:

2 модулі * 5 = 10 балів.

3. Самостійна робота студента оцінюється у 24 бали.

Разом за семестр – 100 балів


1. Активність на лекціях, участь дискусійних питаннях – враховується відповідність темі, робота з достатньою літературою, особиста думка.

2. На практичному семінарському занятті оцінюється:

– наявність термінологічно-категорійного довідника з теми заняття;

– демонстрація взаємозалежностей економічних категорій і логічного зв’язку між ними;

– знання формул і алгоритмів вміння їх застосовувати для розрахунків економічних показників з теми заняття;

– внесення і обґрунтування висновків та пропозицій за результатами розгляду ситуаційних вправ і завдань;

– фіксоване повідомлення по темі заняття;

– участь в обговорення дискусійних питань.

3. Модульний контроль проводиться у вигляді письмової самостійної роботи, яка містить наступні завдання:

теоретичне питання;

– тести.

4. Оцінювання самостійної роботи:

– виконання індивідуального завдання (підготовка реферату та його презентація за тематикою практичного /семінарського заняття);

– анотування наукових видань і повідомлень з проблем економіки підприємств, державної політики щодо їх функціонування та розвитку бізнесу;

– підготовка доповідей на наукові студентські конференції, публікація наукових статей;

– участь в олімпіадах і конкурсах з проблем розвитку економічної освіти.Відповідність балів і національної оцінки


На практичному занятті:

4 бали – «5»

3 бали – «4»

2 бали – «3»

1 бал – «2»


Самостійна робота:

11-14 бали – «5»

7-10 балів – «4»

3-6 балів – «3»

менше 3 балів – «2»


Модульний контроль: 10 балів


Викладачі: доцент Л.В. Бондарчук

асистент А.К. Мідляр