refik.in.ua 1

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ

за кредитно-модульною системою

з дисципліни: «Основи стандартизації, метрології та управління якістю»

Галузь знань: 0306 «Менеджмент і адміністрування»,

напрям підготовки: 6.030601 «Менеджмент»,

професійне спрямування 01 «Менеджмент організацій торгівлі»,

денна форма навчання І курс ІІ семестр 2011-2012 н. р. (6.030601-Д-11)

1. За кожне лекційне заняття (активна участь в обговоренні питань теми) – (0,5 бали*9) =4,5 балів.

2. За кожне практичне заняття – 5 балів (6 занять*5 балів) = 30 балів.

3. Рубіжний та підсумковий модульний контроль оцінюється у 10 балів (2*10 балів) = 20 балів.

4. Самостійна робота студента оцінюється у 45,5 балів.

Разом за ІІ семестр – 100 балів.

1. На практичному занятті оцінюється

Систематичність та активність роботи на лабораторних заняттях – від 0 до 5 балів, що передбачає:


  • систематичність підготовки та готовності до занять (1 бал);

  • активність у проведенні занять (1 бал);

  • результативність роботи на заняттях (1 бали);

  • правильність і своєчасність виконання роботи (2 бала);

2. Рубіжний та підсумковий модульний контроль проводиться у вигляді письмової контрольної роботи, яка містить:

3. Оцінювання самостійної роботи:

Відповідність балів і національної оцінки


На практичному занятті: 4 бали – «5».

3 бали – «4».

2 бали – «3».

≤ 1 бал – «2».

Модульний контроль: М2= 20 балів відповідає 100 балам оцінки за КМСОНП

Самостійна робота: 45,5 балів – «5».

45,4 - 40 балів – «4».

39- 35балів – «3».

≤ 34 балів – «2».

Доцент С. А Вдовенко

Ст. викладач В. І. Клименко

Завідувач кафедри С. О. Сіренко