refik.in.ua 1

Критерії

оцінювання знань студентів 3 курсу спеціальності 6.030504 Економіка підприємства»

денної форми навчання за кредитно-модульною системою з дисципліни

«Економіка та організація інноваційної діяльності»

на ІІ семестр 2011-2012 н.р.


 1. За кожне практичне заняття – 4 балів

(14 занять * 4 бали) – 56 балів

 1. Модульний контроль оцінюється у 5 балів

(2 МК * 5 балів) – 10 балів

 1. Самостійна робота студента оцінюється у 34 бали

Разом за ІІ семестр – 100 балів

 1. На практичному семінарському заняті оцінюється:

 • усі відповіді студента;

 • участь у обговоренні дискусійних питань;

 • правильність розрахунків при розв’язуванні ситуаційних завдань;

 • повнота і обґрунтованість висновків за результатами рішення ситуаційних завдань.

 1. Модульний контроль проводиться у вигляді письмової самостійної роботи, яка містить наступні завдання:

 • теоретичне питання;

 • тести;

 • рішення ситуаційного завдання.

 1. Оцінювання самостійної роботи:

 • виконання індивідуального завдання у вигляді підготовки реферату та його повідомлення за темою, яку пропонує викладач;

 • оцінювання теоретичних джерел з проблем організації світової міжнародної торгівлі;

 • підготовка доповідей на наукових студентських конференціях та публікація наукових статей.


Відповідність балів і національної оцінки:

На практичному занятті:

4 бали – «5»

3 бали – «4»

2 бали – «3»

1 бал – «2»

Модульний контроль: 5 балів відповідає 100 балам оцінки за КМСОН

Самостійна робота:

25-34 балів – «5»

15-24 балів – «4»

5-14 балів – «3»

нижче 5 балів – «2»


Викладач М.А. Горшков


В.о. зав. кафедри В.А. Гарбар