refik.in.ua 1

Хорунжий М. Й.

Організація агропромислового комплексу

Підручник. — К.: КНЕУ, 2001. — 382 с.М.обкл.

Гриф надано Міністерством освіти і науки України

Лист № 1/11-2241 від 27.04.01

Ціна: 22,50 грн.


ISBN 966–574–279–5


Викладено організаційно-економічні основи виникнення, становлення і формування агропромислового комплексу. Показано умови й фактори агропромислової інтеграції та функціонування агропромислового вироб­ництва, його структуру, особливості та протиріччя. Розкрито суть, форми і методи дії економічного механізму за умов переходу до ринкових відносин.

Підручник призначений для формування всебічного розуміння проб­леми розвитку агропромислового комплексу в сучасних умовах.

Для студентів економічних спеціальностей аграрного профілю, викла­дачів, практиків.


ЗМІСТ


Вступ 3


ТЕМА 1. Формування АПК — об’єктивний процес
поглиблення суспільного поділу праці 5


1.1. Передумови та фактори виникнення і становлення
агропромислового комплексу 5


1.2. Стадії розвитку агропромислового комплексу 9

1.3. Загальна оцінка процесу розвитку АПК в Україні 10

1.4. Агропромислова інтеграція та її суть 13

1.5. Технологічний процес агропромислового виробництва 15

1.6. Якісна оцінка процесу агропромислової інтеграції 20

1.7. Фактори і види зв’язків агропромислової інтеграції 22

1.8. Агропромислове виробництво та його особливості 26

1.9. Протиріччя агропромислового виробництва 29

1.10. Переваги агропромислового виробництва 32

1.11. Особливості входження АПК в ринкові умови 32

Контрольні запитання 35

ТЕМА 2. АПК — логічне завершення процесу

агропромислової інтеграції 37

2.1. Агропромисловий комплекс та його суть 37

2.2. Особливості АПК 39

2.3. Завдання АПК 40

2.4. Поняття про структуру НГ АПК 42

2.5. Основні аспекти структурної побудови АПК 45

2.6. Функціонально-галузева структура АПК 51

2.7. Кінцева продукція АПК 53

2.8. Місце АПК в єдиному народногосподарському
комплексі 54


2.9. Критерії і показники ефективності функціонування АПК 57

Контрольні запитання 63

ТЕМА 3. Перша сфера. Її роль у розвитку АПК 64

3.1. Об’єктивна необхідність виділення в ТП АПВ
самостійної ланки — І сфери АПК 64


3.2. Галузевий склад I сфери 69

3.3. Особливості І сфери АПК 75

3.4. Техніко-технологічні вимоги до підприємств і галузей
І сфери 81


3.5. Основи формування ринку матеріально-технічних ресурсів 90

Контрольні запитання 101

ТЕМА 4. Друга сфера — головна ланка агропромислового
комплексу 103


4.1. Фактори, що обумовили центральне місце сільського
господарства в структурі АПК 103


4.2. Загальна соціально-економічна характеристика
сільського господарства 106


4.3. Особливості сільськогосподарського виробництва 113

4.4. Ресурси сільського господарства та особливості
їх відтворення 120


4.5. Загальна характеристика головних ресурсів сільського
господарства України 125


4.5.1. Земельні ресурси 125

4.5.2. Водні ресурси 134

4.5.3. Трудові ресурси 137

4.5.4. Матеріально-технічні ресурси 143

4.6. Інтенсифікація сільського господарства — головний шлях

ефективного використання ресурсів 148

4.7. Сільське господарство в системі ринкових відносин в АПК 155

Контрольні запитання 159

ТЕМА 5. Третя сфера та її роль у створенні кінцевого
продукту АПК 161


5.1. Економічна суть, особливості і роль ІІІ сфери в доведенні
до споживача кінцевого продукту АПК 161


5.2. Система заготівлі та зберігання сировини — поєднувальна
ланка між її виробництвом і промисловою переробкою 166


5.3. Особливості організації заготівель в умовах ринкових
перетворень 168


5.4. Вибір форм і методів заготівлі сільськогосподарської
продукції 171


5.5. Формування механізму економічних відносин
у системі заготівлі сільськогосподарської продукції 173


5.6. Переробка сільськогосподарської продукції —
центральна ланка ІІІ сфери АПК 176


5.7. Політика узгоджень як обов’язковий елемент агробізнесу 183

5.8. Склад і класифікація переробних галузей та їх вимоги
до сільськогосподарської сировини 189


5.9. Збалансованість потужностей сировинних зон
і переробних підприємств 192


5.10. Система оцінювання діяльності переробних підприємств 199

5.11. Торгівля — завершальна ланка ІІІ сфери АПК 203

5.12. Маркетинг у системі функціонування ІІІ сфери АПК 208

5.13. Продовольча проблема і продовольча безпека 211

Контрольні запитання 215

ТЕМА 6. Виробнича інфраструктура та її функціональне
призначення 218


6.1. Суть, особливості та основні види інфраструктури 218

6.2. Виробнича інфраструктура АПК та її галузевий склад 221

6.3. Агросервіс у системі виробничої інфраструктури АПК 224

6.4. Агросервіс та його завдання в сучасних умовах

розвитку АПК 231

6.5. Місце агросервісу в сучасній технічній політиці АПК 234

6.6. Особливості функціонування окремих напрямів
агросервісної діяльності 241


6.7. Умови функціонування агросервісу в ринковому
середовищі 247


Контрольні запитання 250

ТЕМА 7. Соціальна інфраструктура АПК 251

7.1. Суть і функціональне призначення соціальної
інфраструктури 251


7.2. Особливості та галузевий склад соціальної
інфраструктури 254


7.3. Загальна оцінка сучасного стану розвитку соціальної
сфери села 257


7.4. Об’єктивна необхідність реанімації соціальної
інфраструктури села 262


7.5. Основні напрями і підходи становлення сучасної
соціальної сфери села в умовах ринкових трансформацій 265


Контрольні запитання 268

ТЕМА 8. Агропромислові формування та основи
їх функціонування 270


8.1. Економічна суть та особливості агропромислових
формувань 270


8.2. Передумови створення агропромислових формувань 272

8.3. Основні види агропромислових формувань 275

8.3.1. Господарські агропромислові формування 278

8.3.2. Територіальні агропромислові формування 281

8.4. Переваги агропромислових формувань 288

8.5. Організаційні засади створення агропромислових
формувань 290


8.6. Обґрунтування механізму створення агропромислових
формувань 294


Контрольні запитання 296

ТЕМА 9. Продуктові підкомплекси як основа організації
агропромислових формувань 297


9.1. Економічна суть і головні ознаки продуктових
підкомплексів 297

9.2. Агропромисловий цикл та його роль у формуванні

продуктових вертикалей 298

9.3. Різновиди та особливості продуктових підкомплексів 306

9.4. Організаційно-виробнича характеристика головних
продуктових підкомплексів 310


9.4.1. Зернопродуктовий підкомплекс 310

9.4.2. Бурякоцукровий підкомплекс 316

9.4.3. М’ясопродуктовий підкомплекс 321

9.5. Ринкові перетворення в продуктових підкомплексах 325

Контрольні запитання 331

ТЕМА 10. Економічний механізм АПК 333

10.1. Поняття про економічний механізм та його роль
у системі АПК 333


10.2. Управління в системі економічного механізму АПК 338

10.3. Основні методологічні аспекти планування АПК 341

10.4.Вимоги до програмно-цільового планування 343

10.5. Цільові комплексні програми розвитку АПК 346

10.6. Цільові комплексні програми в умовах становлення
ринкових відносин 348


10.7. Цінові та фінансово-кредитні важелі економічного
механізму 350


10.8. Регулювання міжгалузевих відносин 353

10.9. Державне замовлення і роль держави у становленні
економічного механізму АПК 360


10.10. Особливості формування економічного механізму
АПК за сучасних умов 364


10.11. Моніторинг у системі економічного механізму 369

Контрольні запитання 372

Література 374