refik.in.ua 1


Методичні рекомендації для слухачів дистанційного модуля


Державне регулювання економіки”


Укладач – Бураковська Аеліта Вікторівна – методист курсуЗМІСТ
І. ВСТУП

2

ІІ. ЗАГАЛЬНИЙ ОПИС ДИСТАНЦІЙНОГО МОДУЛЯ

6
Оцінювання навчальної діяльності слухачів

6
Тематичний та календарний плани дистанційного курсу

10

ІІІ. ЗАГАЛЬНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ВИВЧЕННЯ ДИСТАНЦІЙНОГО МОДУЛЯ

12


Загальна схема роботи з модулем

12


І. ВСТУП

Модуль “Державне регулювання економіки” є нормативною частиною загальної складової професійної програми підвищення кваліфікації державних службовців, зорієнтований на викладення за дистанційною технологією.

Як зазначено у Довіднику типових професійно-кваліфікаційних характеристик посад державних службовців всі державні службовці повинні володіти знаннями з економіки, фінансів, екології, соціальних та гуманітарних наук; вільно орієнтуватися в соціально-політичному просторі, відбирати, аналізувати та узагальнювати інформацію; здатністю продукувати нові ідеї, управлінські рішення, соціальні технології.


Разом з тим, кожному держслужбовцю сьогодні необхідні також знання, уміння та навички для роботи в складних соціальних, економічних і політичних умовах сучасної України, які, попри унітарний устрій держави, мають ще й яскраво виражену регіональну специфіку.

Вочевидь, для однаково успішної реалізації управлінських функцій на всій території країни та в усіх сферах діяльності державні службовці мають оволодіти сучасними науковими системними знаннями, інструментарієм та відповідними процедурами їх реалізації у вигляді конкретних розпорядчих, консультативних та дорадчих дій.

Для вирішення частки означених питань пропонується вивчення модулю “Державне регулювання економіки”.


Мета модулю:


 • оволодіти основами трансформації державних функцій на макро- і мікрорівнях функціонування перехідної економіки; методами економічної політики держави, принципами її реалізації, а також особливостями державного регулювання окремих сфер економічної діяльності, регіональної економіки;

 • сприяти свідомому і компетентному впровадженню державної економічної політики у відповідній сфері в практичну діяльність державних службовців;

 • сформувати основу для подальшого самостійного вдосконалення професійної кваліфікації, необхідної для прийняття економічно обґрунтованих управлінських рішень.


Очікувані результати навчання


За результатами навчання слухачі сформують базові знання щодо:


 • функцій та ролі держави в макроекономічних процесах;

 • сутності та інструментів реалізації державної економічної політики;

 • бюджетної системи України, системи доходів та видатків бюджету, органів управління бюджетним процесом як на державному, так і місцевому рівнях, системи планування та контролю за виконанням бюджетів;
 • основних засад фінансового законодавства та фінансової політики держави, функціонування податкової системи, шляхів використання закономірностей будови і функціонування системи державних фінансів у практиці фінансової роботи державного службовця;


 • основ функціональної та інституціональної побудови ринку, ролі фінансів в економічній трансформації суспільства на шляху розвитку ринкових відносин;

 • визначення сукупності заходів, що забезпечують використання фінансів як одного з дійових важелів економічної політики держави.


За результатами навчання слухачі оволодіють навичками:

 • давати роз'яснення сутності державної економічної політики, функцій та ролі держави в макроекономічних процесах, пропонувати і обґрунтовувати визначення цілей та пріоритетів економічної політики;

 • демонструвати розуміння основних засад фінансового законодавства та фінансової політики держави, функціонування її бюджетної та податкової систем, розкривати шляхи використання закономірностей будови і функціонування системи державних фінансів у практиці фінансової роботи державного службовця;

 • орієнтуватись в основах функціональної та інституціональної побудови ринку, окреслювати роль фінансів в економічній трансформації суспільства на шляху розвитку ринкових відносин, визначати сукупність заходів, що забезпечують використання фінансів як одного з дійових важелів економічної політики держави;

 • застосовувати економічні показники (критерії) для кількісного та якісного аналізу процесів розвитку суб'єктів економічних відносин галузі (сфери діяльності), при підготовці проектів та при здійсненні контролю управлінських рішень.

 • приймати управлінське рішення щодо оптимізації економічних процесів у суспільстві за результатами оцінювання соціально-економічного розвитку держави (регіону, галузі);

 • оцінювати напрями та заходи щодо запровадження грошово-кредитної політики держави, її вплив на економічний розвиток країни;

 • визначати економічний потенціал регіонів на основі оцінки ефективності державних і ринкових механізмів розподілу ресурсів економіки держави і регіонів.


Стратегія навчання

Стратегія оволодіння і застосування у практичній роботі цього модулю базується на поєднанні колективної та самостійної роботи слухачів з формування власного інформаційного простору з метою використання його у практичній діяльності, і здійснюється за дистанційною технологією при постійній координації з боку викладача (тьютора).

Дистанційний модуль “Державне регулювання економіки” структурований у зручний спосіб, що сприяє індивідуальній і груповій навчальній діяльності слухачів і максимально відповідає умовам сьогодення.

Модулем передбачено:


 • самостійне формування знань слухачів за підтримки дистанційних технологій навчання. Комплексне навчально-методичне забезпечення складається з WEB-елементу; друкованого навчального посібника; компакт-диску (CD).

 • комп'ютерне тестування, яке здійснюється в інтерактивному режимі. Комп’ютерне тестування відбувається у двох формах:

 • самоперевірка – перевірка безпосередньо слухачем отриманих знань та здобутих навичок. Оцінка та вірні варіанти відповіді автоматично вказуються на екрані негайно після відповіді слухача та не фіксується тьютором. Після проходження тестування надаються рекомендації щодо подальшої роботи в курсі. Можливе неодноразове проходження тесту, або проходження тесту на будь-якому етапі вивчення курсу;

 • контрольне тестування – перевірка тьютором набутих слухачем знань та навичок. Оцінка результату тестування надається після проходження всього тесту, вірні відповіді не вказуються. Після проходження тестування надаються рекомендації щодо подальшої роботи в курсі. Результат проходження тестування (кількість правильних відповідей) фіксується тьютором.
 • виконання практичних завдань до модуля курсу, які слугують закріпленню теоретичних знань і формуванню практичних вмінь слухачів, розвитку навичок критичного та творчого мислення, умінню правильного використання понять. Практичні заняття відбуваються у двох формах:


 • безпосереднє самостійне виконання практичного завдання, наведеного у відповідному розділі (після вивчення кожної теми). Результат роботи слухач оформлює у вигляді есе та надсилає тьютору у чітко встановлений термін.

Тьютор за власною ініціативою може формувати малі групи для виконання поточного практичного заняття. Попередження про роботу у групах та склад груп тьютор розсилає слухачам електронною поштою;

 • інтерактивні колективні заняття (форум, чат) побудовані на застосуванні інтерактивних методик та спрямовані на набуття знань і вмінь слухачів з предметної сфери, активізацію їх розумової діяльності, розвиток критичного мислення; набуття вмінь та навичок з роботи в команді і використання електронних форм спілкування.

 • форум – можливість відкритого обговорення поставленого запитання (проблеми). Слухач отримує повідомлення від тьютора про термін початку та тему форуму, інформацію про розміщення та шлях пошуку додаткового матеріалу, перелік проблемних запитань, рекомендації щодо участі у форумі, інформацію про систему оцінювання роботи форуму.

Оголошення про початок форуму та посилання на додатковий матеріал може бути розміщене на титульній сторінці курсу.

Слухач аналізує основний та додатковий матеріал, формує та висловлює свою власну думку щодо проблемних запитань, відстоює власну точку зору, задає власні запитання, висловлюється щодо інформаційних та діяльнісних можливостей курсу, вносить пропозиції щодо вирішення завдання форуму, вдосконалення курсу взагалі.

Слухач отримує оголошення про термін закриття форуму та аналіз форуму у списку розсилки.

Слухач має можливість ініціювати власний форум з проблеми, яка цікавить саме його, про має сповістити тьютора електронною поштою. Тьютор надає рекомендації щодо підготовки та проведення форуму.

Мета – навчитися формулювати та ґрунтовно відстоювати власну точку зору;


 • тематичний чат – можливість колективного спілкування у режимі реального часу. Слухач заздалегідь отримує оголошення від тьютора про термін та тему чату, інформацію про додатковий матеріал, перелік проблемних запитань, рекомендації щодо участі у чаті та систему оцінювання роботи чату. Слухач аналізує основний та додатковий матеріал, формує власне ставлення до запропонованої проблеми, формулює та відстоює власну точку зору.

Після закінчення чату слухач отримує електронною поштою аналіз проведення чату та оцінку власної участі у чаті відповідно до оголошеної системи оцінювання.

Слухач може ініціювати проведення чату з проблеми, яка цікавить саме його, про що має сповістити тьютора електронною поштою. Тьютор надає рекомендації щодо організації та проведення чату.

Мета – залучити слухачів до спілкування, надати можливість висловити свою точку зору, сформувати зацікавленість у роботі над курсом.

 • консультації викладача (змістовника, тьютора) з будь-яких питань предметної сфери і надання слухачам методичної допомоги при роботі з дистанційним модулем. Для проведення консультацій можливо використання:

 • списку розсилки;

 • чату;

  • спілкування слухачів між собою з будь-яких питань предметної сфери, або організації навчання (робота в малій групі, обмін думками тощо). Для організації спілкування доцільно використання курсової пошти.


Вимоги до слухачів дистанційного курсу

Для успішного здійснення основних можливостей організації навчальної діяльності слухачів в умовах дистанційної форми навчання слухачам потрібні:

 • вільний доступ до Інтернету;

 • наявність власної поштової скриньки;

 • вміння працювати у текстовому редакторі Word;

 • досвід роботи з Internet, пошуковими системами;

 • знання основ проведення чатів, форумів, телекомунікаційного етикету;


 • власне бажання та здатність до самостійного навчання.

ІІ. ЗАГАЛЬНИЙ ОПИС ДИСТАНЦІЙНОГО МОДУЛЯ


Термін навчання – 2 тижні.

Загальний обсяг витрат часу на вивчення курсу – 14 годин. (7 годин на тиждень).

В залежності від особливостей навчання кожної групи тьютор має можливість варіювати обсяг витрат часу.


Основними елементами дистанційного курсу є:


 • інтерактивний навчальний посібник, який розміщений у середовищі дистанційного навчання “Веб-клас ХПІ” та містить теоретичний матеріал, комплект практичних завдань, тематичний глосарій, тестові запитання та посилання на основну та додаткову літературу;

 • друкований навчальний посібник;

 • методичні рекомендації для слухача;

 • методичні рекомендації для викладача;

 • компакт-диск, який містить інтерактивний електронний навчальний посібник та додаткові матеріали.


Оцінювання навчальної діяльності слухачів


Рівень засвоєння програмного матеріалу слухачем оцінюється за 100 бальною шкалою:

85-100 балів – “відмінно”

66-84 балів – “добре”

51-65 балів – “задовільно”

0-50 балів – “незадовільно”

Оцінка модульного контролю є сумою складових балів за виконання всіх діяльнісних елементів модуля та відбувається за критеріями, наведеними у табл. 1.

Таблиця 1

Критерії оцінювання навчальної діяльності слухачів


Форми та критерії контролю й оцінювання знань/умінь

Що оцінюється викладачем

1.Вивчення теоретичного матеріалу модулю


Послідовність та комплексність вивчення, відповідність плану та строкам

2.Виконання слухачем практичних завдань та обговорення теоретичного матеріалу і результатів практичних завдань.

Рівень виконання практичних завдань, ступінь активності під час обговорення, дискусії, конструктивність та повнота відповіді, новизна та нестандартність мислення, здатність генерувати нові ідеї, формувати та відстоювати власну точку зору під час спілкування з тьютором і колегами з навчання

3.Участь у форумі, дискусіях та особисте спілкування з тьютором та колегами з навчання за допомогою електронної пошти

4. Проходження тестування

Ступінь сформованості знань, умінь і навичок під час вивчення модулю


На початку вивчення модуля слухач отримує створену тьютором рейтингову таблицю, яка враховує всі діяльнісні елементи модуля, відповідає означеним критеріям та плану курсу і містить систему оцінювання роботи слухача.

Рейтингова таблиця може бути розміщена на титульній сторінці курсу і бути доступною для перегляду протягом всього навчання.

Приблизний вигляд рейтингової таблиці наведено у табл. 2.


Таблиця 2

Рейтингова система оцінювання навчальної діяльності слухачів під час роботи з модулем

Заняття 11Вид діяльності

Алгоритм пошуку

Система оцінювання

макс. оцінка


1

Аналіз теоретичного матеріалу

Головна сторінка 11 заняття – План заняття – посилання на відповідну тему (розділ)

1 бал за кожний розділ

8 балів

2

Виконання практичного завдання. (розділ 11.4):

Головна сторінка 11 заняття – План заняття – посилання на розділ 11.4

0-10 балів

10 балів

3

Виконання практичного завдання. (розділ 11.7):

Головна сторінка 11 заняття – План заняття – посилання на розділ 11.7

0-10 балів

10 балів

4

Виконання практичного завдання. (розділ 11.11):

Головна сторінка 11 заняття – План заняття – посилання на розділ 11.11

0-10 балів

10 балів

5

Ініціювання теми для дискусії у форумі

Титульна сторінка «Веб-Клас» - Форум – обери тему форуму – Нове повідомлення

1-6 балів

6 балів

6

Участь у дискусії

Титульна сторінка «Веб-Клас» - Форум – обери тему форуму – повідомлення – Репліка, або: Форум – обери тему форуму – Нове повідомлення.

2 бали за кожне конструктивне

повідомлення


6 баллів

7

Листування з тьютором, слухачами, з питань, пропозицій щодо тематики та проходження модуля. Відповіді на запитання колег.

Пошта курсу: Титульна сторінка «Веб-Клас» - Пошта – Ново повідомлення (Репліка), або лист тьютор на власну поштову скриньку.

1 бал за лист

5 балів

8

Листування з тьютором, укладачем щодо Вашого ставлення до матеріалу, оцінкою діяльнісних можливостей модуля, пропозиціями по удосконаленню, критикою.

список розсилки.

2 бали за лист

10 балів

9

Проходження проміжного тестування

Головна сторінка 11 заняття – План роботи – посилання Тест самоперевірки

5 балів. Результат тестування тьютором не враховується

5 балів

Разом

70 балів

Для отримання позитивної оцінки Вам необхідно отримати 50 балів!

Максимальна кількість балів, що передбачена таблицею, становить 70 балів (у даному випадку) за перший тиждень навчання. Відповідно до рейтингової таблиці слухач самостійно створює власну стратегію навчання, обирає необхідні та цікаві для нього діяльнісні елементи. Виконання кожного з елементів дозволяє набрати необхідну кількість балів.

Важливо! Творчій, нестандартний підхід, самостійність та зацікавленість роботою може призвести до отримання додаткових балів (надає тьютор), невчасне виконання завдань призводить до втрати певної кількості балів (за рішенням тьютора).


Сума отриманих балів за два тижні навчання становить оцінку вивчення слухачем всього модуля.

Поряд з рейтинговою таблицею слухач отримує підсумкову таблицю, в якій, відповідно до рейтингової таблиці, буде послідовно відображено динаміку вивчення модуля слухачем.

Підсумкова таблиця може бути розміщена на титульній сторінці курсу та бути доступною для слухачів протягом всього вивчення навчання.

Слухач має право звернутися до тьютора з метою з’ясування непорозуміння щодо оцінки, або помилки.

Рекомендований вигляд підсумкової таблиці наведено у табл. 3.

Таблиця 3

Підсумкова таблиця


П.І.Б.

аналіз теор. матер.

практ. завдання

форум

листування

підсумкове тестування

Додат.

бали

результ. попер. тижня

Всього

пошта курсу

список розсилки

е-mail тьютора

Глушко

8

20

4

6

6

0

7


43


94

Петренко

6

10

6

6

4

0

6

5

24

67

...

7

10

2
2

125

47

Примітка! Додаткови бали надані Петренко за нестандартне розв’язання практичного заняття №2


Контролю та оцінюванню діяльності слухача з боку тьютора підлягають:


 • аналіз теоретичного матеріалу (проходження матеріалу автоматично фіксується оболонкою „Веб-клас”, додатково оцінюється обговорення теми з колегами, висловлення власної думки щодо тематики модуля, звернення до викладача). Слухач може ініціювати обговорення тої чи іншої теми модуля або власного погляду на тематику модуля у форумі або у списку розсилки. З цього приводу слухач має звернутися до тьютора для з’ясування організаційних питань;
 • результати самостійної роботи слухача з виконання практичних завдань до модуля (розділ 11.4, 11.7, 11.11). Слухач має надіслати тьютору електронною поштою виконані завдання відповідно до календарного плану вивчення модуля. Виконання практичного завдання передбачає створення слухачем невеличкого есе обсягом до 3 сторінок, в якому слухач у довільній формі:


 • становить проблему;

 • дає своє бачення її вирішення;

 • аргументує своє бачення вирішення проблеми;

 • робить висновок.

За ініціативою тьютора краща робота може отримати додаткові бали та бути розміщена на титульній сторінці курсу як взірець творчої думки.

Якщо слухач має запитання щодо поставлених запитань або схеми виконання завдання, він може звернутися до тьютора (на власну поштову скриньку або у список розсилки) з метою з’ясування питань;

 • активність роботи слухача протягом усього часу дистанційного навчання (при виконанні практичних завдань, участь в обговоренні питань, аргументованість висловлювань у форумі, дискусіях);

 • проходження проміжного тестування (оцінюється факт проходження тестування, кількість правильних відповідей не враховується);

Слухач може звертатися до тесту самоконтролю стільки раз, скільки вважає за потрібне, з метою власної впевненості в опануванні запропонованого матеріалу. Після кожної відповіді слухач отримує правильну відповідь, після проходження всього тесту – рекомендації щодо подальшого проходження курсу. Кількість правильних відповідей у тесті самоконтролю (тест 11 заняття) тьютором не враховується.

В будь якому разі оцінка за проходження тесту буде становити 5 балів!


Таблиця 4

Рейтингова система оцінювання навчальної діяльності слухачів під час роботи з модулем


Заняття 12Вид діяльності

Алгоритм пошуку

Система оцінювання

макс. оцінка

1


Аналіз теоретичного матеріалу

Головна сторінка 12 заняття – План заняття – посилання на відповідну тему (розділ)

1 бал за кожний розділ

8 балів

2

Виконання практичного завдання. (розділ 12.4):

Головна сторінка 12 заняття – План заняття – посилання на розділ 12.4

0-10 балів

10 балів

3

Виконання практичного завдання. (розділ 12.10):

Головна сторінка 12 заняття – План заняття – посилання на розділ 12.10

0-10 балів

10 балів

4

Листування з тьютором, слухачами, з питань, пропозицій щодо тематики та проходження модуля. Відповіді на запитання колег.

Пошта курсу: Титульна сторінка «Веб-Клас» - Пошта – Ново повідомлення (Репліка), або лист тьютор на власну поштову скриньку.

1 бал за лист

6 балів

5

Листування з тьютором, укладачем щодо Вашого ставлення до матеріалу, оцінкою діяльнісних можливостей модуля, пропозиціями по удосконаленню, критикою.

список розсилки.

2 бали за лист

6 балів

6

Участь у чаті

Титульна сторінка «Веб-Клас» - стрічка чатів

1-20 балів


20 балів

7

Підсумкове тестування

Головна сторінка 12 заняття – План роботи – посилання Підсумковий тест

10 балів. Враховується кількість правильних відповідей

10 балів

Разом

70 балів

Примітка! Для успішного проходження Вам необхідно набрати 50 балів!


Контролю та оцінюванню діяльності слухача з боку тьютора підлягають:

 • аналіз запропонованого теоретичного матеріалу теоретичного матеріалу (проходження матеріалу автоматично фіксується оболонкою „Веб-клас”, додатково оцінюється обговорення теми з колегами, висловлення власної думки щодо тематики модуля, звернення до викладача);

 • результати самостійної роботи слухача з виконання практичних завдань до модуля (розділ 12.4, 12.10). Слухач надсилає тьютору електронною поштою виконані завдання відповідно до календарного плану вивчення модуля;

 • активність роботи слухача протягом усього часу дистанційного навчання (при виконанні практичних завдань, участь в обговоренні питань, конструктивність висловлювань в чаті);

 • результати підсумкового тестування (оцінювання автоматичне, проводиться системою "Веб-клас ХПІ").

Підсумкове тестування складається з тестових запитань з тематики всього модуля та передбачає врахування тьютором кількості правильних відповідей на поставлені запитання. Слухач не отримує правильної відповіді протягом проходження тесту. Після тестування слухач отримує оцінку та рекомендації щодо подальшого навчання.

Підсумкове тестування за бажанням слухача може буди здійснено двічі, враховано буде кращий результат.По завершенні навчання слухач отримує підсумок отриманих балів.


Тематичний та календарний плани дистанційного курсу


Рекомендований розподіл навчальних годин:

Всього: 14 годин, з них: 4 години – опанування теоретичного матеріалу, 5 годин – виконання практичних завдань, 1 година – підготовка та участь у форумі, 1 година – підготовка та участь у чаті, 3 години – тестування.


Розподіл годин по заняттям наведений в табл. 5.

Таблиця 5

Розподіл навчальних годин*


Заняття / види занять

Теорет.

матер.

год.

Семін.

зан-тя (форум, чат), год.

Практ. зан-тя

год.
Тести,
год.

Всього,

год.

Заняття 11. Економічна політика держави

2

1

3

1

7

Заняття 12. Державні фінанси та бюджетний процес

2

1

2

2

7

ЗАГАЛОМ:

4

2

5

3

14


*час для самостійної роботи (опанування методик і засобів пошуку і використання додаткової інформації (Internet-ресурси, бібліотека, література)) та листування з колегами і з тьютором не враховується.


Організацію проведення навчальних занять (за тижнями) з вивчення модулю відображено в календарному плані (див. табл. 6).

Таблиця 6.

Рекомендований календарний план вивчення модулюВиди навчальної роботи

Форма проведення

Часовий розподіл

Заняття 11. Економічна політика держави

Виконання практичних завдань

Самостійне виконання практичних завдань та надсилання їх електронною поштою тьютору

1 тиждень

Участь у форумі

Тему форуму визначає тьютор

1 тиждень

Проміжне тестування

Тест у середовищі “Веб-клас ХПІ”

1 тиждень

Заняття 12. Державні фінанси та бюджетний процес

Виконання практичних завдань

Самостійне виконання практичних завдань та надсилання їх електронною поштою тьютору

2 тиждень

Участь у Чаті

Тему чату визначає тьютор


2 тиждень

Підсумкове тестування

Тест у середовищі “Веб-клас ХПІ”

2 тиждень


Примітка: Останній термін виконання практичних завдань та проходження тестуваннянеділя 18.00.


ІІІ. ЗАГАЛЬНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ВИВЧЕННЯ МОДУЛЮ


Загальна схема роботи з модулем


 1. Якщо Ви ще не маєте поштової скриньки, до початку роботи доцільно створити власну поштову скриньку на будь-якому поштовому сервері в Internet.

 2. На початку роботи з модулем Вам буде запропоновано зареєструватися у списку розсилки (якщо Ви ще не зареєстровані протягом попереднього навчання), та познайомитися з колегами по навчанню – відправити у список розсилки невеличке повідомлення про себе, свої інтереси, потреби у навчанні, очікування від навчання тощо. Такий крок дасть змогу відтворити власну віртуальну групу однодумців та допоможе Вам відчувати себе часткою колективу, а не відірваним самотнім користувачем.

 3. Отримавши доступ до модуля, на першому кроці вивчення доцільно ознайомитися з структурою модуля з метою оцінити обсяг запланованої роботи, обрати власну траєкторію заняття, розподілити час.


Модуль складається з двох частин:


Заняття 11 „Економічна політика держави”

Цілі:

 • аналіз економічної функції держави у перехідний період;

 • оволодіння сучасною теорією та практикою державного регулювання економіки, її основними напрямками і формами;

 • сприяння свідомому і компетентному впровадженню державної економічної політики у відповідній сфері в практику діяльності державних службовців.


Заняття 11 містить три теми:

Тема 1. „Загальні засади економічного розвитку і формування ринку в Україні”


Тема 2. „Державна економічна політика і механізм її формування”

Тема 3. „Регулююча роль держави в ринковій економіці”


Заняття 12 „Державні фінанси та бюджетний процес”

Цілі:


 • формування правильного розуміння закономірностей у сфері фінансових відносин держави, місцевих органів, господарства та населення;

 • визначення сукупності заходів, що забезпечують використання фінансів, як одного з дійових важелів економічної політики місцевих органів влади;

 • формування вмінь та навичок практичного використання сучасних методів аналізу державного і місцевих бюджетів у залученні додаткових коштів для вирішення нагальних та перспективних проблем розвитку територіальних громад та регіонів.

Заняття 12 містить 2 теми:

Тема 4. „Фінансова політика України”

Тема 5. „Бюджетна політика України”


Кожна тема має власну мету, завдання, що відповідають загальній мети заняття, складається з певної кількості розділів, що відповідають завданням, виконання яких досягають очікуваних результатів і висновки з яких відповідають загальним висновкам заняття.

Кожна тема має перелік ключових слів – тобто слів, які є базовими в розкритті теми і своєрідним попереднім переглядом змісту модуля. Доцільно ознайомитися з ними до вивчення основного теоретичного матеріалу.

Після кожної теми передбачено виконання практичного завдання – створення есе за запропонованою темою.

Наприкінці кожного заняття передбачено проходження тестування.

Заняття 11 передбачає тест самоконтролю. Питання тесту відповідають змісту заняття 11. Після відповіді на кожне тестове запитання Ви отримаєте правильну відповідь. В кінці тестування – рекомендації щодо подальшого проходження курсу. Кількість правильних відповідей не враховується тьютором. Ви маєте можливість пройти тестування стільки разів, скільки вважаєте за потрібне. В будь якому разі Ви отримаєте 5 балів за тестування.


Заняття 12 передбачає контрольне тестування. Питання тесту відповідають змісту 11 та 12 заняття. Протягом тестування Ви не отримуєте правильних відповідей. По закінченні тестування Ви отримуєте оцінку та рекомендації щодо подальшого проходження курсу. Тьютор оцінює кількість правильних відповідей. Ви маєте можливість пройти тестування двічі, буде враховано кращий результат.


 1. Отримавши уяву про заплановану роботу та розподіливши час пропонуємо перейти до вивчення першої теми.

Треба розуміти, що вивчення теоретичного матеріалу потребує час, а Вам необхідно протягом тижня ще виконати три практичних завдання. Тому пропонуємо розподілити час таким чином:

1 день – знайомство, реєстрація, ознайомлення із структурою модуля;

2-3 день – вивчення першої теми, виконання практичного завдання №1;

4-5 день – вивчення другої теми, виконання практичного завдання №2, спроба самотестування;

6-7 день – вивчення третьої теми, виконання практичного завдання №3, спроба самотестування.

 1. Протягом навчання одним з основних навчальних елементів є спілкування. Доцільно кожного дня переглядати список розсилки, в якому будуть розміщуватися оголошення, пропозиції, запитання Ваших колег, відповіді тьютора. Користуйтеся можливістю ознайомитися з точкою зору інших слухачів, висловити власний погляд, задати питання тьютору, отримати відповідь за цікаве запитання. Ви також маєте можливість задати запитання власне тьютору (не у список розсилки), використовуючи його власну поштову скриньку, та отримати відповідь.

Для спілкування між слухачами скористуйтеся курсовою поштою. Ви можете залишати повідомлення, робити оголошення, налагодити спілкування з одним, або декількома слухачами, яке буде закрито для інших слухачів.
 1. Протягом першого тижня тьютором буде оголошено форум. У межах форуму тьютор запропонує додаткову літературу, перелік проблемних запитань, можливо висловить свою позицію. Доцільно скористатися нагодою висловити власне ставлення до означеної проблеми, своє бачення шляхів вирішення, підтримати або стосувати думку колег.


 2. Останнім розділом заняття 11 є загальні висновки до заняття. Проаналізуйте їх. Чи досягли Ви означеної мети, вирішили поставлені завдання? Чи відповідає запропонований матеріал Вашим очікуванням? Задайте запитання тьютору.

 3. Другий тиждень навчання передбачає вивчення двох тем та виконання двох практичних завдань. Доцільно розподілити час таким чином:

1-2 день – вивчення теми 4, виконання практичного завдання №4;

3-4 день – вивчення теми 5, виконання практичного завдання №5;

5-6 день – рефлексія курсу. Спробуйте ще раз переглянути всі теми курсу, стосувати всі „відкриті запитання”, переглянути додаткову літературу;

7 день – участь у чаті, підсумкове тестування.

 1. Протягом другого тижня тьютором буде оголошено проведення тематичного чату, запропонована тема, надана додаткова інформація. Доцільно взяти участь у проведенні чату, висловити власну точку щодо теми чату, ознайомитися з думками колег, задати запитання тьютору, іншим слухачам.

 2. Протягом другого тижня навчання одним з основних навчальних елементів залишається спілкування. Доцільно кожного дня переглядати список розсилки, в якому будуть розміщуватися оголошення, пропозиції, запитання Ваших колег, відповіді тьютора. Користуйтеся можливістю ознайомитися з точкою зору інших слухачів, висловити власний погляд, задати питання тьютору, отримати відповідь за цікаве запитання. Ви також маєте можливість задати запитання власне тьютору (не у список розсилки), використовуючи його власну поштову скриньку, та отримати відповідь. Для спілкування між слухачами скористуйтеся курсовою поштою. Ви можете залишати повідомлення, робити оголошення, налагодити спілкування з одним, або декількома слухачами, яке буде закрито для інших слухачів.
 3. Підсумкове тестування другого тижня містить питання 11 та 12 заняття та передбачає оцінювання кількості правильних відповідей. Ви маєте можливість двічі пройти тестування. Врахована тьютором буде краща спроба.

 4. Останнім розділом 12 заняття є загальні висновки. Проаналізуйте їх. Чи досягли Ви означеної мети, вирішили поставлені завдання? Чи відповідає запропонований матеріал Вашим очікуванням? Задайте запитання тьютору, висловіть свої пропозиції щодо вдосконалення запропонованого матеріалу.