refik.in.ua 1

Методичні рекомендації для слухачів дистанційного модуля


Організація діяльності

державного службовця ”


Укладач – Каінова Олександра Владиславівна – методист курсуЗМІСТ
І. ВСТУП

2

ІІ. ЗАГАЛЬНИЙ ОПИС ДИСТАНЦІЙНОГО МОДУЛЯ

4
Оцінювання навчальної діяльності слухачів

4
Тематичний та календарний плани дистанційного курсу

6

ІІІ. ЗАГАЛЬНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ВИВЧЕННЯ ДИСТАНЦІЙНОГО МОДУЛЯ

8


Загальна схема роботи з модулем

8

Рекомендації щодо вивчення дистанційного модулю


8Заняття 9. Організація робочого місця, режим праці та відпочинку. Планування в роботі державного службовця


8
Заняття 10. Підготовка службових документів. Особистий прийом громадян, розгляд їх звернень.

10


І. ВСТУП


Модуль “Організація діяльності державного службовця” є функціональною складовою навчальної програми підготовки і підвищення кваліфікації державних службовців V-VII категорії за дистанційною формою навчання.

Забезпечення ефективності державного управління нерозривно пов'язано з вирішенням проблеми компетентності та професіоналізму державних службовців. Для успішної реалізації своїх функцій державні службовці мають володіти сучасними науковими знаннями, а також інструментарієм та відповідними процедурами їх реалізації. На перший план виступають питання організації безпосереднього виконання своїх функціональних обов'язків, у тому числі, з використанням засобів обчислювальної та організаційної техніки, правил діловодства, підготовки різних документів, організації свого робочого місця тощо.


Цілі модулю

 • сприяти полегшенню адаптації новоприйнятих на державну службу працівників, виробленню у державних службовців наукових підходів до організації свого робочого часу та робочого місця,

 • ознайомити з вимогами і правилами роботи із службовими документами, розгляду письмових і усних звернень громадян,

 • сформувати потребу у подальшому професійному самовдосконаленні.


Очікувані результати навчання

Після вивчення модулю, слухачі зможуть:

 • складати плани (щоденні, тижневі, місячні, річні), користуючись моделлю раціонального планування;

 • користуватись способами психологічного саморегулювання, керувати стресами;
 • враховувати особливості праці і відпочинку при роботі з комп’ютером;


 • розрізняти види документів згідно їх класифікації і призначення, готувати їх до здачі на архівне зберігання

 • пояснювати організаційні засади ведення особистого прийому відвідувачів, демонструвати знання правових та етичних норм при розгляді скарг, заяв, пропозицій, інших звернень громадян.


Стратегія навчання та вивчення

Стратегія оволодіння і застосування у практичній роботі цього модулю базується на поєднанні колективної та самостійної навчально-пізнавальної роботи слухачів, що здійснюється у дистанційному режимі при постійній координації з боку викладача (тьютора).


Дистанційний модуль “Організація діяльності державного службовця” структурований у зручний спосіб, що сприяє індивідуальній і груповій навчальній діяльності слухачів і максимально відповідає умовам сьогодення.


Модулем передбачено:

 • самостійне навчання слухачів за підтримки дистанційних технологій навчання: електронного посібника; друкованого навчального посібника; компакт-диску (CD-ROM); рекомендованої літератури;

 • комп'ютерне тестування, яке здійснюється в інтерактивному режимі, спрямоване на закріплення теоретичного матеріалу курсу та перевірку набутих вмінь;

 • виконання практичних завдань до модуля курсу, які слугують закріпленню теоретичних знань і формуванню практичних вмінь слухачів, розвитку навичок критичного та творчого мислення, умінню правильного використання понять;

 • дистанційні колективні заняття (дискусії у малих групах, робота в парах, форум) побудовані на застосуванні інтерактивних методик та спрямовані на набуття знань і вмінь слухачів з предметної сфери, активізацію їх розумової діяльності, розвиток критичного мислення; набуття вмінь та навичок з роботи в команді і використання електронних форм спілкування;
 • консультації викладача з будь-яких питань предметної сфери і надання слухачам методичної допомоги при роботі з дистанційним модулем;Вимоги до слухачів дистанційного курсу

Для успішного здійснення основних можливостей організації навчальної діяльності слухачів в умовах дистанційної форми навчання слухачам потрібні:

 • вільний доступ до Інтернету;

 • наявність власної поштової скриньки;

 • знання основних принципів функціонування телекомунікаційних систем;

 • знання основ проведення Чатів, форумів;

 • знання основ телекомунікаційного етикету;

 • володіння навичками інформаційної "навігації";

 • вміння працювати з інформаційними ресурсами (базами даних, інформаційними службами);

 • уявлення про перелік інформаційно-освітніх послуг, які надаються середовищем – “Веб-клас ХПІ”.

 • мінімальний досвід роботи в державних установах.


ІІ. ЗАГАЛЬНИЙ ОПИС ДИСТАНЦІЙНОГО МОДУЛЯ


Термін навчання - 2 тижні.

Загальний обсяг витрат часу на вивчення курсу - 14 годин. (по 7 годин на тиждень).

Основними елементами дистанційного курсу є:

 • інтерактивний навчальний посібник, який розміщений у середовищі дистанційного навчання “Веб-клас ХПІ” та містить теоретичний матеріал, комплект практичних завдань, тематичний глосарій та посилання на основну та додаткову літературу, Інтернет-джерела;

 • друкований навчальний посібник;

 • методичні рекомендації для слухача;

 • методичні рекомендації для викладача;

 • компакт-диск, який містить інтерактивний електронний навчальний посібник.


Оцінювання навчальної діяльності слухачів

Рівень засвоєння програмного матеріалу модулю слухачем визначається за 100 бальною оціночною шкалою:

85-100 балів – “відмінно”

66-84 балів – “добре”

51-65 балів – “задовільно”

0-50 балів – “незадовільно”


Оцінка модульного контролю є сумою складових балів з творчої роботи та тесту.


Форми та критерії контролю й оцінювання знань та отриманих здібностей представлені у табл. 1.

Таблиця 1

Критерії оцінювання навчальної діяльності слухачів з модулю

Форми та критерії контролю й оцінювання знань/умінь

К-сть

балів

Що оцінюється викладачем


1. Вивчення теоретичного матеріалу модулю

15

Послідовність та комплексність вивчення, відповідність плану та строкам

2. Виконання слухачем практичних завдань та обговорення теоретичного матеріалу і результатів практичних завдань.

45

Рівень виконання практичних завдань, засвоєння теоретичного матеріалу та ступінь активності під час обговорення результатів навчальної діяльності

3. Участь у форумі, внутрішньокурсовій пошті, дискусіях та особисте спілкування з тьютором та колегами з навчання за допомогою списку розсилки та електронної пошти

20

Ступінь активності у дискусії, форумі та під час спілкування з тьютором і колегами з навчання

4. Підсумкові тести (окремі на заняття 9 та 10)

20

Ступінь сформованості знань, умінь і навичок під час вивчення модулю

Разом


100


Кількість балів за виконання слухачами різних типів завдань відображено в табл. 2


Таблиця 2

Рейтингове оцінювання навчальної діяльності слухачів під час роботи з модулем

(у таблиці наведена максимально можлива оцінка у балах)


Заняття 9

з/п

Вид діяльності

Оцінка

1.

Вивчення теоретичного матеріалу

7 балів (по 1 – за кожний розділ)

2.

Підготуйте есе на тему: “Організація робочого місця державного службовця”

10 балів

3.

Складіть Ваш тижневий план, користуючись моделлю раціонального планування

10 балів

4.

Зробіть хронометраж одного свого робочого дня

5 балів

5.

Дискусія на тему: “Моє бачення позитивного образу державного службовця”

10 балів

6.

Складіть підсумковий тест на знання вивченого матеріалу заняття 9

10 балів

Всього 52 бали

Заняття 10

№ з/п

Вид діяльності

Оцінка

1.

Вивчення теоретичного матеріалу

8 балів (по 1 – за кожний розділ)

2.

Зробіть аналіз здійснення документообігу на Вашому робочому місці

10 балів

3.

Напишіть пропозицію на тему: “Підвищення ефективності роботи мого відділу”.

10 балів

4.

Візьміть участь у Форумі на тему “Побудова взаємовідносин громадян з державою”.

10 балів

5.

Складіть підсумковий тест на знання вивченого матеріалу заняття 10

10 балівВсього 48 балів


Контролю та оцінюванню підлягають:


 • результати виконання тестових завдань до модуля (оцінювання автоматичне, проводиться системою "Веб-клас ХПІ");
 • результати самостійної роботи слухача з виконання практичних завдань до модуля. Слухач надсилає викладачеві електронною поштою виконані завдання відповідно до календарного плану вивчення модуля;


 • знання слухача, які він демонструє при інтерактивних формах дистанційного навчання - робота в парах, малих групах, дискусіях та форумі;

 • активність роботи слухача протягом усього часу дистанційного навчання (при виконанні колективних завдань, участь в обговоренні питань, аргументованість висловлювань в форумах, дискусіях, чат-заняттях).


По завершенню індивідуального оцінювання слухачів з модуля всім направляється у списку розсилки підсумкова таблиця успішності групи. Дані в таблиці можуть бути представлені в алфавітному або рейтинговому порядку.


Для успішного виконання всіх навчальних завдань і проходження поточного і підсумкового тестування Вам необхідно глибоко вивчати теоретичний матеріал, виконувати практичні завдання і вміти аналізувати та коментувати роботу своєї та інших організацій. Деякі Ваші оцінки можуть бути не зовсім такі, яких Ви очікували. Будьте впевнені у тому, що виконані Вами завдання тьютор перевірить з дотриманням повної конфіденційності і допоможе успішно засвоїти незрозумілий матеріал. У дистанційному навчанні викладач-тьютор виконує не тільки контролюючу роль, а є наставником і посередником.


Тематичний та календарний плани дистанційного курсу


Рекомендований розподіл навчальних годин:

Всього: 14 годин, з них: 6 годин – опанування теоретичного матеріалу, 6 годин – виконання практичних завдань, 1 година – участь у форумі та дискусії, 1 година – підсумковий тест.


Розподіл годин по заняттям наведений в таблиці 3.

Таблиця 3

Розподіл навчальних годин


Заняття / види занять

Теорет.

матер.

год.

Семін.

зан-тя,

год.


Практ. зан-тя

год.
Тести,
год.

Всього,

год.

Заняття 9. Організація робочого місця, режим праці та відпочинку. Планування в роботі державного службовця

3

0,5

3

0,5

7

Заняття 10. Підготовка службових документів. Особистий прийом громадян, розгляд їх звернень

3

0,5

3

0,5

7

ЗАГАЛОМ:

6

1

6

1

14


*час для самостійної роботи (опанування методик і засобів пошуку і використання додаткової інформації (Internet-ресурси, бібліотека, література)) та листування з колегами і з тьютором не враховується.


Організацію проведення навчальних занять (за тижнями) з вивчення модулю відображено в календарному плані (див. таблицю 4 "Рекомендований календарний план вивчення модулю").


Таблиця 4

Рекомендований календарний план вивчення модулюВиди навчальної роботи

Форма проведення

Часовий розподіл


Заняття 9. Організація робочого місця, режим праці та відпочинку.

Планування в роботі державного службовця

Виконання практичних завдань

Самостійне виконання практичних завдань та надсилання їх електронною поштою тьютору

1 тиждень

Участь у дискусії

Дискусія на тему: “Моє бачення позитивного образу державного службовця”

1 тиждень

Тест до заняття 9

Тест у середовищі “Веб-клас ХПІ”

1 тиждень

Заняття 10. Підготовка службових документів. Особистий прийом

громадян, розгляд їх звернень

Виконання практичних завдань

Самостійне виконання практичних завдань та надсилання їх електронною поштою тьютору

2 тиждень

Участь у Форумі

Загальний форум на тему “Побудова взаємовідносин громадян з державою”.

2 тиждень

Тест до заняття 10

Тест у середовищі “Веб-клас ХПІ”

2 тиждень

Примітка: Останній термін виконання практичних завдань, завершення роботи в форумі, дискусії і проходження поточного тестуваннянеділя 18.00.


Пам’ятайте, що Ваш викладач (тьютор) повинен мати певний час для перевірки та оцінки кожного з видів навчальної діяльності, тому дотримання вказаних термінів є обов’язковим. За порушення без поважної причини встановлених термінів виконання навчальних завдань будуть зніматися бали.


ІІІ. ЗАГАЛЬНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ВИВЧЕННЯ МОДУЛЮ


Загальна схема роботи з модулем


 1. На початку вивчення модуля слід переглянути електронну дошку оголошень в системі ДН “Веб-клас ХПІ” та ознайомитися із загальними порадами викладача, в яких відображено важливі моменти та особливості вивчення поточного модуля.

 2. Ознайомитися з календарним планом вивчення модуля та спланувати свою роботу над модулем, відмітити обов’язкові для виконання види діяльності, що підлягають оцінюванню. Ознайомитись із загальною інформацією, що містить у собі модуль, та методичними рекомендаціями щодо його вивчення.

 3. Прочитати в розділі “Опис та структура модуля” основні знання та вміння, якими повинен оволодіти слухач при вивченні даного модуля, переглянути список основних понять.

 4. Вивчити теоретичний матеріал модуля, який структурований і поданий таким чином, щоб слухач при необхідності мав можливість спочатку ознайомитися з основними базовими поняттями, а потім вивчити їх детальніше. Переглянути друкований навчальний посібник.

 5. Приділити увагу вивченню нових понять модуля, які розташовані у глосарії, доступ до якого можна здійснити з будь-якого місця роботи з теоретичною частиною курсу.

 6. Виконати індивідуальні практичні завдання. Слухач у будь-який момент може попросити допомогу у викладача з питань розв’язання практичних завдань, може переглянути приклади розв’язування аналогічних завдань та з’ясувати форму оформлення розв’язків. Розв’язки індивідуальних завдань направляються слухачем до викладача електронною поштою.
 7. Виконати тестові завдання до модуля, що спрямовані на перевірку засвоєння теоретичного матеріалу слухачем. Результати тестування кожного слухача зберігаються у базі даних системи “Веб-клас ХПІ”.


 8. Доцільно ознайомитися з додатковими навчальними матеріалами модуля, що знаходяться або на пропонованих сайтах або в рекомендованій літературі.

 9. Взяти участь у дискусії. Результати обговорення подаються узагальненими викладачеві від групи та оцінюються ним.

 10. Взяти участь у форумі. Активна участь кожного слухача в обговоренні проблем на форумі враховується та оцінюється.Рекомендації щодо вивчення дистанційного модулю


Заняття 9 Організація робочого місця, режим праці та відпочинку.

Планування в роботі державного службовця

Цілі:

 1. Аналіз існуючих сучасних рекомендацій щодо ефективної організації робочого місця та робочого часу з метою використання в практичній роботі.

 2. Формування здатності до планування власної діяльності, розподілу функцій, її критичного аналізу та удосконалення, а також контролювання якості запланованих заходів та завдань.


Тема1.Організація робочого місця, режим праці й відпочинку

Розділ 9.1. Питання організації та обслуговування робочого місця.

Розділ 9.2. Особливості розумової діяльності державного службовця.

Розділ 9.3. Робочий період, режим праці та відпочинку.


Тема 2. Планування в роботі державного службовця

Розділ 9.4. Створення планів, їх значення в роботі державного службовця.

Розділ 9.5. Визначення видів і форм планів, перспективне і поточне планування, об'єкти планування.

Розділ 9.6. Планування робочого дня державного службовця як особиста діяльність.

Розділ 9.7. Організація контролю і звітність як умови регулювання діяльності.


План діяльності слухача
 1. Пропонуємо Вам підготувати есе на тему: “Організація робочого місця державного службовця” з урахуванням наданих рекомендацій;


 2. Вам може стати у нагоді створений Вами особистий тижневий план. Скористайтесь моделлю раціонального планування.

 3. Щоб покращити свою працездатність і встигнути більше, можна використати особистий хронометраж витраченого часу.

 4. Візьміть участь у дискусії: “Моє бачення позитивного образу державного службовця”.

 5. Складіть підсумковий тест на знання вивченого матеріалу заняття 9.


1. Виконання практичних завдань

Форма проведення: самостійна робота.

Час, встановлений календарним планом.

Статус: обов’язковий.

2. Поточний тест до модуля

Форма проведення: комп’ютерне тестування,

Час, відведений на складання тесту: 30 хвилин.

Статус: поточний контроль (обов’язковий).


3. Участь у дискусії на тему: " Моє бачення позитивного образу державного службовця "

Форма проведення: листування через список розсилки.

Час, встановлений календарним планом.

Статус: обов’язковий.


Рекомендована література


 1. Веснин В.Р. Практический менеджмент персонала: Пособие по кадровой работе. - М.: Юристъ, 1998.

 2. Виноградський М.Д., Виноградська А.М., Шканова О.М. Організація праці менеджера. – К., Кондор, 2002.

 3. Гаєвський Б.А., Ребкало В.А. Культура державного управління: організаційний аспект; Моногр. - К.: Вид-во УАДУ, 1998.

 4. Довгань Л.Є. “Праця керівника, або Практичний менеджмент”: Навч. посібник. – К.: ЕксОб, 2002.

 5. Егоршин А.П.Управление персоналом. - Н. Новгород, 1999.

 6. Зайверт Л., Ваше время - в Ваших руках. - М.: Интерэксперт, 1995.

 7. Моргенштерн Д. Тайм менеджмент. Исскуство планирования и управления своим временем и своей жизнью.- М., Добрая книга,2001р.
 8. Папкин А.И. Основы практического менеджмента: Учеб. пособие для вузов. - М.: ЮНИТИ - Дана, 2000.


 9. Сацков Н.Я. Практический менеджмент: Методы и приемы деятельности руководителя. - Днепропетровск: Сталкер, 1998.Заняття 10 Підготовка службових документів.

Особистий прийом громадян, розгляд їх звернень.


Цілі:


 1. Аналіз і характеристики вимог і правил роботи із службовими документами.

 2. Опанування та використання вимог і правил ведення особистого прийому громадян з якісним впровадженням положень правових та етичних норм при розгляді скарг, заяв, пропозицій.


План заняття

Тема 3. Підготовка службових документів.

Розділ 10.1. Діловодство в установі.

Розділ 10.2. Класифікація документів

Розділ 10.3. Номенклатура справ.

Розділ 10.4. Правила оформлення службових документів.


Тема 4. Особистий прийом громадян, розгляд їх звернень

Розділ 10.5. Організація особистого прийому громадян Оформлення рішень за результатами прийому

Розділ 10.6. Процедура ведення бесіди.

Розділ 10.7. Розгляд звернень громадян. Закон України "Про звернення громадян".

Розділ 10.8. Провадження в справах про розгляд заяв та скарг громадян.


План діяльності слухача

 1. Зробіть аналіз здійснення документообігу на Вашому робочому місці.

 2. Напишіть пропозицію на тему: “Підвищення ефективності роботи відділу”.

 3. Візьміть участь у обговоренні у Форумі теми “Побудова взаємовідносин громадян з державою”.

 4. Складіть підсумковий тест на знання вивченого матеріалу.


1. Виконання практичних завдань

Форма проведення: самостійна робота.

Час, встановлений календарним планом.

Статус: обов’язковий.


2. Поточний тест до модуля

Форма проведення: комп’ютерне тестування,

Час, відведений на складання тесту: 30 хвилин.

Статус: поточний контроль (обов’язковий).


3. Участь у форумі на тему: “Побудова взаємовідносин громадян з державою”.

Форма проведення: загальний форум з підведенням підсумків.

Час, встановлений календарним планом.

Статус: обов’язковий.


Рекомендована література


 1. Конституція України. - К.: Вікар, 1997

 2. Виноградський М.Д., Виноградська А.М., Шканова О.М. Організація праці менеджера. – К., Кондор, 2002.

 3. Воронько О.А. Керівні кадри: державна політика та система управління. – К., Видавництво УАДУ, 2000.

 4. Глущик С.В., Дияк О.В., Шевчук С.В. Сучасні ділові папери. – К. 2000.

 5. Губенко Л.Г., Немцов В.Д., Чупріна М.О. Ділові папери в менеджменті. „ЕксОб”. – К., 2002.

 6. Довгань Л.Є. Праця керівника або практичний менеджмент. – К., ЕксОБ, 2002.

 7. Карнеги Д.Как завоевать друзей и оказывать влияние на людей.-М.:Прогресс, 1990

 8. Кузин Ф.А. Культура делового общения. Практическое пособие.- М.: Ось -89., 1998

 9. Малиновський В.Я. Державне управління. – К., Атака, 2003.

 10. Про звернення громадян. Закон України. - К.: Ліга,1999

 11. Спивак В.А. Корпоративная культура теория и практика. – М., Питер, 2001.

 12. Щекин Г.В. Основы кадрового менеджмента. – К., 1998.