refik.in.ua 1

Критерії

оцінювання знань студентів 3 курсу напрямів підготовки 6.030601

«Менеджмент організацій»

за кредитно-модульною системою

з дисципліни «Економіка та фінанси підприємства»

у 2011-2012 навчальному році

1. За кожне практичне заняття – 4 бали
(16 занять * 4 бали) – 64 бали


  1. Модульний контроль оцінюється у 10 балів

  2. Самостійна робота студента оцінюється у 26 балів

Разом за І семестр – 100 балів

1. На практичному семінарському занятті оцінюється:

  • усі відповіді студента;

  • тестування;

  • участь у обговоренні дискусійних питань;

  • обговорення конкретних ситуацій;

  • вирішення практичних завдань.

2. Модульний контроль проводиться у вигляді письмової самостійної роботи,
яка містить наступні завдання:


3. Оцінювання самостійної роботи:

> виконання індивідуального завдання у вигляді підготовки реферату та його повідомлення за темою, яку пропонує викладач;

Відповідність балів і національної стінки

На практичному занятті:

5-5,5 бали - 5

3-4 бали - 4

1-2 бали - 3

0 балів - 2

Модульний контроль: 10 балів відповідає 100 балам оцінки за КМСОН

Самостійна робота:

28-35 бали – 5

16-27 бали – 4

5-15 балів – 3

нижче 5 балів – 2

Викладачі: Доцент І.І. Хільська

Асистент О.В. Говорко

А.О. Левицька

Завідувач кафедри економіки підприємства

та міжнародної економіки В.А.Гарбар