refik.in.ua 1


Основи алгоритмізації та програмування

 • 

 • Базові структури алгоритму


 Базові структури алгоритмів

 • Базові структури алгоритмів –– це способи керування процесами обробки даних. Комбінуючи керуючі структури, можна складати алгоритми (програми) для різноманітних задач.

 • Виділяють три базові алгоритмічні структури:

 • 1. Лінійні алгоритми (слідування).

 • 2. Розгалуження (вибір).

 • 3. Повторення (цикл).

  • Слідування –– це лінійна структура, яка являє послідовність команд, виконуваних поспіль.
 • Розгалуження –– це вид керуючої структури, що передбачає можливість вибору команд залежно від умови.

 • Цикл –– це процес, який виконується кілька разів в залежності від виконання умовиЛінійна структура

 • Лінійна структура має вигляд:

 • Алг Коло_Круг

 • арг R: ціл

 • рез L, S: дійсн

 • Поч

 • Ввести R

 • L : = 2  R

 • S : =  R2

 • Вивід L

 • Вивід S

 • Кін


 Розгалуження

  • Умовний оператор (опеpатоp умовного пеpеходу) служить для запису алгоритмiчної структури розгалуження, тобто дозволяє вибрати для виконання один з двох операторiв в залежностi вiд того виконується деяка умова чи нi.
 • Iснує дві форми умовного оператора:

 • - повна;

 • - коротка


 Розгалуження в повній формі

   • Якщо <логічний вираз> то серія1
   • інакше серія2;
 • все Розгалуження в неповній формі

 • Якщо <логічний вираз>

 • то серія;

 • всеРозгалуження. Приклад

 • Приклад.

   • Алг Task_Max
   • Арг a, b: ціл;
   • Рез max: ціл;
   • Поч
   • Ввести a;
   • Ввести b;
   • якщо a>b то max:=a інакше max:=b;
   • Вивід max;
   • Кін
 • Завдання. Які дії виконає дана програма? Складіть блок-схему до прикладу. Повторення

 • а) пiдготовку циклу - задання початкових значень змiнним циклу перед першим його проходом;

 • б) тiло циклу - дiї, якi повторюються в циклi для рiзних значень змiнних циклу;

 • в) модифiкацiю (змiну) значень змiнних циклу перед кожним новим його повторенням;

 • г) керування циклом - перевiрку умови продовження (або закiнчення) циклу i перехiд на початок тiла циклу, якщо виконується умова продовження циклу (або вихiд з циклу при його закiнченнi).


 Типи циклічних алгоритмів

   • Розрiзняють цикли iз заданим числом повторень (цикли з параметром) i цикли з напеpед невiдомим числом повторень (цикли з передумовою та з пiсляумовою):
   • 1. Цикл-для
   • 2. Цикл-до
   • 3. Цикл-поки


Цикл-для

 • Вказівка повторення з параметром записується таким чином:

   • для i:=x1 до xn крок Н
   • пц
   • тіло циклу;
   • кц
 • і - параметр циклу

 • х1 - початкове значення параметру

 • xn - кінцеве значення параметру

 • H - крок зміни параметру (може набувати значення +1 або -1)

 • Цикл-для виконується т.ч.: параметру і присвоюється початкове значення х1. Він порівнюється з кінцевим значенням xn. Якщо х1<=xn, то виконується цикл. Значення і автоматично змінюється на крок Н і знову порівнюється зі xn і т.д. Якщо отримуємо, що x1>xn, то цикл не виконується.Цикл-поки

   • Поки <умова>
   • пц
   • тіло циклу;
   • кц
 • Якщо умова істинна то виконується тіло циклу. Виконання програми повертається до перевірки умови циклу.

 • Якщо умова хибна, то виконується вказівка, яка знаходиться після вказівки з передумовою Цикл-до

 • Повторювати

 • пц

 • тіло циклу;

 • кц

 • до <умова>;

 • Спочатку виконується тіло циклу, а пізніше перевіряється умова. Якщо умова істинна, то виконання циклу завершується, якщо ні, то цикл виконується ще раз і т. д.


 Повторення. Приклад

 • Приклад

 • Обчислити суму n- перших натуральних чисел.

 • Складемо блок-схему і алгоритм


 Повторення. Приклад

 • Алг Сума;

   • арг: n, i: ціл;
   • рез S: дійсн;
   • Поч
   • Ввести n;
   • i:=1;
   • S:=0;
     • поки i<=n
     • пц
     • S:=S+i;
     • i:=i+1;
     • кц
   • Вивід S;
 • Кін Повторення. Приклад. Завдання

 • 1. Який вид циклу виконується в даній задачі? Чому?

 • 2. Визначіть початкові умови циклу

 • 3. Визначіть тіло циклу.

 • 4. Визначіть керуючу змінну циклу.

 • 5. Визначіть крок з яким змінюється лічильник циклу.

 • 6. Яким буде результат S, якщо n набуде значення 2; 3; 5; 10; 100?