refik.in.ua 1Затверджено

Наказ Міністерства аграрної політики України від “4” червня 2009 р. № 390

__________________________________________

(назва підприємства)


Ідентифікаційний

код за ЄДРПОУ


Виробничий підрозділ _________________________

Аналітичний рахунок _________________________
Звіт № 5.5 с.-г.


про витрати та вихід продукції основного виробництва


по___________________________________________

(галузь, виробництво)


за__________________20 __ р.


І. Витрати на виробництво (дебет)


№ рядка

Обліковий період

(за місяць,

з початку року)

В дебет рахунку

№ 661 “Розрахунки за заробітною платою”

Відрахування на соціальні заходи
дні, люд.год.

Сума

№ 651

“За пенсій­ним забезпе­ченням”

№ 652


“За соціаль­ним страху­ванням”


№ 653 “За страхуванням на випадок безробіття”

№ 656 “За страхуванням від нещасних випадків”

№ 201 “Сировина й матеріали”

1

2

3

4

5

6

7

8

9
ЗМ
ЗПР

Усього
Вкладний аркуш до звіту № 5.5 с.-г.


з кредиту рахунків (субрахунків)

Матеріальні витрати

№ 203

“Паливо”


№ 205

“Будівельні матеріали”


№ 207 “Запасні частини”


№ 208 “Матеріали с.-г. призначення”

№ 209

“Інші матеріали”


насіння

(корми)

добрива


засоби захисту

10

11

12

13

14

15

16В дебет рахунку

Матеріальні витрати

Амортизація

Інші

№ 22 “МШП”№ 27 “Про­дукція с.-г. виробництва”
№ 131 “Знос основних засобів”

№ 132 “Знос інших необо­ротних матеріаль-

них активів”

17

18

19

20

21

22

23

з кредиту рахунків


Усього

(дебет)

витрати

№ 63 “Розрахунки з постачальниками та підрядниками”№ 

Усього

витрат

№ 710 “Дохід від первісного визнання”

24

25

26

27

28

29

30

31
ІІ. Вихід продукції (кредит)

№ рядка

Обліковий період

(за місяць,

з початку року)

Види продукції (27, 21); закриття рахунку (940)

№ 27

№ 21
№ 940

“Витрати від первісного визнання”

Усього (кредит)
сума
сума

кг

сума
сума

сума
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

ЗМЗПР
Усього

Звіт закінчено “___”________200__р.

Виконавець_____________________ Головний бухгалтер_____________________