refik.in.ua 1

Білик М. Д.

Організація і методика аудиту сільськогосподарських підприємств

Підручник. — К.: КНЕУ, 2003. — 628 с.Тв.обкл.

Гриф надано Міністерством освіти і науки України

Лист № 1/11-2401 від 18.07.2002 р.

Ціна: 43,75 грн.


ISBN 966–574–496–8


Підручник розкриває організацію і методику аудиту та його особливості на сільськогосподарських підприємствах. В підручнику вперше основну увагу приділено методиці проведення аудиту, що відрізняє його від інших посібників з аудиту. Дана методика може бути використана в будь-якій галузі економіки, крім виробництва, де особливу увагу приділено аудиту витрат і виходу продукції.

Для студентів, аспірантів і викладачів вищих навчальних закладів відповідної спеціальності, а також аудиторів, керівників аудиторських фірм, бухгалтерів-практиків, економістів і тих, хто самостійно вивчає організацію і методику аудиту на сільськогосподарському підприємстві.


ЗМІСТ

Вступ 3Розділ 1 Організаційні основи аудиту сільськогосподарських підприємств 5

1.1. Особливості організації аудиту в агропромисловому комплексі України 5

1.2. Договір на проведення аудиторської перевірки 12

1.3. Ознайомлення з об’єктом аудиту 15

1.4. Планування діяльності аудиторських фірм 20

1.5. Планування аудиторської перевірки підприємства 27

Контрольні запитання і завдання 37

Розділ 2 Аудит установчих документів, операцій із власним капіталом та забезпеченням зобов’язань 39

2.1. Аудит установчих документів 39

2.2. Перевірка формування і змін власного капіталу 41

2.2.1. Аудит статутного капіталу підприємства 41

2.2.2. Аудит пайового капіталу 48

2.2.3. Аудит додаткового капіталу 51


2.2.4. Аудит резервного капіталу 52

2.2.5. Аудит нерозподіленого прибутку 53

2.2.6. Аудит вилученого капіталу 54

2.2.7. Аудит неоплаченого капіталу 55

2.3. Аудит розрахунків з акціонерами 58

Контрольні запитання і завдання 60

Розділ 3 Аудит грошових коштів 61

3.1. Аудит касових операцій 61

3.1.1. Мета, завдання, джерела аудиту 61

3.1.2. Аудиторські процедури: зміст і послідовність проведення 66

3.2. Аудит операцій за рахунками в банках 95

Контрольні запитання і завдання 107

Розділ 4 Аудит запасів 108

4.1. Мета і завдання аудиту 108

4.2. Аудит визнання запасів і правильності їх оцінки 110

4.3. Аудит збереження запасів 114

4.4. Аудит надходження запасів 120

4.5. Аудит вибуття запасів 126

4.5.1. Оцінка методу списання запасів 126

4.5.2. Аудит відпуску запасів у виробництво 128

4.6. Аудит тварин на вирощуванні та відгодівлі 130

4.6.1. Мета і завдання аудиту 130

4.6.2. Аудит документального оформлення господар-
ських операцій 131


4.6.3. Аудит забезпечення збереження тварин 132

4.6.4. Аудит господарських операцій з надходження
тварин 134


4.6.5. Аудит вибуття тварин 140

4.6.6. Аудит виконання плану вихідного поголів’я
та обороту стада тварин 148


4.7. Аудит товарів 151

4.8. Аудит малоцінних і швидкозношуваних предметів 155

Контрольні запитання і завдання 159

Розділ 5 Аудит основних засобів, інших необоротних матеріальних активів 161

5.1. Мета, завдання, джерела аудиту 161


5.2. Аудит визнання, збереження і технічного стану не-
оборотних активів 163


5.3. Аудит руху необоротних активів 174

5.4. Аудит амортизації необоротних активів 192

5.5. Аудит орендованих необоротних активів 203

5.6. Аудит витрат на поліпшення необоротних активів 212

Контрольні запитання і завдання 215

Розділ 6 Аудит нематеріальних активів 216

6.1. Мета і завдання аудиту 216

6.2. Планування аудиту нематеріальних активів 217

6.3. Послідовність аудиту нематеріальних активів 218

6.4. Вимоги до висновку за результатами перевірки нематеріальних активів 225

Контрольні запитання і завдання 226

Розділ 7 Аудит витрат на оплату праці 227

7.1. Мета і завдання аудиту 227

7.2. Аудит визначення і використання фонду оплати праці 229

7.3. Аудит розрахунків з оплати праці 234

Контрольні запитання і завдання 246

Розділ 8 Аудит виробничої діяльності 248

8.1. Мета і завдання аудиту 248

8.2. Аудит витрат і виходу продукції рослинництва 249

8.2.1. Аудит витрат на виробництво продукції рослинництва 249

8.2.2. Аудит документального оформлення операцій
з обліку витрат і виходу продукції рослинництва 252


8.2.3. Аудит калькуляції собівартості продукції рослинництва 266

8.2.4. Аудит виходу продукції рослинництва 274

8.3. Аудит виробництва продукції у тваринництві 281

8.3.1. Мета і завдання аудиту 281

8.3.2. Аудит витрат на виробництво продукції тваринництва 282

8.3.3. Аудит синтетичного та аналітичного обліку витрат

і виходу продукції тваринництва 297


8.4. Аудит промислових виробництв сільськогосподар-
ських підприємств 303


8.5. Аудит допоміжних виробництв і обслуговуючих
галузей агропромислового комплексу 316


8.6. Аудит обслуговуючих підприємств агропромислового комплексу 325

8.7. Аудит загальновиробничих витрат 326

Контрольні запитання і завдання 334

Розділ 9 Аудит розрахункових і кредитних операцій 336

9.1. Мета й завдання аудиторської перевірки 336

9.2. Аудит розрахунків з постачальниками та підрядниками 339

9.3. Аудит розрахунків з підзвітними особами, за претензіями та відшкодуванням матеріальних збитків, з різними дебіторами й кредиторами 346

9.4. Аудит кредитних операцій 356

Контрольні запитання і завдання 364

Розділ 10 Аудит податків 365

10.1. Мета і завдання аудиту 365

10.2. Аудит фіксованого сільськогосподарського податку 366

10.3. Аудит податку на додану вартість сільськогосподарських товаровиробників 373

10.4. Аудит акцизного збору 382

10.5. Аудит прибуткового податку з доходів громадян 390

10.6. Аудит місцевих податків 398

10.6.1. Аудит податку з реклами 398

10.7. Аудит місцевих зборів 402

10.7.1. Збір за парковку автотранспорту 402

10.7.2. Збір за право використання місцевої символіки 404

10.7.3. Збір за видачу дозволу на розміщення об’єктів торгівлі та сфери послуг 405

10.8. Аудит платежів за ресурси 406

10.9. Аудит оподаткування суб’єктів малого підприємства за спрощеною системою 409

Контрольні запитання і завдання 414

Розділ 11 Аудит платежів до державних цільових фондів 416


11.1. Аудит збору на обов’язкове державне пенсійне страхування 416

11.2. Аудит внесків на загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням і похованням 430

11.3. Аудит внесків на загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання 440

11.4. Аудит збору на обов’язкове соціальне страхування на випадок безробіття 444

Контрольні запитання і завдання 449

Розділ 12 Аудит інвестицій 451

12.1. Мета, завдання та джерела перевірки 451

12.2. Аудит фінансових інвестицій 452

12.3. Аудит капітальних інвестицій 460

12.3.1. Аудит вартості об’єктів і законності витрат, пов’язаних з капітальними інвестиціями 460

12.3.2. Перевірка постановки обліку капітальних інвестицій на підприємстві 463

12.3.3. Аудит обліку придбання основних засобів 465

12.3.4. Аудит обліку витрат на закладання і вирощуван-
ня багаторічних насаджень 466


12.3.5. Аудит обліку витрат на формування основного стада 467

Контрольні запитання і завдання 468

Розділ 13 Аудит реалізації доходів і витрат діяльності
та формування фінансових результатів 470


13.1. Мета і завдання аудиту 470

13.2. Аудит реалізації сільськогосподарської продукції 471

13.3. Аудит адміністративних витрат і витрат на збут
та інших операційних витрат 496


13.5. Аудит доходів і витрат фінансової діяльності 503

13.6. Аудит доходів та витрат іншої діяльності 505

13.7. Аудит надзвичайних доходів і витрат 505

13.8. Аудит формування фінансових результатів 507


Контрольні запитання і завдання 516

Розділ 14 Аудит фінансової звітності 517

14.1. Аудит дотримання нормативних вимог П(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності» 517

14.2. Аудит балансу підприємства 520

14.3. Аудит Звіту про фінансові результати 538

14.4. Аудит Звіту про рух грошових коштів 548

14.5. Аудит Звіту про власний капітал 559

14.5.1. Джерела формування власного капіталу 562

14.5.2. Статті формування власного капіталу 568

14.6. Аудит Приміток до фінансової звітності 573

Контрольні запитання і завдання 579

Розділ 15 Аудит податкової звітності 581

15.1. Аудит розрахунку фіксованого сільськогосподар-
ського податку і заповнення форми розрахунку 581


15.2. Аудит звітності з прибуткового податку
з громадян 586


15.3. Аудит податкової звітності з податку на додану вартість сільськогосподарських товаровиробників 590

15.4. Аудит звітності з податку на прибуток 594

15.5. Аудит звітності з податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів 601

Контрольні запитання і завдання 605

Розділ 16 Оформлення результатів аудиторської перевірки 607

16.1. Аудиторський звіт 607

16.2. Аудиторський висновок та його види 609

Контрольні запитання і завдання 614

Література 616

Додаток 1 618