refik.in.ua 1

Видавництво Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана

Найкращі книжки для найкращої освіти
Зимовець В. В., Зубик С. П.

Фінансове посередництво

Навч. посіб. — К.: КНЕУ, 2005. — 288 с. Тв.обкл.

Гриф надано Міністерством освіти і науки України
Лист № 14/18.2-499 від 13.02.03.

Ціна: 36,25 грн.


ІSBN 966–574–620–0


Розглянуто теоретичні основи фінансового посередництва як виду економічної діяльності. Викладено роль та функції фінансового посередництва в інвестиційному процесі. Наведено детальну класифікацію типів фінансових посередників, інвестиційного середовища. Визначено структуру цілісного меха­нізму фінансового посередництва в сучасних умовах, чинники її формування. Значна увага приділяється питанням розвитку фінансового посередництва, інституційно-правовим основам діяльності фінансових інститутів в Україні. Розкрито сутність і зміст основних етапів інвестиційного процесу із застосуванням елементів «портфельної теорії» та широкого зарубіжного досвіду в цій сфері. Висвітлено питання практичної реалізації принципів інвес­тування.

Навчальний посібник призначено для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів України.


ЗМІСТ


Передмова 3

Розділ 1. Роль фінансового посередництва
в розвитку економіки
9

1.1. Фінансове посередництво в економічній теорії 9

1.2. Функції фінансового посередництва 17

1.3. Фінансове посередництво в системі інформаційного забезпечення інвесторів 24

Розділ 2. Місце фінансових посередників на ринку
фінансових інвестицій
28

2.1. Інвестиційне середовище та його елементи 28

2.1.1. Загальна характеристика елементів інвестиційного середовища 28


2.1.2. Фінансові ринки 31

2.1.3. Фінансові інструменти 34

2.1.4. Інфраструктура фінансового ринку 40

2.2. Структура та ознаки фінансового посередництва 45

2.3. Вплив інвестиційних мотивів населення на

інституційну
спеціалізацію фінансових посередників 49

2.4. Цілісний механізм фінансового посередництва в ринковій

економіці 52

2.5. Конкуренція у сфері фінансового посередництва 58

2.6. Європейська та американська фінансові системи 60

Розділ 3. Інституційно-правові основи діяльності
фінансових посередників
63

3.1. Виникнення та еволюція інституту посередництва 63

3.2. Основні види небанківських фінансових інститутів 68

3.2.1. Договірні ощадні інститути 68

3.2.2. Інвестиційні посередники 77

3.3. Розвиток небанківських фінансових посередників в Ук­раїні 89

3.3.1. Довірчі товариства 89

3.3.2. Недержавні пенсійні фонди 90

3.3.3. Страхові компанії 99

3.3.4. Інститути спільного інвестування 101

Розділ 4. Організація інвестиційного менеджменту
та вибір інвестиційної політики
120

4.1. Інвестиційний процес та його етапи 120

4.2. Організація та функції інвестиційного менеджменту 122

4.3. Розробка інвестиційної політики — перший етап інвестиційного

процесу 125

4.3.1. Вимоги до диверсифікації та ліквідності інвестицій як стандартів інвестиційної політики 126

4.3.2. Типи інвестиційної політики 127

4.4. Інвестиційні пріоритети власників заощаджень — вирішальний

фактор вибору інвестиційної політики 132

4.4.1. Основи побудови взаємовідносин фінансових посередників з

клієнтами 132


4.4.2. Вплив інвестиційної стратегії життєвого циклу індивідуального

інвестора на вибір інвестиційної політики 135

4.5. Визначення прийнятних значень дохідності та ризику інвестицій

під час розробки інвестиційної політики 137

4.5.1. Очікувана дохідність і ризик як категорії інвесту-
вання 138

4.5.2. Криві байдужості інвесторів 139

4.5.3. Толерантність ризику інвесторів та гарантована еквівалентна

дохідність 141

Розділ 5. Аналіз цінних паперів як етап інвестиційного
процесу
146

5.1. Вплив сприйняття ефективності ринку на здійснення

фінансового аналізу 147

5.2. Традиційні об’єкти інвестування коштів фінансовими

посередниками та їх характеристики 149

5.3. Ризик фінансового інвестування 154

5.4. Оцінка цінних паперів 158

5.4.1. Оцінка очікуваної дохідності 158

5.4.2. Оцінка ризику 159

5.5. Зміст і методологія аналізу цінних паперів 160

5.5.1. Підходи до здійснення аналізу цінних паперів: загальна

характеристика 160

5.5.2. Вибір цінного папера на основі фундаментального аналізу 162

5.5.3. Сутність технічного аналізу 168

Розділ 6. Формування інвестиційного портфеля
та його перегляд
173

6.1. Поняття інвестиційного портфеля 173

6.2. Теоретичні основи портфельного інвестування 174

6.2.1. Зміст «портфельної теорії» Г. Марковіца 174

6.2.2. Узагальнення «портфельної теорії»: включення до скла­ду портфеля безризикових активів 183

6.2.3. Модель оцінювання фінансових активів 187

6.3. Пасивне й активне управління інвестиційним

портфелем 194

6.3.1. Пасивне управління 195


6.3.2. Активне управління 196

6.3.3. Пасивний та активний менеджмент: переваги й недоліки 198

6.4. Процес формування інвестиційного портфеля 200

6.5. Перегляд портфеля цінних паперів. Аналіз витрат і вигод. Свопи 202

Розділ 7. Результати діяльності фінансових посередників
та особливості їх оподаткування
207

7.1. Оцінка ефективності управління портфелем 207

7.1.1. Поняття чистих активів 207

7.1.2. Оцінка дохідності інвестиційного портфеля. 209

7.1.3. Оцінка ризику інвестиційного портфеля 212

7.1.4. Оцінка доходності з урахуванням ризику 215

7.2. Результати діяльності фінансових посередників 223

7.2.1. Доходи фінансових посередників. 223

7.2.2. Витрати фінансових посередників 227

7.3. Особливості оподаткування фінансових посередників 231


Післямова 239


Глосарій 241


Література 283


Зміст 285


___________________________________________________________________________________________________

Замовлення видань КНЕУ

тел.:(044)238-63-19

тел.:(044)238-63-67

тел./факс: (044)537-61-71

тел./факс: (044)537-61-77


E-mail: andrushko@icbe.com.ua


ТОВ “Міжнародний інститут бізнес-освіти КНЕУ

ім. Вадима Гетьмана ”

Р/р260050398600 в АБ “Брокбізнесбанк” м. Києва,

МФО 300249, код ЄДРПОУ 32961034.


04053, м. Київ, пл. Львівська, 14,