refik.in.ua 1

Технологія дизайну інтер'єру


Автор: Шемчук Світлана Василівна,

старший вчитель трудового навчання

СШ М 251 їм. Хо Ши Міна

з поглибленим вивченням англійської мови

м. Києва

Пояснювальна записка


Варіативний модуль розроблено до навчальної програми "Техно­логії. 10-11 класи". Програмою модуля передбачено ознайомлення уч­нів з основами одного з напрямків художньо-творчої проектної діяль­ності - дизайном інтер'єру, метою якого є формування гармонійного предметного середовища. Раніше оформленням жилих приміщень зай­малася кожна сім'я окремо, опираючись на власні можливості, бажання та уподобання. В наш час до цього почали ставитися значно серйозні­ше - виникає все більше і більше майстерень, представники яких мо­жуть оформити наше житло в різних стилях.

Вивчення основ дизайну інтер'єру здійснюється через проектно-технологічну діяльність учнів, практичним результатом роботи яких за даним модулем має бути проект, що складається із 1) портфоліо та 2) макета жилого приміщення, оформленого учнем за власноруч роз­робленим проектом. До портфоліо входить: обгрунтування вибору теми проекту, його актуальність; план роботи з виконання проекту; план проектної діяльності; вимоги до виробу чи критерії виробу; визначення необхідних знань та умінь; інформація про еволюцію дизайну інтер'єру; проекти-аналоги та їх аналіз; конструювання макета за власноруч роз­робленим проектом (опис, ескізні замальовки - клаузура; схеми ; тех­нологія виготовлення макета), добір матеріалів за їх властивостями; добір інструментів; економічне обґрунтування; міні-маркетингові до­слідження, реклама; фото макета житлового приміщення.

Під час виконання проекту важливо звертати увагу на його ма­теріалоємність і вартість.

Великий інтерес учнів має викликати можливість використання сучасних електронних програм для проектування та дизайну інтер'єрів жилих приміщень (Visi Con, Floor Plan 3D чи Kitchen Dram).


Захист проекту можна здійснювати за таким орієнтовним планом: чи відповідає готовий виріб задуму розробленим критеріям; які орієн­товні матеріальні затрати, скільки часу виготовлявся виріб; що нового внесено у технологію виготовлення подібних виробів, оформлення ви­робу; яка орієнтовна вартість виробу та її порівняння з вартістю таких виробів у художніх салонах, на ринках тощо; які труднощі виникали під час виконання творчого проекту, шляхи їх подолання; порівняння ре­альних результатів із завданнями, які планувались з виконання твор­чого проекту; чому отримали саме такий результат; що потрібно зро­бити для того, щоб мати кращі результати роботи; плани на майбутнє.

Для захисту проекту доцільно використати і презентацію проекту, виконану в програмі, наприклад, PowerPoint.

Під час виконання робіт необхідно приділяти увагу правилам без­печної праці, організації робочого місця та санітарно-гігієнічним вимогам.


Тематичний план

з/п

Назва теми

Кількість

годин


1

Загальні відомості про дизайн інтер’єрів

2

2

Проектування та виготовлення макета жилого приміщення

16

3

Презентація та оцінка результатів проектної діяльності

2
Всього

20

Програма

з/п

К-ть

годин

Назва теми та її зміст

Вимоги до рівня

загальноосвітньої

підготовки учнів


1

2

Загальні відомості про дизайн інтер'єру

Короткі історичні відомості про ви­никнення та розвиток дизайну в ці­лому та дизайну інтер'єру зокрема. Місце та роль дизайну інтер'єру в сучасній художньо-творчій проект­ній діяльності.

Гармонійна форма і поняття компо­зиції. Категорії композиції: органіч­ність і цілісність форми, пропорцій­ність і ритм, масштабність, пластичність, колір і поєднання кольорів. Стилі інтер'єру (бароко, рококо, класицизм та неокласицизм, ампір, модерн, мінімалізм, хай-тек та ін.), їх основні риси.

Вимоги до інтер'єру житла: ергоно­мічні, естетичні, економічні, есте­тичні, гігієнічні.

Функціональні зони житла: для приготування їжі, для сну, для від­починку, для праці, для гігієни. Ос­нащення зон меблями та обладнан­ням відповідно до виконуваних функцій.

Колір як важливий елемент компо­зиції інтер'єру, його вплив на фізіо­логію людини. Поєднання кольорів між собою в інтер'єрі. Можливості коригування недоліків жилого при­міщення за допомогою кольору. Світильники в інтер'єрі, їх декора­тивне та функціональне використан­ня. Види освітлення (загальне, міс­цеве, експозиційне, комбіноване). Кімнатні рослини в інтер'єрі. Прин­ципи їх підбору та розміщення. Ви­користання в інтер'єрі квіткових композицій.

Українські національні традиції в інтер'єрі сучасного житла. Можливості створення дизайну ін­тер'єру житлових приміщень з ви­користанням сучасних електронних програм.


Матеріали для створення макетів жилих приміщень, їх властивості. Інструменти та пристосування для створення макетів жилих приміщень. Правила безпечної роботи та са­нітарно-гігієнічні вимоги

Організація робочого місця. Технологія розробки дизайну ін­тер'єру.


Називає етапи виникнен­ня та розвитку дизайну;

Характеризує місце та роль дизайну інтер'єру в сучасній художньо-твор­чій проектній діяльності;

 • розуміє суть понять "гармонійна форма" та і "композиція";

 • розпізнає стилі інте­р'єру за їх основними рисами;

характеризує вимоги
до інтер'єру житла;

визначає функціональ­ні зони житла й вказує меблі та обладнання для них відповідно до виконуваних функцій;

 • застосовує принципи використання колірної гами при оформленні інтер'єру житла;

 • називає можливості ви­користання освітлення, кімнатних рослин та ук­раїнських національних традицій при оформлен­ні інтер'єру житла;

 • характеризує матеріа­ли, які використовують­ся для виготовлення макета житлового при­міщення;

 • добирає інструменти та пристосування для ро­боти;

 • обґрунтовує добір конст­рукційних матеріалів;

 • наводить приклади ви­користання електронних програм для розробки дизайну інтер'єру житло­вих приміщень;

 • дотримується санітар­но-гігієнічних вимог, правил безпечної праці та організації робочого місця під час створення макету жилого примі­щення
2

16

Проектування та виготовлення ма­кету житлового приміщення за роз­робленим проектом дизайну ін­тер'єру

Постановка проблеми. Визначення завдань для виконання проекту. Робота з інформаційними джерела­ми. Створення банку ідей. Аналіз та систематизація інформа­ції.


Розробка (або створення за допомо­гою електронної програми) ескізу жилого приміщення відповідного стилю та призначення (за вибором). Технологічна послідовність виго­товлення виробу:


 • виготовлення креслення дета­лей макетів меблів та оздоблю­вальних елементів (в разі необ­хідності);

 • добір матеріалів для виготов­лення макетів меблів, облад­нання та оздоблювальних еле­ментів, а також для оформ­лення стін та підлоги макета (в разі необхідності - складання специфікації);

 • виготовлення макетів меблів, обладнання та оздоблюваль­них елементів;

 • оформлення стін і підлоги ма­кета жилого приміщення;

 • вибір способу кріплення маке­тів меблів та оздоблювальних елементів;

 • прикріплення макетів меблів та оздоблювальних елементів

до стін та підлоги макета;
• остаточна обробка макета жилого приміщення.

Контроль якості виробу.

Економічне обґрунтування виробу.
Маркетингові дослідження. Розроб-
лення реклами

 • Складає план роботи з ви конання проекту та план проектної діяльності;

 • здійснює пошук інформації та виробів-аналогів;

аналізує та система­тизує інформацію; і

 • розробляє ескізний малюнок виробу;

 • виготовляє креслення викрійки виробу (в разі необхідності);

 • добирає матеріали, інструменти, пристосування;

 • складає специфікацію і (в разі необхідності);

 • розраховує необхідну кількість матеріалів;

 • виконує деталі меблів та оздоблювальні елементи і відповідно до креслення;

 • оформлює стіни та підлогу макета житлового і приміщення;

 • визначає спосіб кріплення меблів та оздоблювальних елементів між собою та у виріб;
 • з'єднує деталі виробу між собою обраним способом;


добирає оздоблення та оздоблює ним виріб;

 • контролює якість виробу;

 • організовує своє робоче

місце під час виконан­ня різних робіт;

дотримується правил безпечної праці, сані­тарно-гігієнічних ви­мог;

виконує економічне обгрунтування, марке­тингові дослідження;

розробляє рекламу;

оформляє необхідні до­кументи для портфоліо;

створює презентацію власного проекту (в електронному вигляді)

3

2

Презентація та оцінка проектної | діяльності.

Компонування портфоліо проекту. Захист проекту (за планом)


Характеризує складові портфоліо;

компонує портфоліо;

захищає проект;

здійснює оцінку виго­товленого виробу і про­цесу праці за загаль­ними естетичними та функціональними по­казниками


Орієнтовний перелік об'єктів праці


Макет жилого приміщення - вітальні, дитячої кімнати, спальні, кухні, прихожої тощо


Інструменти та пристосування


 1. Ножиці.

 2. Сантиметрова стрічка.

 3. Олівець.

 4. Голки.

 5. Канцелярський ніж.

 6. Шило.

 7. Булавки.

 8. Степлер.

Матеріали

Картон, папір, шпалери, текстильні матеріали (невеликі за роз­міром обрізки тканини, тюлю, гардин, тасьми, ниток і т.п.), використані CD, пінопласт, фанера, іграшкові меблі та різні декоративні елементи.

Література
 1. Богданова СІ. Трудове навчання. Обслуговуючі види праці. 9 клас: Підручник для загальноосвітніх навчальних закладів. - К.: Літера ЛТД" 2009.


 2. Етнографія Києва і Київщини. Традиції й сучасність. - К.: Наукова думка, 1986.

 3. Клевенская Т.М. Цветы в интерьере: Альбом. - М.: Агропромиздат, 1990.

 4. Милославлевич Р. Азбука современной квартиры; Пер. с серб.-хорв. / Под ред. ЮЛ.Сопоцько . - М.: Стройиздат, 1980.

 5. Мужчина в доме: Справочник. - Иваново: МП "Инфоком", 1991.

 6. Музичне мистецтво (Мистецтво): підруч. для 8 кл. загальноосвіт. навч. закл. / Л.М.Масол, О.В.Гайдамака, О.В.Калініченко, Н.В.Оче-ретяна; за заг. ред. Л.М.Масол. - К.: Генеза, 2008.

 7. Барти Филипс. Дизайн интерьера. Большие возможности малень­кого дома; Пер. с англ. М.Ч.Копецкой-Линчевской. - М.: Кладезь-Букс, 2007.

 8. Холмянський Л.М., Щипанов О.С. Дизайн: Проб. навч. посібник для 5-7 кл. серед, шк. - К.: Освіта, 1992.

Список сайтів

 1. //chaoslend .га/

 2. //metr.tv/

 3. //smremont.com/

 4. //school-remont.tv/

 5. //peredelka.tv/

7. //rukodelie.by/_inc/zoom_image.php?img