refik.in.ua 1
Нерухомість Закарпаття, http://realtors.uz.ua
ЗРАЗКОВИЙ ДОГОВІР

оренди з правом викупу


________________________________ “____”________ 200__ р.

(місце укладання договору)


__________________________________________________________________________

(назва організації)

названа у подальшому "Орендодавець", у особі _________________________________

(п, і, п б, посада)

що діє на підставі статуту, з однієї сторони, і (назва орга­нізації) названа у подальшому "Орендар", у особі______________________________________________________________

(п, і, п б, посада)

що діє на підставі ___________________________________________________________

(ухвала загальних зборів,

__________________________________________________________________________

членів організації орендарів, статут)

з другої сторони, уклали цей договір про подане нижче.

1. Орендодавець передає, а Орендар приймає у користу­вання таке майно:

Майно Кількість Вартість Термін Розмір Розмір

аморти- плати на плати зації квартал на рік

_____________________________________________________________________________

1.________________________________________________________________________

2.________________________________________________________________________

3.________________________________________________________________________

Разом в оренду передається зазначене майно на суму _________________________ ___________________________________________________________________карбованців.

(сума літерами)

2. Орендареві передаються закріплені за державним під­приємством кошти утворених на ньому фондів у повному об­сязі за станом на __________ 200__ р.


3. Орендареві передаються запаси сировини, матеріалів, не­завершене виробництво і готова продукція.

4. Зазначене майно буде використовуватися для ________________________________,

5. Майно вважається переданим в оренду з моменту укла­дання цього договору або з моменту набування орендним під­приємством прав юридичної особи.

6. Орендар зобов`язується своєчасно виконувати орендні платежі згідно з доданим розрахунком загальною сумою ___________________________________карбованців на рік.

Перерахування орендних платежів усередині господар­ського року виконується щоквартально рівними частинами (не пізніше 10-го числа другого місяця наступного кварталу) на розрахунковий рахунок орендодавця.

За прострочку платежів на термін більше місяця орендар сплачує штраф розміром _______ відсотків від суми чергового платежу.

7. Розміри орендної плати можуть змінюватися за згодою сторін один раз у п`ять років. Вони можуть бути переглянуті достроково на вимогу однієї з сторін у випадку змін установ­лених централізованим порядком цін і тарифів і в інших ви­падках, передбачених законодавством України.

8. На основні засоби, придбані за рахунок орендатора, амортизаційні відрахування не виконуються.

9. Орендодавець зобов`язується передати орендареві фонди і ліміти на продукцію, а також вживає інших необхідних за­ходів, що забезпечують виконання державного замовлення.

Орендодавець здає майно у стані, що дозволяє його нор­мальну експлуатацію.

У випадку ухилення від передання зданого майна Орендо­давець сплачує Орендареві штраф у розмірі _______ відсотків від вартості майна.

10. Орендар зобов`язується:

а) виконувати державне замовлення у обсязі, що не пере­вищує державне замовлення, прийняте на рік здавання у оренду державного підприємства;

б) використовувати орендоване майно за його прямим при­значенням з метою розв`язання поставлених перед ним за­вдань;


в) утримувати майно у повній справності;

г) своєчасно виконувати поточний ремонт і капітальний ремонт орендованих виробничих фондів за рахунок власних коштів.

11. Орендар несе відповідальність за псування орендованих засобів виробництва.

12.Якщо Орендар після закінчення договору повертає майно в ушкодженому (неробочому) стані, то він відшкодовує задані збитки згідно з діючим законодавством.

13. Зміна умов договору, його розірвання і припинення мож­ливі лише за згодою сторін.

На вимогу однієї з сторін договір може бути змінено або розірвано з ухвали Держарбітражу у випадках порушення іншою стороною умов договору.

14. Орендоване майно може здаватися в суборенду Оренда­рем лише з письмового дозволу Орендодавця.

15. За невиконання або неналежне виконання зобов`язань за договором оренди, зміну і розірвання договору односторон­нім порядком сторони відшкодовують заподіяні збитки, у тому числі і упущений зиск (крім передбачених цим договором штрафних санкцій), згідно з діючим законодавством.

16. Взаємовідносини сторін, не урегульовані цим догово­ром, регламентуються діючим законодавством.

17. Суперечки, що випливають з цього договору оренди, розглядаються органами Державного арбітражу.

18. Термін оренди установлюється на _____років з 200_р. до ______________ 200__ р.

19. Майно переходить у власність Орендаря, якщо він вніс Орендодавцеві усю належну йому орендну плату від вартості зданого на повний амортизаційний термін майна, а також вніс Орендодавцеві орендні платежі від залишкової вартості май­на, оренда якого згідно з договором припинена до закінчення амортизаційного терміну.

При цьому до складу орендної плати амортизаційні відраху­вання входять у повному обсязі.

20. Цей договір складено у двох примірниках, що мають однакову юридичну силу.

21. Юридичні адреси сторін:

Орендодавець: _____________________________________________________________

Орендар: __________________________________________________________________

Підписи:

Орендодавець: Орендар:

“__”________200__р. “____”________200__р.