refik.in.ua 1

Береза А. М

Основи створення інформаційних систем

Навч. посібник. — 2-ге вид., перероб. і доп. — К.: КНЕУ, 2001. — 214 с.М.обкл.

Гриф надано Міністерством освіти і науки України
Лист № 14/18.2-908 від 20.06.01

Ціна: 15,00 грн.


ISBN 966–574–253–1


Розглядаються основні теоретичні положення створення інформаційних систем, сучасні підходи до даної проблеми, наводяться склад і зміст технологічних операцій проектувания на різних рівнях ієрархії управління об’єктом, наявні засоби проектування, методи формалізації процесу проектування та методи управління проектуванням ІС. Викладаються основні принципи проектування інформаційного забезпечення, розробки класифікаторів техніко-економічної інформації, проектування вихідних і вхідних інформаційних повідомлень, проектування зв’язку «користувач — ПЕОМ», впровадження та модернiзацiї IС.

Призначений для студентів-бакалаврів спеціальності 6.050102 «Економічна кібернетика» всіх форм навчання.


ЗМІСТ

Передмова 3


Розділ 1. Основні поняття 5

1.1. Значення та напрямки розвитку інформаційних систем 5

1.2. Основні поняття дисципліни 6

1.3. Класифікація інформаційних систем 7

Розділ 2. Системотехнічні аспекти теорії створення інформаційних
систем 11


2.1. Організаційно-економічна модель економічного об’єкта 11

2.2. Мета, задачі та принципи створення інформаційних систем 15

2.3. Системний підхід до створення інформаційної системи 18

2.4. Декомпозиція інформаційних систем 20

2.5. Надійність та ефективність інформаційних систем 22

Розділ 3. Процес створення інформаційної системи 25

3.1. Життєвий цикл інформаційної системи 25

3.2. Трудомісткість стадій створення інформаційної системи 27


3.3. Структура проектної документації 28

3.4. Учасники процесу створення інформаційної системи 29

3.5. Методи та засоби створення інформаційної системи 30

3.6. Технологія створення інформаційної системи 38

Розділ 4. Технологія підготовки загальних рішень щодо створення
інформаційної системи 40


4.1. Склад і зміст робіт на стадії «Формування вимог до інформаційної системи» 40

4.2. Склад і зміст робіт на стадії «Розробка концепції інформацій-
ної системи» 44


4.3. Склад і зміст робіт на стадії «Технічне завдання» 45

4.4. Передпроектна документація 46

4.5. Методи і засоби організації збирання та обробки матеріалів
обстеження об’єкта 51


4.6. Методи і засоби аналізу матеріалів обстеження 57

4.7. Розробка пропозицій щодо вдосконалення інформаційної системи 64

4.8. Методика проведення обстеження інформаційної системи 65

Розділ 5. Технологія техноробочого проектування інформаційних
систем 68


5.1. Склад і зміст робіт на стадії «Технічний проект» 68

5.2. Склад і зміст робіт на стадії «Робоча документація» 72

5.3. Склад проектної документації на стадіях «Технічний проект»
і «Робоча документація» 73


5.4. Визначення структури інформаційної системи 76

5.5. Розподіл функцій обробки інформації між людиною і ЕОМ 79

5.6. Розробка постановки задач 81

5.7. Основні поняття автоматизованого робочого місця 83

Розділ 6. Основні принципи проектування інформаційного забез-
печення 87


6.1. Поняття інформаційного забезпечення інформаційних сис-
тем 87

6.2. Організація інформаційної бази 90


6.3. Види інформаційних масивів 93

6.4. Методика проектування інформаційного забезпечення 96

Розділ 7. Розробка класифікаторів техніко-економічної інформації 97

7.1. Основні поняття класифікації інформації 97

7.2. Кодування інформації 100

7.3. Класифікатори техніко-економічної інформації 104

7.4. Методика створення класифікаторів 106

Розділ 8. Проектування вихідних і вхідних інформаційних повідом-
лень 108


8.1. Поняття системи документації 108

8.2. Класифікація форм і методів виведення інформації 109

8.3. Методика проектування форм вихідної інформації 111

8.4. Загальні вимоги до проектування форм первинних доку-
ментів 113


8.5. Форми побудови зон первинних документів 115

8.6. Сполучення первинних і машинних документів 116

8.7. Методика проектування вхідних інформаційних повідом-
лень 117


Розділ 9. Проектування зв’язку «користувач — ПЕОМ» 120

9.1. Складові зв’язку «користувач — ПЕОМ» 120

9.2. Процеси введення — виведення 124

9.3. Діалог 126

9.4. Розміщення даних на екрані дисплея 131

9.5. Підтримка користувача 135

Розділ 10. Впровадження, супроводження та модернiзацiя IС 138

10.1. Організація і планування робіт з введення в дiю системи 138

10.2. Дослідна експлуатація і введення в дію інформаційних сис-
тем 142


10.3. Супроводження і модернізація інформаційних систем 143

Розділ 11. Управління процесами проектування інформаційної
системи 145


11.1. Рівні управління проектування інформаційної системи 145

11.2. Контур управління 147


11.3. Структура АРМ — організатора проектування ІС 150

11.4. Розробка текстових і табличних документів 152

Розділ 12. Типове проектування інформаційних систем 163

12.1. Загальна характеристика елементного підходу до створен-
ня інформаційної системи 163


12.2. Методи елементного проектування інформаційних сис-
тем 165


12.3. Суть компонентної технології створення інформаційних
систем 166


12.4. Способи прив’язки пакета прикладних програм 167

12.5. Особливості методу об’єктного проектування 169

12.6. Характеристика АСУ «Сігма» 169

Розділ 13. Автоматизація проектування інформаційних систем 171

13.1. Задачі й принципи автоматизації проектування інформацій-
них систем 171


13.2. Характеристика САПР «МАРС» 173

13.3. Характеристика САПР «ПЛЮС» 174

Розділ 14. Особливості інших інформаційних технологій проекту-
вання інформаційних систем 175


14.1. Технологія проектування ІС на основі баз даних 175

14.2. Технологія проектування ІС на основі використання електронних таблиць 179

14.3. Технологія проектування SSАDМ 182

14.4. САSЕ — технології проектування ІС 187

14.5. Проектування ІС з використанням засобів мультимедіа 194

14.6. Технологія проектування ІС на мережах ЕОМ 197

14.7. Об’єктно-орієнтоване проектування ІС 202

14.8. Системи управління документацією в ІС 209

Список літератури 211