refik.in.ua 1 2 3

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Вінницький технічний коледж


«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Директор коледжу

_______О.С. Домінський

«___»_________2012р.


Наскрізна програма виробничого навчання


з спеціальності 5.05010201 „Обслуговування комп'ютерних систем і мереж"


Розробники: Рихлюк В.П.

Колесник А.І.


м. Вінниця, 2012 р.

1. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА


1. 1. Вступ


Високий рівень вимог до професійної підготовки техніків з обчислювальної техніки вимагає створення науково-обґрунтованої системи виробничого навчання, яка відображається в наскрізній програмі виробничого навчання.

Наскрізна програма виробничого навчання – це розгорнутий план професійної підготовки з урахуванням міжпредметних зв’язків, що відображають логічно зв’язану сукупність навчальних предметів та всіх видів виробничих практик з визначеними тривалістю та термінами їх проведення.

Наскрізна програма виробничого навчання розроблена з урахуванням усіх вимог освітньо-кваліфікаційної характеристики спеціальності та кваліфікаційної характеристики професії


1.2. Види практик та їх організація.


Практичне навчання з спеціальності 5.05010201 „Обслуговування комп'ютерних систем і мереж" включає навчальні, технологічну та переддипломну практики.

Перелік навчальних практик:


 1. Електрорадіомонтажна

Виробничі практики:

 1. Технологічна

 2. Переддипломна

Метою навчальних практик є закріплення теоретичних знань, отримання первинних відомостей та навичок з робітничих спеціальностей, підготовка до наступних видів практик.

Електрорадіомонтажна практика проводиться в навчально-виробничих майстернях навчального закладу. Група студентів ділиться на дві підгрупи. При цьому тривалість робочого дня студента не повинна перевищувати шести навчальних годин. Даний вид навчальної практики проводиться майстрами виробничого навчання.


Технологічна та переддипломна практики проводяться на підприємствах різних форм власності за індивідуальними та груповими формами навчання.

Тривалість робочого дня студентів під час проходження практики на підприємстві встановлюється відповідно до діючого законодавства.

Метою технологічної практики є закріплення та поглиблення практичних навичок з робітничої кваліфікації отриманих на попередніх практиках, а також освоєння встановлених норм виробітку, сучасних методів роботи та організації праці.

Перед виходом на технологічну практику студенти отримують індивідуальне завдання, в якому вказується тема та питання , що підлягають вивченню, а також необхідні методичні вказівки. Окрім того індивідуальне завдання включає завдання з технічної творчості (виготовлення стендів, моделей та макетів), техніко-економічні та дослідницькі питання.

За своєчасність оформлення та отримання студентами завдань відповідає голова предметної комісії спеціальних дисциплін.

Завдання на технологічну практику доповнюються питаннями вивчення ефективних методів організації праці, виховання відповідального ставлення до дорученої справи та привиття навиків організаторської роботи. Послідовність проходження практики визначається робочим планом. Керівник підприємства (бази практики) видає наказ про зарахування студентів на виробничу практику, призначає керівників практики та відповідальних за охорону праці від підприємства, закріплює студентів по робочим місцям та вказує терміни перебування на них.

Вихідними матеріалами для керівника практики є : робочий план, календарний графік, програма практики та індивідуальне завдання.

Після виконання кожного розділу програми практики керівник практики допомагає студенту в обробці матеріалів, необхідних для складання звіту з практики.

Керівник практики від навчального закладу контролює роботу практикантів шляхом відвідування бази практики.

З метою можливості участі керівника практики від навчального закладу в роботі кваліфікаційних комісій підприємств, планувати відвідування баз практики необхідно таким чином, щоб найбільша кількість відвідування приходилася на кінець практики.


Під час проходження практики студент веде щоденник, а по завершенню практики – виконує звіт. В щоденник студент щоденно вносить докладні записи про роботу на робочому місці, про виконання дорученої роботи та про загальний характер поставлених задач та технологічних процесів. Щоденник є основним документом, по якому складається звіт з практики. Керівник практики від підприємства щотижня перевіряє щоденники практикантів. Керівник практики від ВНЗ перевіряє щоденник по завершенню практики і звертає увагу на повноту записів, технічну значимість, аккуратність, відповідність записів та супровідного матеріалу програмі практики. Матеріали для звіту систематично збираються студентами протягом усього періоду практики і повинні відповідати програмі практики.

Керівник практики від підприємства зобов’язаний надати студентам всю необхідну інформацію описового та технічного характеру, економічні дані та іншу інформацію відповідно до програми практики . При перевірці матеріалів зібраних для звітів, викладач ВНЗ повинен звертати увагу на оформлення графіків, креслення , відповідність державним стандартам, повноту описів, правильність розрахунків та інше. Всі зауваження керівників практик студенти усувають до призначеного терміну здачі звітів.

Звіт оформлюється на стандартних листах відповідно до правил оформлення проектної документації. Об’єм звіту встановлюється навчальним закладом з урахуванням тривалості та програми практики , але не менше ніж 15 друкованих аркушів.

Звіти з практики можуть доповнюватися фотографіями (фото-звіт) та комп’ютерними презентаціями. Звіти з практик захищаються перед комісією ВНЗ та здаються заступнику директора (завідувачу практикою) в триденний термін після завершення практики.

Підсумки практики обговорюються на педагогічних, методичних та адміністративних радах навчального закладу, а також на підсумкових зборах за підсумками практики , які проводяться в тижневий термін по завершенню практики . Підсумкові збори організовуються заступником директора з виробничого навчання (завідувачем практикою), який в присутності завідувачів відділеннями та класних керівників, керівників практикою від ВНЗ, повідомляє студентам про їх оцінки, здобуті робітничі кваліфікації та розряди , результати перевірки роботи практикантів керівниками практики від ВНЗ , підводить загальні підсумки з організації та проходження виробничої практики, визначає напрямки роботи та заходи для поліпшення роботи з виробничого навчання.


Класні керівники інформують збори про стан виховної роботи в період практик.

Всі підписи на звітній документації з практик повинні бути завіренні печатками підприємств.

За підсумками практик в студентські залікові книжки заносяться відомості про вид практики, залікові оцінки, робітничі кваліфікації та їх розряди.

Звітна документація з практик зберігається в навчальному закладі протягом одного навчального року.

При перевірці бази практики керівник практики від ВНЗ повинен звернути увагу на :

1).наявність наказу по підприємству про зарахування студентів для проходження практики;

2). наявність графіку переміщення практикантів по робочим місцям;

3). наявність на підприємстві програми практики;

4). дотримання студентами правил внутрішнього розпорядку підприємства;

5). ведення студентами щоденників та іншої облікової документації;

6).використання студентів на роботах, що не пов’язані з програмою практики;

7). ефективність роботи керівника практики від підприємства;

8). організацію харчування студентів під час проходження практики.

Виробнича переддипломна практика є завершальним етапом професійної підготовки в навчальному закладі. Перед її проходженням студент отримує від керівника дипломного проектування індивідуальне завдання творчого характеру , пов’язане з темою дипломного проекту. На основі програми практики, дипломного та індивідуального завдання керівник практики затверджує графік її проходження та контролює його виконання.

Для більш глибокого вивчення виробництва, розширення світогляду студентів, працівники підприємств організовуються відповідні консультації, лекції та виробничі екскурсії.

Після завершення переддипломної практики студент оформлює звіт відповідно до вимог державних стандартів, в якому відображаються всі види робіт, що виконувалися. Крім того під час проходження виробничих практик студент веде щоденник, який з підписами керівника практики від підприємства та завірений печаткою підприємства , надає разом зі звітом керівнику практики від навчального закладу.1.3. Розподіл бюджету часу за видами практик
п/п

Навчальна дисципліна/практика

Академічних годин

Національна кредитів

Кредитів ECTS

1.

Електромонтажна практика

108

2

3

2.

Технологічна практика

189

3,5

5,25

3.

Переддипломна практика

108

2

3
 1. НАВЧАЛЬНІ ПРАКТИКИ


  1. 2.1. ЕЛЕКТРОРАДІОМОНТАЖНА ПРАКТИКА


Електрорадіомонтажна практика згідно з освітньо-професійною програмою спеціальності 5.05010201 „Обслуговування комп'ютерних систем і мереж"

включає вимоги безпеки праці та протипожежного захисту, технології пайки монтажних з'єднань, електромонтажні матеріали, електроелементи схеми, напівпровідникові прилади, інтегральні схеми, мікросхеми, мікромодулі, електровакуумні прилади, технологія друкованого монтажу, контрольно перевірочні роботи.

Студент повинен знати:

• Технологічні процеси при виконанні радіомонтажних робіт;

• Матеріали, що застосовуються при монтажі;


• Радіодеталі;

• Загальні вимоги необхідні в компоновці і монтажі;

• Перевірка придатності деталей перед монтажем;

• Механічне збирання радіоелементів;

• Електричний монтаж;

• Додержання Т.Б. і знання протипожежних правил при виконанні радіомонтажних робіт.


Студент повинен вміти:

• Виконувати радіомонтажні роботи з додержанням правил Т.Б. і протипожежних правил, а також особистої гігієни монтажника;

• Виконувати пайку на високому технічному рівні;

• Вибирати по заданих параметрах типи і серії мікросхем, напівпровідникових приладів, резисторів, конденсаторів.

• Виготовляти котушки індуктивності, трансформатори і дроселі НЧ; ' • Користуватися довідковою літературою.  1. 2.1.1. Тематичний план
№ п/п

Тема занять

Кількість годин

Теорія

Практика

1

2

3

4

1.

Техніка безпеки. Знайомство з предметом.

Припої, флюси, паяльники. Практичні заняття по виконанню з'єднань засобами пайки.

2


1

62.

Загальні відомості за монтажні і намотувальні дроти.

Практичні заняття.


1

6

3.

Загальні поняття за джгути, кроси і кабелі. Практичні заняття.

1

6

4.

Котушки індуктивності.

Виготовлення котушок індуктивностей.

1

6

5.

Трансформатори і дроселі НЧ. Намотування котушок трансформаторів.

2

6

6.

Осердя для трансформаторів і дроселів НЧ. Збирання трансформаторів і дроселів НЧ.

1

6

7.

Резистори недротяні, постійні. Практичні заняття.

1

6

8.

Виготовлення дротяного резистора. Намотування дротяних резисторів.

1

6

9.

Змінні і напівзмінні резистори. Практичні заняття.

1

6

10.

Конденсатори постійної ємності. Практичні заняття.

2

6

11.


Електролітичні конденсатори. Практичні заняття.

1

6

12.

Напівпровідникові прилади. Практичні заняття.

1

6

13.

Інтегральні схеми, мікросхеми, мікромодулі Практичні заняття.

1

6

14.

Електровакуумні прилади.

Практичні заняття.

1

6

15

Збирання, монтаж електрорадіоприладів. Практичні заняття з друкованими платами.

2

6
Всього:

18

90


2.1.2. Зміст практики


1. Знайомство студентів з програмою практики і порядком її проведення. Інструктажі з безпеки життєдіяльності та пожежної безпеки. Якість — головний

показник електронної техніки. Основні види робіт, які виконують на практиці. Обладнання, інструмент і технічна документація в радіомонтажних майстернях. Техніка безпеки і протипожежна техніка, особиста гігієна і промислова санітарія при виконанні радіомонтажних робіт.

Радіомонтажний інструмент. Електричні паяльники, їх різновидність та класифікація. Пайка, сутність пайки. Вимоги для отримання якісної пайки. Припої і флюси. Різновидність і технічна характеристика припоїв і флюсів. Додержання правил техніки безпеки при роботі з припоями і флюсами. Основні марки припоїв і флюсів, що застосовуються на підприємствах. Види браку при лудінні та пайці, його усунення.


Практичні заняття по виконанню з'єднань засобами пайки.

2. Паяні з'єднання. Підготовка дротів для радіомонтажних робіт. Монтажні і намотувальні дроти. Загальні відомості про монтажні дроти. Класифікація дротів. Види ізоляції, що застосовується для монтажних дротів. Вибір перерізу та ізоляції. Загальні відомості про намотувальні дроти. Класифікація. Різновидність ізоляції. Підготовка намотувальних дротів до монтажу. Вибір перерізу та ізоляції. Основні марки.

Пайка дротів, перевірка якості і надійності. Очистка, промивка місць пайки. Види браку та методи їх усунення. Різновидність з'єднування дротів.

3. Монтажні і намотувальні дроти. Загальні поняття про джгути і кроси. Різновидності виробництва джгутів. Способи укладання дротів для джгута. Матеріали, що застосовуються для зв'язування джгутів. Маркірування і обробка джгутів. В'язання бандажа та його призначення. Контроль правильності розкладки дротів джгута, довжини відгалужень і якості в'язки, продзвінка. Види браку, методи усунення . Контроль якості. Кабелі. Різновидність. Класифікація і маркірування. Основні характеристики кабелів. Способи оброблення і закріплення ізоляції. Основні марки. Вивчення технічних вимог та технічної документації на обробку кабелів.

Види браку та методи їх усунення. Контроль якості.

4. Виготовлення котушок індуктивності. Призначення і тип котушок. Різноманітність котушок та сердечників. Умовні позначення на схемі. Технічні вимоги на монтаж котушок індуктивності і дроселів ВЧ, а також підготовка до монтажу. Прилади, необхідні для вимірювання параметрів котушок. Види браку, та його усунення, контроль якості.

Тренувальні роботи по виготовленню котушок індуктивності.

5. Виготовлення трансформаторів і дроселів НЧ. Ознайомлення з різновидністю трансформаторів і дроселів НЧ. Різновидність обмоток. Призначення і будова. Основні технічні параметри. Матеріали для каркасів. Дроти для намотування котушок. Способи намотування. Способи закріплення виводів. Перевірка котушок на обрив, короткозамкнутість витків, замикання між обмотками. Просочування котушок парафіном, компаундом, лаком.


Тренувальні роботи по намотуванню котушок трансформаторів і дроселів НЧ.

6. Виготовлення трансформаторів і дроселів НЧ. Сердечники, що застосовуються для трансформаторів і дроселів НЧ. Розподіл сердечників по конструкції і матеріалу. Правила і способи складання. Способи установки і кріплення зібраних трансформаторів і дроселів НЧ. Екранування їх. Перевірка трансформаторів і дроселів по параметрах.

Практичні заняття по збиранню і перевірці трансформаторів і дроселів НЧ.

7. Робота з радіоелементами. Короткі відомості про радіодеталі. Резистори недротяні постійні. Ознайомлення з різними типами резисторів. Класифікація, маркірування, позначення на схемах, їх конструктивне виконання, параметри і умовне позначення. Вибір резистора по потужності. Перевірка придатності. Технічні та технологічні вимоги підготовки резисторів до монтажу. Формування виводів. Прилади для вимірювання резисторів.

Практична робота з недротяними постійними резисторами. Лудіння, формування, пайка. Дотримання техніки безпеки при виконанні цих робіт.

8. Короткі відомості про радіодеталі. Виготовлення дротяного резистора. Ознайомлення з різними типами цих резисторів. Призначення та будова. Матеріали, що застосовуються для виготовлення каркасів і резисторів. Вимоги до дротяного резистора. Класифікація, маркірування, позначення на схемах, їх параметри і конструктивне виконання. Технічні та технологічні вимоги підготовки резисторів до монтажу.

Тренувальні роботи по намотуванню, вимірюванню і підгонці резистора.

9. Короткі відомості про радіодеталі. Змінні і напівзмінні резистори. Конструктивне виконання цього виду резисторів. Способи кріплення і технічна експлуатація цього виду резисторів. Класифікація, маркірування, позначення на схемах. Ділення по групах в залежності від кута повороту. Призначення та будова. Технічні та технологічні вимоги підготовки резисторів до монтажу.

Тренувальні роботи з змінними і напівзмінними резисторами.


10. Короткі відомості про радіодеталі. Конденсатори постійної ємності. Ознайомлення з різновидністю конденсаторів постійної ємності. Класифікація, маркірування і позначення на схемах. Номінальна величина ємності, клас точності, робоча і випробувальна напруга, електрична міцність, температурний коефіцієнт ємності. Перевірка придатності. Технологічні вимоги підготовки конденсаторів до монтажу. Варіанти формування виводів, установка на плату.

Практична робота з конденсаторами. Лудіння, формування виводів та пайка.

11. Короткі відомості про радіодеталі. Конденсатори змінні і напівзміннї. Ознайомлення з різними типами цих конденсаторів. Класифікація, позначення на схемах, маркірування. Способи установки на плати і шасі радіоапаратури. Технічна експлуатація цих виводів конденсаторів. Призначення і будова. Електролітичні конденсатори. Будова і особливості цих конденсаторів. Місця застосування. Позитивні і негативні ознаки. Позначення на схемах, маркірування, різновидність. Особливості формування виводів, кріплення і пайка.

Практичні заняття з цими видами конденсаторів.

12. Короткі відомості про радіодеталі. Напівпровідникові діоди, транзистори і тиристори. Ознайомлення з різновидністю цих приладів. Класифікація, міркування і позначення на схемах. Знайомство з системою цокольовки. Конструктивне виконання, способи установлення на плату. Особливості формування виводів та пайки цих приладів. Перевірка придатності напівпровідникових приладів.

Практичні заняття з напівпровідниковими приладами. Формування виводів, лудіння, пайка.

13. Короткі відомості про радіодеталі. Інтегральні схеми, мікросхеми та мікромодулі. Ознайомлення з різновидністю мікросхем, мікромодулів. Маркірування і система умовного позначення мікросхем і мікромодулів. Знайомство з системою цокольовки. Особливості формування виводів і паяння цих приладів. Способи установлювання їх на плату. Технічні вимоги та технологічний процес на монтаж мікросхем. Підготовка мікросхем і мікромодулів до монтажу.


Практичні заняття з мікросхемами.

14. Короткі відомості про радіодеталі. Електровакуумні прилади. Приймальне підсилювальні лампи, електронно-променеві трубки, іонні прилади, фотоелектронні прилади, індикатори знакосинтезуючі. Ознайомлення з різними типами лампових панельок, їх конструкцією. Знайомство з системою цокольовки. Маркірування і умовне позначення на схемах. Перевірка придатності цих приладів. Особливості установки і кріплення цих приладів. Особливості формування виводів.

Практичні заняття з даними видами приладів.

15. Збирання, монтаж вузлів і блоків електрорадіопристроїв. Знайомство з об'ємним і друкованим монтажем та технологією збирання радіоелектронної апаратури. Знайомство з монтажними схемами. Способи виконання монтажу по цих схемах. Розробка друкованих плат по електричних схемах. Установка радіоелементів на друковану плату.

Технологічні і операційні карти. Технічний контроль. Механізація і автоматизація процесів монтажу. Комутаційні пристрої, електричні з'єднувачі, що застосовуються в радіомонтажі.

Практичні заняття з різними видами монтажу.


ЛІТЕРАТУРА

1. Н.Н. Акимов й др. Резистори, конденсаторьі, трансформатори. Справочник. Минск: «Беларусь», 1994.

2. А.Т. Белевцев. Монтаж радиоаппаратурьі й приборов. Москва: «Вьісшая школа», 1982.

3. М.Н. Березовский. Краткий справочник радиолюбителя. Издательство «Техника»,

Киев 1975.

4. В.Г. Бодиловский. Справочник молодого радиста. Москва: « Вьісшая школа», 1983.

5. В.Г. Борисов. Юньїй радиолюбитель. Москва: « Знергия», 1979.

6. В.О. Буклер й др. Монтаж радиоаппаратурьі. Москва: «Знергия», 1973.

7. Г.А. Горячева. Конденсатори. Москва: «Радио й связь», 1984.

8. В.П. Гусев. Производство радиоаппаратурн. Издательство «Вьісшая школа». Москва, 1970.

9. В.П. Градиль. Краткий справочник радиомонтажника. Харьков: «Прапор», 1974.


10. Л.Л. Гржимальский й др. Справочник по пайке. Под редакцией к.т.н. И.Е. Петрунина. Москва: «Машиностроение», 1984.

11. В.В. Дубровский. Справочник. Резистори. Под редакцией И.И.Четвертакова й В.М. Терехова. Москва: «Радио й связь», 1991.

12. А.В. Кривошей. Пайка й сварка радиозлектронной аппаратурн. Москва: « Знергия», 1974.

13. Б. А. Максимихин. Технологические процесси пайки злектромонтажньгх соединений. Ленинград: « Знергия», Ленинградское отделение. 1980.

14. Р.М. Терещук й др. Справочник радиолюбителя.

Київ: «Наукова думка», 1989.

15. В.Е. Хряпин. Справочник паяльщика.

Москва: «Машиностроение», 1974.

16. И.И. Четвертков й др. Справочник по злектрическим конденсаторам. Москва: « Радио й связь», 1983.  1. 2.2. ТЕХНОЛОГІЧНА ПРАКТИКА


Виробнича технологічна практика має за мету знайомство студентів з виро­бничим процесом безпосередньо на підприємствах, а також в організаціях, фірмах (в подальшому підприємствах), закріплення знань, одержаних при вивченні спеці­альних дисциплін, і надбання практичних навиків з фаху; вдосконалення профе­сійної майстерності, залучення до виробничої діяльності, раціоналізації і винахід­ництва, прищеплення навиків організаторської роботи в трудовому колективі.

В період технологічної практики студенти активно сприяють виконанню ви­робничої програми підприємства, беруть участь у монтажі та випробуванні устат­кування персонального комп’ютера (ПК), здійснюють тестову перевірку ПК та пе­риферійних пристроїв, освоюють методику пошуку непрацездатних вузлів та еле­ментів окремих блоків ЕОМ.

Під час технологічної практики рекомендується робота студентів на штат­них робочих місцях в якості дублерів, виконання ними індивідуальних завдань, рекомендуються для них лекції і семінари на виробництві, індивідуальні і групові консультації та екскурсії.


Необхідно приділяти особливу увагу охороні праці. Перед практикою на ви­робництві студенти повинні пройти попередній інструктаж згідно з системою ста­ндартів про охорону праці і тільки після цього можуть бути допущені на терито­рію підприємства.

Тривалість практики визначається навчальним планом і складає 25 днів. Після проходження виробничої переддипломної практики студент повинен

ЗНАТИ


 • структуру управління роботою підприємства, установи чи організації;

 • правила внутрішнього розпорядку, пожежної безпеки, безпеки праці на виробничих дільницях і на робочих місцях:

 • обов’язки і права техніка з обчислювальної техніки;

 • види діагностики пристроїв ПЕОМ;

 • принципи організації експлуатації ЕОМ та засоби контролю ЕОМ;

 • типи та види профілактик обчислювальної техніки та периферійних пристроїв;

 • передові методи організації праці.

ВМІТИ

 • виконувати тестову перевірку ЕОМ та периферійних пристроїв;

 • здійснювати пошук непрацездатних вузлів та елементів окремих блоків ЕОМ;

 • виконувати інсталяцію та налагодження програмного забезпечення.

 • готувати до роботи устаткування та периферійні пристрої:

 • виконувати діагностику та усунення неполадок у локальних комп’ютер­них мережах;

 • виконувати монтаж та випробування устаткування персонального комп’ютера;

 • виконувати вибір необхідного типу та системи електрорадіовимірювального приладу;

 • проводити електрорадіовимірювання в електронній апаратурі;

 • проводити профілактичне обслуговування обчислювальної техніки та пе­риферійних пристроїв;

 • виконувати підключення додаткових зовнішніх пристроїв до ЕОМ, з ме­тою розширення технічних можливостей;

На технологічну практику направляються студенти, що не мають академіч­ної заборгованості.


Хід практики контролює керівник практики від технікуму. Він вирішує всі питання, пов’язані з організацією практики і виконанням вимог випускаючої циклової комісії.

Безпосереднє методичне і технічне керівництво роботою студентів на прак­тиці здійснюється керівником від підприємства - кваліфікованим спеціалістом, призначеним наказом по підприємству.

По закінченні практики оформляються щоденник та звіт про виконання програми практики. Вони містять відомості про виконану роботу по кожній темі програми практики. Із щоденником та звітом ознайомлюється керівник практики від підприємства який дає відзив про якість, добросовісність проходження практики студентом, відмічає рі­вень організаторських здібностей і фахової підготовки студента.

Виробнича технологічна практика оцінюється комісією за сукупністю кіль­кості і якості виконаних студентом робіт, які відображені в звіті та щоденнику, за повнотою його відповідей на поставлені запитання і характеристикою, яка дається студенту підприємством.

Оформлені щоденник та звіт з практики з відзгуком здаються в навчальний заклад заступнику директора з виробничого навчання.

Керівник практики від підприємства мас право в залежності від умов на під­приємстві змінити кількість днів, відведених па певну тему.

  1. 2.2.1.


следующая страница >>